UOHS S254/2003
Rozhodnutí: OF/S254/03-4790/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Recticel S.A./N.V. a Woodbridge Foam Corporation
Účastníci Recticel S.A./N.V., se sídlem Plejadenlaan 15, Brusel, Belgické království Woodbridge Foam Corporation
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 93 KB


S 254/03-4790/03
V Brně dne 23. prosince 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 254/03, zahájeném dne 5. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Recticel S.A./N.V., se sídlem Plejadenlaan 15, Brusel, Belgické království, a Woodbridge Foam Corporation, se sídlem 4240 Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, Ontario, Federativní stát Kanada, ve správním řízení zastoupené JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy, kterou hodlají uzavřít společnosti Recticel S.A./N.V., se sídlem Plejadenlaan 15, Brusel, Belgické království, a Woodbridge Foam Corporation, se sídlem 4240 Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, Ontario, Federativní stát Kanada, v jejímž konečném důsledku mají uvedené společnosti založit společně kontrolovaný podnik, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, návrhu listiny zakládající spojení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/2003 ze dne 22. prosince 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy, kterou hodlají uzavřít společnosti Recticel S.A./N.V., se sídlem Plejadenlaan 15, Brusel, Belgické království (dále jen "Recticel"), a Woodbridge Foam Corporation, se sídlem 4240 Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, Ontario, Federativní stát Kanada (dále jen "Woodbridge") . V důsledku této smlouvy vznikne společně kontrolovaný podnik společností Recticel a Woodbridge.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona, neboť v jejím konečném důsledku dojde k založení společně kontrolovaného podniku společností Recticel a Woodbridge. Podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje založení nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a toto spojení nemá za cíl ani za následek koordinaci soutěžního chování zakladatelů společného podniku.
Aby založení nového soutěžitele bylo posuzováno jako spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 4 zákona, musí být splněny zejména dvě podmínky. Za prvé musí být nový soutěžitel kontrolován společně všemi zakladateli, za druhé musí mít spojení soutěžitelů koncentrativní charakter, tzn. že nový podnik bude vykonávat na trvalém základě (tj. po časově neomezenou nebo alespoň delší dobu) všechny funkce samostatného hospodářského subjektu. Dalším faktorem svědčícím o koncentrativním charakteru společně kontrolovaného podniku je skutečnost, že jeho zakladatelé na relevantním trhu nadále v téže oblasti podnikání již nebudou působit samostatně a na sobě nezávisle, ale právě prostřednictvím společného podniku.
K tomu Úřad uvádí, že v případě posuzovaného spojení dojde k převedení veškerých současných i budoucích aktivit společností Recticel a Woodbridge v oblasti výroby a prodeje tvarované polyuretanové pěny na území kontinentální Evropy na nově založený společně kontrolovaný podnik, což odpovídá kritériu koncentrativnosti, neboť navrhovatelé, resp. pouze společnost Recticel, ve výše uvedené oblasti v rámci České republiky již nadále samostatně působit nebudou. Společný podnik není zakládán na dobu určitou, bude mu zajištěn přístup k dostatečným zdrojům včetně managementu, finančních zdrojů atd., a bude jednat samostatně a nezávisle na mateřských společnostech, kterým nebude poskytovat služby v oblasti nákupu ani prodeje, a veškerá rozhodnutí bude přijímat samostatně. Zároveň bude takto založený společně kontrolovaný podnik kontrolován současně oběma soutěžiteli, a to tak, že společnost Recticel bude vlastnit akcie představující 70% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech spojením vzniklého subjektu a společnost Woodbridge 30% podíl. V souladu s tím budou upravena např. i pravidla volby členů dozorčí rady a způsob přijímaní rozhodnutí, kdy některá rozhodnutí (např. o jmenování prezidenta společnosti, ředitele a vrcholového managementu, rozhodnutí o roční závěrce a plánu hospodaření) budou moci být přijata pouze jednomyslně. Žádná ze společností tak v konečném důsledku nebude moci jednostranně určovat soutěžní chování společně kontrolovaného podniku.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Recticel je belgickou obchodní společností, jejíž registrované akcie jsou obchodovány na burze cenných papírů v Bruselu. Největšími akcionáři společnosti Recticel jsou společnosti Rec-Hold N.V. (42,6% akciový podíl) a Mercator Verzekeringen N.V. (18,9% akciový podíl), přičemž tyto společnosti uzavřely akcionářskou smlouvu, na jejímž základě vykonávají ve společnosti Recticel společnou kontrolu. Zbývající akcie jsou v majetku společnosti Rec-Man & Co. (4,8% akciový podíl) a drobných akcionářů.
