UOHS S248/2003
Rozhodnutí: OF/S248/03-1079/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů KONICA Corporation a MINOLTA Co., Ltd
Účastníci KONICA Corporation MINOLTA Co., Ltd
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB


S 248/03-1079/04 V Brně dne 8. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 248/03, zahájeném dne 28. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Konica Minolta Holdings, Inc., se sídlem 6-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko, právní nástupce společnosti Konica Corporation, se sídlem 26-2 Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokio, Japonsko, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Martinem Smetanou, advokátem, se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o výměně akcií, kterou dne 15. května 2003 uzavřely společnosti Konica Corporation, se sídlem 26-2 Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokio, Japonsko (nyní Konica Minolta Holdings, Inc., se sídlem 6-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko), na straně jedné, a Minolta Co, Ltd., se sídlem 3-13, Azuchi-machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, Japonsko, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost Konica Corporation (nyní Konica Minolta Holdings) nabyla akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Minolta Co, Ltd., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného registru, listiny zakládající spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/2003 ze dne 10. prosince 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Notifikační podmínky
Dne 15. května 2003 uzavřely společnosti Konica Corporation 1 , se sídlem 26-2 Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokio, Japonsko (dále jen "Konica"), a Minolta Co, Ltd., se sídlem 3-13, Azuchi-machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, Japonsko (dále jen "Minolta"), Smlouvu o výměně akcií, v jejímž důsledku nabyla společnost Konica akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Minolta. Následně byla každá akcie společnosti Minolta vyměněna za [ obchodní tajemství ] akcie společnosti Konica. Společnost Konica tak v důsledku popsané transakce získala možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. 2. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Konica je japonská akciová společnost s akciemi registrovanými zejména na burze v Tokiju, Ósace, Nagoji, Düsseldorfu a Frankfurtu nad Mohanem. Společnost Konica není kontrolována přímo či nepřímo, žádnou osobou. Hlavním předmětem jejího podnikání je výroba a distribuce fotopřístrojů, kancelářské techniky a optických produktů.
Za účelem zakládání a řízení národních poboček skupiny KONICA v Evropě založila společnost Konica společnost KONICA EUROPE GmbH. Tato společnost zároveň plní funkci distributora výrobků značky KONICA v evropských zemích, a to prostřednictvím dceřiných společností v Rakousku, České republice a Nizozemí, v dalších zemích pak prostřednictvím nezávislých distributorů.
V České republice společnost Konica kontroluje prostřednictvím společnosti KONICA EUROPE GmbH společnostKonica Minolta Photo Imaging Czech spol. s r.o., se sídlem Komárkova 7, Praha 4. Tato společnost podnikala do 20. října 2003 pod obchodní firmou KONICA CZECH, s.r.o. Ke změně její obchodní firmy došlo v souvislosti s uskutečněním spojení soutěžitelů, jímž společnost KONICA CZECH, s.r.o. nabyla část podniku společnosti MINOLTA spol. s r.o., se sídlem Veveří 102, Brno, a které bylo Úřadem povoleno rozhodnutím č.j. S 163/03. Předmětem podnikání společnosti Konica Minolta Photo Imaging Czechspol. s r.o. je především prodej, servis a údržba fotografických zařízení.
Společnost Minolta je japonská akciová společnost s akciemi registrovanými obdobně jako Konica na Tokijské burze cenných papírů, dále ne burzách v Ósace, Nagoji, Düsseldorfu a Frankfurtu nad Mohanem. Společnost Minolta není kontrolována přímo či nepřímo, žádnou osobou. Hlavním předmětem jejího podnikání je výroba a distribuce fotopřístrojů, kancelářské techniky a optických produktů.
Společnost Minolta kontroluje společnost MINOLTA EUROPE GmbH, která byla zřízena jako holdingová společnost skupiny Minolta v Evropě. Působí v oblasti distribuce digitálních i klasických fotografických přístrojů a souvisejícího vybavení, jakož i průmyslových měřičů, kopírovacích přístrojů a souvisejícího vybavení.
Společnost Minolta kontroluje na území České republiky prostřednictvím MINOLTA EUROPE GmbH společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Veveří 102, Brno, IČ: 00176150 2 a jejím prostřednictvím pak společnosti Konica Minolta Leasing CZ, spol. s r.o. 3 , se sídlem tamtéž.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Minolta, přičemž nabývající společností je společnost Konica.
