UOHS S246/2002
Rozhodnutí: OF/S246/02-1930/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-BASF/BAYER
Účastníci BASF Aktiengesellschaft Bayer CropScience AG,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 19. 6. 2003
S 246/02-1930/03 V Brně dne 13. června 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 246/02, zahájeném dne 5. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost BASF Aktiengesellschaft, se sídlem Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zastoupeného JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi a prodeji" ze dne 28. října 2002 uzavřené mezi společností BASF Aktiengesellschaft, se sídlem Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Spolková republika Německo, jako kupujícím, a společností Bayer CropScience AG, se sídlem Alfred-Nobel Strasse 50, Monheim, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Bayer CropScience AG, se sídlem Alfred-Nobel Strasse 50, Monheim, Spolková republika Německo, převede na kupujícího část podniku související s výrobou účinných látek, insekticidu Fipronil a fungicidů Triticonazole, Fluquinconazole, Pyrimethanil, Iprodione a Prochloraz, což umožní společnosti BASF Aktiengesellschaft, se sídlem Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, získat kontrolu nad částí podniku Bayer CropScience AG, se sídlem Alfred-Nobel Strasse 50, Monheim, Spolková republika Německo, se podle § 16 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 5. prosince 2002, na návrh společnosti BASF Aktiengesellschaft, se sídlem Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Spolková republika Německo (dále jen "BASF AG") , zastoupené JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, Praha 2, na základě plné moci ze dne 14. listopadu 2002, správní řízení S 246/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, povinnost podat návrh na povolení spojení je v souladu s § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, resp. jeho část, což je v tomto případě společnost BASF AG. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem správního řízení.
K posuzovanému spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona tím, že společnost BASF AG uzavřela dne 28. října 2002 se společností Bayer CropScience AG, se sídlem Alfred-Nobel Strasse 50, Monheim, Spolková republika Německo (dále jen "Bayer AG"), "Smlouvu o koupi a prodeji". Na základě této smlouvy bude na společnost BASF AG převedena část podniku Bayer AG, zabývající se výrobou a obchodem s vybranými účinnými látkami, insekticidu Fipronil a fungicidů Triticonazole, Fluquinconazole, Pyrimethanil, Iprodione a Prochloraz, včetně ostatních souvisejících aktiv specifikovaných v předmětné smlouvě, což umožní BASF AG kontrolovat tuto část podniku Bayer AG.
Předmětem převodu jsou tak dle specifikací uvedených v předmětné smlouvě např. aktivní substance a existující formulace účinných látek, směsi výrobků obsahující účinné látky, registrační práva, práva duševního vlastnictví, dokumentace, seznamy zákazníků, výrobní závod na výrobu některých produktů, některé další movité a nemovité věci aj.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/01 ze dne 18. prosince 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu na předmětném trhu výrobků na ochranu a podporu růstu rostlin, vyzval dále některé subjekty, především soutěžitele na předmětném trhu, odběratele produktů na ochranu a podporu růstu rostlin, Státní rostlinolékařskou správu aj., k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení a rovněž k problematice vymezení relevantních trhů na spojením dotčených trzích.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech, vyjádření účastníka řízení, informací získaných od Státní rostlinolékařské správy, informací získaných od oslovených subjektů, zkušeností získaných v rámci vlastní rozhodovací činnosti a dalších relevantních informací. Úřad podpůrně přihlédl k judikatuře Evropské komise, Soudu první instance a Evropského soudního dvora, což je postup, jehož správnost potvrdil svým rozsudkem Vrchní soud (2A 6/96) a následně svým nálezem Ústavní soud (ÚS 31/97-35).
Ve svém dopise ze dne 7. února 2003 Úřad účastníkovi řízení v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 věta poslední zákona oznámil, že pokračuje ve správním řízení v rámci pětiměsíční lhůty, a to vzhledem k vážným obavám Úřadu z možného podstatného narušení hospodářské soutěže na některých fungicidních a insekticidních trzích dotčených předmětným spojením. Úřad zejména konstatoval, že na dvou trzích, na trhu fungicidů pro řepku a na trhu fungicidů pro vinnou révu, by došlo k podstatnému navýšení tržního podílu spojujícího se subjektu a k navýšení počtu účinných látek u nově vzniklého subjektu, a tím i k možnému vzniku dominantnímu postavení na těchto trzích.
