UOHS S249/2002
Rozhodnutí: OF/S249/02-253/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů UCB S.A. a Solutia, Inc.
Účastníci Solutia, Inc., se sídlem 575 Maryville Centre Drive, St. Luis, Missouri, USA UCB S.A., se sídlem Allée de la Recherche 60, Brusel, Belgie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 88 KB


S 249/02-253/03 V Brně dne 27. ledna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 249/02, zahájeném dne 9. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost UCB S.A., se sídlem Alée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie, ve správním řízení zastoupená Danielem Čekalem, advokátem se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií a aktiv, uzavřené dne 2. prosince 2002 mezi společností UCB S.A., se sídlem Alée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie, jako kupujícím, a společností Solutia Inc., se sídlem 575 Maryville Centre Drive, St. Luis, Missoury, USA, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost UCB S.A., se sídlem Alée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie, nabude od prodávajícího ve Smlouvě o koupi akcií a aktiv specifikované akcie, aktiva a pasiva, a získá tak možnost přímo kontrolovat části podniků společností dosud kontrolovaných společností Solutia Inc., se sídlem 575 Maryville Centre Drive, St. Luis, Missoury, USA, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o prodeji a koupi akcií, plné moci zástupce účastníka řízení a dalších relevantních informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 52/02 ze dne 27. 12. 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií a aktiv ze dne 2. 12. 2002, v jejímž důsledku společnost Solutia Inc., se sídlem 575 Maryville Centre Drive, St. Luis, Missoury, USA (dále jen "Solutia"), prodá a převede na společnost UCB S.A., se sídlem Alée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie (dále jen "UCB"), kapitálové podíly na některých společnostech kontrolovaných společností Solutia, vybraná aktiva vlastněná dalšími společnostmi kontrolovanými společností Solutia, jakož i některá pasiva vztahující se k těmto společnostem. Uskutečněním oznamované transakce získá UCB přímou a výlučnou kontrolu nad částmi podniků společností kontrolovaných společností Solutia, tvořící divizi Specialty Products, jejímž předmětem podnikání je výroba a prodej pryskyřic, aditiv a lepidel.
Navrhovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Strany spojení
Společnost UCB je holdingovou společností skupiny UCB group. Nejvýznamnějšími akcionáři UCB jsou společnosti Financiere d`Obourg S.A. a Financiere de Tubize SA, které společně vlastní přibližně 40,13 % akcií, zbývající akcie společnosti UCB jsou veřejně obchodovány na bruselské burze cenných papírů.
UCB je společností působící především v oblasti léčiv, vysoce odolných fólií a speciálních chemikálií. Podnikatelská činnost společnosti je rozdělena do tří samostatných divizí:
Pharma-zabývá se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčiv. K nejvýznamnějším výrobkům patří antialergikum Zyrtec, nové antiepileptikum Keppra či regulátor kognitivních funkcí Nootroppil.
Films-vyrábí polypropylénové fólie (OPP) používané řadou obalových technologií, celofán používaný při balení potravin, lepící pásky apod.
Chemicals-vyrábí řadu chemikálií využívaných v různých oblastech. Hlavní výrobkové řady jsou (a) polyesterové pryskyřice pro práškové nátěrové hmoty, (b) pryskyřice vytvrzované UV zářením a elektronovým ozařováním používané pro tekuté nátěrové hmoty, (c) polyuretanové pryskyřice používané u látek, nátěrových hmot a akrylické pryskyřice používané pro zvláštní druhy lepidel-pro hmoty citlivé na tlak, a (d) methylaminy a jejich deriváty.
Společnost UCB má na území České republiky dceřinou společnost, kterou je UCB Pharma s.r.o., se sídlem Koněvova 99, Praha 3, jejímž předmětem podnikání je zejména prodej humánních léčiv. Veškeré produkty skupiny UCB prodávané v České republice pocházejí z dovozu.
Společnost Solutia je holdingovou společností Solutia Group. Vznikla v roce 1997 oddělením od Monsanto Company a nyní je veřejně obchodovatelnou společností. Všechny akcie této společnosti jsou kótovány na newyorské burze, přičemž 10,49 % těchto akcií vlastní společnost Lord, Abbett & Co a 9,876 % akcií společnost FMR Corp. Žádný další akcionář nevlastní více než 5 % akcií společnosti Solutia.
Solutia a jí kontrolované společnosti vyrábějí a prodávají řadu vysoce odolných materiálů aditivovaných chemickými látkami. Činnost společnosti je rozdělena na tři divize:
Performance Films-zabývá se výrobou fólií a mezivrstev pro skla užívaná v automobilovém a stavebním průmyslu a průmyslové fólie používané pro elektronické zobrazovací aplikace.
Specialty Products-zabývá se výrobou pryskyřic, aditiv a lepidel, přičemž pouze tato divize je předmětem oznamované transakce. Součástí této divize je i část podniku zabývající se poskytováním služeb v oblasti speciálních kapalin, úpravy vody, chemikálií a léčiv, nicméně tato není předmětem transakce a z částí podniků, nad nimiž získá UCB kontrolu, bude tudíž vyjmuta.
Integrated Nylon-vyrábí integrované řady nylonových produktů a přechodných prekursorů, včetně vysoce odolných polymerů a vláken.
Jak již bylo uvedeno, předmětem transakce jsou pouze činnosti divize Specialty Products spočívající ve výrobě pryskyřic, aditiv a lepidel.
