UOHS S258/2003
Rozhodnutí: OF/S258/03-445/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s. a cukrovar Vrdy
Účastníci DEHTOCHEMA BITUMAT,a.s., se sídlem Pražská 870, Bělá pod Bezdězem podnik cukrovar ve Vrdech
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 258/03-445/04 V Brně dne 30. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 258/03, zahájeném dne 10. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s., se sídlem Pražská 870, Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav, IČ: 25502492, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Posuzovaná transakce, ke které dochází na základě "Smlouvy o prodeji podniku" uzavřené dne 21. března 2003 mezi společnostmi ČSAD Praha Vršovice a.s., se sídlem U seřadiště 9, Praha 10, IČ: 60193867, jako prodávajícím, a DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s., se sídlem Pražská 870, Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav, IČ: 25502492, jako kupujícím, v jejímž důsledku má kupující nabýt podnik, který tvoří cukrovar ve Vrdech, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 10. prosince 2003 na návrh společnosti DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s., se sídlem Pražská 870, Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav, IČ: 25502492 (dále jen "Dehtochema") správní řízení č.j. S 258/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
K navrhované transakci dochází na základě "Smlouvy o prodeji podniku" uzavřené dne 21. března 2003 mezi společnostmi ČSAD Praha Vršovice a.s., se sídlem U seřadiště 9, Praha 10, IČ: 60193867 (dále jen "ČSAD Vršovice"), jako prodávajícím, a Dehtochema, jako kupujícím, v jejímž důsledku má kupující nabýt podnik, který tvoří cukrovar ve Vrdech (dále jen "Cukrovar ve Vrdech").
Při posuzování transakce vycházel Úřad především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení soutěžitelů, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o spojujících se subjektech.
Skutečnost, že byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/03 ze dne 31. prosince 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedené transakci neobdržel.
Charakteristika subjektů
Dehtochema je společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba izolačních materiálů, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba a zpracování paliv a maziv, výroba a úprava kvasného lihu s výjimkou ovocných destilátů a výroba potravinářských výrobků.
Společnost Dehtochema je kontrolována panem Otakarem Moťkou, který drží akcie představující 77% podíl na jejím základním kapitálu.
Společnost ČSAD Vršovice působí v oblasti osobní hromadné pravidelné i nepravidelné vnitrostátní i mezinárodní silniční motorové dopravy, veřejné nákladní silniční dopravy, mezinárodního zasilatelství, ubytovacích služeb, správy a údržby nemovitostí, výroby potravinářských výrobků, provozování skladů a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodeje.
ČSAD Vršovice je kontrolována panem Otakarem Moťkou, který drží akcie představující 89% podíl na jejím základním kapitálu.
Společnost ČSAD Vršovice v současné době vlastní podnik Cukrovar ve Vrdech , přičemž sama žádný cukr na tomto zařízení nevyráběla a ani nevyrábí. Tento podnik je v současně době pronajímán společnosti Cukrovar Vrdy, s.r.o., se sídlem Kutnohorská 288, Praha 10, IČ: 25077805. Tato společnost je také, i když nepřímo, kontrolovaná panem Otakarem Moťkou.
Právní rozbor
Spojující se soutěžitelé, tedy společnost Dehtochema a převáděný podnik Cukrovar veVrdech, jsou kontrolovány stejným subjektem, v konkrétním případě fyzickou osobou, panem Otakarem Moťkou.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 zákona dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů 1 . Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojovaní soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Jsou-li tedy spojující se soutěžitelé kontrolováni jedním subjektem a jsou tak součástí jedné hospodářské jednotky, nejde o spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu.
Úřad dále doplňuje, že obdobný princip je uplatňován i v rozhodnovací praxi Soudního dvora ES a Evropské komise. Dceřiné společnosti v rámci jedné hospodářské jednotky (jedné vlastnické struktury) nejsou považovány za soutěžitele, kteří si volně určují svůj postup na trhu, ale za soutěžitele závislé na rozhodování mateřské společnosti (uvedený přístup byl např. aplikován v rozhodnutí Soudního dvora č. 66/86 ze dne 11.4.1989 ve věci Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH v Zentrale zur Bekämfung unlauteren Wettbewerbs e.V. , nebo v rozhodnutí č. 30/87 ze dne 4.5.1988 ve věci Corinne Bodson v. SA Pompes fun Öbres des régions liberées ). Uvedené případy mají v tomto rozhodnutí pouze podpůrný charakter.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný prodej podniku Cukrovar ve Vrdech není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s.
Otakar Moťka, generální ředitel
Pražská 870
Bělá pod Bezdězem
294 21 okres Mladá Boleslav
1 Tento požadavek je výslovně zakotven u formy spojení upravené v § 12 odst. 1 zákona a analogicky se vztahuje i na ostatní formy spojení upravené v dalších odstavcích § 12 zákona.