UOHS S256/2008
Rozhodnutí: S256/2008/KS-20160/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Respekt Media a.s./Handelsblatt Investments B.V.
Účastníci Respekt Media a.s. Handelsblatt Investments B.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 9. 10. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 128 KB


S 256/2008/KS-20160/2008/840
V Brně dne 8. října 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 256/2008, zahájeném dne 8. září 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Respekt Media a.s., se sídlem Praha 1, Křemencova 178/10, IČ: 28191226,ve správním řízení zastoupeného Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, se sídlem Praha 1, Karolíny Světlé 301/8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Respekt Media a.s., se sídlem Praha 1, Křemencova 178/10, IČ: 28191226, a Handelsblatt Investments B.V., se sídlem Nizozemské království, Rotterdam, Wilhelminakakade 302 Las Palmas, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 27. srpna 2008 mezi společností Respekt Media a.s., jako kupujícím, a společnostmi Economia Verwaltungs-und Beteiligungs-GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Düsseldorf, Kasernerstrasse 67, a Handelsblatt S.A., se sídlem Belgické království, Brusel, rue Belliard 159, jako prodávajícími, v důsledku které má společnost Respekt Media a.s. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Handelsblatt Investments B.V., se sídlem Nizozemské království, Rotterdam, Wilhelminakakade 302 Las Palmas, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného registru, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/2008 ze dne 17. září 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 27. srpna 2008 mezi společností Respekt Media a.s., se sídlem Praha 1, Křemencova 178/10, IČ: 28191226 (dále jen Respekt ), jako kupujícím, a společnostmi Economia Verwaltungs-und Beteiligungs-GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Düsseldorf, Kasernerstrasse 67, a Handelsblatt S.A., se sídlem Belgické království, Brusel, rue Belliard 159, jako prodávajícími. V důsledku uvedené smlouvy má společnost Respekt nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti společnosti Handelsblatt Investments B.V., se sídlem Nizozemské království, Rotterdam, Wilhelminakakade 302 Las Palmas (dále jen Handelsblatt ).
4. Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti Handelsblatt získá společnost Respekt možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
6. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost Respekt byla založena za účelem nabytí, kontroly a správy majetkového podílu ve společnosti Handelsblatt. Jejím jediným akcionářem je pan Z. B., který, jakožto fyzická osoba, kontroluje řadu dalších soutěžitelů působících v různých odvětvích činnosti, zejména pak na trzích v oblasti produkce černého uhlí, zpracování tuhých a plynných paliv, výroby koksu a ostatních koksochemických výrobků, energetiky, dopravy a nemovitostí.
8. Sesterskou společností je společnost Respekt Publishing a.s., která je vydavatelem obecně zpravodajského týdeníku Respekt. Společnost Respekt Publishing a.s. současně poskytuje zájemcům reklamní prostor v týdeníku Respekt a působí tedy i na trhu poskytování reklamního prostoru v obecně zpravodajských týdenících. Mimoto provozuje internetový server respekt.cz, který je elektronickou verzí uvedeného týdeníku.
9. Společnost Handelsblatt je v době před realizací posuzovaného spojení kontrolována společností Handelsblatt S.A. a jejím prostřednictvím pak společností Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH. Společnost Handelsblatt byla založena výhradně za účelem držení a správy majetkových účastí ve společnosti ECONOMIA a.s., se sídlem Praha 7, Dobrovského 25, IČ: 00499153 (dále jen Economia ).
10. Společnost Economia je především vydavatelem ekonomických a jiných odborných periodik v České republice, kde rovněž kontroluje společnosti R MEDIA, s.r.o., zabývající se vydáváním periodik, ECOMEDIA, s.r.o., a Economia Online, a.s., které však již delší dobu nevyvíjí hospodářskou činnost. Prostřednictvím své slovenské dceřiné společnosti Ecopress, a.s. je společnost Economia činná rovněž ve Slovenské republice.
11. Společnost Economia vydává celostátní zpravodajského deníku Hospodářské noviny (včetně jeho internetového serveru ihned.cz), týdeník Ekonom, Market & Media, Obchodního věstníku, měsíčník Dotace a dále odborných titulů: Bankovnictví, Business Spotlight, FP-finanční poradce, Finanční Management, Hotel & Spa management, HR Management, Logistika, Moderní obec, Moderní řízení, Odpady, Právní rádce, Regal, Sign, Sport & wellness management, Stavitel, Technik a TREND Marketing. Společnost Economia rovněž poskytuje zájemcům v jí publikovaných periodikách reklamní prostor. Mimoto provozuje dva informační servery s denní aktualizací a rozsáhlé databáze publikovaných informací, prezentované jako elektronické archivy tištěných titulů. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
