UOHS S249/2007
Rozhodnutí: S249/2007/KS-19162/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů LYOR a.s. a MARILA BALÍRNY a.s.
Účastníci MARILA BALÍRNY a.s. LYOR a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 23. 10. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 111 KB


S 249/2007/KS-19162/2007/840 V Brně dne 23. října 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 249/07, zahájeném dne 26. září 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost LYOR a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27913805, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů LYOR a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27913805, a MARILA BALÍRNY a.s., se sídlem Praha 4, Durychova 101, IČ: 25702823, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu cenných papírů uzavřené dne 23. srpna 2007 mezi společností LYOR a.s., jako budoucím kupujícím, a společností CARIDDI s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, V Kolkovně 920/5, IČ: 27940951 , jako budoucím prodávajícím, v jejímž konečném důsledku nabude společnost LYOR a.s. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MARILA BALÍRNY a.s., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.

Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 41/2007 ze dne 10. října 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu cenných papírů uzavřené, která byla uzavřena dne 23. srpna 2007 mezi společností LYOR a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27913805 (dále jen LYOR či navrhovatel ), jako budoucím kupujícím, a společností CARIDDI s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, V Kolkovně 920/5, IČ: 27940951.
(4) V důsledku výše uvedené Smlouvy nabude společnost LYOR akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti MARILA BALÍRNY a.s., se sídlem Praha 4, Durychova 101, IČ: 25702823 (dále jen MARILA BALÍRNY ), a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) LYOR je společnost nově založená podle práva České republiky za účelem nabytí akcií ve společnosti MARILA BALÍRNY. Společnost LYOR je výlučně kontrolována společností Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27110265. Obě tyto společnosti je součástí skupiny subjektů (dále také jen skupina Arca ), jejíž konečnou mateřskou společností je holdingová společnost Arca Investments, a.s., sídlící na Slovensku. Skupina Arca je na území České republiky činná zejména prostřednictvím následujících subjektů:
. společnosti ATRICIO a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27233201, která se zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
. společnosti ASATOMA a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27636224, která drží a spravuje obchodní podíl ve společnosti VČE-transformátory, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 208, IČ: 25938916, jež vyrábí transformátory,
. společnosti FORMINA, s.r.o., se sídlem Brno, Jedovnická 6, č.p. 4040, IČ: 26945134, která se zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
. společnosti Arca Real Estate a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8/1096, IČ: 27886476, která vyvíjí realitní činnost,
. společnosti GiTy, a.s., se sídlem Brno, Mariánské náměstí l, IČ: 25302400, která je činná v oblasti telekomunikačních služeb, či
. společnosti ALTERCAP, s.r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 27600041, která drží a spravuje obchodní podíl ve společnosti GOLD PRALINES s.r.o. (dále jen GOLD PRALINES ), se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, IČ: 26063387, jež se zabývá prodejem belgických pralinek.
(7) Nabývaná společnost MARILA BALÍRNY působí na území České republiky v potravinářském sektoru, přičemž se zabývá (i) výrobou kávových produktů (zrnková a mletá káva, instantní a kávovinové produkty), (ii) výrobou cukrářského pečiva (dětské piškoty, perníky, sušenky a oplatky), a (iii) výrobou minerální vody (přírodní neochucené vody, ochucené vody a léčivé vody). Společnost MARILA BALÍRNY kontroluje společnost BOHEMIA DOPRAVNÍ, s.r.o., se sídlem Praha 4, Durychova 101, IČ: 25777548, která provozuje tuzemskou a zahraniční nákladní dopravu, a společnost ONDRÁŠOVKA Slovakia s.r.o., se sídlem Nemšová, Janka Palu, Slovenská republiky, která na území Slovenské republiky distribuuje minerální vody společnosti MARILA BALÍRNY. Dopady spojení
