UOHS S255/2002
Rozhodnutí: OF/S255/02-105/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Degussa AG/Austimont/MedAvox
Účastníci Degussa AG, se sídlem Bennigsenplatz 1, 40474 Düsseldorf, SRN MedAvox S.r.l., se sídlem Piazzetta Bossi Maurilio 3, 20121 Milán, Itálie výrobní závod společnosti Ausimont S.p.A., se sídlem Bussi, Itálie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 255/02-105/03 V Brně dne 13. ledna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 255/02, zahájeném dne 13. 12. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Degussa AG, se sídlem Bennigsenplatz 1, Düsseldorf, SRN, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Degussa AG, se sídlem Bennigsenplatz 1, Düsseldorf, SRN, MedAvox S.r.l., se sídlem Piazzetta Bossi Maurilio 3, Milán, Itálie, a výrobního závodu společnosti Ausimont S.p.a. v Bussi, Itálie, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi společností Degussa AG, se sídlem Bennigsenplatz 1, Düsseldorf, SRN, na straně jedné, a společnostmi Solvay S.A., se sídlem rue Prince Albert 33, Brusel, Belgie a Ausimont S.p.A., se sídlem via Turati 12, Milán, Itálie, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost Degussa AG, se sídlem Bennigsenplatz 1, Düsseldorf, SRN, získá 50% obchodní podíl, a tím i kontrolu ve společnosti MedAvox S.r.l., se sídlem Piazzetta Bossi Maurilio 3, Milán, Itálie, a výrobní závod společnosti Ausimont S.p.A. v Bussi, Itálie, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, kupní smlouvy a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 1/03 ze dne 8.1.2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě kupní smlouvy ("Master Purchase Agreement"), uzavřené mezi společností Degussa AG, se sídlem Bennigsenplatz 1, Düsseldorf, SRN (dále jen "Degussa"), na straně jedné, a společnostmi Solvay S.A., se sídlem rue Prince Albert 33, Brusel, Belgie (dále jen "Solvay") a Ausimont S.p.A., se sídlem via Turati 12, Milán, Itálie (dále jen "Ausimont"), na straně druhé. V důsledku této smlouvy získá společnost Degussa 50% obchodní podíl ve společnosti MedAvox S.r.l., se sídlem Piazzetta Bossi Maurilio 3, Milán, Itálie (dále jen "MedAvox"), čímž se změní společná kontrola společnosti Degussa ve společnosti MedAvox, vykonávaná doposud se společností Ausimont, na kontrolu výlučnou, a dále získá výrobní závod společnosti Ausimont na výrobu peroxidu vodíku a perboritanu sodného v Bussi, Itálie (dále jen "výrobní závod v Bussi").
Spojení je důsledkem rozhodnutí Evropské komise, které se týkalo nabytí kontroly nad společností Ausimont ze strany společnosti Solvay (Case No COMP/M.2690-Solvay/Montedison-Ausimont ze dne 9.4.2002). Součástí tohoto rozhodnutí byla mimo jiné podmínka, že společnost Ausimont prodá svůj 50% obchodní podíl ve společnosti MedAvox, jakož i svůj výrobní závod v Bussi, vhodnému nezávislému kupci.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Degussa je celosvětově činná v oblasti vývoje, výroby a prodeje chemických výrobků, zejména speciálních chemikálií. Její nejvýznamnější aktivity spadají do následujících oblastí: i) zdraví a výživa, ii) stavební chemie, iii) jemná průmyslová chemie, iv) užitná chemie, v) nátěry a těsnící systémy a vi) speciální umělé hmoty. Společnost Degussa stojí v čele podnikatelské skupiny Degussa, která náleží do podnikatelské skupiny E.ON řízené společností E.ON AG, se sídlem v SRN. V České republice kontroluje skupina Degussa společnosti Degussa Praha s.r.o. (prodej chemických látek a chemických přípravků) a MBT Stavební hmoty s.r.o. (prodej stavebních hmot, barev, omítek, stavebních lepidel).
MedAvox je společný podnik kontrolovaný před uskutečněním posuzovaného spojení společnostmi Degussa (50% podíl) a Ausimont (50% podíl), který byl založen za účelem výroby a prodeje solí perkyselin, tj. perboritanu sodného (PBS) a peruhličitanu sodného (PCS). Po realizaci posuzovaného spojení bude společnost MedAvox výhradně kontrolována společností Degussa. V současné době nemá společnost MedAvox vlastní výrobní kapacity; výrobu by měla zahájit ve vlastním výrobním závodě v Bussi, Itálie, až koncem roku 2003; zabývá se pouze prodejem perboritanu sodného dodávaného společností Ausimont a menšího množství peruhličitanu sodného dodávaného společností Degussa. Společnost Ausimont uzavřela se společností MedAvox smlouvu o výhradních dodávkách perboritanu sodného a sama zastavila jeho prodej na volném trhu.
Společnost Ausimont , která náleží do podnikatelské skupiny Solvay, je celosvětově činná v oblasti vývoje, výroby a prodeje chemických výrobků, zejména s obsahem peroxidu vodíku, fluoridových materiálů a fluoridových kapalin a plynů. V České republice nekontroluje společnost Ausimont žádnou další společnost.
Předmětem spojení je výrobní závod společnosti Ausimont v Bussi , který vyrábí peroxid vodíku (H2O2)-základní výrobní materiál pro produkci solí perkyselin, a na základě výše uvedené smlouvy o výhradních dodávkách se společností MedAvox také vyrábí perboritan sodný pro tuto společnost.
Dopady spojení
Společnost Degussa působí v České republice prostřednictvím své české dceřiné společnosti Degussa Praha s.r.o., případně prostřednictvím dovozů svých zahraničních dceřiných společností, v oblasti prodeje peroxidu vodíku (H2O2) a perboritanu sodného (PBS). Prostřednictvím další české dceřiné společnosti, MBT Stavební hmoty s.r.o., působí společnost Degussa v oblasti prodeje stavebních hmot, disperzních barev, omítek, omítkových směsí, stavebních lepidel a komponentů do nich.
Společnost Ausimont prodávala v České republice ještě v roce 2001 perboritan sodný (PBS) vyprodukovaný výrobním závodem v Bussi; od počátku roku 2002 je však na trhu realizována veškerá produkce výrobního závodu v Bussi prostřednictvím společnosti MedAvox, která zaměřuje své aktivity především na oblast Středozemního moře a dodávky do České republiky nerealizuje. Od 1.1.2002 tak závod v Bussi není v tuzemsku aktivní ani přímo, ani prostřednictvím společnosti MedAvox.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností MedAvox a výrobním závodem v Bussi, z nichž ani jeden nepůsobí na trhu České republiky. K překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů na tuzemském trhu tudíž nedochází.
Na základě výše uvedených skutečností, zejména pak proto, že v České republice nedochází k horizontální ani vertikální integraci spojujících se soutěžitelů, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke změně postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na relevantním trhu v ČR, a to ani v případě nejužšího v úvahu přicházejícího vymezení relevantního trhu, a tedy ani nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát Gleiss Lutz v.o.s., advokátní kancelář Jugoslávská 29 120 00 Praha 2
Právní moc: 30.1.2003