UOHS S259/2003
Rozhodnutí: OF/S259/03-150/04 Instance I.
Věc Spojení soutěšitelů PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. a FIDES Zdravotnícké zásobovanie, a.s.
Účastníci FIDES Zdravotnícké zásobovanie, a.s., se sídlem Hlavná 210, Viničné, Slovenská republika PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 259/03-150/04 V Brně dne 12. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 259/03, zahájeném dne 12. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem K Pérovně 945/7, Praha 10-Hostivař, IČO: 45359326, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Monikou Novotnou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 2, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem K Pérovně 945/7, Praha 10-Hostivař, IČO: 45359326, a FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s., se sídlem Hlavná 210, Viničné, Slovenská republika, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smluv o koupi cenných papírů, které uzavřeli dne 5. prosince 2003 společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., vždy jako kupující, a paní Jaroslava Čulenová, bytem Černyševského 39, Bratislava 5, Slovenská republika, pan Ing. Ľubomír Hermann, bytem Kadnárová 18, Bratislava 34, Slovenská republika, paní Mgr. Daniela Hermanová, bytem Kadnárová 18, Bratislava 34, Slovenská republika, pan Miroslav Kožuch, bytem Vrančovičova 59, Bratislava 47, Slovenská republika, paní Mgr. Dagmar Kožuchová, bytem Vrančovičova 59, Bratislava 47, Slovenská republika, pan Ing. Sína Niku, bytem Strakova 3, Bratislava 1, Slovenská republika, pan Pavel Pagurko, bytem Jarková 71, Sabinov, Slovenská republika, pan Ing. Boris Štec, bytem Fraňa Kráľa 24, Bratislava 1, Slovenská republika, pan Peter Válek, bytem Vinohradnícka 394, Viničné pri Pezinku, Slovenská republika, a pan Ing. Ladislav Zákopčaník, bytem Fedinova 16, Bratislava 5, Slovenská republika, jako jednotliví prodávající, v jejichž důsledku kupující získá akcie představující 63,99% podíl na základním kapitálu společnosti FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládajících spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/ 2003 ze dne 22. prosince 2003 . Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
Dne 5. prosince 2003 uzavřela společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem K Pérovně 945/7, Praha 10-Hostivař, IČO: 45359326 (dále jen "PHOENIX"), vždy jako kupující, a fyzické osoby, paní Jaroslava Čulenová, pan Ing. Ľubomír Hermann, paní Mgr. Daniela Hermanová, pan Miroslav Kožuch, paní Mgr. Dagmar Kožuchová, pan Ing. Sína Niku, pan Pavel Pagurko, pan Ing. Boris Štec, pan Peter Válek a pan Ing. Ladislav Zákopčaník, jako jednotliví prodávající, sérii smluv o koupi cenných papírů společnosti FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s., se sídlem Hlavná 210, Viničné, Slovenská republika (dále jen "FIDES"). V důsledku těchto smluv nabyde společnost PHOENIX akcie představující 63,99% podíl na základním kapitálu společnosti FIDES, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Výše popsaná koupě akcií společnosti FIDES představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna.
Přestože navrhovaná transakce představuje spojení soutěžitelů uskutečněné v zahraniční, je vzhledem tržnímu podílu společnosti PHOENIX, který dosahuje až 30 % 1 , dána teritoriální působnost zákona podle jeho § 1 odst. 3, a tedy i působnost Úřadu dané spojení soutěžitelů posoudit. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
PHOENIX je akciovou společností založenou podle českého práva. Hlavním předmětem jejího podnikání je oblast distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky. Jejím majoritním akcionářem (cca 99,9% podíl) je společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, která náleží do koncernu společnosti PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG (dále též "skupina Phoenix"). Na území České republiky společnost PHOENIX žádného dalšího soutěžitele nekontroluje, je pouze minoritním společníkem společností PURUS spol. s r.o., se sídlem Cézavy 627, Blučina (34% podíl) a PHARMDATA, s.r.o., se sídlem Pelikánova 7, Praha 6 (cca 22% podíl). Součástí skupiny Phoenix je rovněž společnost Apatyka sevis s.r.o., se sídlem K Pérovně 945/7, Praha 10, jejíž hlavní činností je poskytování služeb lékárnám v oblasti výpočetní techniky, zejména jde o instalaci sítí, dodávku hardware a software, školení pracovníků a další služby spojené se zajištěním provozu výpočetní techniky v lékárně.