(8) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(9) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(10) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaný soutěžitel MARILA BALÍRNY na území České republiky v oblasti výroby kávových produktů, oblasti výroby cukrářského pečiva a oblasti výroby minerální vody. Naproti tomu skupina Arca, jejíž součástí je navrhovatel, na území České republiky není činný ani ve vyjmenovaných oblastech, ani v oblastech vertikálně předcházejících ( up-stream markets ) či na ně vertikálně navazujících ( down-stream markets ). Belgické pralinky, které prodává v České republice společnost GOLD PRALINES ze skupiny Arca, představují z pohledu věcného produkt odlišný od cukrářských výrobků vyráběných nabývaným soutěžitelem. Po zhodnocení aktivit spojujících se soutěžitelů lze konstatovat, že posuzované spojení soutěžitelů má konglomerátní povahu.
(11) V oblasti minerálních vod je z pohledu věcného možné rozlišovat v závislosti na jejich složení, a tedy i odlišných charakteristikách produktu, mezi balenými přírodními (neochucenými) vodami a balenými ochucenými nealkoholickými nápoji na bázi pitné vody [1] . Vzhledem ke konglomerátní povaze spojení však mohla být otázka vymezení věcného relevantního trhu pro oblast minerálních vod ponechána otevřená.
(12) Kávové produkty, jejichž výrobou se zabývá společnost MARILA BALÍRNY, zahrnují zrnkovou a mletou kávu, dále pak instantní a kávovinové produkty. Kávové produkty by bylo možné dále členit podle jejich jednotlivých druhů, avšak otázka vymezení věcného relevantního trhu pro oblast kávových produktů mohla být pro účely daného správního řízení ponechána otevřená, neboť předmětné spojení má konglomerátní povahu.
(13) Cukrářské pečivo je v rozhodovací praxi Úřadu z pohledu věcného odlišováno od běžného pečiva, a to s ohledem na jejich rozdílnou charakteristiku (danou zejména složením, přísadami či obsahem tuků a cukrů) a cenu. V závislosti na trvanlivosti cukrářského pečiva je pak možné rozlišovat mezi pečivem čerstvým (s trvanlivostí do několika dnů) a pečivem trvanlivým, jehož trvanlivost je často delší než 1 nebo 2 měsíce. Protože jde v daném případě o konglomerátní spojení, ponechal Úřad otázku vymezení věcného relevantního trhu pro oblast cukrářského pečiva otevřenou.
(14) Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedených věcných oblastech odehrává za dostatečně homogenních soutěžní podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na užším způsobem vymezené území, přihlédl Úřad ke zjištění, že předmětné produkty jsou nabízeny po celém území České republiky a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. I otázku geografického vymezení relevantního trhu pro každou z oblastí, ve kterých působí nabývaný soutěžitel, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako bylo uvedeno v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
(15) Na území České republiky dosahuje nabývaný soutěžitel MARILA BALÍRNY v oblasti minerálních vod tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v oblasti kávových produktů činí jeho tržní podíl cca [ obchodní tajemství ] %, zatímco v oblasti cukrářského pečiva je jeho tržní podíl cca [ obchodní tajemství ] %. V důsledku předmětného spojení vstoupí skupina Arca na území České republiky do oblastí, v nichž dosud nebyla činná. Uskutečněním předmětného spojení nedojde k nárůstu tržních podílů spojením vzniklého subjektu v žádné z posuzovaných oblastí.
(16) Soutěžní prostředí v posuzovaných oblastech se vyznačuje přítomností řady konkurenčních soutěžitelů, mezi nimiž lze uvést pro oblast minerálních vod zejména společnost Karlovarské minerální vody, a.s., pro oblast kávových produktů skupiny Nestle a Tchibo a pro oblast cukrářského pečiva například společnost Opavia-LU, a.s. Tržní podíly konkurenčních soutěžitelů v jednotlivých posuzovaných oblastech jsou srovnatelné s tržním podílem společnosti MARILA BALÍRNY či její tržní podíl převyšují.
(17) V průběhu správního řízení bylo zjištěno, že na straně poptávky vystupují jako odběratelé produktů společnosti MARILA BALÍRNY často nadnárodní obchodní řetězce disponující vysokou kupní a vyjednávací silou.
(18) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(19) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže


PM: 23.10. 2007

Rozhodnutí obdrží:
LYOR a.s.
Ovocný trh 8
117 19 Praha 1

[1] Viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 64/05-9792/2006/720 ze dne 29. května 2006 Karlovarské minerální vody/Poděbradka.