Společnost Konica působí v České republice v oblasti fotografických přístrojů a jejich příslušenství, v oblasti přístrojů určených ke zpracování fotografií a v oblasti minilabů.
Po realizaci spojení v rámci správního řízení S 163/03, a tedy převodu divize Camera na společnost Konica, působí společnost Minolta na trhu České republiky v následujících oblastech: (i) nákup, prodej a servis barevných a černobílých kopírek a jejich příslušenství, (ii) nákup, prodej a servis barevných a černobílých laserových tiskáren a jejich příslušenství, a (iii) oblast finančního leasingu a dlouhodobého pronájmu výrobků značky MINOLTA.
V souvislosti s výše uvedeným Úřad vymezil v posuzovaném případě spojení soutěžitelů následující věcně relevantní trhy:
trh černobílých kopírek,
trh barevných kopírek,
trh černobílých laserových počítačových tiskáren,
trh barevných laserových počítačových tiskáren a
trh leasingových služeb .
Z hlediska geografického lze všechny uvedené věcně relevantní trhy vymezit územím České republiky .
Přestože v rámci celosvětových trhů dochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, v rámci České republiky tomu tak není, na vymezených relevantních trzích působí v České republice pouze společnost Minolta, pro účely posouzení dopadů na trhu v České republice se tedy jedná o spojení soutěžitelů konglomerátní povahy.
Spojením vzniklý subjekt získá prostřednictvím společnosti Minolta a jí kontrolovaných společností na jednotlivých vymezených relevantních trzích následující tržní podíly:
Na relevantním trhu černobílých kopírek dosáhla společnost Minolta v kalendářním roce 2002 obratu cca [ obchodní tajemství ] Kč a zaujímala tak přibližně [ obchodní tajemství ] % tržní podíl, nejvýznamnějšími konkurenty společnosti Minolta byly v tomto roce společnosti CANON (cca [ obchodní tajemství ] % tržní podíl) a SHARP (cca [ obchodní tajemství ] % tržní podíl).
Na relevantním trhu barevných kopírek zaujímala v roce 2002 společnost Minolta s obratem cca [ obchodní tajemství ] Kč přibližně [ obchodní tajemství ] % podíl, přičemž nejvýznamnějším konkurentem jí byla společnost CANON s přibližně [ obchodní tajemství ] % podílem.
Pokud jde o relevantní trh černobílých laserových počítačových tiskáren, tržní podíl společnosti Minolta představoval pouze cca [ obchodní tajemství ] % z celkového obratu na tomto relevantním trhu dosaženém. Nejvýznamnějšími konkurenty na tomto relevantním trhu jsou společnosti HEWLETT PACKARD či CANON.
Na relevantním trhu barevných laserových počítačových tiskáren dosáhla společnost Minolta v roce 2002 obratu cca [ obchodní tajemství ] Kč, což představuje přibližně [ obchodní tajemství ] % tržní podíl. Jejím nejvýznamnějším konkurentem je společnost HEWLETT PACKARD s přibližně [ obchodní tajemství ] % tržním podílem. Ostatní výrobci dosahují na tomto relevantním trhu v ČR výrazně nižších podílů.
Pokud jde o poslední vymezený relevantní trh, tedy trh leasingových služeb, který v případě posuzovaného členění nebylo nezbytně nutné dále členit 4 , tržní podíl společnosti Minolta na tomto trhu byl v roce 2002 nižší než [ obchodní tajemství ] %. Tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak bude i po spojení zanedbatelný a z tohoto důvodu Úřad při dalším hodnocení dopadů navrhovaného spojení na hospodářskou soutěž od tohoto relevantního trhu odhlédl.
Pro všechny vymezené relevantní trhy (mimo trhu leasingových služeb) platí, že na území České republiky není žádným z významných soutěžitelů na těchto trzích působícím realizována výroba daného zboží. Produkty zahrnuté do jednotlivých relevantních trhů jsou většinou vyráběny v jejich výrobních závodech alokovaných v jihovýchodní Asii, odkud jsou výrobky distribuovány prostřednictvím dceřiných společností nebo nezávislých distributorů. S ohledem na tuto skutečnost, spolu se srovnatelnými distribučními a výrobními strukturami jednotlivých významných soutěžitelů a neexistencí dovozních kvót, lze konstatovat, že přepravní náklady či jiné netarifní překážky nemají v případě posuzovaného spojení významný vliv.
