UOHS S247/2003
Rozhodnutí: OF/S247/03-4791/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Colette Maire Quinn a TOURINVEST a.s. Praha
Účastníci Colette Maire Quinn, bytem Cootehill Road, Cavan, Co Cavan, Irská republika TOURINVEST a.s. Praha, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČ: 00407232
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 247/03-4791/03
V Brně dne 23. prosince 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 247/03, zahájeném dne 28. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je paní Colette Maire Quinn, bytem Cootehill Road, Cavan, Co Cavan, Irská republika , ve správním řízení zastoupená JUDr. Miloslavem Mastným, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 25, Praha 1, na základě plné moci ze dne 25. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu akcií, kterou hodlají uzavřít společnost Highridge B.V., se sídlem Locatellikade 1, Amsterdam, Nizozemské království, jako prodávající, a paní Colette Maire Quinn, bytem Cootehill Road, Cavan, Co Cavan, Irská republika, prostřednictvím nově založené společnosti označené jako Czech NewCo , jako kupující, v jejímž konečném důsledku má paní Colette Maire Quinn, prostřednictvím jí kontrolované dceřiné společnosti Czech NewCo, získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti TOURINVEST a.s. Praha, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ: 00407232, a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, návrhu listiny zakládající spojení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/2003 ze dne 10. prosince 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o převodu akcií (dále jen "Smlouva"), kterou hodlají uzavřít společnost Highridge B.V., se sídlem Locatellikade 1, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Highridge"), jako prodávající, a paní Colette Maire Quinn, bytem Cootehill Road, Cavan, Co Cavan, Irská republika (dále jen " paní Colette Maire Quinn"), prostřednictvím nově založené společnosti Czech NewCo, jako kupující. V důsledku této Smlouvy nabude paní Colette Maire Quinn, prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Czech NewCo, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti TOURINVEST a.s. Praha, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČ: 00407232 (dále jen "TOURINVEST").
Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona se za spojení soutěžitelů považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. Vzhledem k tomu, že před uskutečněním předmětného spojení bude paní Colette Maire Quinn kontrolovat přinejmenším společnosti Czech NewCo a Irish NewCo, a vzhledem k tomu, že v rámci posuzované transakce získá paní Colette Maire Quinn možnost nepřímo kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti TOURINVEST, představuje navrhovaný převod akcií spojení soutěžitelů v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Paní Colette Maire Quinn, společně s dalšími členy rodiny Quinn, kontrolují tzv. skupinu společností Quinn, a vyvíjí tak činnost prostřednictvím těchto společností zejména v následujících oblastech: provozování hotelů, hostinců a fitness center (např. Holiday Inn, Crowne Plaza, Kilmore atd.); finanční služby (pojišťovnictví); výroba a distribuce cementových, kamenných, betonových, polystyrénových izolačních výrobků a obalového skla.
Společnost Czech NewCo má charakter účelově zřízené akciové společnosti, která bude 100% kontrolovaná účelově zřízenou holdingovou společností Irish NewCo. Společnost Irish NewCo je 100% kontrolována paní Colette Maire Quinn.
Společnost TOURINVEST působí v oblasti poskytování hotelových služeb. Další služby jsou poskytovány pouze jako doplňkové ke službám ubytovacím (např. provoz restaurací, směnárny platidel, služby související s cestovním ruchem a další související obchodní činnosti).
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost TOURINVEST poskytuje ubytovací služby formou hotelového ubytování a s tím i související doplňkové služby jako např. provoz restaurací, parkovišť, směnáren apod. Provoz hotelů se uskutečňuje pouze na území hlavního města Prahy, konkrétně se jedná o tříhvězdičkový hotel Ibis Praha Karlín a pětihvězdičkový hotel Hilton.
Klasifikace hotelů se provádí na základě Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky sestavené Sdružením podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu, Národní federací hotelů a restaurací České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Českou centrálou cestovního ruchu. Materiál klasifikace má doporučující charakter a slouží jako pomůcka pro zařazování ubytovacích zařízení kategorií hotel, penzion, hotel garni (vybaven jen pro omezený rozsah stravování) a motel do příslušných tříd dle minimálních stanovených požadavků a za cíl má zlepšení orientace spotřebitelů. Existují následující třídy dle mezinárodního členění: * Tourist, ** Economy, *** Standard, **** First Class, ***** Luxury (přidělení této třídy schvaluje společně ustanovená komise).
Skupina Quinn sice rovněž působí v oblasti provozování hotelů, ale pouze na území Irska a Velké Británie (hotely Slieve Russell, Buswells, Hillgrove, Kilmore, Ardboyne, Crowne Plaza, Holiday Inn).
Při vymezování relevantních trhů Úřad podpůrně vycházel i z rozhodnutí Evropské Komise 1 , která se ve svých předchozích rozhodnutích zabývala oblastí provozování hotelů. Evropská komise se zabývala možným členěním hotelů z hlediska nabídky, kdy poukázala na rozdíly mezi nezávislými hotely a hotely řetězcovými, dále odlišení dle "počtu hvězdiček" (úroveň kvality, poskytované služby, cena atd.), velikosti hotelu (ubytovací kapacita) atd. Zařazení jednotlivých hotelů do tříd dle počtu hvězdiček však může být zavádějící, neboť jejich kvalita tomu nemusí odpovídat a nabízené služby mohou být srovnatelné u hotelů z různých tříd. Je proto nezbytné využít pro rozčlenění hotelů současně více kritérií. Z pohledu spotřebitele je členění poněkud odlišné a substituovatelnost jednotlivých hotelů v rámci naznačených segmentů je možná. Jedním z hlavních kritérií výběru je pak kvalita a množství poskytovaných služeb a cena.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh provozování hotelů.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost TOURINVEST provozuje své hotely pouze na území hlavního města Prahy a strana nabývající v rámci České republiky nepůsobí, vymezil Úřad geograficky relevantní trh územím hlavního města Prahy. Na tomto území jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od jiných území.
V rámci vymezeného relevantního trhu provozování hotelů na území hlavního města Prahy působí pouze společnost TOURINVEST s tržním podílem nepřesahujícím (obchodní tajemství) %. V rámci předmětného spojení se Úřad nezabýval užším vymezením relevantního trhu s konečnou platností, zejména s ohledem na nízké tržní podíly (v rámci tržního segmentu tříhvězdičkových hotelů nepřesahuje podíl společnosti TOURINVEST (obchodní tajemství) % hranici, resp. (obchodní tajemství) % v případě čtyř-a pětihvězdičkových hotelů) a rovněž na fakt, že nedochází k překrytí činností spojujících se subjektů na žádném v úvahu přicházejícím možném vymezeném relevantním trhu.
Společnost TOURINVEST bude po uskutečnění předmětného spojení i nadále vystavena silné konkurenci, neboť na území hlavního města Prahy působí mnoho dalších konkurentů a neexistují významné bariéry vstupu do této oblasti.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů v rámci České republiky, dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miloslav Mastný, advokát
CMS Cameron McKenna v.o.s.
Karolíny Světlé 25
110 00 Praha 1
PM: 29. 12. 2003
1 M.1133-BASS PLC/SAISON HOLDINGS BV ze dne 23. 3. 2003, M.1596-Accor, Colony, Blackstone/ Vivendi ze dne 8. 9. 1999, M. 2451-Hilton/Scandic ze dne 31. 5. 2001, M. 2997-ACCOR/EBERTZ/DORINT ze dne 23. 12. 2002