UOHS S259/2002
Rozhodnutí: OF/S259/02-177/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů HERBAGO, s.r.o. a Silon a.s.
Účastníci HERBAGO, s.r.o., se sídlem Platnéřská 4/191, 110 00 Praha 1 Silon a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 28. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


S 259/02-177/03 V Brně dne 24. ledna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 259/02, zahájenémdne 20. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti HERBAGO, s.r.o., se sídlem Platnéřská 4/191, Praha 1, ve správním řízení zastoupené Mgr. Danielem Čekalem, advokátem se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Kupní smlouvy" a souvisejících smluv, uzavřených mezi společností HERBAGO, s.r.o., se sídlem Platnéřská 4/191, Praha 1, jako kupujícím, a společností Silon a.s., se sídlem Průmyslová 451, Planá nad Lužnicí, okres Tábor, jako prodávajícím, v jejichž důsledku získá společnostHERBAGO, s.r.o., se sídlem Platnéřská 4/191, Praha 1, část podniku společnosti Silon a.s., se sídlem Průmyslová 451, Planá nad Lužnicí, okres Tábor, zabývající se zejména výrobou polotovarů z plastů, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 01/03 ze dne 8. 1. 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, a ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") na základě "Kupní smlouvy" a souvisejících smluv, v jejichž důsledku získá společnost HERBAGO, s.r.o., se sídlem Platnéřská 4/191, Praha 1 (dále jen "HERBAGO"), část podniku společnosti Silon a.s., se sídlem Průmyslová 451, Planá nad Lužnicí, okres Tábor (dále jen "Silon"), tj. část divize plastů této společnosti zabývající se výrobou plastových polotovarů.
V rámci zamyšlené transakce dojde k převodu části podniku společnosti Silon, tj. k převodu příslušných výrobních zařízení a souvisejících aktiv části divize plastů této společnosti, postoupení práv a převzetí vybraných závazků týkajících se převáděné části divize plastů, převodů příslušných pracovníků a k uzavření ostatních smluv, týkající se dále pronájmu výrobních a kancelářských prostor a poskytování souvisejících služeb.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu. Dopady spojení
Společnost HERBAGO je 100% dceřinou společností společnosti Röchling Haren KG, se sídlem Haren, SRN. Obě tyto společnosti patří do skupiny Röchling, která je kontrolována společností Gebrüder Röchling KG, se sídlem v Mannheimu, SRN. Skupina Röchling prostřednictvím svých divizí působí v oblasti komunikační techniky, zpracování poštovních zásilek, měření, řízení a regulace, dále výroby a zpracování technických plastů a kovů a automobilové techniky. Společnost HERBAGO jež má jako předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování souvisejících služeb, doposud nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost. Skupina Röchling působí v České republice v oblasti výroby a zpracování plastových výrobků prostřednictvím přímých dodávek společnosti Röchling Haren KG a jejich dceřiných společností, nad nimiž vykonává kontrolu. Jedná se zejména o různé plastové polotovary, jako jsou např. desky, profily, tyče a svařovací dráty, vyráběné vytlačováním ze základní suroviny (PE, PVC aj.) a dále výrobky z nich zpracovávané dle konkrétních požadavků zákazníka.
Společnost Silon působí v rámci své divize polyesterů v oblasti výroby PES střiží, kabelů a zpracováním PET lahví, v rámci divize kompaundů vyrábí granuláty pro vstřikování a vytlačování plastových výrobků (modifikované polyolefiny) a dále vyrábí plastové výrobky pomocí vstřikování a vytlačování v rámci divize plastů. Část divize plastů, jež tvoří předmět převodu, se zabývá vytlačováním výrobků (polotovarů) z technických plastů a výrobou svařovacích drátů pro spojování plastových výrobků.
Pro účely předmětného spojení byl vymezen trh vytlačovaní plastových polotovarů . Jedná se o výrobu plastových výrobků (polotovarů) jako jsou desky, profily a tyče různých tvarů a barev. Základní výrobní proces spočívá v zahřátí a uvedení základní suroviny, jež je ve formě granulátů či prášku, do plastického stavu a její následné tvarování pomocí trysek či forem a prolisování do požadovaného tvaru a kvality povrchu a v konečném ochlazení takto získaného polotovaru z hlediska fixace jeho dosažených parametrů. Na uvedeném trhu působí oba spojující se soutěžitelé, resp. skupina Röchling prostřednictvím svých dceřiných společností a nabývaná část divize plastů společnosti Silon, tržní podíl spojujících se soutěžitelů, však nepřesáhne " ..obchodní tajemství.." %.Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkého tržního podílu, na relevantním trhu působí celá řada dalších významných soutěžitelů se srovnatelnými či vyššími tržními podíly a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tento trh.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
P.M.-28. 1. 2003
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniel Čekal, advokát
c/o Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1