UOHS S252/2003
Rozhodnutí: OF/S252/03-525/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Bertelsmann AG a Verlag Automobil Wirtschaft
Účastníci Verlag Automobil Wirtschaft, Pastoratshof 27-29, Grefrath, Německo Bertelsmann AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 252/03-525/04 Brně dne 5. února 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 252/03, zahájeném dne 4. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Bertelsmann AG, se sídlem Carl-Bertelsmann-Strasse 270, Gütersloh, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Kubánkem, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 3. prosince 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Bertelsmann AG, se sídlem Carl-Bertelsmann-Strasse 270, Gütersloh, Spolková republika Německo, na straně jedné, a Verlag Automobil Wirtschaft GmbH, se sídlem Pastoratshof 27-29, Grefrath, Spolková republika Německo, Thomas Abeking Verlag für technische Dokumentationen GmbH, se sídlem Pastoratshof 27 29, Grefrath, Spolková republika Německo, Verlag Automobilwirtschaft ČR technická dokumentace, s.r.o. se sídlem ulice 5. května, Varnsdorf, a Verlag Automobilwirtschaft, S.L., se sídlem Alcade Ferrer i Monés 23, El Prat de Llobregat, Španělské království, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o zakoupení podílů a jejich převodu, uzavřené dne 27. listopadu 2003 mezi společnostmi arvato distribution GmbH, se sídlem Gottlieb-Daimler-Strasse 1, Harsewinkel, Spolková republika Německo, a arvato systems Espana, S.L., se sídlem Travessera de Gracia 47-49, Barcelona, Španělské království, jako kupujícími, a panem Walterem Bruckmannem, bytem Farberstrasse 23, Grefrath, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Bertelsmann AG získat 100% obchodní podíly ve společnostech Verlag Automobil Wirtschaft GmbH, Thomas Abeking Verlag für technische Dokumentationen GmbH, Verlag Automobilwirtschaft ČR technická dokumentace, s.r.o., a Verlag Automobilwirtschaft, S.L., a tím i možnost tyto společnosti nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/2003 ze dne 31. prosince 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o zakoupení podílů a jejich převodu, uzavřené dne 27. listopadu 2003 mezi společnostmi arvato distribution GmbH, se sídlem Gottlieb-Daimler-Strasse 1, Harsewinkel, Spolková republika Německo (dále jen "arvato distribution"), a arvato systems Espana, S.L., se sídlem Travessera de Gracia 47-49, Barcelona, Španělské království (dále jen "arvato systems"), jako kupujícími, a panem Walterem Bruckmannem, bytem Farberstrasse 23, Grefrath, Spolková republika Německo (dále jen "pan Bruckmann"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Bertelsmann AG, se sídlem Carl-Bertelsmann-Strasse 270, Gütersloh, Spolková republika Německo (dále jen "Bertelsmann"), získat možnost nepřímo, prostřednictvím svých dceřinných společností arvato distribution a arvato systems, kontrolovat společnosti Verlag Automobil Wirtschaft GmbH, se sídlem Pastoratshof 27-29, Grefrath, Spolková republika Německo (dále jen "VAW GmbH"), Thomas Abeking Verlag für technische Dokumentationen GmbH, se sídlem Pastoratshof 27-29, Grefrath, Spolková republika Německo (dále jen "Thomas Abeking Verlag"), Verlag Automobilwirtschaft ČR technická dokumentace, s.r.o., se sídlem ulice 5. května, Varnsdorf (dále jen "VAW ČR") a Verlag Automobilwirtschaft, S.L., se sídlem Alcade Ferrer i Monés 23, El Prat de Llobregat, Španělské království (dále jen "VAW S.L."). Všechny nabývané společnosti jsou součástí skupiny společností, původně kontrolované panem Bruckmannem (dále jen "skupina VAW").
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Bertelsmann je mateřskou společností skupiny společností (dále jen "skupina Bertelsmann"). Skupina Bertelsmann je celosvětově činná zejména v oblasti vydávání a prodeje knih a odborných časopisů, poskytování multimediálních forem vydávaných titulů, vydávání hudebních titulů, provozování televizních a rozhlasových stanic a poskytování tiskařských a mediálních služeb. Společnost Bertelsmann kontroluje na území České republiky společnosti EUROMEDIA GROUP k.s., se sídlem Nádražní 32, Praha 5 (dále jen "Euromedia"), Knižní Klub Management, spol. s r.o., se sídlem V jámě 1, Praha 10 (dále jen "Knižní klub"), ASTROSAT, spol. s r.o., se sídlem Přátelství 986, Praha 10 (dále jen "Astrosat") CLT-Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Budějovická č. 7, Praha 4 (dále jen "CLT"), a BMG Czech Republic s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 3, Praha 6 (dále jen "BMG"), které podnikají v rámci obvyklé působnosti koncernu Bertelsmann AG.
