UOHS S246/2009
Rozhodnutí: S246/2009/KS-13265/2009/840 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd a ŠKODA POWER a.s.
Účastníci Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd ŠKODA POWER a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 15. 10. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 144 KB


ÚOHS-S246/2009/KS-13265/2009/840
V Brně dne 15. října 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S246/2009/KS, zahájeném dne 17. září 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Doosan Heavy Industries Czech a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, IČ: 28896572, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Vladimírem Prunnerem, advokátem, se sídlem Praha 1, Husova 5, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 14. září 2009 mezi společností ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 26502399, jako prodávajícím, společností Doosan Heavy Industries Czech a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, IČ: 28896572, jako kupujícím, a společností Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd., se sídlem Korejská republika, Gyeongsangnam-do, Changwon, 555 Guigok-dong, jako mateřskou společností, v jejímž důsledku společnost Doosan Heavy Industries Czech a.s. získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA POWER a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, IČ: 49193864, a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 39/2009 ze dne 30. září 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedené transakci neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 14. září 2008 mezi společností ŠKODA HOLDING a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 26502399, jako prodávajícím (dále jen ŠKODA HOLDING ), společností Doosan Heavy Industries Czech a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, IČ: 28896572, jako kupujícím (dále jen navrhovatel či Doosan Heavy Czech ), a Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd., se sídlem Korejská republika, Gyeongsangnam-do, Changwon, 555 Guigok-dong (dále jen Doosan Heavy ), jako mateřskou společností. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost Doosan Heavy Czech akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti ŠKODA POWER a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, IČ: 49193864 (dále jen ŠKODA POWER ).
4. Nabytím akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ŠKODA POWER získá společnost Doosan Heavy Czech možnost přímo vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Navrhovatel Doosan Heavy Czech je společností nepřímo kontrolovanou společností Doosan Heavy, která je součástí nadnárodní podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Doosan Corporation (dále jen Skupina Doosan ). Skupina Doosan vyvíjí celosvětově činnost v řadě oblastí jako jsou zejména komplexní dodávky a výstavba tepelných a kombinovaných elektráren, výstavba silnic, přístavů a letišť, výroba parních a plynových turbín, tepelných výměníků, generátorů a poskytování souvisejících služeb, výroba obráběcích a hydraulických strojů, výroba průmyslového a stavebního vybavení, výroba odlitků a výlisků pro průmyslové využití a stavební činnost, poskytování finančních a marketingových služeb, mediální a vydavatelská činnost a maloobchodní prodej spotřebního zboží.
7. Na území České republiky působí Skupina Doosan prostřednictvím společností Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., jež se zabývá výrobou stavebních strojů a Doosan Bobcat Engineering s.r.o., která je činná v oblasti vývoje stavebních strojů, nakladačů, rypadel, teleskopických manipulátorů a jejich příslušenství.
8. Nabývaná společnost ŠKODA POWER se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami technologických zařízení v oblasti energetiky, a to zejména se zaměřením na parní turbíny a výměníky tepla. Dále tato společnost poskytuje související služby v oblastech montáže, údržby, modernizace a dodávek komponentů a náhradních dílů pro uvedená zařízení. Své výrobky společnost ŠKODA POWER dodává zejména na území EHP, v menší míře pak i do zemí Latinské Ameriky a Pákistánu. III. Dopady
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Z výše uvedeného vyplývá, že z produktového hlediska se činnost spojujících se soutěžitelů horizontálně překrývá v oblasti výroby a dodávek parních turbín, výměníků tepla a poskytování souvisejících služeb.
12. Turbíny jsou tepelné stroje převádějící tlak páry, vody, vzduchu či plynu na mechanickou energii. Turbíny se využívají k přímému pohonu mechanických strojů a zařízení (např. kompresorů, čerpadel, ventilátorů) nebo k výrobě elektrického proudu v elektrárnách prostřednictvím generátorů. Z pohledu zdroje pohonu je možno turbíny členit na plynové turbíny, parní turbíny či, jež jsou vzájemně zaměnitelné pouze v omezené míře a nejsou součástí jednoho věcně relevantního trhu. [1] S ohledem na to, že se činnost spojujících se soutěžitelů v oblasti výroby turbín překrývá pouze v oblasti výroby turbín parních, bude se Úřad dále zabývat jen touto oblastí.
