UOHS S258/2007
Rozhodnutí: S258/2007/KS-20285/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Kostelecké uzeniny a.s. a Akrman Hodonín s.r.o.
Účastníci Akrman Hodonín s.r.o. Kostelecké uzeniny a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 15. 11. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 139 KB


S 258/2007/KS-20285/2007/840 V Brně dne 12. listopadu 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 258/07, zahájeném dne 4. října 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, IČ: 46900411, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, IČ: 46900411, a Akrman Hodonín s.r.o., se sídlem Hodonín 1, Za Černým mostem 3035, IČ: 63474662, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu uzavřené dne 19. září 2007 mezi společností Kostelecké uzeniny a.s., jako budoucím nabyvatelem, a panem R. K., jako budoucím převodcem, a Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu uzavřené dne 19. září 2007 mezi společností Kostelecké uzeniny a.s., jako budoucím nabyvatelem, a panem A. M., jako budoucím převodcem, v jejichž konečném důsledku nabude společnost Kostelecké uzeniny a.s. 100% obchodní podíl ve společnosti Akrman Hodonín s.r.o., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2007 ze dne 17. října 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
(3) V průběhu řízení o povolení předmětného spojení vyzval Úřad několik konkurentů působících v oblastech dotčených spojením, dodavatelů a odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí informací, stanovisek a připomínek k předmětnému spojení soutěžitelů. Notifikační podmínky
(4) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě dvou Smluv o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu, které byly uzavřeny dne 19. září 2007 mezi společností Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, IČ: 46900411 (dále jen Kostelecké uzeniny či navrhovatel ), jako budoucím nabyvatelem, panem R. K., a panem A. M., jako budoucími převodci.
(5) V důsledku uvedených Smluv nabude společnost Kostelecké uzeniny 100% obchodní podíl ve společnosti Akrman Hodonín s.r.o., se sídlem Hodonín 1, Za Černým mostem 3035, IČ: 63474662 (dále jen Akrman Hodonín ), a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(6) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(7) Společnost Kostelecké uzeniny je kontrolována společností AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 26185610. Oba subjekty jsou součástí skupiny AGROFERT, která je na území České republiky činná v (i) oblasti zemědělství, (ii) oblasti potravinářství a (iii) oblasti průmyslové výroby organických i anorganických chemických látek.
(8) Společnost Kostelecké uzeniny je na území České republiky činná v oblasti potravinářství, přičemž se zabývá především porážkovou činností, zpracováním vepřového, hovězího i drůbežího masa, výrobu masných produktů, uzenin a konzerv a rovněž jejich distribucí a prodejem. Společnost Kostelecké uzeniny nakupuje pro svou výrobu především jatečná zvířata, která poráží na vlastních jatkách a dále je zpracovává. Výrobky společnosti Kostelecké uzeniny jsou distribuovány jak prostřednictvím obchodních řetězců, tak prostřednictvím menších odběratelů, kteří pak tuto produkci dále prodávají konečným zákazníkům. Společnost Kostelecké uzeniny vyváží část své produkce zejména na Slovensko, do SRN, Rakouska a Polska.
(9) Společnost Kostelecké uzeniny je 50% společníkem ve společnosti MASO Hodonín s.r.o., se sídlem Hodonín, Na Výhoně 3035, IČ: 26929287 (dále jen MASO Hodonín ). Společnost MASO Hodonín zpracovává vepřové půlky, které z větší části porcuje a dodává jako čerstvé či balené maso do maloobchodu a zčásti prodává jako výrobní surovinu pro další zpracování.
(10) V rámci skupiny AGROFERT působí v oblasti potravinářství rovněž společnost Maso Planá, a.s., sídlem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 499, IČ: 60071231, která se zabývá zpracováním vepřového a hovězího masa a výrobou masných výrobků a konzerv; tato společnost své výrobky následně distribuuje především prostřednictvím obchodních řetězců.
(11) Nabývaná společnost Akrman Hodonín působí na území České republiky v potravinářském sektoru, a to jako subjekt obchodující s masem a masnými výrobky. Největší podíl objemu prodejů druhů masa zaujímá vepřové maso, méně je pak ve struktuře jejího obchodu zastoupeno maso hovězí a maso drůbeží. Pro svoji obchodní činnost odebírá maso a masné výrobky od zpracovatelů (masokombinátů), přičemž jejím nejvýznamnějším dodavatelem masa a masných výrobků je společnost Kostelecké uzeniny. Společnost Akrman Hodonín distribuuje své produkty zejména prostřednictvím obchodních řetězců, a to na území České republiky i na území Slovenska.
