UOHS S253/2002
Rozhodnutí: OF/S253/02-91/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů The Blackstone Group L.P. a Northrop Grumman Corporation
Účastníci The Blackstone Group L.P., se sídlem 354 Park Ave., New York, NY 10154, USA TRW Inc.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 3. 2. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 253/02-91/03 V Brně dne 15. ledna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 253/02, zahájeném dne 16. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost The Blackstone Group L.P., se sídlem 354 Park Ave., New York, NY 10154, Spojené státy americké, ve správním řízení právně zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, 120 00 Praha 2, na základě plné moci ze dne 3. prosince 2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů The Blackstone Group L.P., se sídlem 354 Park Ave., New York, NY 10154, Spojené státy americké, a TRW Inc., se sídlem 1900 Richmond Road, Cleveland, Ohio 44124-3760, Spojené státy americké, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Hlavní kupní smlouvy o převodu a prodeji automobilových komponentů TRW, uzavřené dne 18. listopadu 2002 mezi společností BCP Acquisition Company L.L.C., jako nabyvatelem, a společností Northrop Grumman Corporation jako prodávajícím , v jejímž důsledku společnost The Blackstone Group L.P. získá možnost nepřímo kontrolovat jednu nebo více nově založených společností, na které společnost TRW Inc. převede veškerá aktiva a vybrané závazky spojené s výrobou automobilových komponentů společnosti TRW Inc., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Hlavní kupní smlouvy a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 01/03 ze dne 8. ledna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Hlavní kupní smlouvy o prodeji a převodu automobilových komponentů TRW uzavřené mezi společností BCP Acquisition Company L.L.C. (dále jen "BCP"), společností náležející do skupiny Blackstone, jako nabývajícím, a společností Northrop Grumman Corporation, se sídlem 1840 Century Park East, Los Angeles, Kalifornie 90067-21499, Spojené státy americké, jako prodávajícím (dále jen "Northrop"), v jejímž důsledku společnost The Blackstone Group L.P. (dále jen "Blackstone") získá možnost kontrolovat jednu nebo více nově založených společností, na které společnost TRW Inc. převede veškerá aktiva a vybrané závazky spojené s výrobou automobilových komponentů společnosti TRW Inc.
Hlavní kupní smlouva upravuje prodej a převod v podstatě celého majetku, provozů a závazků spojených se segmentem automobilových komponentů na jednu nebo více společností založených společností BCP. Společnost BCP byla založena společností Blackstone za účelem výše uvedené transakce. Za podmínek a způsobem uvedeným v Hlavní kupní smlouvě, převede a postoupí společnost TRW Inc., jako v současné době dceřiná společnost společnosti Northrop, vlastnické právo ke kapitálovým podílům a v kapitálových podílech, akcie, podíly LLC, zahraniční akcie, akcie společnosti Automotive Holdings Corp., kmenové akcie Lucas-Varity, kmenové akcie TRW UK a kmenové akcie INO na příslušné společnosti založené společností BCP.
Celkový celosvětový čistý obrat společností Blackstone a segmentu automobilových komponentů TRW za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč , přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, a tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení. Posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Blackstone je soukromou obchodní bankou se sídlem ve Spojených státech amerických, která působí zejména v oblasti finančního poradenství a majetkového investování. Společnost Blackstone nemá žádnou dceřinou společnost se sídlem na území České republiky. Prodeje na území ČR realizují dvě z jí kontrolovaných společností se sídlem mimo Českou republiku. Jedná se o společnost Mega Blocks, která projektuje, vyrábí a uvádí na trh hračky a společnost Haynes International, která navrhuje, vyrábí a uvádí na trh technologicky vyspělé, vysoce výkonné slitiny.
Společnost TRW Inc. se v důsledku spojení Northrop/TRW Inc. stala dceřinou společností společnosti Northrop. Společnosti Northrop a TRW Inc. uzavřely dne 30. června 2002 Smlouvu o fúzi, na jejímž základě získala společnost Nortrop výhradní kontrolu nad společností TRW. Spojení soutěžitelů bylo povoleno rozhodnutím Úřadu dne 10. října 2002.
Společnost TRW Inc. je mezinárodně působící společností poskytující technologicky vyspělé výrobky a služby pro automobilový průmysl, informační systémy, obranný a letecký průmysl. Její podnikatelské aktivity jsou rozděleny do čtyř oblastí: automobilový průmysl, systémy, kosmos & elektronika a aeronautické systémy.
