UOHS S258/2002
Rozhodnutí: OF/S258/02-196/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Ecco Paper CZ s.r.o. a NARPEX. spol. s r.o.
Účastníci Ecco Paper CZ s.r.o., se sídlem Tržiště 13, 118 00 Praha 1 NARPEX, spol. s r.o., se sídlem Znojemská 949/84, 586 01 Jihlava
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 258/02-196/03 V Brně dne 22. ledna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 258/02, zahájeném dne 23. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Ecco Paper CZ s.r.o., se sídlem Tržiště 13, Praha 1, IČ: 48534587, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Dagmar Dubeckou, Ph.D., se sídlem Jindřišská 34, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto:
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Ecco Paper CZ s.r.o., se sídlem Tržiště 13, Praha 1, IČ: 48534587, a NARPEX, spol. s r.o., se sídlem Znojemská 949/84, Jihlava, IČ: 15526020, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi obchodních podílů uzavřené dne 19. prosince 2002 mezi společností Ecco Paper CZ s.r.o., se sídlem Tržiště 13, Praha 1, IČ: 48534587, jako kupujícím, a Ing. Evou Hažmukovou, bytem K Pančavě 4780/9, Jihlava, a Ing. Petrem Řezníčkem, bytem K Pančavě 4780/9, Jihlava, jako prodávajícími, v jejímž důsledku kupující získá 100% obchodní podíl ve společnosti NARPEX, spol. s r.o., se sídlem Znojemská 949/84, Jihlava, IČ: 15526020, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listin zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 01/03 ze dne 8. 1. 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k navrhovanému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené dne 19. 12. 2002 mezi společností Ecco Paper CZ s.r.o., se sídlem Tržiště 13, Praha 1, IČ: 48534587 (dále jen "Ecco"), jako kupujícím, a Ing. Evou Hažmukovou, bytem K Pančavě 4780/9, Jihlava, a Ing. Petrem Řezníčkem, bytem K Pančavě 4780/9, Jihlava, jako prodávajícími. V důsledku smlouvy získá kupující 100% obchodní podíl ve společnosti NARPEX, spol. s r.o., se sídlem Znojemská 949/84, Jihlava, IČ: 15526020 (dále jen "Narpex"), a tedy i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Navrhovaná transakce představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Ecco je společnost s ručením omezeným, která náleží do skupiny společností kontrolovaných finskou mateřskou společností Metsäliitto Co-operative. Společnosti náležící do této skupiny působí v oblasti lesnictví, obchodu se dřevem, výroby, vývoje a distribuce papíru, kartonu, papírových obalových materiálů, papírové buničiny a papírových kapesníků a velkoobchodu s papírem a papírnickým zbožím.
V České republice je skupina Metsäliitto Co-operative činná prostřednictvím společnosti Ecco a společnosti M-real alliance s.r.o., se sídlem Mánesova 74, Praha 2. Prostřednictvím těchto společností působí na následujících trzích:
distribuce kancelářského papíru prostřednictvím obchodníků,
distribuce kancelářského papíru prostřednictvím přímých prodejců,
distribuce obalových materiálů.
Narpex je společnost s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je zejména velkoobchod, specializovaný maloobchod a zprostředkování obchodu. Společnost působí zejména na trzích distribuce kancelářského papíru prostřednictvím obchodníků a distribuce kancelářských potřeb. Svoji činnost soustřeďuje především do regionů Prahy, Jihlavy a Hradce Králové. V současné době jsou jedinými podílníky uvedené společnosti Ing. Eva Hažmuková a Ing. Petr Řezníček, kteří prostřednictvím shora uvedené smlouvy prodávají své obchodní podíly ve společnosti Ecco. Při vymezování relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojujících se soutěžitelů na území České republiky, a to s důrazem na trhy na kterých se činnosti jednotlivých spojovaných subjektů překrývají, popř. které společnost Ecco spojením nabývá.
Z výše uvedeného vyplývá, že za relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí je třeba z hlediska věcného považovat trh distribuce kancelářského papíru prostřednictvím obchodníků a trh distribuce kancelářských potřeb.
Při vymezování tohoto relevantního trhu distribuce kancelářského papíru prostřednictvím obchodníků Úřad podpůrně přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise 1 , která rozlišuje mezi distribucí papíru prostřednictvím obchodníků a distribucí prostřednictvím přímého prodeje, který si zajišťují výrobci těchto produktů přímo, obvykle prostřednictvím dceřiných společností, které působí jako výhradní prodejní zástupci svých mateřských výrobních závodů. Uvedené způsoby distribuce se odlišují zejména strukturou trhu, používanými způsoby logistiky (v případě přímého prodeje je vynechán mezičlánek v podobě velkoskladu, takže produkty jsou dopravovány ze skladů výrobců přímo k zákazníkovi), a také ve způsobech oceňování.
Z hlediska geografického jde v obou případech o trh České republiky. K tomuto vymezení geografického relevantního trhu dospěl Úřad i přesto, že společnost Narpex se soustřeďuje pouze na oblasti určitých regionů. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí je ta skutečnost, že podmínky na celém území České republiky jsou homogenní.
Na relevantním trhu distribuce kancelářského papíru prostřednictvím obchodníků působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž tržní podíl z hlediska obratu společnosti Ecco činil v roce 2001 přibližně 7,5 %, společnost Narpex na tomto relevantním trhu dosahovala podílu 4,6 % Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu distribuce kancelářského papíru prostřednictvím obchodníků v roce 2001 činil 12,1 %, přičemž podíly největších konkurentů spojujících se soutěžitelů jsou podstatně vyšší (OSPAP VEKOOBCHOOBCHOD PAPÍREM, a.s., EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r.o., SMOZA spol. s r.o.).
Na relevantním trhu distribuce kancelářských potřeb působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Narpex, která na něm dosahuje tržního podílu pod 2 %. Po uskutečnění spojení soutěžitelů se tržní podíl spojujících se subjektů nezmění, a bude menší 2 %. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na relevantních trzích, ani k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
PM: 27.1.2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., advokátka
AK Kocián, Šolc, Balaštík
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
1 např. COMP/M.2020-Metsa-Serla/Modo ze dne 4.8.2000, COMP/M.2245-Metsa-Serla/Zanders ze dne 15.12.200