UOHS S255/2003
Rozhodnutí: OF/S255/03-70/04 Instance I.
Věc Spojení soudtěžitelů LAGO Zweiunddreißigste Verwaltungs GmbH & Co. KG a Streuber & Neuhaus Gmbh & Co. KG
Účastníci LAGO Zweiunddreißigste Verwaltungs GmbH & Co. KG, se sídlem Düsseldorf, Spolková republika Německo Streuber & Neuhaus Gmbh & Co. KG, se sídlem Herford, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 9. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 92 KB


S 255/03-70/04 V Brně dne 7. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 255/03, zahájeném dne 8. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti LAGO Zweiunddreißigste Verwaltungs GmbH & Co. KG, se sídlem Düsseldorf, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 5. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji a koupi podílu ve skupině SULO, uzavřené dne 29. listopadu 2003 mezi panem Hermannem Neuhausem, jako prodávajícím, společností LAGO Zweiunddreißigste Verwaltungs GmbH & Co. KG, se sídlem Düsseldorf, Spolková republika Německo, jako kupujícím, a společností Herford Company Luwembourg II S.a.r.L., se sídlem 20, rue Eugene Ruppert, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, jako společníkem, v jejímž důsledku má společnost LAGO Zweiunddreißigste Verwaltungs GmbH & Co. KG získat veškeré podíly ve společnosti Streuber & Neuhaus Gmbh & Co. KG, se sídlem Herford, Spolková republika Německo, a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2003 ze dne 17. prosince 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o prodeji a koupi podílu ve skupině SULO, uzavřené dne 29. listopadu 2003 mezi panem Hermannem Neuhausem, jako prodávajícím, společností LAGO Zweiunddreißigste Verwaltungs GmbH & Co. KG, se sídlem Düsseldorf, Spolková republika Německo (dále jen "LAGO"), jako kupujícím, a společností Herford Company Luwembourg II S.a.r.L., se sídlem 20, rue Eugene Ruppert, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, jako společníkem.
Podle uvedené smlouvy získá společnost LAGO všechny obchodní podíly ve společnosti Streuber & Neuhaus Gmbh & Co. KG, se sídlem Herford, Spolková republika Německo (dále jen "Streuber & Neuhaus"), jež je mateřskou společností skupiny SULO, a rovněž podíly v některých dalších společnostech patřících do této skupiny, čímž společnost LAGO v konečném důsledku získá kontrolu nad společností Streuber & Neuhaus a nad jejími dceřinými společnostmi. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Společnost LAGO byla založena pouze za účelem předmětné transakce a je kontrolována dvěma skupinami soukromých podílových fondů, jimiž jsou Blackstone Capital Partners IV Merchant Banking Fund L.P., se sídlem v New Yorku, Spojené státy Americké (dále jen "BCP IV"), a Apax Europe V, se sídlem Guernsey, Channel Islands (dále jen "Apax Europe V"). Podíly v nabývaném podniku a jeho řízení budou rozděleny tak, že společnosti BCP IV a Apax Europe V získají společnou kontrolu nad skupinou SULO.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost LAGO je holdingovou společností, založenou pouze za účelem předmětné transakce. Společnost LAGO je kontrolována dvěma skupinami soukromých podílových fondů: BCP IV a jeho spřízněnými fondy patřícími do skupiny Blackstone a Apax Europe V, jenž je společně s Apax Europe IV považován za jeden podnik (dále společně "Apax"). Společnosti Apax jsou kontrolovány společností Hirzell Trust, se sídlem Guernsey, Channel Islands.
Společnosti patřící do skupiny Blackstone jsou činné zejména v oblasti služeb finančního poradenství, přímých soukromých investic a majetkových investic. V České republice působí skupina Blackstone prostřednictvím společnosti Nycomed, jež je aktivní v oblasti výroby farmaceutického zboží (vitamíny, minerály, prostředky k léčbě kardiovaskulárních chorob, zmírňování bolesti, gastroenterologie), společnosti Haynes International, která působí v oblasti výroby vysoko výkonných slitin používaných zejména v leteckém a chemickém průmyslu, a společnosti TRW, která je činná v oblasti výroby automobilových součástek.
Společnosti ze skupiny Apax jsou investičními fondy zabývajícími se investicemi v oblasti průmyslu. V České republice působí následující společnosti ze skupiny Apax: Damovo (poskytuje hlasové, datové a mobilní produkty a služby), Digital Bridges Limited (bezdrátové zábavní nakladatelství a vývoj serverové technologie pro bezdrátovou zábavu), Global Refund (služby v oblasti vracení DPH), Prodrive (motoristická společnost činná v oblasti provozování továrních týmů v zastoupení výrobců automobilů, automobilového inženýrství a prodeje produktů a služeb ve spojení s motoristickým sportem) a Xerium S.A. (mezinárodní dodavatel spotřebních produktů a zařízení pro papírenský průmysl).
Společnost Streuber & Neuhaus je mateřskou společností skupiny SULO. Společnosti patřící do skupiny SULO podnikají v oblasti služeb zahrnujících technologii likvidace odpadů a odpadové hospodářství. Činnosti skupiny SULO lze rozdělit do následujících oblastí:
Enviromentální technologie , zahrnující vývoj, výrobu, distribuci a provoz nádob na odpadky.
