UOHS S249/2003
Rozhodnutí: OF/S249/03-1856/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Mediacop, StarPRESS, Stratosféra, PK 62, Hachette Filipacchi 2000 a Mediaprint & Kapa Pressegrosso
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 16. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 249/03-1856/04 V Brně dne 29. dubna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 249/03, zahájeném dne 2. prosince 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Mediacop s.r.o., se sídlem Panská 7/890, Praha 1, IČ: 25770152, StarPRESS CZ a.s., se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Praha 2, IČ: 26456206, Stratosféra s.r.o., se sídlem Drtinova 8, Praha 5, IČ: 61064734, PK 62, a.s., se sídlem Bohdalecká 6/1420, Praha 10, IČ: 26211416, Hachette Filipacchi 2000, spol. s r.o., se sídlem Na Zátorce 3/289, Praha 6, IČ: 25611518, DAMIKA, spol. s r.o., se sídlem Maiselova 59/5, Praha 1, IČ: 27097081, a pan Radek Vaňkát, bytem Fibichova 1335, Hostivice, ve správním řízení zastoupených Mgr. Jiřím Slavíčkem, advokátem, se sídlem Na Pankráci 11/449, Praha 4, na základě plných moci ze dne 24. a 25. listopadu 2003 a 25. února 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Převod obchodních podílů, ke kterému má dojít na základě Smluv o převodu obchodního podílu, uzavřených dne 25. listopadu 2003 mezi panem Ing. Ivanem Kaufmanem, bytem Doubravčice 117, Český Brod, vždy jako převodcem, a společnostmi Mediacop s.r.o., se sídlem Panská 7/890, Praha 1, IČ: 25770152, StarPRESS CZ a.s., se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Praha 2, IČ: 26456206, Stratosféra s.r.o., se sídlem Drtinova 8, Praha 5, IČ: 61064734, PK 62, a.s., se sídlem Bohdalecká 6/1420, Praha 10, IČ: 26211416, Hachette Filipacchi 2000, spol. s r.o., se sídlem Na Zátorce 3/289, Praha 6, IČ: 25611518, DAMIKA, spol. s r.o., se sídlem Maiselova 59/5, Praha 1, IČ: 27097081, a panem ing. Radkem Vaňkátem, bytem Fibichova 1335, Hostivice, jako jednotlivými nabyvateli, v jejichž důsledku má ve společnosti Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r.o., se sídlem Šterboholská 1404/104, Praha 10, získat Mediacop s.r.o. 6,75% obchodní podíl, StarPRESS CZ a.s. 9,425% obchodní podíl, Stratosféra s.r.o. 28% obchodní podíl, PK 62, a.s. 10,35% obchodní podíl, Hachette Filipacchi 2000, spol. s r.o., 8,475% obchodní podíl, DAMIKA, spol. s r.o. 32% obchodní podíl a pan Radek Vaňkát 5% obchodní podíl, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 2. prosince 2003 na návrh společností Mediacop s.r.o., se sídlem Panská 7/890, Praha 1, IČ: 25770152 (dále jen "Mediacop"), StarPRESS CZ a.s., se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Praha 2, IČ: 26456206 (dále jen "StarPRESS"), Stratosféra s.r.o., se sídlem Drtinova 8, Praha 5, IČ: 61064734 (dále jen "Stratosféra"), PK 62, a.s., se sídlem Bohdalecká 6/1420, Praha 10, IČ: 26211416 (dále jen "PK 62"), Hachette Filipacchi 2000, spol. s r.o., se sídlem Na Zátorce 3/289, Praha 6, IČ: 25611518 (dále jen "Hachette Filipacchi"), rozšířeném dne 24.února 2004 o společnost DAMIKA, spol. s r.o., se sídlem Maiselova 59/5, Praha 1, IČ: 27097081(dále jen "DAMIKA"), a pana Radka Vaňkáta, bytem Fibichova 1335, Hostivice (dále jen "Radek Vaňkát") správní řízení č.j. S 249/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
K posuzované transakci dochází na základě Smluv o převodu obchodního podílu, uzavřených dne 25. listopadu 2003 mezi panem Ing. Ivanem Kaufmanem, bytem Doubravčice 117, Český Brod, vždy jako převodcem, a společnostmi Mediacop, StarPRESS, Stratosféra, PK 62, Hachette Filipacchi, DAMIKA, a panem Radkem Vaňkátem, jako jednotlivými nabyvateli. V důsledku realizace předmětné transakce mají jednotliví nabyvatelé získat následující obchodní podíly ve společnosti Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r.o., se sídlem Šterboholská 1404/104, Praha 10 (dále jen "MPK") : Mediacop 6,75% obchodní podíl, StarPRESS 9,425% obchodní podíl, Stratosféra 28% obchodní podíl, PK 62 10,35% obchodní podíl, Hachette Filipacchi 8,475% obchodní podíl, DAMIKA 32% obchodní podíl a pan Radek Vaňkát 5% obchodní podíl.