Rovněž s ohledem na obavy Úřadu z možného podstatného narušení hospodářské soutěže požádal účastník řízení o projednání a osvětlení důvodů a dopadů zamyšlené transakce v rámci ústního jednání, které bylo Úřadem nařízeno na 20. březen 2003.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Posuzovaná transakce představuje uskutečnění části závazků společnosti Bayer AG vůči Evropské komisi (dále též "EK"), které přijala v souvislosti s dříve posuzovaným spojením Bayer AG a Aventis CropScience AG (rozhodnutí EK M. 2547-Bayer AG/Aventis Crop Science AG ze dne 17. dubna 2002-dále též "Bayer/ACS"), a jejichž splněním bylo podmíněno povolení spojení. Podle těchto závazků musejí být účinné látky, které jsou předmětem převodu, jež je posuzován v tomto správním řízení, převedeny stejnému kupujícímu , který musí být schválen Evropskou komisí a musí splňovat stanovená kriteria, týkající se zejména jeho schopnosti udržet a rozvíjet konkurenceschopnost převedených aktivit na trhu.
Úřad posuzoval spojení Bayer/ACS v rámci správního řízení S 119/01 a vydal rozhodnutí S 119/01-2133/02 ze dne 14. června 2002, kterým toto spojení povolil s podmínkami ve prospěch zachování a rozvíjení hospodářské soutěže, které považoval za postačující k odstranění obav z narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích. Jednalo se zejména o podmínku odprodeje účinných látek-Metamitron, Iprodione a Prochloraz. Podle rozhodnutí S 119/01-2133/02 musely být aktivity spojené s výrobou a obchodem s účinnými látkami Iprodione a Prochloraz převedeny na stejného nabyvatele, který je na tehdejších stranách spojení vlastnicky, finančně a personálně nezávislý a který má předpoklady k udržení a rozvoji předmětu převodu.
Při posuzování spojení, jež je předmětem tohoto správního řízení, Úřad vzal v úvahu, že Evropská komise schválila dne 14. března 2003 společnost BASF AG jako vhodného kupce ve smyslu závazků přijatých společností Bayer AG, který splňuje v těchto závazcích stanovená kritéria. 1. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost BASF AG je akciovou společností založenou dle právních předpisů SRN. Společnost BASF AG je mateřskou společností skupiny BASF, která se zabývá zejména chemickou výrobou. Jedná se především o výrobu plastů, speciálních chemikálií (přípravků pro papírenský a kožedělný průmysl, přípravků do nátěrových hmot, aditiv do pohonných hmot aj.), agrochemikálií (chemických přípravků na ochranu rostlin), základních chemikálií (rozpouštědel, změkčovadel, lepidel), organických kyselin, aminů, jemných chemikálií (pro kosmetický a farmaceutický průmysl-jako jsou vitamíny a potravinové doplňky pro zvířata) apod.
Skupina BASF AG kontroluje na území České republiky společnost BASF spol. s r.o., se sídlem v Praze 5, jejíž předmět podnikání je koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s produkty skupiny BASF. Dále kontroluje společnost Wintershall Gas spol. s r.o., se sídlem v Praze 1, jež se zabývá zejména činností v oblasti výstavby a provozu plynovodů a činnostmi souvisejícími, zprostředkovatelskou činností v oblasti obchodu aj.
Společnost Bayer AG je mezinárodní holdingovou společností, která podniká především v oblasti aplikace výzkumu a vývoje chemických látek v zemědělství, veterinární medicíny, polymerů a chemikálií.
Bayer AG působí prostřednictvím dceřiných společností v oblasti výroby léčiv, péče o člověka a diagnostické činnosti, výroby přípravků na ochranu rostlin a živočichů, výroby plastů, gumy, polyuretanů, nátěrových hmot a barviv a výroby chemikálií.
V České republice působí Bayer AG prostřednictvím společnosti BAYER s.r.o., se sídlem v Praze, která se zabývá zejména servisní činností, zprostředkovatelskými službami v oblasti obchodu a služeb a koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem. Dále kontroluje společnosti Aventis CropScience CR/SR s.r.o., se sídlem v Brně, a Optim Agro CR/SR s.r.o., se sídlem v Praze, které se zabývají servisní činností, zprostředkovatelskými službami v oblasti obchodu a služeb a koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje, zejména v oblasti obchodu s pesticidy a v menší míře s hnojivy, a dále s desinfekčními a deratizačními prostředky.
Převáděná část podniku Bayer AG , jak bylo výše uvedeno, se týká výroby a obchodu s vybranými účinnými látkami, insekticidu Fipronil a fungicidů Triticonazole, Fluquinconazole, Pyrimethanil, Iprodione a Prochloraz, a souvisejících aktiv specifikovaných v předmětné smlouvě. 2. Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezil relevantní trh.
Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
2.1 Vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při výrobkovém vymezení relevantních trhů vycházel Úřad z činností společnosti BASF AG a převáděné části podniku Bayer AG, vztahujících se především k oblasti dodávek zemědělských přípravků na ochranu a podporu růstu rostlin, tzv. pesticidů. Tento trh zahrnuje velké množství výrobků, jejichž cílem je chránit plodiny proti všem formám poškození, které může být způsobeno plevelem, hmyzem nebo nemocemi, a rovněž výrobky podporující či regulující růst rostlin.