Společnost Recticel se zabývá výrobou a distribucí polyuretanové pěny v Evropě a Severní Americe. Polyuretanová pěna je používána při výrobě matrací, nábytku a rovněž v automobilovém průmyslu (čalounění sedadel, přístrojové desky a další vnitřní vybavení automobilů), pro izolaci ve stavebním průmyslu a pro další užití. Společnost Recticel je i výrobcem ložních produktů.
V rámci České republiky kontroluje společnost Recticel následující společnosti:
Recticel Mladá Boleslav, s.r.o.-vývoj, výroba a prodej výrobků z polyuretanové pěny;
Recticel Czech Automotive s.r.o.-výroba výrobků z polyuretanové pěny, výroba strojů s mechanickým pohonem atd.;
RECTICEL KOMFORTNÍ SPÁNEK s.r.o.-výroba čalounických výrobků atd.;
RECTICEL Interiors CZ s.r.o.-výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků, výroba plastových a pryžových výrobků atd.
Dále společnost Recticel vlastní podíly, které neumožňují výkon kontroly, ve společnostech SPLIREC CZECH s.r.o. (rámování skel pro automobilový průmysl) a EUROFOAM Bohemia s.r.o. (výroba plastových a pryžových výrobků).
Společnost Woodbridge je kanadskou obchodní společností a jejími největšími akcionáři jsou (obchodní tajemství) .
Společnost Woodbridge působí především v oblasti výroby a prodeje výrobků z polyuretanové pěny pro automobilový průmysl. Výrobní podniky vlastní v Severní a Jižní Americe, Japonsku, Austrálii a Evropě. Společnost Woodbridge nekontroluje v rámci České republiky žádné společnosti.
Společně kontrolovaný podnik bude mít pravděpodobně formu komanditní společnosti založené dle německého práva (GmbH & Co. KG), ve které je komplementářem společnost s ručením omezeným. Součástí nově založeného společně kontrolovaného podniku budou veškeré místní společné podniky existující ke dni ukončení transakce a veškeré další výrobní a distribuční závody na tvarovanou polyuretanovou pěnu používanou při výrobě automobilových sedadel na území kontinentální Evropy. V rámci České republiky se jedná o společnost Recticel Mladá Boleslav, s.r.o.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 4 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nově založený společně kontrolovaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které jsou v přímém vztahu s činnostmi subjektů, které jej kontrolují.
Ze šetření Úřadu v rámci předmětného spojení vyplynulo, že spojením dotčenou oblastí je výroba a prodej tvarované polyuretanové pěny, která je v případě předmětného spojení používaná společnostmi Recticel a Woodbridge pro výrobu automobilových sedadel.
Při vymezování relevantních trhů Úřad podpůrně vycházel i z rozhodnutí Evropské Komise 1 , která se ve svých předchozích rozhodnutích zabývala oblastí výroby a prodeje polyuretanové pěny.
