UOHS S256/2009
Rozhodnutí: S256/2009/KS-12887/2009/840 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED a AeskuLab Holding, a.s.
Účastníci PENTA INVESTMENTS LIMITED AeskuLab Holding, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 30. 10. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 93 KB


ÚOHS-S256/2009/KS-12887/2009/840 V Brně dne 12. října 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 256/2009/KS, zahájeném dne 22. září 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kypr, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnoustou 212, C & I Center, 2. poschodí, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ing. Janem Evanem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 6, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kypr, Limassol, Agias Fylaxeos & Polygnoustou 212, C & I Center, 2. poschodí, a Aeskulab Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČ: 27422194, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu akcií, kterou zamýšlí uzavřít společnost MCH-MEDICAL CARE HOLDING II LIMITED, se sídlem Kypr, Nikósie, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1. poschodí, F/O 102, jako prodávající, a společnost Alpha medical a.s., se sídlem Slovenská republika, Ružomberok, Podhora 47, jako kupující, v jejímž důsledku společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED nabude prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti Alpha medical a.s. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti AeskuLab Holding, a.s., a tím i získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.
Odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ve výroku uvedené smlouvy, v jejímž důsledku nabude společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED (dále jen PIL ) prostřednictvím společnosti Alpha medical a.s. možnost výlučně kontrolovat společnost AeskuLab Holding, a.s ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v důsledku nabytí akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu této společnosti. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.
2. Investiční skupina Penta, v jejímž čele stojí společnost PENTA HOLDINGS LIMITED a jejíž součástí je i PIL , v České republice mj. provozuje lékárny (Dr. Max), síť nestátních zdravotnických zařízení (Mediclinic a.s.), poskytuje služby praktických lékařů a lékařů specialistů a služby léčebné lázeňské péče (Léčebné lázně Jáchymov a. s.).
3. Společnost AeskuLab Holding stojí v čele skupiny AeskuLab, která v České republice působí v oblasti poskytování služeb spočívajících v diagnostických laboratorních vyšetřeních.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
5. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda

PM: 30.10. 2009

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Jan Evan, LL.M., advokát
Na Příkopě 6
110 00 Praha 1