FIDES je společností založenou podle práva Slovenské republiky, která působí rovněž v oblasti distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky, a to právě na území Slovenské republiky. Dosavadními kmenovými akcionáři byly fyzické osoby vystupující v jednotlivých smlouvách o prodeji cenných papírů jako prodávající, majiteli zbylých, prioritních, akcií jsou drobní akcionáři. Společnost FIDES přímo kontroluje následující na území Slovenské republiky působící dceřiné společnosti:
BIAMA, a.s., se sídlem Při skladoch 1, Nové Zámky, Slovenská republika, která působí v oblasti distribuce léčiv, zdravotnického materiálu a léčebné kosmetiky.
HAMSTER a.s., se sídlem Při Štadióne 26B, Svätý Jur, Slovenská republika, působící především v oblasti maloobchodu i velkoobchodu, reklamy a propagace.
SL PLUS, a.s., se sídlem Při Štadióne 26B, Svätý Jur, Slovenská republika, která se zabývá maloobchodem, velkoobchodem a zprostředkovatelskou činností.
DRUGIMPEX Bratislava, a.s., se sídlem Tomášikova 30, Bratislava, Slovenská republika, působící rovněž jako distributor léčiv a prostředků zdravotnické techniky.
Prostřednictvím společnosti BIAMA, a.s. pak společnost FIDES vlastní podíly na dalších slovenských společnostech FARMOREA s.r.o., LAUDANUM, spol. s r.o., VERO PHARM s.r.o., IRIS, spol. s r.o., Lekáreň Beatus s.r.o., MEDICENTRUM, spol. s r.o. a HARMONIA Partyzánske, s.r.o. Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno na takovém trhu dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností FIDES, přičemž nabývající společností je společnost PHOENIX.
Jak bylo výše uvedeno, společnost FIDES není na území České republiky aktivní, nepůsobí na něm v žádné oblasti podnikatelské činnosti. Rovněž soutěžitelé kontrolovaní přímo či nepřímo společností FIDES jsou aktivní pouze na území Slovenské republiky, na tuzemském trhu tak nepůsobí. Ačkoli spojující se soutěžitelé působí ve stejné oblasti podnikání, a to distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky, není tomu tak z pohledu geografického, neboť jejich činnosti se nepřekrývají v žádné územní lokalitě.
Z výše uvedeného vyplývá, že posuzované spojení, přestože podléhá povolení Úřadu, nepřinese žádnou podstatnou změnu na jakémkoli trhu v České republice, neboť nabývaná společnost FIDES neprovozuje žádné podnikatelské aktivity, které by měly vliv na hospodářskou soutěž v rámci České republiky.
Úřad proto konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke změně postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na jakémkoli trhu v České republice a k navýšení tržní síly spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a nedojde tak ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
PM: 30. ledna 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Monika Novotná, advokát
Rödl & Partner, v.o.s.
Platnéřská 2
110 00 Praha 1
1 Za předpokladu spojení uskutečněného v zahraničí, kdy společný podíl všech spojujících se soutěžitelů, včetně osob uvedených v ust. § 14 odst. 2 písm. a) až d), před spojením ani po jeho uskutečnění nedosáhne ani hranice 10% podílu na relevantním trhu na území České republiky, pokud by tento závěr nebyl vyvrácen jinými okolnostmi, není splněna podmínka aplikovatelnosti zákona podle ust. § 1 odst. 3 zákona a takové spojení není třeba povinně notifikovat postupem dle ust. § 12 a násl. zákona.