Dodavatel výrobků na ochranu a podporu růstu rostlin na trh v ČR musí nejprve dle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZRP"), a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 91/2002 Sb., o prostředcích na ochranu rostlin, požádat Státní rostlinolékařskou správu (dále jen "SRLS") o registraci v úředním registru.
SRLS vede seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin, zároveň eviduje veškeré dovozy přípravků na ochranu rostlin na tuzemský trh (dle jejich obchodních názvů) a rovněž sleduje spotřebu přípravků na ochranu rostlin a výkony v ochraně rostlin v České republice.
Veškeré přípravky na ochranu rostlin se dle metodiky SRLS, která sleduje účel užití, dělí na:
Herbicidy a desikanty
Fungicidy
Zoocidy (v jejich rámci je i skupina Insekticidy)
Rodenticidy
Repelenty
Dezinfektanty
Regulátory růstu aktivní
Aditiva
Adheziva
Antitraspiranty
Oleje-úprava vzhledu listů
Mikrobakteriální přípravky
Mořidla I (insekticidní)
Mořidla F (fungicidní)
Jednotlivé skupiny jsou navzájem z hlediska účelu užití nezastupitelné. Strany spojení dodávají své výrobky na trh v České republice pouze ve skupinách herbicidy, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a přípravky na moření osiv.
Herbicidy jsou přípravky, které se obecně používají k ochraně rostlin před plevelem. Existují herbicidy, jež mohou působit zároveň na plevel zasahující různé druhy rostlin (např. kukuřici i obiloviny). V mnoha případech jsou však herbicidy určeny k ochraně konkrétních druhů rostlin proti určitým plevelům (tzv. selektivní herbicidy). V rámci skupiny herbicidů SRLS člení přípravky podle druhu rostliny, kterou má daný herbicid chránit (obiloviny, řepa, řepka, kukuřice, brambory apod.). Stejné členění používá ve svých rozhodnutích o spojeních výrobců těchto přípravků i EK (např. M.2547 Bayer AG/ACS, M.1378 Rhône-Poulenc, M.737 Ciba Geigy/Sandoz (Novartis), M.392 Hoechst/Schering apod.).
Fungicidy jsou přípravky, které se obecně používají k prevenci poškození rostlin a jejich plodů v důsledku napadení houbami, a to jak před, tak i po sklizni. SRLS celkovou spotřebu fungicidů opět člení dle druhu rostliny, kterou má fungicid chránit. Stejné členění se vyskytuje i ve výše uvedených rozhodnutích EK. Různé rostliny vykazují různé (i když částečně se shodující) druhy onemocnění, a je tedy vhodné členit fungicidy na samostatné navzájem oddělitelné trhy podle jednotlivých druhů rostlin, na které se aplikují.
Insekticidy jsou látky k boji s hmyzem, který ničí pěstované rostliny. Vzhledem k tomu, že nejsou všechny rostliny napadány stejným druhem hmyzu a protože existuje jen velmi málo škůdců napadajících pouze specifický druh rostlin, bylo zjištěno, že specifikace insekticidů při vymezování relevantního trhu má být prováděna spíše s ohledem na druh rostliny než na druh hmyzu.
SRLS neeviduje samostatně spotřebu insekticidů, nýbrž pouze spotřebu zoocidů, což je nadřazená skupina přípravků zahrnující jednak insekticidy, a dále pak akaricidy (proti roztočům), moluskocidy (proti slimákům), aviticidy (proti ptákům), nematocidy (proti háďátkům). Insekticidy představují v rámci spotřeby zoocidů největší podíl.
Regulátory růstu jsou používány k urychlení a regulaci růstu rostlin. Každý druh rostliny vyžaduje v oblasti růstu a regulace určitý specifický prostředek. Z tohoto důvodu mají regulátory růstu v závislosti na druhu rostliny, na kterou budou aplikovány, odlišné účinné látky nebo směsi jiných růstových a regulačních složek. Následkem toho tvoří regulátory růstu pro jednotlivé druhy rostlin oddělené výrobkové trhy.
Pro účely vymezení relevantních trhů Úřad použil dostupné evidence SRLS a dále údaje poskytnuté účastníkem řízení na základě údajů z průzkumů specializovaných agentur.
Databáze SRLS je založena na povinném hlášení údajů o spotřebě přípravků uživateli (včetně finančního vyjádření a údaje, od kterého výrobce pochází). Poskytuje tak spolehlivý podklad pro zhodnocení situace na relevantních trzích vymezených pro jednotlivé skupiny pesticidů dle druhu rostliny, pro kterou jsou určeny, a dle možného poškození plodiny. Tyto údaje umožňují rovněž posoudit postavení jednotlivých soutěžitelů, a tedy i spojujících se, na těchto trzích. Základními druhy rostlin, na které SRLS spotřebu dané skupiny přípravků dělí, jsou: obiloviny, kukuřice, luskoviny, cukrovka, brambory, pícniny, řepka, chmel, zelenina, ovocné sady, vinná réva a ostatní nespecifikované plodiny.
Úřad zjistil, že oba spojující se subjekty působí v České republice a účastní se hospodářské soutěže tamtéž zejména v těchto následujících oblastech:
skupina BASF AG:
Herbicidy a desikanty pro:
brambory, cukrovku, chmel, luskoviny, obilniny, pícniny, řepku, ovocné sady, kukuřici, zeleninu