Předmětem činnosti společnosti EUROMEDIA je vydávání a prodej knih a hudebních nosičů, společnost Astrosat, se zabývá vydáváním novin a časopisů, společnost BMG působí v oblasti vydávání a prodeje hudebně zvukových nosičů, společnost CLT působí v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, společnost Knižní Klub, působí v oblasti prodeje knih vydávaných společností Euromedia, a to zejména členům knižního klubu.
Skupina společností VAW se zabývá jak celosvětově tak i v České republice zhotovováním technických dokumentací na zakázku třetích osob. V České republice působí ze skupiny VAW společnost VAW ČR. Společnost VAW ČR nekontroluje žádné další soutěžitele. Společnost VAW GmbH je dále držitelem obchodních podílů ve společnostech VAW Nederland B.V., se sídlem Postbus 318, Venlo, Nizozemské království, Verlag Automobilwirtschaft GmbH do Brasil Ltda., se sídlem Av. Prof. Alceu Maynard, de Araújo, 153, cj. 11, Sao Paulo, Brazilská federativní republika, Verlag Automobil Wirtschaft (Pty.) Ltd., PO Box 27013, Greenacres 6051, Jihoafrická Republika, které taktéž patří mezi společnosti skupiny VAW a jsou součástí předmětné transakce.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Ze skupiny VAW je na území České republiky činná společnost VAW ČR, která se zabývá zhotovováním technických dokumentací na zakázku třetích osob.
Technické dokumentace jsou detailní popisy nebo návody k použití daného výrobku. Odběrateli společností ze skupiny VAW jsou výrobci výrobků, kteří si nechávají technickou dokumentaci zhotovit. Tito výrobci dále technickou dokumentaci předávají spolu s hotovým výrobkem konečným zákazníkům, kteří si daný výrobek koupí.
Společnosti skupiny VAW jsou činné zejména ve zhotovování technických dokumentací pro oblast automobilového průmyslu.
Společnosti náležící do skupiny Bertelsmann nejsou v České republice v oblasti zhotovování technických dokumentací aktivní. Skupina Bertelsmann působí v oblasti vydávání a prodeje knih a odborných časopisů, vydávání hudebních titulů, provozování televizních a rozhlasových stanic a poskytování tiskařských a mediálních služeb. Úřad v rámci správního řízení šetřil, zda výrobky a služby skupiny VAW a skupiny Bertelsmann jsou vzájemně zastupitelné a zda jsou součástí jednoho relevantního trhu.
Úřad se zejména zabýval otázkou, zda oblast zhotovování technické dokumentace je odlišná od oblasti vydávání jiných publikací, zejména od oblasti vydávání praktické odborné literatury. V případě vydávání technické dokumentace se jedná o zhotovování popisů a návodů k použití určitých výrobků, zákazníky na trhu zhotovování technických dokumentací jsou výrobci výrobků, ke kterým je technická dokumentace zhotovována, narozdíl od trhu praktické odborné literatury, který Úřad vymezil v rozhodnutí S 212/02-4384/02, kde zákazníky jsou uživatelé, kteří působí v určitém oboru (lékaři, technici aj.). Skupiny Bertelsmann a VAW mají tedy odlišné zákazníky. Rovněž charakter informací, obsažený v obou typech publikací je odlišný.
Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že trh praktické odborné literatury je odlišný od trhu zhotovování technických dokumentací. Pro posouzení předmětného spojení tedy Úřad vymezil jako relevantní trh z hlediska věcného trh zhotovování technických dokumentací .
Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh územím celé České republiky.
Na vymezeném relevantním trhu zhotovování technických dokumentací působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina VAW. Tržní podíl skupiny VAW na relevantním trhu v České republice nepřekračuje hranici [ obchodní tajemství ].
Na vymezeném relevantním trhu působí další soutěžitelé, např. společnosti LOMAC CZ s.r.o. (s tržním podílem ve výši 16 %), Star Czech, s.r.o. (s tržním podílem ve výši 15 %), ESG GmbH (s tržním podílem ve výši 12 %), MIA Studio, spol. s r.o. (s tržním podílem ve výši 9 %) a další soutěžitelé, jejichž tržní podíl na vymezeném relevantním trhu nepřesahuje hranici 10 %.
Na trhu zhotovování technických dokumentací tedy existují další soutěžitelé, kteří budou schopni zachovat účinnou hospodářskou soutěž. Odběrateli technické dokumentace jsou v případě skupiny VAW zejména významní zákazníci z oblasti automobilového průmyslu s významnou kupní silou.
Na základě výše uvedených skutečností, zejména pak proto, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k horizontální ani k vertikální integraci soutěžitelů, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke změně postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na relevantním trhu, a tedy ani nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Kubánek, advokát
AK Gleiss Lutz v.o.s.
Jugoslávská 29,
120 00 Praha 2