UOHS S257/2002
Rozhodnutí: OF/S257/02-176/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-BertelsmannSpringer CZ s.r.o. a UNIPRESS s.r.o.
Účastníci BertelsmannSpringer CZ s.r.o., UNIPRESS s. s r.o.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 257/02-176/03 V Brně dne 24. ledna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 257/02, zahájeném dne 20. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnostiBertelsmannSpringer CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 32, Praha 5, ve správním řízení zastoupené JUDr. Zoltánem Pálinkásem, advokátem se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Dohody o úmyslu" a "Smlouvy o převodu částí podniku", uzavřené mezi společností BertelsmannSpringer CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 32, Praha 5, jako kupujícím, a společností UNIPRESS s. s r.o., se sídlem Svobodova 1961/1, Praha 2, jako prodávajícím, v jejichž důsledku získá společnost BertelsmannSpringer CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 32, Praha 5, část podniku společnosti UNIPRESS s.s r.o., se sídlem Svobodova 1961/1, Praha 2, která se zabývá aktivitami týkajícími se vydávání časopisu "Automobil revue", se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 01/03 ze dne 8. 1. 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, a ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst, 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") na základě "Dohody o úmyslu" a "Smlouvy o převodu částí podniku", v jejichž důsledku získá společnost BertelsmannSpringer CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 32, Praha 5 (dále jen "Bertelsmann CZ"), část podniku společnosti UNIPRESS s. s r.o., se sídlem Svobodova 1961/1, Praha 2 (dále jen "UNIPRESS"), zabývající se vydáváním časopisu "Automobil revue".
V rámci zamyšlené transakce dojde k převodu části podniku UNIPRESS sestávající se z vydavatelských práv k časopisu "Automobil revue", registrovaného u Ministerstva kultury ČR, redakčního archivu, oborové databáze, seznamů inzerentů a předplatitelů uvedeného titulu a souvisejících aktiv.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu. Dopady spojení
Bertelsmann CZ je přímo kontrolována společností Bertelsmann Springer Science + Bussines Media GmbH, se sídlem Gütersloh, SRN, a nepřímo kontrolovaná společností Bertelsmann AG, se sídlem Gütersloh, SRN, která je mateřskou společností celosvětově působícího mediálního koncernu Bertelsmann AG . Tato skupina se zabývá zejména vydáváním a prodejem knih a odborných časopisů, poskytováním multimediálních forem vydávaných titulů, vydáváním hudebních titulů, provozováním televizních a rozhlasových stanic a poskytováním internetových služeb. Společnost Bertelsmann CZ vydává v ČR dva časopisy s motoristickou tematikou (měsíčník TRUCKER a Doprava a silnice), jeden technický titul se zaměřením na průmysl, vědu a obchod a tituly v oblasti stavebnictví. Rovněž dále vydává a prodává učebnice a publikace pro autoškoly. Skupina Bertelsmann AG dále kontroluje na území ČR následující společnosti: EUROMEDIA GROUP k.s., E 63 a.s., IKAR Praha, a.s., Knižní Klub Management, spol. s r.o., RENATA FILM I s.r.o., a BMG Czech Republic s.r.o., které podnikají v rámci obvyklé působnosti koncernu Bertelsmann AG.
Předmětem společnost EUROMEDIA GROUP k.s., se sídlem Nádražní 32, Praha 5 (dále jen "Euromedia"), je vydávání a prodej knih a hudebních nosičů. Společnost IKAR Praha, a.s., se sídlem Černokostelecká 5/246, Praha 10, je v současné době v likvidaci a nevyvíjí v současnosti žádnou aktivitu. Knižní Klub Management, spol. s r.o, se sídlem V jámě 1, Praha 10, působí v oblasti prodeje knih vydávaných společností Euromedia, a to zejména členům knižního klubu. Společnost RENATA FILM I s.r.o., se sídlem Nádražní 32, Praha 5, se zabývá vydáváním titulů v oblasti kultury bydlení, společnost vstoupila do likvidace. BMG Czech Republic s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 3, Praha 6, působí v oblasti vydávání a prodeje hudebně zvukových nosičů. Společnost se zabývá podobně jako společnost Bertelsmann CZ vydáváním titulů z oblasti motorismu, jedná se o měsíčník časopis SUPERMOTO a dále o různé katalogy z této oblasti.
Společnost UNIPRESS má jako předmět podnikání nakladatelskou a vydavatelskou činnost. UNIPRESS vydává v České republice motoristický časopis Automobil Revue, ostatní obchodní aktivity společnosti nejsou předmětem spojení. Společnost UNIPRESS nekontroluje žádného dalšího soutěžitele.
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky překrývají v oblasti vydávání časopisů . Pro účely tohoto rozhodnutí je možno trh časopisů vymezit šířeji jako trh vydávání časopisů nebo úžeji jako trh vydávání časopisů s motoristickou tematikou, jak navrhuje účastník řízení. Tržní podíl skupiny Bertelsmann AG, kontrolující výše uvedené společnosti působící v oblasti vydávání časopisů, a nabývané části společnosti UNIPRESS na relevantním trhu, a to i kdyby tento relevantní trh byl vymezen užším možným způsobem jako trh vydávání časopisů s motoristickou tematikou , bude po spojení přibližně " ..obchodní tajemství.." %. Spojující se soutěžitelé tedy dosahují relativně nízkého tržního podílu, na relevantním trhu působí celá řada dalších soutěžitelů a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na tento trh. Při žádné z definic relevantního trhu přicházejících v úvahu tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na takto vymezeném trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
P.M.-27.1. 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Zoltán Pálinkás, advokát
Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2