(12) Nabývaný soutěžitel se podílí prostřednictvím vlastnictví 50% obchodního podílu na podnikání společnosti MASO Hodonín, jejíž činnost byla popsána v odstavci 9. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Dopady spojení
(13) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(14) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(15) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí jak nabývaný soutěžitel Akrman Hodonín, tak skupina AGROFERT, do níž náleží navrhovatel, na území České republiky v oblasti vepřového, hovězího a drůbežího masa a masných výrobků. Skupina AGROFERT se v uvedené oblasti zabývá porážkovou činností, dále působí jako zpracovatel vepřového, hovězího a drůbežího masa a producent výrobků z takto zpracovaného masa, jež jsou následně dodávány do obchodní sítě v České republice, přičemž současně působí i ve vertikálně předcházející oblasti výroby krmných směsí pro vepře, skot a drůbež a oblasti chovu a výkrmu jatečných vepřů, jatečného skotu a jatečné drůbeže. Činnost nabývaného soutěžitele v předmětné oblasti se soustředí na obchod s vepřovým, hovězím a drůbežím masem a masnými výrobky, které je distribuováno do obchodní sítě, a vzhledem k majetkového podílu ve společnosti MASO Hodonín lze nabývanému soutěžiteli přiřadit rovněž zpracování vepřových půlek. Naproti tomu se nabývaný soutěžitel nezabývá porážkovou činností, ani nevyvíjí aktivity v oblastech výroby krmných směsí pro vepře, skot a drůbež a chovu a výkrmu hospodářských jatečných zvířat.
(16) V dosavadní rozhodovací praxi [1] týkající se oblasti, v níž dochází k posuzovanému spojení soutěžitelů, Úřad vymezoval z pohledu věcného následující samostatné relevantní trhy: (i) trh výrobků z vepřového masa, (ii) trh výrobků z hovězího masa a (iii) trh výrobků z drůbežího masa. Uvedené trhy pak zahrnovaly zpracování, a to včetně porážek, daného druhu hospodářských zvířat a následný prodej zpracovaného masa a výrobků z něj do obchodní sítě. V citovaných případech, kdy Úřad přistoupil k naznačenému vymezení věcně relevantního trhu, se jednalo o spojení soutěžitelů působících v celém spektru činností, jež Úřad zahrnul pod uvedené vymezení věcně relevantního trhu. Naproti tomu však v případě posuzovaného spojení se soutěžitel získávající možnost výlučné kontroly zabývá jak zpracováním, tak prodejem masa do obchodní sítě, zatímco nabývaný soutěžitel působí pouze jako obchodník s masem a masnými výrobky. Bylo by tedy možné uvažovat o rozlišení těchto dvou aktivit a jejich vyčlenění do samostatných věcně relevantních trhů. Z Úřadem zjištěných skutečností vyplývá, že spojující se soutěžitelé (a zejména pak nabývaný soutěžitel) nedosahují při žádné z definic věcně relevantního trhu, které přicházejí v úvahu, tržních podílů, jejichž výše by vedla k obavám z narušení soutěže v oblastech dotčených spojením. Pro účely daného správního řízení tak lze ponechat otázku vymezení věcně relevantního trhu otevřenou.
(17) Rozlišování vepřového, hovězího a drůbežího masa a výrobků z nich vychází ze zjištění, že maso z jednotlivých druhů hospodářských zvířat, k nimž se činnosti spojujících se soutěžitelů vztahují, představuje produkty, které jsou z pohledu své charakteristiky, odlišností v procesu zpracování a výroby, či preferencí konečných spotřebitelů (stravovací návyky obyvatelstva) navzájem zastupitelné buď ve velmi omezené míře, nebo vůbec. Tomuto závěru přisvědčila ve svých vyjádřeních i převážná část subjektů oslovených Úřadem v průběhu šetření.
(18) Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedených oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, nebo na užším či širším způsobem vymezeném území, přihlédl Úřad k následujícím skutečnostem. Geografický rozměr trhů v oblasti výrobků z vepřového masa, výrobků z hovězího masa a výrobků z drůbežího masa je v dosavadní rozhodovací praxi Úřadu dán územím České republiky [2], což je odůvodňováno zjištěním, že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v ceně předmětných produktů a současně soutěžní podmínky v rámci České republiky jsou dostatečně odlišitelné od sousedících území. Na druhé straně však z vyjádření některých z oslovených subjektů vyplývá, že bylo možné uvažovat i o širším vymezení geografického relevantního trhu, a to vzhledem k nezanedbatelnému objemu přeshraničního obchodu s posuzovanými produkty. Přetrvávající odlišnosti v podmínkách soutěže na zahraničních trzích s předmětnými výrobky (například odlišnosti v prodejní ceně masných produktů, odlišné zvyklosti v úpravě masa a zejména pak ve složení a chuti masných výrobků) však nasvědčují tomu, že jako nejvhodnější se stále jeví posuzovat dopady předmětného spojení soutěžitelů především ve vztahu k území České republiky.
(19) Vzhledem ke skutečnosti, že spojující se soutěžitelé by nedosáhli při žádné z v úvahu přicházejících definic geografického relevantního trhu tržních podílů, jejichž výše by vedla k obavám z narušení soutěže v oblastech dotčených spojením, mohl Úřad ponechat i otázku vymezení geografického relevantního trhu otevřenou.
(20) V oblasti výrobků z vepřového masa v České republice vyvíjejí činnost oba spojující se soutěžitelé. Tržní podíl skupiny AGROFERT činí cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl skupiny Akrman Hodonín nepřesahuje [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit méně než [ obchodní tajemství ] %. V uvedené oblasti čelí spojující se soutěžitelé konkurenci ze strany řady dalších subjektů, mezi nimiž lze jmenovat například Schneider-masokombinát Plzeň s.r.o., Masný průmysl Krásno spol. s r.o., Masokombinát Jičín či PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o.