Stejně jako společnost Minolta, i další výrobci produktů tvořících jednotlivé relevantní trhy, také její konkurenti vedle vlastního prodeje výrobků poskytují servisní služby, přičemž tento servis představuje obvykle kolem [ obchodní tajemství ] % z celkového obratu dosaženého jednotlivým výrobcem na daném relevantním trhu.
Vymezené relevantní trhy se vyznačují přetlakem nabídky nad poptávkou, přičemž spotřebitelé se při výběru relevantního zboží orientují především podle ceny a funkcí, které příslušné výrobky nabízejí, kvalita kopií je v současné době v případě relevantního zboží u všech výrobců obdobná. Spotřebitelé proto nezachovávají věrnost značce a často přechází od jednoho výrobce ke druhému.
Významné bariéry pro vstup nových soutěžitelů, tj. vysoké náklady na uvedení výrobku na trh, celní nebo jiné právní bariéry, omezení z titulu ochrany autorských práv či jiných práv třetích osob, nedostupnost dodávek surovin apod., na vymezených relevantních trzích neexistují. Nejvýznamnější náklady při vstupu na trh tak představují náklady na výzkum a vývoj, náklady na design výrobků a know-how, náklady na reklamu při uvedení výrobku na trh a náklady na zajištění záručního a pozáručního servisu dotčených výrobků. Přitom nejvýznamnější konkurenti spojením vzniklého subjektu disponují srovnatelnými zdroji ve vztahu ke shora uvedeným faktorům. Obvyklé je i svěřování výroby některých částí dotčených výrobků subdodavatelům. Rovněž distribuční kanály na relevantních trzích lze obecně považovat za otevřené pro potenciální nově vstupující soutěžitele.
Ve vztahu k vymezeným relevantním trhům je základní podmínkou pro setrvání na těchto trzích zejména úroveň zajišťovaného výzkumu a vývoje a z toho vyplývající schopnost přinášet na trh inovované výrobky. V důsledku sloučení výzkumných a vývojových center spojujících se soutěžitelů, umístěných na území Japonska, však těmto subjektům žádná výrazná soutěžní výhoda nevznikne. Lze totiž předpokládat, že výzkum a vývoj bude spojujícími se soutěžiteli nadále prováděn v obdobné míře jako je tomu u nejvýznamnějších celosvětově působících konkurentů.
Úřad při posuzování spojení přihlédl podpůrně k rozhodnutí Evropské komise v téže věci, která v rozhodnutí M.3091-KONICA / MINOLTA toto spojení povolila s podmínkou splnění závazku společnosti KONICA odprodat stanovené množství akcií společnosti Sekonic Corporation, zabývající se výrobou expozimetrů.
Rovněž je nezbytné poznamenat, že oblasti fotografickým přístrojům a příslušenství, v níž spojující se soutěžitelé působili, se toto rozhodnutí nedotýká, neboť jak již bylo v úvodu konstatováno, nabytí kontroly nad divizí fotopřístrojů společnosti Minolta povolil Úřad již svým rozhodnutím č.j. S 163/03.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, především s přihlédnutím k faktu, že posuzované spojení soutěžitelů je spojením konglomerátní povahy bez výrazného zvýšení portfoliové síly spojením vzniklého subjektu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula

pověřený řízením odboru fúzí

PM: 11. března 2004
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Martin Smetana
advokát
AK Dáňa, Pergl & Partneři
Václavské náměstí 47
110 00 Praha 1
1 V srpnu 2003 došlo ke změně obchodní firmy na Konica Minolta Holdings, Inc., se sídlem 6-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko.
2 Do 14.11.2003 podnikala tato společnost pod obchodní firmou MINOLTA spol. s r.o.
3 Do 14.11.2003 podnikala tato společnost pod obchodní firmou MINOLTA LEASING CZ, spol. s r.o.
4 např. na trh finančního leasingu a trh operativního leasingu, či trh leasingu movitých věcí, obdobně jako v rozhodnutích Úřadu č.j. S 107/03 nebo č.j. S 211/03.