14. Jak vyplývá ze skutečností uvedených v předchozí kapitole tohoto rozhodnutí, oblastmi dotčenými posuzovaným spojením soutěžitelů jsou především oblast dodávek periodického tisku a oblast dodávek reklamního prostoru v něm.
15. Spektrum titulů periodického tisku je široké a tématicky různorodé. Při určování zastupitelných skupin vydávaných tiskových titulů Úřad ve své rozhodovací praxi [1] vychází z členění Unie vydavatelů [2] , která jednotlivé tiskové tituly pro účely zjišťování jejich nákladovosti a čtenářského zájmu dělí na několik skupin, např. na celostátní deníky, regionální deníky, týdeníky novinového typu a dále na několik skupin titulů vymezených dle jejich obdobného obsahu, např. motoristické a sportovní časopisy, časopisy o bydlení, společenské časopisy, časopisy pro ženy atd.
16. V případě posuzovaného spojení soutěžitelů se Úřad zaměřil zejména na činnosti společnosti Economia, tj. na oblast tištěných zpravodajských deníků, oblast týdeníků, oblast ostatních tištěných časopisů a magazínů, oblast inzertního prostoru v takových periodikách, oblasti internetového zpravodajství a internetové inzerce.
17. Tištěné zpravodajské deníky poskytují zpravidla informace s denním zpožděním a povaha takto poskytnutých informací je obecná. Celostátně tištěné zpravodajské denníky se zaměřují nejen na problematiku a informace týkající se celé České republiky, ale zpravidla také na zahraniční zpravodajství. Denní novinový tisk se od ostatních periodik odlišuje zejména nižšími výrobními náklady, čímž z produktového hlediska tvoří odlišnou cenovou kategorii. V souladu s členěním Unie vydavatelů považuje Úřad skupinu celostátních, případně regionálních deníků, za ucelený soubor, v němž porovnává jednotlivé tituly z hlediska nákladu, příjmů z reklamy a čtenosti, tedy dle konkurenčních parametrů. Dále je možné deníky členit na různé podkategorie v závislosti na obsahu deníku, tj. například na deníky obecné a specializované (Deník Sport) nebo i podle kvality poskytovaných informací, např. na deníky seriózní či bulvární apod. Evropská komise navíc člení celostátní deníky na deníky s regionální přílohou či bez ní, kdy deníky obsahující touto přílohu soutěží i na trhu čistě regionálních deníků. [3] Mezi celostátní deníky vycházející na území České republiky patří především Blesk, Mladá fronta Dnes, Právo, Aha!, Lidové noviny, Hospodářské noviny (vydávané společností Economia) a Šíp.
18. Jako týdeníky se zpravidla označují periodické časopisy vycházející jednou týdně. Týdeníky nejsou s to podávat vysoce aktuální informace o dění v České republice či ve světě, mají jinou podobu, zpravidla podobu klasického barevného magazínu, jsou tištěné na jiný druh papíru apod. Liší se také použitím rozdílných technologií a způsobem distribuce. Mezi celostátně tištěné týdeníky, jejichž předmětem je především zpravodajství, komentáře, aktuální dění v různých oblastech zájmu, tj. takové, které lze označit za týdeníky obecně zpravodajského charakteru, lze zařadit zejména Týden (vydává společnost MEDIACOP s.r.o.), Respekt (vydává společnost Respekt Publishing a.s.) a Reflex (vydává společnost RINGIER ČR, a.s.). Týdeníky vydávané společností Economia nejsou s výše uvedenými týdeníky zcela zastupitelné, jedná se spíše o tématicky zaměřená periodika (Obchodní věstník, Ekonom, Market & Media).
19. Ostatní tištěné časopisy a magazíny lze dále členit v závislosti na jejich zaměření a obsahu, na tituly společenského a životního stylu, tituly bytové kultury a rekreačního bydlení, tituly pro ženy, programové tituly, sportovní tituly, motoristické tituly, tituly se zaměřením na péči o zdraví, tituly pro děti a mládež, hudební a filmové tituly, hobby tituly, tituly se zaměřením na ekonomiku a politiku a tituly se zaměřením na informační technologie.
20. Internetové zpravodajství lze považovat za odlišný produkt, zejména s ohledem na způsob šíření informací. Tento typ zpravodajství je přístupný pouze prostřednictvím připojení k internetu, zatímco periodický tisk je běžně dostupný ve volném prodeji. Dalšími faktory odlišujícími internetové zpravodajství od tištěných periodik je jeho cena a aktuálnost. Převážná část internetového zpravodajství je poskytována zákazníkům zdarma, zatímco za periodický tisk je zákazník, až na výjimky, nucen zaplatit. Mimoto internetové zpravodajství je na rozdíl od tištěných periodik schopno přinášet nejnovější a nejaktuálnější informace prostřednictvím webových stránek. Z výše uvedeného vyplývá, že tištěná periodika a internetové zpravodajství nejsou vzájemně zastupitelná.
21. Pokud jde o trhy s inzertním prostorem, podstatou inzerce je podpora zboží a služeb potenciálním zákazníkům. Inzerce či reklama není sama o sobě zbožím, které je spotřebiteli vyhledáváno, naopak představuje pouze doprovodný produkt určený k propagaci hlavního výrobku či služby. Náklady na inzerci jsou zahrnuty v celkových nákladech na produkt, který je inzerován. Existují různé způsoby realizace inzerce, může se jednat o zprostředkování reklamy v periodickém tisku, v televizi, v rozhlasu na internetu, na různých reklamních plochách či jinak.
