UOHS S257/2007
Rozhodnutí: S257/2007/KS-19614/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Prague Real Estates a.s. a MEDICON a.s.
Účastníci Prague Real Estates a.s. MEDICON a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 30. 10. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 116 KB


S 257/2007/KS-19614/2007/840
V Brně dne 26. října 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 257/2007, zahájeném dne 27. září 2007 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Prague Real Estates a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, IČ: 27599043, ve správním řízení zastoupené Mgr. Bc. Davidem Michalem, advokátem, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 20. února 2007 mezi A. F., O. H., L. H., A. K., M. Š., jako prodávajícími, a společností Prague Real Estates a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, IČ: 27599043, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Prague Real Estates a.s. získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MEDICON a.s., se sídlem Praha 4, Roškotova 1717/2, IČ: 26180715, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2007 ze dne 17. října 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Předmětem podnikání společnosti Prague Real Estates a.s. , se sídlem Praha 5, Radlická 663/28 (dříve Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28), IČ: 27599043 (dále jen PRE ), je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Akcie představující 100% podíl na společnosti PRE vlastní společnost Fynerdale Holdings B.V., se sídlem Maassluisstraat 416a, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen Fynerdale ). Společnost Fynerdale působí v České republice především v oblasti financování a zajišťování financování jiných společností, zakládání společností, nabývání majetkových účastí ve společnostech, spolupráce s jinými společnostmi, řízení jiných společností, poskytování půjček a poskytování finančního zajištění půjček poskytnutých třetími osobami. Společnost Fynerdale vykonává v České republice kontrolu nad společnostmi Mlékárna Dvorec s.r.o., se sídlem Plzeň, Borská 55, okres Plzeň-město, IČ: 25211609, zabývající se mlékárenstvím a výrobou mléčných výrobků, a PROM-PRODEJ s.r.o., se sídlem Nepomuk 3, Dvorec 162, IČ: 25214012, zabývající se mlékárenstvím a výrobou mléčných výrobků a velkoobchodem mléčnými výrobky. Celkový čistý obrat dosažený společnosti PRE, včetně skupiny Fynerdale, za poslední ukončené účetní období činil v České republice (obchodní tajemství) Kč. Společnost MEDICON a.s. , se sídlem Praha 4, Roškotova 1717/2, IČ: 26180715 (dále jen MEDICON ), je holdingovou společností, která je činná v oblasti ekonomického a účetního poradenství v oblasti zdravotnictví, v oblasti dodávek softwaru pro zdravotnictví, v oblasti zdravotnického zásobování a dalších služeb ve zdravotnictví, jako je např. praní prádla, likvidace biologických odpadů apod. Před uskutečněním spojení jsou akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MEDICON v držení pěti fyzických osob. Společnost MEDICON vykonává přímou či nepřímou kontrolu nad následujícími společnostmi: DTC Praha a.s., IČ: 25724355, BETAPHARMA s.r.o., IČ: 25098047, DTC Hospital s.r.o., IČ: 25634691, CORMED s.r.o., IČ: 48028479, MONREA a.s., IČ: 27094162, všechny se sídlem Praha 4, Roškotova 1717/2, a CENTROMED a.s., IČ: 26139880, CTM PHARM s.r.o., IČ: 65412109, a CTM Hospital a.s., IČ: 26124513, všechny se sídlem Praha 4, Antala Staška 1670/80. Výše uvedené společnosti působí zejména v následujících oblastech: poskytování ambulantní a ústavní zdravotní péče, poskytování následné zdravotní péče (léčebna dlouhodobě nemocných), provozování lékáren a developerská činnost (realitní činnost, inženýrská činnost v investiční výstavbě, zprostředkování služeb, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců). Celkový čistý obrat dosažený společností MEDICON, včetně všech jí přímo či nepřímo kontrolovaných společností za poslední ukončené účetní období činil v České republice (obchodní tajemství) Kč. Právní rozbor K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 20. února 2007 mezi ve výroku rozhodnutí uvedenými fyzickými osobami, jako prodávajícími, a společností PRE, jako kupujícím. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost PRE akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MEDICON, a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Předmětným spojením se Úřad již zabýval v rámci správního řízení čj. S 214/2007/KS, jež bylo zakončeno dne 19. září 2007 vydáním rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů PRE a MEDICON, které téhož dne nabylo právní moci. Dne 27. září 2007 však Úřad obdržel nový návrh na povolení spojení soutěžitelů PRE a MEDICON, jehož podání je odůvodněno změnou výkonu kontroly nad nabývající společností PRE, která již nepodléhá společné kontrole společnosti Fynerdale a fyzické osoby Ing. P. S. (dále jen Ing. S. ), nýbrž je výlučně kontrolována pouze společností Fynerdale. Nepřímá kontrola nad nabývanou společností MEDICON nebude tedy vykonávána společně společností Fynerdale a fyzickou osobou Ing. S., nýbrž výlučně společností Fynerdale. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč. Jak bylo již výše uvedeno, za poslední ukončené účetní období dosáhla nabývaná společnost MEDICON na trhu České republiky celkového čistého obratu ve výši (obchodní tajemství) Kč, přičemž nabývající společnost PRE dosáhla za poslední ukončené účetní období na trhu České republiky celkového čistého obratu (obchodní tajemství) Kč. Vzhledem k výše uvedenému tedy spojující se soutěžitelé v posledním účetním období zákonem požadovaných obratů nedosáhli a předmětná transakce tak nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Bc. David Michal, advokát
Radlická 663/28
150 00 Praha 5
Právní moc. 30.10.2007.