UOHS S256/2003
Rozhodnutí: OF/S256/03-233/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-UMG Recordings Inc., 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, CA, USA
Účastníci DreamWorks L.L.C. UMG Recordings Inc.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 20. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


S 256/03-233/04 V Brně dne 19. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 256/03, zahájeném dne 9. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost UMG Recordings Inc., se sídlem 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, California, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 4. prosince 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcových podmínek, které uzavřely společnost UMG Recordings Inc., se sídlem 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, California, Spojené státy americké, na straně jedné, a společnosti SKG Music, L.L.C., se sídlem ve Spojených státech amerických, SKG Music Nashville L.L.C., se sídlem ve Spojených státech amerických, SKG Music Nashville, Inc., se sídlem ve Spojených státech amerických, a DreamWorks L.L.C., se sídlem 1000 Flower Street, Glendale, California, Spojené státy americké, na straně druhé, v jejichž důsledku má společnost UMG Recordings Inc. získat přímou kontrolu nad částí podnikání společnosti DreamWorks L.L.C. v oblasti výroby a distribuce hudebních nahrávek, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e . O d ů v o d n ě n í
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení soutěžitelů, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/03 ze dne 17. prosince 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Rámcových podmínek, které uzavřely společnost UMG Recordings Inc., se sídlem 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, California, Spojené státy americké (dále jen "UMG"), na straně jedné, a společnosti SKG Music, L.L.C., se sídlem Spojených státech amerických (dále jen "SKG"), SKG Music Nashville L.L.C., se sídlem Spojených státech amerických (dále jen "SKG Nashville"), SKG Music Nashville, Inc., se sídlem Spojených státech amerických (dále jen "Nashville Inc."), a DreamWorks L.L.C., se sídlem 1000 Flower Street, Glendale, California, Spojené státy americké (dále jen "DreamWorks L.L.C."), na straně druhé.
Tyto Rámcové podmínky upravují podstatné podmínky budoucí smlouvy mezi smluvními stranami ohledně prodeje určitého majetku SKG a Nashville Inc., včetně všech obchodních podílů ve společnosti SKG Nashville, společnostmi SKG a Nashville Inc. společnosti UMG. Posuzovaná transakce, jejíž podstatou je koupě (i) 100% obchodního podílu ve společnosti SKG Nashville a (ii) veškerých práv, titulů a oprávnění SKG k části podnikání společnosti DreamWorks L.L.C. v oblasti výroby a distribuce hudebních nahrávek, s výjimkou určitého, Rámcovými podmínkami specifikovaného, vyňatého majetku, tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona, neboť v jejím důsledku má společnost UMG získat kontrolu nad částí podnikání společnosti DreamWorks L.L.C. v oblasti výroby a distribuce hudebních nahrávek (dále jen "Převáděná část podnikání DreamWorks")
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
UMG je americkou obchodní společností podnikající v oblasti výroby a distribuce audio nahrávek, poskytování licenčních práv k hudebním skladbám (činnost hudebního vydavatelství) a výroby a distribuce hudebních videozáznamů. Společnost UMG je kontrolována francouzskou společností Vivendi Universal S.A, která kromě zábavního průmyslu působí zejména v sektoru poskytování telekomunikačních služeb, vodního hospodářství, energetiky a nakládání s odpady.
V České republice společnost Vivendi Universal S.A. kontroluje v oblasti hudebního průmyslu následující dceřiné společnosti:
B & M Music spol. s r.o.,
Popron Traxx s.r.o.,
Universal Music Publishing s.r.o. a
Univesal Music s.r.o. Převáděná část podnikání DreamWorks, která je představována 100% obchodním podílem ve společnosti SKG Nashville a určitými aktivy a závazky společnosti SKG, je činná v oblasti výroby a distribuce hudebních nahrávek, přičemž repertoár zahrnuje širokou škálu hudebních stylů. DreamWorks L.L.C., jež je mateřskou společností Převáděné části podnikání DreamWorks, dále provozuje v oblasti hudebního průmyslu samostatný vydavatelský podnik, který není předmětem koupě ze strany společnosti UMG. Součástí Převáděná část podnikání DreamWorks není žádná společnost se sídlem v České republice. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z Úřadem provedeného šetření vyplynulo, že spojením dotčenou oblastí je výroba a distribuce hudebních nahrávek, v níž působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž Převáděná část podnikání DreamWorks je v České republice v této oblasti činná prostřednictvím společnosti UMG, která prodává její výrobky na základě licenční smlouvy již od roku 1995.
S ohledem na výše uvedené Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh distribuce hudebních nahrávek .
Z hlediska geografického se jedná o relevantní trh celého území České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu distribuce hudebních nahrávek v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činí cca [obchodní tajemství] %, přičemž veškeré nahrávky prodávané spojujícími se soutěžiteli v České republice jsou v současné době dováženy.
Pro nabídkovou stranu relevantního trhu je charakteristická silná konkurence mezi subjekty na něm působícími. Kromě spojujících se soutěžitelů jsou dalšími významnými soutěžiteli společnosti EMI (která dosahuje na relevantním trhu [obchodní tajemství] % podílu), Sony Music ( [obchodní tajemství] %), Warner Music ( [obchodní tajemství] %) a BMG ( [obchodní tajemství] %). Konkurenční boj mezi těmito společnostmi se projevuje nejen v boji o získání zákazníků (posluchačů hudebních nahrávek), ale i v boji o získání nových či stávajících umělců, v případě uplynutí doby jejich předcházející smlouvy.
Nejvýznamnějším konkurenčním rysem poptávkové strany vymezeného relevantního trhu s hudebními nahrávkami je potřeba reagovat na neustále se měnící trendy a preference spotřebitelů. Konkurenční tlak zvyšuje i fakt, že koncoví spotřebitelé nevykazují žádnou loajalitu ke značce a tudíž identita nahrávací společnosti a vlastnictví značky není žádnou zárukou ochrany tržních podílů.
Vstup na trh s hudebními nahrávkami je relativně snadný a nevyžaduje vysoké investice, neboť nahrávací společnosti zpravidla nenahrávají ani nevyrábějí nahrávky za pomocí vlastního vybavení. Neexistují žádné právní ani regulační překážky vstupu na trh, nová nahrávací společnost musí pouze uzavřít dohody s umělci, výrobci nahrávek a distributory.
Z šetření, která Úřad provedl v rámci předmětného správního řízení, vyplynulo, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na žádném z vymezených relevantních trhů.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula

pověřený řízením odboru fúzí

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M.
advokát
WOLF THEISS advokáti
Klimentská 10
110 00 Praha 1