13. Parní turbíny užívají jako pracovní látku přehřátou vodní páru , kde tepelná energie pro její ohřev a výrobu v parním kotli je získávána spalováním paliv (např. uhlí, plynu, biomasy či průmyslových a komunálních odpadů) nebo v důsledku jaderné reakce . Oblast parních turbín lze rozdělit, s ohledem na předchozí rozhodovací praxi Úřadu [2] a v souladu s dřívějšími závěry Evropské komise, [3] na segment malých průmyslových parních turbín do výkonu 70 MW a na segment velkých parních turbín nad 70 MW. Malé parní turbíny jsou používány v průmyslových podnicích (kde je zejména k dispozici zdroj odpadního tepla), v podnicích komunálních a veřejných služeb k přímému pohonu mechanických zařízení a/nebo k pohonu generátorů pro výrobu elektrického proudu a rovněž k výrobě elektrického proudu u menších regionálních výrobců elektrické energie. Velké parní turbíny jsou používány především při výrobě elektrické energie v elektrárnách disponujících vyšším výkonem.
14. Ze šetření Úřadu vyplývá, že oblast výroby a dodávek parních turbín je trhem specifickým, a to vzhledem k získávání většiny zakázek v této oblasti formou výběrových řízení, míry četnosti a pravidelnosti dodávek jednotlivých soutěžitelů a rovněž k délce realizace jednotlivých dodávek. Soutěžitel, který uspěje v rámci jednoho či více výběrových řízení, dosahuje vzhledem k nízkému celkovému počtu zakázek relativně vysokého tržního podílu či naopak v případě neúspěchu dochází k výraznému poklesu jeho tržního podílu. V případě stanovení délky období pro posouzení velikosti tržního podílu jednotlivých soutěžitelů je nutno přihlédnout k poměrně dlouhé době realizace jednotlivých zakázek, která může činit podle typu turbíny a velikosti instalovaného výkonu u menších projektů cca 24 měsíců až po 50 měsíců u jaderných elektráren. Odběratelé turbín jsou většinou nadnárodní podnikatelské skupiny disponující významnou hospodářskou silou.
15. V případě vymezení geografického trhu došla Evropská komise ve svých předchozích šetřeních k závěru, [4] že z pohledu preferencí odběratelů parních turbín je možno rozlišit tři zásadní geografické oblasti, a to Evropský hospodářský prostor (EHP), území Ameriky a ostatní území (zejména Asie).
16. Skupina Doosan realizuje své dodávky parních turbín mimo území EHP, když tyto dodává především do oblasti Blízkého Východu, Indie a jihovýchodní Asie, zatímco nabývaná společnost ŠKODA POWER působí především na území EHP.
17. Vzhledem k tomu, že ani při jedné v úvahu přicházejících definic relevantního trhu v oblasti výroby a dodávek parních turbín posuzované spojení nezakládá obavy z narušení hospodářské soutěže, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
18. V oblasti výroby a dodávek parních turbín působí na území EHP ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost ŠKODA POWER s podílem nepřesahujícím za období 2006-2008 výši 5-15 %, a to při jakékoliv definici produktového trhu. V případě užšího geografického vymezení, územím České republiky, činil podíl ŠKODA POWER za období 2006-2008 cca 65-85 %. [5] Skupina Doosan v oblasti výroby a dodávek parních turbín na území České republiky ani na území EHP není činná. Uskutečněním spojení tak na území České republiky či celého EHP nedochází v oblasti výroby a dodávek parních turbín k překryvu činností spojujících se soutěžitelů.