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že byl Úřadu doručen návrh na povolení spojení, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/2003 ze dne 17. prosince 2003 současně se zveřejněním výzvy k podávání případných námitek k předmětné transakci. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. Charakteristika subjektů
Společnost Mediacop, společnost s ručením omezeným , založená podle českých právních předpisů, má jediného společníka společnost Pawlowski AG, se sídlem Zug, Švýcarská konfederace. Pawlowski AG má jako předmět činnosti nabývaní a správu podílů na společnostech, a s tím související obchodní a finanční činnost. Mediacop se zejména zabývá vydavatelskou a nakladatelskou činností, agenturní činností v oblasti kultury a umění, pronájmem bytů a nemovitostí aj.
Společnost StarPRESS , akciová společnost, založená podle českých právních předpisů, je nepřímo kontrolována společností [ " obchodní tajemství " ] prostřednictvím společnosti [ " obchodní tajemství " ]. Společnosti [ " obchodní tajemství " ] působí v oblasti organizačních a ekonomických poradců, a vzdělávací a zprostředkovatelské činnosti. StarPRESS podniká ve vydavatelské a nakladatelské oblasti, reklamní a propagační oblasti, poradenské a zprostředkovatelské oblasti.
Společnost Stratosféra, společnost s ručením omezeným , založená podle českých právních předpisů, má dva společníky, společnost VNU Hearst Prague B.V., se sídlem Haarlem, Nizozemské království, a Beheer-en Beleggingsmaatschappij Buka B.V., se sídlem Amsterdam, Nizozemské království. Uvedené společnosti, společně kontrolující společnost Stratosféra, působí zejména v oblasti vydavatelství. Stratosféra podniká v oblasti vydavatelství, reklamní a propagační činnosti aj.
Společnost PK 62 , akciová společnost, založená podle českých právních předpisů, která má [ " obchodní tajemství " ] , je kontrolovaná ze strany [ " obchodní tajemství " ] . Společnost PK 62 má jako předmět podnikání vydavatelskou a nakladatelskou činnost, reklamní činnost, pronájem nemovitostí, poradenské a zprostředkovatelské činnost aj.
Společnost Hachette Filipacchi, společnost s ručením omezeným , založená podle českých právních předpisů, je kontrolována svým většinovým společníkem, společností Hachette Filipacchi Presse SA, Levallois-Perret, Francouzská republika, která působí zejména v reklamní činnosti, vydavatelské činnosti aj. Hachette Filipacchi má obdobný předmět podnikání, jedná se především o reklamní a vydavatelskou činnost.
Společnost DAMIKA , společnost s ručením omezeným, založená podle českých právních předpisů, je kontrolovaná svým jediným společníkem, panem Ing. Ivanem Kaufmanem. Společnost DAMIKA se zabývá zejména vydavatelskou a nakladatelskou činností, velkoobchodní a specializovanou maloobchodní činností, reklamní činností a marketingem, realitní a poradenskou činností.