Na území České republiky nemá společnost Solutia žádnou dceřinou společnost, na tuzemském trhu je přítomna pouze prostřednictvím dovozů organizačně zajišťovaných nevýhradním obchodním zástupcem se sídlem ve Slovenské republice. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, je třeba vymezit relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantního trhu vycházel Úřad především z činností vyvíjených částmi podniků společností skupiny Solutia tvořících divizi Specialty Products, která je předmětem oznamovaného spojení. Předmět podnikání divize, která je předmětem spojení soutěžitelů zahrnuje následující kategorie výrobků: i) pryskyřice pro tekuté nátěrové hmoty, ii) pryskyřice pro práškové nátěrové hmoty, iii) technické pryskyřice, iv) aditiva (sloučeniny přidávané do nátěrových hmot za účelem zlepšení vlastností nátěrů) a v) lepidla. Jedinou oblastí, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají je oblast pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty, a to v segmentu polyesterových pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty. Vzhledem k tomu, že polyesterové pryskyřice jsou s ostatními druhy pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty zastupitelné pouze částečně, a s ohledem na skutečnost, že jak UCB, tak Solutia na trh České republiky jiné pryskyřice pro práškové nátěrové hmoty nedodává, zaměřil se Úřad na polyesterové pryskyřice pro práškové nátěrové hmoty.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem Úřad pro potřeby posuzovaného spojení soutěžitelů vymezil relevantní trhy z hlediska věcného jako:
trh pryskyřic pro tekuté nátěrové hmoty,
trh polyesterových pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty,
trh technických pryskyřic,
trh aditiv a
trh lepidel.
Relevantní trh z hlediska geografického je pro výše uvedené relevantní trhy vymezen územím České republiky, a relevantní trh z hlediska časového byl vymezen jako trh trvalý.
Jak již Úřad konstatoval, k překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází na území České republiky pouze na trhu polyesterových pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty. Jedná se o chemické polotovary, skládající se z pryskyřic, aditiv a vytvrzovacích činidel. Výroba práškových nátěrových hmot potom spočívá ve směšování nebo postupu podle výrobní formule výrobců práškových nátěrových hmot. Největšími výrobci práškových nátěrových hmot, a tedy odběrateli spojujících se soutěžitelů, jsou společnosti AKZO, DuPont, BASF, Rohm & Haas, Jotun apod.
Polyesterové pryskyřice pro práškové nátěrové hmoty lze dále rozdělit na pryskyřice pro vnější (outdoor) použití, a pryskyřice pro vnitřní (indoor) použití, přičemž pro výrobu pryskyřic pro vnější použití musí výrobci získat zvláštní certifikát o odolnosti výrobků vůči povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření. UCB vyrábí polyesterové pryskyřice pro práškové nátěrové hmoty určené pro vnější aplikace, kdežto Solutia pro vnitřní aplikace. Činnost spojujících se soutěžitelů je tak v dané oblasti do značné míry komplementární.
Spojující se soutěžitelé v segmentu polyesterových pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty zaujímají přibližně [ obchodní tajemství ]% podíl, přičemž v důsledku spojení dochází pouze k [ obchodní tajemství ]% navýšení tržního podílu skupiny UCB.
Prodej polyesterových pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty je prodejem spotovým, tzn. že se na tomto trhu neuplatňují dlouhodobé odběratelsko-dodavatelské smlouvy, jedná se především o prodej na objednávku. Pro vymezený relevantní trh je charakteristická neexistence bariér pro vstup nového soutěžitele, což dokládá skutečnost, že v roce 2001 na tento relevantní trh úspěšně vstoupila rakouská společnost Reichhold, člen skupiny Dainippon Ink and Chemical, která se stala druhým nejsilnějším subjektem na tomto trhu s cca 30% tržním podílem. Také další konkurenti spojujících se soutěžitelů jsou finančně silné společnosti jako např. Eastman, Cray Valley či DSM.
Žádný ze subjektů působících na vymezeném relevantním trhu polyesterových pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty nevyrábí tyto produkty na území ČR, veškeré dodávky na tomto trhu se realizují prostřednictvím dovozů. Takto vymezený relevantní trh se vyznačuje převisem nabídky nad poptávkou, to znamená že případný výpadek jednoho soutěžitele může být snadno nahrazen dodávkami ostatních soutěžitelů. Výzkum a vývoj na tomto relevantním trhu není významný, většina výrobců investuje především do zlepšování charakteristik pryskyřic. UCB investuje do výzkumu v oblasti pryskyřic přibližně [ obchodní tajemství ] % z celkového obratu divize Chemicals, společnost Solutia asi [ obchodní tajemství ] % z příjmů z prodeje polyesterových pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty. Zejména Solutia je tedy v oblasti výzkumu a vývoje méně aktivní. Polyesterové pryskyřice pro práškové nátěrové hmoty nejsou ani předmětem práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, chemický postup výroby je všeobecně rozšířený a zavedený.
Na ostatních vymezených relevantních trzích působí na území České republiky pouze společnost Solutia, nedochází tedy k překrývání aktivit spojujících se soutěžitelů. V důsledku spojení nedojde na těchto relevantních trzích ke zvýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, ani ke zvýšení jejich tržních síly natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že posuzované spojení, i přes relativně vysoký tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu polyesterových pryskyřic pro práškové nátěrové hmoty, nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a nepovede tedy ke vzniku či posílení dominantního postavení nově vzniklého subjektu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
PM: 30.1.2003
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniel Čekal, advokát
c/o Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1