UOHS S257/2003
Rozhodnutí: OF/S257/03-1097/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Česká Unigrafie, a.s. a Česká typografie, a.s
Účastníci Česká typografie, a. s. Česká Unigrafie, a.s., se sídlem U Stavoservisu 1, Praha 10
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 31. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


S 257/03-1097/04 V Brně dne 12. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 257/03, zahájeném dne 5. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Česká Unigrafie, a.s., se sídlem U Stavoservisu 1, Praha 10, IČ: 618 582 00, ve správním řízení zastoupená JUDr. Tomášem Leuchterem, advokátem, se sídlem Na Poříčí 30, Praha 1, na základě plné moci ze dne 5. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Kupní smlouvy", uzavřené dne 18. listopadu 2004 mezi společností Česká typografie, a.s., se sídlem Na Poříčí 30/1048, Praha 1, IČ: 17046581, jako prodávajícím, a společností Česká Unigrafie, a.s., se sídlem U Stavoservisu 1, Praha 10, IČ: 618 582 00, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Česká Unigrafie, a.s. získat majetkové hodnoty sloužící k provozování části podniku společnosti Česká typografie, a.s., specifikované v předmětné smlouvě jako technické zařízení a vybavení knihárny, a tím i možnost kontrolovat část podnikání této společnosti, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 5. prosince 2003 na návrh společnosti Česká Unigrafie, a.s., se sídlem U Stavoservisu 1, Praha 10, IČ: 61858200 (dále jen "Česká Unigrafie"), správní řízení č.j. S 257/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
K posuzované transakci dochází na základě "Kupní smlouvy", uzavřené dne 18. listopadu 2004 mezi společností Česká typografie, a.s., se sídlem Na Poříčí 30/1048, Praha 1, IČ: 17046581 (dále jen "Česká typografie"), jako prodávajícím, a společností Česká Unigrafie, jako kupujícím. V důsledku realizace předmětné transakce má společnost Česká Unigrafie získat majetkové hodnoty sloužící k provozování části podniku společnosti Česká typografie, a tím i možnost kontrolovat část podnikání této společnosti. Předmětem převodu transakční smlouvy je prodej souboru technického zařízení a vybavení knihárny sloužící zejména ke konečné úpravě tiskovin, a to zhotovením jejich vazby.
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/2003 ze dne 31. prosince 2003 současně se zveřejněním výzvy k podávání případných námitek k předmětné transakci. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. Charakteristika subjektů
Společnost Česká Unigrafie , akciová společnost založená podle českých právních předpisů, má před spojením dva akcionáře: Ing. Juraje Kamaráse a Ing. Ladislava Krajňáka. Majoritním akcionářem společnosti Česká Unigrafie je Ing. Juraj Kamarás. Předmětem podnikání společnosti je zejména nakladatelská a vydavatelská činnost, grafická úprava tiskovin, polygrafická výroba (barevný rotační a archový ofsetový tisk) a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Společnost Česká Unigrafie, ani akcionáři této společnosti, nekontrolují žádného dalšího soutěžitele.
Společnost Česká typografie, prodávající uvedeného souboru movitých věcí, je akciovou společností založenou podle českých právních předpisů. Společnost je kontrolována svým majoritním akcionářem, holdingovou společností [ " obchodní ta jemství" ], která v České republice nevyvíjí žádné další aktivity. Česká typografie působí prostřednictvím společnosti Česká typografie Praha, s.r.o., se sídlem U továren 1410/33, Praha 10, IČ: 26504090, zejména v oblasti polygrafické výroby, konkrétně v oblasti barevného rotačního a archového ofsetového tisku. Právní rozbor
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Z výše uvedeného vyplývá, že k posuzované transakci dochází na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společnostmi Česká Unigrafie a Česká typografie, v jejímž důsledku má společnost Česká Unigrafie nabýt vlastnické právo k souboru movitého majetku jako části podniku společnosti Česká typografie, a tím i možnost kontrolovat část podniku této společnosti.
Na základě výše uvedeného, je tedy možno konstatovat, že v případě posuzované transakce se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, a to konkrétně § 12 odst. 3 písm. b) zákona, kde za spojení soutěžitelů se považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik (resp. jeho podstatnou část), zejména smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného podnikatele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona, které uvádí, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období.
Jak vyplývá z výše obratů spojovaných podniků, obrat společnosti Česká Unigrafie nepřesáhl za rok 2002 148 mil. Kč a potencionální obrat nabývaného souboru movitých věcí je cca 22 mil. Kč. Nebylo tedy dosaženo hodnot uvedených v § 13 písm. a) ani b), a proto navrhované spojení povolení Úřadu nepodléhá.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod obchodního podílu není spojením soutěžitelů podléhajícím povolení Úřadu ve smyslu § 13 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Leuchter, advokát
Na Poříčí 30
110 00 Praha 1