22. Ke střetu nabídky a poptávky dochází při nákupu různých inzertních prostor. Úřad ve svých předchozích rozhodnutích konstatoval, že reklama v periodickém tisku může být podrobnější a rozsáhlejší než například inzerce v televizi či rozhlase a spotřebitel, tj. čtenář, si může sám zvolit, jak dlouho bude vlivu takové inzerce vystaven. [4] U inzerce v televizi či rozhlase tato možnost spotřebiteli dána není v takové míře, neboť může působit jako prvek narušující sledování vlastního obsahu. Rozdíl je i ve skutečnosti, zda inzerce je realizována prostřednictvím denního tisku či nejrůznějších periodik, tj. týdeníků, čtrnáctideníků, měsíčníků apod. Inzertní prostor v denním tisku bývá nakupován zejména za účelem upozornění na určitá aktuální sdělení nemající dlouhodobou platnost a navíc s cílem oslovit co nejširší okruh čtenářů. Naopak inzerce realizovaná prostřednictvím úžeji zaměřených či dokonce specializovaných periodik zpravidla zasáhne pouze zájemce o tato profilovaná periodika.
23. Obdobně internetová inzerce a reklama, na straně jedné, a inzerce prostřednictvím tištěných periodik, se vzájemně odlišují, a to nejen s ohledem na odlišnou cílovou skupinu adresátů, ale i na aktuálnost reklamních sdělení, kdy na internetu lze inzerovat sdělení s velice krátkou dobou platnosti.
24. S ohledem na skutečnosti výše uvedené a předchozí rozhodovací praxi Úřadu a Evropské komise v posuzované oblasti by bylo možné vymezit relevantní trhy jako například i) trh celostátních tištěných zpravodajských deníků, který lze dále členit s ohledem na to, zda se jedná o deníky seriózní či bulvární, popřípadě obecné či specializované, ii) trh celostátních tištěných zpravodajských týdeníků, iii) trh ostatních tištěných časopisů a magazínů, iv) trh internetového zpravodajství, v) trh inzertního prostoru v celostátních tištěných zpravodajských denících, vi) trh inzertního prostoru v celostátních tištěných zpravodajských týdenících, vii) trh inzertního prostoru v ostatních tištěných časopisech a magazínech a viii) trh inzertního prostoru v oblasti internetového zpravodajství, všechny definované geograficky územím celé České republiky. Činnosti spojujících se soutěžitelů se do určité míry překrývají pouze na trhu internetového zpravodajství a trhu inzertního prostoru v oblasti internetového zpravodajství.
25. Nicméně s ohledem na skutečnost, že charakter zpravodajství na serveru ihned.cz provozovaném společností Economia a serveru respekt.cz provozovaném společností Respekt Publishing a.s. je odlišný, a navíc na těchto trzích zaujímají spojující se soutěžitelé relativně nevýznamné tržní postavení, a vzhledem k tomu, že nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, a tedy ani k navýšení jejich tržních podílů, mohla být otázka přesného vymezení relevantního trhu pro účely daného správního řízení ponechána otevřená.
26. Ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu, ponechal Úřad otázku geografického vymezení relevantního trhu pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou.
27. Ve vztahu ke všem výše naznačeným trhům jsou s ohledem na jejich charakteristiku, zejména pak jazykovou bariéru ve vztahu ke čtenářům, dovozy do České republiky prakticky vyloučeny, současně však neexistují žádné podstatné tarifní či netarifní překážky, které by bránily vstupu nových soutěžitelů. Vstup na předmětné trhy však vyžaduje určitou minimální výši počáteční investice a je relativně kapitálově náročný.
28. S výjimkou trhu internetového zpravodajství a trhu inzertního prostoru v oblasti internetového zpravodajství nedojde v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů na žádném z dalších výše naznačených trhů k navýšení tržních podílů spojením vzniklého soutěžitele, přičemž tyto podíly na žádném z takových trhů nepřekročí hranici 15%. S ohledem na shora uvedené má Úřad za prokázané, že posuzované spojení soutěžitelů nepřinese zásadní změnu podmínek pro dodavatele a odběratele spojujících se soutěžitelů, jakož i konečné spotřebitele, a nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
29. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

místopředseda

pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

PM: 9. října 2008
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Radek Pokorný, advokát
AK Pokorný, Wagner & spol.
Karolíny Světlé 301/8
110 00 Praha 1

[1] Viz např. správní řízení S 50/2006 vedené se společnostmi RINGIER ČR a.s., Československý sport, s.r.o. a TIPSPORT a.s. pro možné porušení § 3 zákona.
[2] Sdružení podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice.
[3] Srov. rozhodnutí Evropské komise M.3817 WEGENER/PCM/JV.
[4] Viz shora uvedené rozhodnutí Úřadu S 50/2006.