(21) V oblasti výrobků z hovězího masa v České republice je přítomna jak skupina subjektů kontrolovaných společností AGROFERT HOLDING, dosahující tržního podílu [ obchodní tajemství ] %, tak společnost Akrman Hodonín s tržním podílem cca [ obchodní tajemství ] %. Uskutečněním předmětného spojení se tržní podíl spojujících se soutěžitelů navýší na cca [ obchodní tajemství ] %. Hospodářské soutěže v oblasti výrobků z hovězího masase kromě spojujících se soutěžitelů účastní další subjekty, jimiž jsou například Masokombinát Jičín, spol. s r.o., ZŘUD-Masokombinát Polička a.s.. SKALIČAN a.s. nebo ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.
(22) V oblasti výrobků z drůbežího masav České republice jsou činní oba spojující se soutěžitelé, když skupina AGROFERT dosahuje tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco tržní podíl nabývaného soutěžitele činí cca [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se tržní podíl spojujících se soutěžitelů navýší na cca [ obchodní tajemství ] %. Konkurenci spojujících se soutěžitelů v oblasti výrobků z drůbežího masa>představují zpracovatelské zejména subjekty kontrolované společností Agropol Group, a.s. (Intergal Vrchovina, a.s., Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s., Jihočeská drůbež, a.s.), a dále společnosti XAVEROV, a.s. a Drůbežářského závodu Klatovy a.s.
(23) V každé z výše uvedených oblastí dojde uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů pouze k malému zvýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
(24) Při posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů vzal Úřad v úvahu rovněž skutečnost, že nabývaný soutěžitel v předmětných oblastech působí pouze jako obchodník, který se nezabývá zpracováním, a to včetně porážek, jatečných hospodářských zvířat, a tudíž je odkázán na jejich dodávky ze strany zpracovatelských subjektů. Vertikální vztah mezi společností Kostelecké uzeniny, jako zpracovatelem jatečných hospodářských zvířat a dodavatelem zpracovaného masa nabývanému soutěžiteli, a společností Akrman Hodonín, jako odběratelem takto zpracovaného masa, existuje již před posuzovaným spojení soutěžitelů a jeho uskutečnění na něm nic nezmění. Navíc je třeba konstatovat, že vzhledem k nízkému tržnímu podílu společnosti Akrman Hodonín v posuzovaných oblastech budou mít zpracovatelské subjekty, konkurující společnosti Kostelecké uzeniny, zachovánu možnost i po spojení soutěžitelů dodávat řadě alternativních obchodníků.
(25) Pro situaci v předmětných oblastech je příznačná přítomnost obchodních řetězců na straně poptávky, jež disponují vysokou kupní a vyjednávací silou vůči svým dodavatelům, mezi něž se řadí i spojující se soutěžitelé. Toto zjištění ve spojení s faktem, že významná část produkce spojujících se soutěžitelů i dalších soutěžitelů soutěžících v oblastech výrobků z vepřového masa, výrobků z hovězího masa a výrobků z drůbežího masa směřuje právě do těchto obchodních řetězců, přičemž dodávky do obchodních řetězců jsou významné pro zajištění a vytvoření stabilní pozice v oblastech výrobků z vepřového masa, výrobků z hovězího masa a výrobků z drůbežího masa, znamená, že spojující se soutěžitelé nebudou mít po spojení možnost chovat se ve značné míře nezávisle na svých odběratelích.
(26) Ve vztahu ke konkurentům spojujících se soutěžitelů v posuzovaných oblastech, jejich dodavatelům a odběratelům jejich výrobků dospěl Úřad k závěru, že po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů budou mít dodavatelé spojujících se soutěžitelů zachovánu možnost dodávat své produkty spojujícím se soutěžitelům, případně se obrátit na konkurenty spojujících soutěžitelů. Rovněž tak odběratelé spojujících se soutěžitelů budou mít i nadále možnost odebírat produkty od spojujících se soutěžitelů, či najít dostatečné alternativní zdroje těchto produktů pro uspokojení své potřeby. Tyto závěry byly potvrzeny i ze strany oslovených subjektů, které neočekávají v důsledku uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů zhoršení svého postavení v posuzovaných oblastech či snížení úrovně konkurenčního prostředí.
(27) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich v žádné z posuzovaných oblastí, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(28) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
(29) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
PM: 15.11.2007
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4

[1] Viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 152/03-3482/03 ze dne 22. září 2003 Agropol Group/Intergal Vrchovina , rozhodnutí Úřadu č.j. S 237/03-98/04 ze dne 8. ledna 2004 AGROFERT HOLDING/MASO UZENINY , či rozhodnutí Úřadu č.j. S 39/03-5840/05-OOHS ze dne 24. října 2005 AGROFERT HOLDING/Kostelecké uzeniny .
[2] Viz poznámka č. 1.