Při výrobě polyuretanové pěny se jako primární kapalné suroviny používají v určitém poměru polyhydrické alkoholy (polyalkoholy) a polyisokyanáty (isokyanáty), přičemž se jedná o deriváty surové ropy a zemního plynu. V rámci oblasti výroby a prodeje polyuretanové pěny je nutné rozlišovat mezi polyuretanovou pěnou pružnou a tvrdou, neboť mají odlišný způsob výroby i využití. Tvrdé pěny jsou užívány především jako izolační materiál, neboť odolávají extrémním teplotám, vyznačují se mechanickou stabilitou a trvalostí. Naopak pružné pěny jsou díky své mikrostruktuře pružné, tvarově stálé s nízkou hmotností, a proto se využívají zejména v matracích, nábytku, v automobilovém, textilním a obuvnickém průmyslu. Dalším rozlišujícím kritériem může být, zda je polyuretanová pěna vyráběna jako tvarovaná (používaná zejména při velkosériové výrobě, tvarovaná pomocí např. ocelových forem do konečné podoby výrobku) či do bloků, desek nebo panelů (dále se řežou a razí do požadovaného tvaru a velikosti). Rozdíly jsou i mezi pěnami polyeterovými a polyesterovými (v závislosti na povaze použitého polyalkoholu), jednak vlastnostmi (polyeterové jsou pružnější s vyšší hustotou, polyesterové křehčí s obtížnějším způsobem výroby). Obecně existuje mnoho druhů polyuretanových pěn, které mají různá využití, zejména se jedná o komfortní polyeterové pěny (nábytek, ložní potřeby) a technické, především polyesterové, pěny (automobilový průmysl, stavebnictví aj.).
Na základě posouzení činností nově vzniklého společně kontrolovaného podniku a činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh výroby a prodeje tvarované polyuretanové pěny pro výrobu automobilových sedadel.
Z hlediska geografického se jedná o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky.
V rámci vymezeného relevantního trhu výroby a prodeje tvarované polyuretanové pěny pro výrobu automobilových sedadel na území České republiky před uskutečněním předmětného spojení a založení společně kontrolovaného podniku ze spojujících se soutěžitelů působila pouze společnost Recticel, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %. Společnost Woodbridge se výrobou a prodejem polyuretanové pěny v rámci České republiky nezabývala a nezabývá. Uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů se tedy jejich společný tržní podíl nezmění.
Na trhu působí jako hlavní konkurent nově založeného podniku společnost Fehrer International Holding GmbH (dále jen "Fehrer"), prostřednictvím společnosti Fehrer Bohemia, s.r.o., s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %. Společnost Fehrer vyrábí v České republice polyuretanovou pěnu pro společnost ŠKODA AUTO, a.s., Mercedes ve Španělsku a Volkswagen na Slovensku, a patří k nejvýznamnějším soutěžitelům vyrábějícím tvarovanou polyuretanovou pěnu pro automobilová sedadla v Evropě.
V rámci vymezeného relevantního trhu neexistují vážné překážky pro vstup nových konkurentů, mj. suroviny potřebné k výrobě pružné polyuretanové pěny (polyalkoholy a isokyanáty) jsou volně dostupné, přepravní náklady jsou zanedbatelné, a v této souvislosti existuje možnost vstupu potenciálních konkurentů působících v rámci Evropy, kteří disponují dostatečnými zdroji na rozšíření svých aktivit (např. společnosti Johnson Controls, Faurecia či Treves).
K tržnímu podílu společnosti Recticel Úřad uvádí, že společnost Recticel trh tvarované polyuretanové pěny pro výrobu automobilových sedadel v České republice založila, a proto dosáhla v úvodní fázi vysokého podílu na něm. Lze ale očekávat, že v budoucnu dojde k dalšímu poklesu tržního podílu, zejména vlivem vstupu dalších silných konkurentů na relevantní trh. Zároveň Úřad konstatuje, že vlivem existence několika málo silných subjektů na straně poptávky v rámci relevantního trhu (jediným zákazníkem společnosti Recticel v České republice je společnost ŠKODA AUTO, a.s.) se minimalizuje možnost zneužívání dominantního postavení na straně nabídky, neboť v souvislosti s tzv. faktorem kupní síly (Evropská komise jej mnohdy zohledňuje v případech spojení soutěžitelů mezi výrobci komponentů pro automobilový průmysl 2 ) existuje mj. možnost tlaku na ceny a jiné podmínky ze strany poptávky.
Úřad dospěl k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
Vejmelka & Wünsch, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2
PM: 23. 12. 2003
1 M.835-RECTICEL/GREINER ze dne 19. 3. 1997
2 M.726-Bosch/Allied Signal ze dne 9. 4. 1996