UOHS S252/2013
Rozhodnutí: S252/2013/KS-8779/2013/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Sberbank Ruska a PS Yandex.Money LL. C,
Účastníci Sberbank Ruska PS Yandex.Money LL. C,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 29. 5. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 96 KBČ. j.: ÚOHS-S252/2013/KS-8779/2013/840/MWi

Brno 13. 5. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S252/2013/KS, zahájeném dne 25. 4. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, se sídlem Ruská federace, Moskva, 19 Vavilova St., a Yandex N. V., se sídlem Nizozemské království, Haag, Laan Copes van Cattenburch 52, zastoupených JUDr. Ivem Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, se sídlem Ruská federace, Moskva, 19 Vavilova St., Yandex N. V., se sídlem Nizozemské království, Haag, Laan Copes van Cattenburch 52, na straně jedné, a PS Yandex.Money LL. C, se sídlem Ruská federace, Moskva, Lva Tolstogo 16, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Rámcovou smlouvou, uzavřenou dne 19. 12. 2012 mezi společností Yandex N. V., jako prodávajícím, a společností Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, jako kupujícím, v jejímž důsledku mají společnosti Sberbank Ruska a Yandex N. V. získat možnost společně kontrolovat společnost PS Yandex.Money LL. C, dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumentem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku mají společnosti Sberbank Ruska, otevřená akciová společnost, se sídlem Ruská federace, Moskva, 19 Vavilova St. (dále jen Sberbank ), a Yandex N. V., se sídlem Nizozemské království, Haag, Laan Copes van Cattenburch 52 (dále jen Yandex ), získat možnost společně kontrolovat společnost PS Yandex.Money LL. C, se sídlem Ruská federace, Moskva, Lva Tolstogo 16 (dále jen Yandex.Money ).
I. Charakteristika účastníků transakce
2. Společnost Sberbank působí v oblasti bankovních obchodů a finančních služeb, zejména pak v oblasti korporátního a retailového bankovnictví a služeb v oblasti finančních trhů, a to především na území Ruska, Kazachstánu, Běloruska, Ukrajiny, Turecka, Indie a Číny. Společnost Sberbank vlastní taktéž síť bank ve střední a východní Evropě, konkrétně na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a na Ukrajině. Sberbank je kontrolována Centrální bankou Ruské federace. Na území České republiky je tato společnost činná prostřednictvím společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem Praha 4-Nusle, Na Pankráci 1724/129, IČ: 25083325.
3. Společnost Yandex provozuje internetový vyhledávač Yandex. V rámci internetového vyhledávání poskytuje služby elektronické reklamy a další související služby především na území Běloruska, Ukrajiny, Turecka, Kazachstánu a Ruska. Společnost Yandex nepůsobí na území České republiky.
4. Společnost Yandex.Money je v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů výlučně kontrolována společností Yandex. Společnost Yandex.Money působí pouze na ruském trhu v oblasti poskytování služeb elektronických a internetových plateb.
II. Notifikační podmínky
5. K tomu, aby transakce byla spojením soutěžitelů, které podléhá povolení Úřadu, je z hlediska zákona vyžadováno splnění dvou kritérií. V prvé řadě musí transakce představovat některou z forem spojení soutěžitelů vymezených v § 12 zákona. Druhou podmínkou je to, aby transakce přesahovala prahové hodnoty obratů spojujících se soutěžitelů stanovené v § 13 zákona.
6. Ve výše uvedené Rámcové smlouvě se společnost Yandex, jež v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů vlastní 100% podíl na základním kapitálu společnosti Yandex.Money, zavázala uzavřít se společností Sberbank Smlouvu o koupi obchodního podílu, na základě které má převést na společnost Sberbank obchodní podíl ve společnosti Yandex.Money, odpovídající necelému [ obchodní tajemství ] podílu na základním kapitálu této společnosti. Společnost Sberbank bude tedy po vypořádání této transakce vlastnit necelý [ obchodní tajemství ] podíl a společnost Yandex [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Yandex.Money. Zároveň se Smlouvou o koupi obchodního podílu uzavřou společnosti Yandex, Sberbank a Yandex.Money Smlouvu o společném podniku. Ze Smlouvy o společném podniku vyplývá, že k odsouhlasení strategických rozhodnutí, týkajících se například [ obchodní tajemství ] apod. je zapotřebí souhlasu obou společníků, tedy jak společnosti Sberbank, tak společnosti Yandex.
7. V konečném důsledku dojde tedy na základě předmětné transakce ke změně kvality kontroly nad společností Yandex.Money, z kontroly výlučné, vykonávané společností Yandex, na kontrolu společnou, vykonávanou nad touto společností ze strany společností Sberbank a Yandex. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, kdy se za spojení soutěžitelů rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
8. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
9. Společnost Yandex.Money nepůsobí na území České republiky a za poslední ukončené účetní období zde tedy dosáhla nulového obratu. Také společnost Yandex, jak již bylo uvedeno, není činná na trhu České republiky. V České republice působí pouze společnost Sberbank, jejíž obrat za poslední ukončené účetní období přesáhl 1,5 miliardy Kč. Spojující se soutěžitelé tudíž nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, a to jak v případě § 13 odst. a) tak ani § 13 odst. b) zákona. Posuzované spojení soutěžitelů tedy nepodléhá povolení Úřadu.
10. S ohledem na skutečnosti uvedené výše Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 29. 5. 2013