Služby v oblasti životního prostředí , zejm. sběr, svoz, třídění, recyklace, zpracovávání a likvidace odpadu a recyklovatelných materiálů.
Průmyslové obaly , tj. vývoj, výroba a prodej ocelových a plastových sudů k průmyslovému využití, a to především k transportu kapalin.
V České republice působí ze skupiny SULO společnosti TS Rumburk s.r.o., se sídlem Královská 173/5, 408 01 Rumburk, IČ: 64650928 (dále jen "TS Rumburk"), a ASP služby spol. s r.o., se sídlem Matěchova 127/3, 140 00 Praha 4, IČ: 61251542 (dále jen "ASP"). Společnosti TS Rumburk a ASP působí v těchto oblastech:
Enviromentální technologie: distribuce a provozování nádob na odpad. Společnost ASP je exkluzivním distributorem odpadových nádob skupiny SULO, tj. především 2 a 4 kolových plastových a kovových kontejnerů používaných zejména pro sběr a recyklaci odpadu.
Služby v oblasti životního prostředí: sběr, svoz, třídění, recyklace, zpracovávání a likvidace odpadu a recyklovatelných materiálů v Rumburku, Chebu, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Rakovníku, Kutné Hoře a v Praze.
Společnosti TS Rumburk a ASP poskytují dále jiné městské služby, jako např. péči o parkovou zeleň a chodníky, avšak tyto činnosti jsou pouze okrajové. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost, Streuber & Neuhaus, je v České republice činná prostřednictvím společností TS Rumburk a ASP zejména v oblasti distribuce a provozování nádob na odpad a dále v oblasti služeb životního prostředí zahrnujících sběr, svoz, třídění, recyklaci, zpracovávání a likvidaci odpadu a recyklovatelných materiálů v Rumburku, Chebu, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Rakovníku, Kutné Hoře a v Praze. Nabyvatel, společnost LAGO, ani osoby, které tuto společnost kontrolují, nepůsobí v České republice ve stejných oblastech, jako nabývaná společnost. K překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů tedy nedochází.
Oblastí nakládání s odpady se již Úřad zabýval např. v rozhodnutí S 208/02 (SITA CZ s.r.o./ SLUŽBY K.K.Š. ), v němž Úřad uvedl, že v sektoru nakládání s odpady lze obecně v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona vymezit následující výrobkové trhy:
a) pro základní odpady:
1) sběr odpadů z domácností,
2) sběr základních průmyslových odpadů,
3) spalování základních odpadů,
jejich ukládání na skládku;
b) pro speciální průmyslové odpady (dále jen "SPO"):
sběr SPO,
spalování SPO,
detoxikace SPO,
ukládání SPO.
Výše uvedené vymezení relevantních trhů ve své rozhodovací praxi používá i Evropská komise (viz rozhodnutí M.916-Lyonnaise des Eaux/SUEZ ).
Jako geograficky relevantní trh vymezil Úřad v rozhodnutí S 208/02 území celé České republiky, protože soutěž probíhá při podávání nabídek obcím a ostatním subjektům v rámci výběrových řízení na poskytování daných služeb, a v důsledku toho probíhá tzv. "soutěž o trh", které se mají možnost zúčastnit soutěžitelé z celé České republiky, i když po udělení licence či uzavření smlouvy je tento trh monopolní do uspořádání dalšího výběrového řízení.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh distribuce a provozování nádob na odpad a trh sběru, svozu, třídění, recyklace, zpracovávání a likvidace odpadu a recyklovatelných materiálů , s tím, že si je vědom možného užšího členění, které však s ohledem na skutečnost, že nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, nebylo nutné. Z hlediska geografického je v případě trhu distribuce a provozování nádob na odpad i v případě sběru, svozu, třídění, recyklace, zpracovávání a likvidace odpadu a recyklovatelných materiálů relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Na relevantním trhu distribuce a provozování nádob na odpad v České republice dosahuje společnost Streuber & Neuhaus prostřednictvím svých dceřiných společností cca (obchodní tajemství) tržního podílu. Na relevantním trhu nakládání s odpady v České republice působí společnost Streuber & Neuhaus prostřednictvím dceřiných společností pouze ve výše uvedených 7 městech a v celorepublikovém měřítku tedy nedosahuje významného tržního podílu.
Z konkurenčních společností se prodejem a pronájmem odpadových nádob zabývají např. společnosti Biopas, spol. s r.o. a ESKO-T s.r.o., k výrobcům odpadových nádob patří např. společnost Mevatec s.r.o. K významným soutěžitelům působícím na relevantním trhu sběru, svozu, třídění, recyklace, zpracovávání a likvidace odpadu a recyklovatelných materiálů na území celé České republiky náleží např. společnost .A.S.A., patřící do skupiny EDF, společnost RPS Ekologie, s.r.o., patřící do nadnárodní skupiny REO-RWE, a nadnárodní holandská společnost van Gansewinkel.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na skutečnost, že aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo k posílení postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát
AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1
Právní moc: 9.1.2004.