Pan Ing. Radek Vaňkát jako fyzická osoba samostatně nepodniká.
Společnost MPK , společnost s ručením omezeným, založená podle českých právních předpisů, je kontrolovaná před spojením ze strany svého jediného společníka, pana Ing. Ivana Kaufmana. Společnost MPK, která má jako předmět podnikání vydavatelskou a nakladatelskou činnost a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, je činná zejména v oblastí distribuce periodického tisku. Právní rozbor
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Podstatou navrhované transakce je převod obchodních podílů společnosti MPK ze strany pana Ing. Ivana Kaufmana na výše uvedené nabyvatele. Převodem obchodních podílů může dojít ke spojení soutěžitelů, a to ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, či smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Získáním kontroly se rozumí získání možnosti vykonávat rozhodující vliv na činnost podniku jiného soutěžitele. Rozhodujícího (společného nebo individuálního) vlivu může být dosaženo i při menšinové majetkové účasti, avšak pouze za existence dalších okolností, mezi které patří zejména rozptýlenost vlastníků zbývajících akcií nebo ujednání mezi společníky obsažené ve společenské smlouvě či jiném dokumentu.
Pan Ing. Ivan Kaufman před posuzovanou transakcí vlastnil jako jediný společník 100% obchodní podíl ve společnosti MPK, a měl možnost výhradně kontrolovat tuto společnost. V rámci realizace předmětné transakce budou obchodní podíly společnosti MPK převedeny na navrhovatele, tj. společnosti Mediacop, která má nabýt 6,75% obchodní podíl, StarPRESS CZ (9,425% obchodní podíl), Stratosféra (28% obchodní podíl), PK 62 (10,35% obchodní podíl), Hachette Filipacchi (8,475% obchodní podíl), DAMIKA (32% obchodní podíl) a pana Radka Vaňkáta (5% obchodní podíl). Podíly na hlasovacích právech jsou odlišné od převáděných obchodních podílů (mimo společnost DAMIKA a pana Radka Vaňkáta) a jsou následující: společnosti Mediacop, StarPRESS CZ, Stratosféra, PK 62 a Hachette Filipacchi, mají každá jednotlivě 12,6% podíl na hlasovacích právech, společnost DAMIKA má 32% podíl na hlasovacích právech a pan Radek Vaňkát má 5% podíl na hlasovacích právech.
Úřad se tedy dále zabýval otázkou, zda nabytí obchodních podílů, vlastněných jednotlivými navrhovateli, zakládá změnu výlučné kontrolu vykonávanou některým z navrhovatelů, či zda dojde ke změně kontroly výlučné na společnou kontrolu ze strany navrhovatelů.
V čl. 15 odst. 1 nově přijaté společenské smlouvy mezi navrhovateli, je uvedeno, že obchodní vedení společnosti náleží dvěma jednatelům, kteří představují statutární orgán společnosti. Dále v čl. 14 odst. 1 písm. f) je uvedeno, že nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada, která rozhoduje o jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných společníků. Vzhledem ke znění výše uvedených ustanovení nově přijaté společenské smlouvy, upravující obchodní vedení společnosti a způsob hlasování Valné hromady, a k neexistenci dalších smluvních ustanovení, které by upravovaly společný postup navrhovatelů při výkonu hlasovacích práv ve vztahu k obchodnímu vedení společnosti MPK (z nichž by bylo možno vyvozovat možnost společné kontroly), a dále vzhledem k tomu, že uvedení navrhovatelé jsou vzájemně ekonomicky nezávislí (nepůsobí v rámci jedné hospodářské jednotky), nezakládá tato transakce kontrolu společnou ani kontrolu výlučnou ze strany některého z nabyvatelů obchodních podílů ve společnosti MPK.
Na základě výše uvedeného, předmětná transakce nepředstavuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodnul o tom, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jiří Slavíček, advokát
Nipl, Žák, Slavíček & spol.
advokátní kancelář
Na Pankráci 11/449
140 00 Praha 4