UOHS S250/2003
Rozhodnutí: OF/S250/03-2432/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Mediatel, spol.s r.o. a Inform Net Partners, s.r.o.
Účastníci MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8 INFORM NET PARTNERS, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 250/03-2432/04 V Brně dne 10. června 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 250/03, zahájeném dne 3. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost M E D I A T E L , spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, IČ: 26757052, ve správním řízení zastoupená JUDr. Thu Nga Haškovcovou, advokátkou, se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 2. prosince 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů M E D I A T E L , spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, IČ: 26757052, a INFORM NET PARTNERS, s.r.o., se sídlem Kaštanová 141a, č.p. 520, Brno, IČ: 25063146, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 26. listopadu 2003 mezi společnostmi TDC FORLAG A/S, se sídlem Rodovrevej 241, DK-2610 Rodovre, Dánské království, a FINDEXA BELGIUM SCA, se sídlem Rue Royale 97, 1000 Brusel, Belgické království, na straně jedné, a M E D I A T E L , spol. s r.o., na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost M E D I A T E L , spol. s r.o. získat 100% obchodní podíl ve společnosti INFORM NET PARTNERS, s.r.o., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb., a v souladu Čl. III odst. 2 zákona č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/2003 ze dne 22. prosince 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Z šetření Úřadu vyplynulo několik významných skutečností, které vedly Úřad k závěru, že by mohlo na jednotlivých trzích dojít ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. S ohledem na to sdělil Úřad účastníkovi řízení dopisem čj. S 250/03-56/04 ze dne 6. ledna 2004, že navrhované spojení vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže a že pokračuje v řízení, neboť byla splněna podmínka aplikace ustanovení § 16 odst. 2 poslední věta zákona. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost M E D I A T E L , spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, IČ: 26757052 (dále jen "Mediatel"), se zabývá sběrem údajů, vydáváním, distribucí a prodejem telefonních seznamů, obchodních adresářů (katalogů), adresářů veřejných institucí a podobných produktů, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Ve spojení s těmito činnostmi se společnost Mediatel zabývá prodejem reklamní plochy v uvedených seznamech, adresářích a obdobných produktech. Mezi vedlejší aktivity společnosti Mediatel patří služby direct marketingu a poskytování programového vybavení.
Společnost Mediatel je kontrolována společnostmi 3i Group plc, VS&A Communications Partners III, L.P. a VS&A Communications Parallel Partners III, L.P. Tyto společnosti kontrolují společnosti, vydávající telefonní seznamy v Nizozemí (skupina subjektů v čele se společností De Telefoongids Holding B.V.), ve Francii a Finsku (skupina subjektů v čele se společností Fonecta Group Oy), v Rakousku, České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Polsku a Gibraltaru (skupina subjektů v čele se společností Mediatel GmbH).
Společnosti VS&A Communications Partners III, L.P a VS&A Communications Parallel Partners III, L.P. jsou investiční fondy soukromého kapitálu, které poskytují kapitál společnostem působícím v oblasti médií, komunikací a informatiky. Kontrolu v těchto společnostech má možnost vykonávat společnost VS&A Equities III, L.L.C., se sídlem ve Spojených státech amerických. Společnost VS&A Equities III, L.L.C., není kontrolována žádným dalším subjektem.
Společnost 3i Group je subjektem registrovaným na burze cenných papírů v Londýně, jež není kontrolován žádnou osobou. Společnosti 3i Group, 3i EUROPARTNERS III A a 3i EUROPARTNERS III B, jednající svým správcem, společností 3i Investments plc., se sídlem v Londýně, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jsou fondy, činné jako investoři rizikového a soukromého kapitálu. Na území České republiky skupina 3i Investors dosahuje v době před spojením obratu prostřednictvím zahraničních společností, činných například v oblasti výroby anestetických systémů, výroby podložek a tácků, výroby dílů pro automobilový průmysl, výroby laminovaných desek k nábytku, výroby předváděcích zařízení pro supermarkety, dílů textilních strojů, výroby audio zařízení, výroby klimatizací, radiokomunikační translační technologie, výroby nemocničních zařízení, výroby zařízení na opravy, či provozování přepravních nádrží. Skupina 3i Investors nekontroluje žádnou společnost se sídlem v České republice.
Za poslední účetní období dosáhla společnost Mediatel celosvětového obratu vypočteného v souladu s § 14 zákona více jak 5 miliard Kč.
Společnost INFORM NET PARTNERS, s.r.o., se sídlem Kaštanová 141a, č.p. 520, Brno, IČ: 25063146 (dále jen "INP"), se zabývá sběrem údajů, vydáváním, distribucí a prodejem obchodních adresářů (katalogů), a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Ve spojení s těmito činnostmi se společnost INP zabývá prodejem reklamní plochy v uvedených seznamech, adresářích a obdobných produktech.
V době před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společnost INP vlastněna společnostmi TDC FORLAG A/S a FINDEXA BELGIUM SCA, přičemž obě tyto společnosti drží 50% obchodní podíl.
Výše obratu dosaženého v České republice společností INP za poslední účetní období dosáhla cca 112 milionů Kč. Právní rozbor
K předmětné transakci dochází na základě na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, uzavřené dne 26. listopadu 2003 mezi společnostmi TDC FORLAG A/S a FINDEXA BELGIUM SCA, na straně jedné, a Mediatel, na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost Mediatel nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti INP, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Povinnost notifikace k Úřadu se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
Podle znění zákona platného a účinného v době do 1. června 2004 spojení soutěžitelů podléhala povolení Úřadu v případě, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Posuzované spojení soutěžitelů výše uvedená obratová kritéria splňovala a z tohoto důvodu Úřad vedl šetření, jehož účelem bylo zjištění dopadů předmětného spojení na hospodářskou soutěž a jejich následné posouzení.
Dne 2. června 2004 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "novela"). Tato novelizace zákona přinesla změnu obratových kritérií pro posouzení otázky, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli. Dle novelizovaného znění zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
Předmětná transakce tak podle kritérií stanovených novelou nepodléhá povolení Úřadu, neboť požadovaných obratů spojující se soutěžitelé v posledním účetním období nedosáhli.
Pro posouzení případů spojení notifikovaných v době před 2. červnem 2004 a ukončených po tomto datu je zásadní skutečnost, že podle přechodných ustanovení novely, konkrétně Článku III odst. 2, Úřad v řízení podle Hlavy IV zákona (tj. o povolení spojení) zahájeném před nabytím účinnosti novely posoudí, zda spojení podléhá povolení podle této novely. V případě, že takové spojení nebude podléhat povolení, je Úřad povinen vydat rozhodnutí, že dané spojení soutěžitelů povolení nepodléhá.
Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Thu Nga Haškovcová
advokátka
AK Haarmann, Hemelrath & Partner Consulting s.r.o.
Ovocný trh 8
110 00 Praha