Automobilová část společnosti TRW Inc. , sektor automobilových komponentů TRW projektuje a vyrábí systémy a komponenty pro výrobce dopravních prostředků, zejména pokud jde o technologie aktivní a pasivní bezpečnosti, integrovanou kontrolu vozidel a vyspělé zpomalovací systémy při pohybu posádky vozidla. Je jedním z celosvětově největších a nejvíce diverzifikovaných dodavatelů automobilových systémů, modulů a komponentů.
Společnostmi se sídlem na území České republiky, které náleží do sektoru automobilových komponentů TRW jsou:
Lucas Varity s.r.o., se sídlem Na roli 26, 446 21 Jablonec nad Nisou
TRW Autoelektronika, s.r.o., se sídlem ul. Jana Nohy 2048, Benešov u Prahy
LUCAS AUTOBRZDY, s.r.o., se sídlem Na roli 26, 466 21 Jablonec nad Nisou
TRW-Carr s.r.o., se sídlem Řepov, 29301, Mladá Boleslav
TRW Volant, a.s., se sídlem Náchodská 116/208, Horní Počernice, 193 21 Praha 9
TRW-DAS, a.s., se sídlem Strojírenská 160/11, Dačice III
Kromě výše uvedených společností provozuje segment automobilových komponentů TRW v České republice i následující organizační složku:
TRW Automotive Safety Systems GmbH & Co.KG, organizační složka, se sídlem Náchodská 116, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Všechny tyto společnosti podnikají v oblasti automobilových komponentů.
Dopady spojení
Smluvní strany posuzovaného spojení jsou nadnárodními společnostmi poskytujícími široký sortiment výrobků. Na území České republiky však nevyvíjí skupina Blackstone ani žádná z jejích portfóliových společností, mimo výše uvedené prodeje hraček a slitin, žádné podstatné aktivity. V oblasti automobilových komponentů skupina Blackstone doposud nepůsobila, a to ani v rámci ČR, tak ani obecně po celém světě.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je zřejmé z výše uvedeného, činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají. Při vymezování relevantních trhů vycházel Úřad především z převáděných podnikatelských aktivit společnosti TRW Inc., neboť po uskutečnění spojení tyto činnosti rozšíří pole působnosti společnosti Blackstone. Společnost TRW Inc. dodává v České republice výrobky na následujících trzích komponentů, které jsou pro účely tohoto rozhodnutí považovány za věcně relevantní trhy :
trh brzdových systémů osobních automobilů
trh systémů zajišťujících řízení osobních automobilů
trh komponentů zajišťujících bezpečnost osádky osobních automobilů
trh strojírenských upevňovacích systémů a komponentů
trh kontrolních systémů osobních automobilů
trh komponentů motoru
Z hlediska geografického reprezentují výše vymezené trhy území celé České republiky, neboť podmínky pro poskytování výše uvedených výrobků jsou dostatečně homogenní na celém území České republiky.
Z pohledu časového se jedná o trvalé trhy založené na pravidelných, opakujících se dodávkách. Takové dodávky nejsou předmětem jakýchkoli výrazných změn v průběhu kalendářního roku.
Produkty konkurující segmentu automobilových komponentů TRW jsou dostupné od řady dalších poskytovatelů. Spojením vzniklý subjekt bude tak i nadále vystaven silnému konkurenčnímu tlaku na trhu České republiky. V důsledku posuzované transakce nebude omezen přístup na trh a transakce nebude mít za následek omezení možnosti volby spotřebitelů mezi různými poskytovateli dotčených výrobků.
Přestože společnost TRW Inc. dosahuje na některých z výše vymezených relevantních trhů vysokého tržního podílu a přestože dojde ke zvýšení finanční síly spojením vzniklého subjektu, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a především s ohledem na absenci překrývání se podnikatelských aktivit, dospěl Úřad k závěru, že na žádném z výše vymezených relevantních trhů nedojde v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů ke snížení úrovně konkurenčního prostředí, v jehož důsledku by byla podstatně narušena hospodářská soutěž v České republice.
Lze konstatovat, že zamýšleným spojením, které je spojením konglomerátního charakteru, nedojde ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
Vejmelka & Wünsch, v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2