19. V oblasti výroby a dodávek parních turbín působí na území EHP řada dalších konkurenčních společností, z nichž lze jmenovat například podnikatelské skupiny ALSTOM (s cca 35-45% podílem), Siemens (s cca 25-35% podílem), GE Energy (s cca 5-15% podílem) a Ansaldo Energia (s podílem 0-5 %). [6]
20. Nabývaná společnost ŠKODA POWER se dále v omezeném měřítku zabývá na území EHP i výrobou výměníků tepla, které však nedodává svým zákazníkům samostatně, ale výhradně jako součást dodávek parních turbín. Navíc společnost ŠKODA POWER většinou zajišťuje výrobu, dodávky a montáž výměníků tepla pro vlastní parní turbíny prostřednictvím externích dodavatelů. Skupina Doosan nepůsobí v oblasti výroby a dodávek výměníků tepla na území České republiky ani na území EHP. Předmětným spojením tak nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů v oblasti výroby výměníku tepla.
21. Spojující se soutěžitelé dále poskytují v souvislosti s dodávkami parních turbín a výměníků tepla i související služby pro tyto zařízení, jedná se například o opravy a údržbu, o dodávky komponentů a náhradních dílů či o jejich modernizaci. Uvedené služby poskytují spojující se soutěžitelé především na územích, kde realizují dodávky parních turbín a výměníků tepla. Vzhledem k tomu, že se jedná o odlišná geografická území, předmětným spojením nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů v oblasti souvisejících služeb.
22. Úřad se rovněž zabýval možnou vertikální vazbou mezi Skupinou Doosan, která působí v oblasti dodávek investičních celků jako tzv. EPC kontraktor (dodavatel na klíč ), a společností ŠKODA POWER, jako případného dodavatele zařízení, například parních turbín pro Skupinu Doosan v rámci EPC projektu. Oblastí dodávek investičních celků se Úřad zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi, [7] kde identifikoval na straně dodavatelů investičních celků tzv. EPC kontraktory , popřípadě spolukontraktory , kteří vystupují jako dodavatelé inženýringu, strojů a zařízení, stavebních prací, montáží a dalších služeb, uzavírají obchody svým jménem, na svůj účet, s možnou finanční participací a podílem na rizicích ze strany subdodavatelů. Dalšími subjekty působícími v této oblasti jsou subdodavatelé EPC kontraktora , kteří dodávají vybrané části kontraktu pro EPC kontraktora na bázi subdodavatelské smlouvy, a zprostředkovatelé EPC kontraktů , jenž na bázi zprostředkovatelské provize zajišťují podmínky a předpoklady pro podpis a realizaci EPC kontraktu na jméno, účet a riziko třetího subjektu.
23. Skupina Doosan nemá na území EHP žádné EPC projekty a působí jako soutěžitel v oblasti dodávek investičních celků výhradně na území Blízkého východu, Indie a jihovýchodní Asie, zatímco společnost ŠKODA POWER realizuje své dodávky parních turbín zejména na území EHP. Možný vznik vertikální vazby mezi skupinou Doosan a společnost ŠKODA POWER je z výše uvedených důvodů spíše hypotetický a s ohledem na celosvětový charakter činnosti EPC kontraktora a relativně nízké postavení spojujících se soutěžitelů v předmětných oblastech spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže ze vzniku potenciální vertikální vazby.
24. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
25. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
26. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimír Prunner, advokát
Norton Rose v.o.s.
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1

[1] Viz např. rozhodnutí Evropské komise ve věci M.440 GE/ENI/Nuovo Pignone , M.1484 Alstom/ABB , M.1623 Allied Signal/MTU.
[2] Např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 73/2003 Siemens/Alstom.
[3] Rozhodnutí Evropské komise ve věci M.440 GE/ENI/Nuovo Pignone , M.1484 Alstom/ABB , M.1623 Allied Signal/MTU.
[4] Např. v rozhodnutí Evropské komise ve věci M.1484 Alstom/ABB.
[5] Společnost ŠKODA POWER realizovala za období 2006-2008 na území České republiky pouze [ obchodní tajemství ].
[6] V případě údajů za rok 2007.
[7] Např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 83/2009 Chemoprojekt /Technoexport.