Fungicidy pro:
brambory, cukrovku, chmel, luskoviny, obilniny, ovocné sady, révu vinnou, řepku, zeleninu

Zoocidy pro:
brambory, cukrovku, chmel, kukuřici, luskoviny, pícniny, obilniny, ovocné sady, révu vinnou, řepku, zeleninu

Regulátory růstu pro:
obilniny, pícniny, řepku

Mořidla fungicidní:
nepůsobí na trhu

Mořidla insekticidní :
nepůsobí na trhu

nabývaná část podniku Bayer AG:
Herbicidy a desikanty :
nepůsobí na trhu

Fungicidy pro:
chmel, obilniny, ovocné sady, révu vinnou, řepku

Zoocidy pro:
chmel, řepku

Regulátory růstu:
nepůsobí na trhu

Mořidla fungicidní pro:
obilniny

Mořidla insekticidní pro:
kukuřici, řepku

K překrytí činností BASF AG a nabývané části podniku Bayer AG dochází na následujících trzích:
Fungicidy pro:
chmel, obilniny, ovocné sady, révu vinnou, řepku

Zoocidy pro:
chmel, řepku

Převedená část podniku Bayer AG, jak bylo výše uvedeno, se týká vybraných účinných látek, insekticidu Fipronil a fungicidů Triticonazole, Fluquinconazole, Pyrimethanil, Iprodione a Prochloraz, a souvisejících aktiv specifikovaných v transakční smlouvě. Jednotlivé účinné látky je možno dále konkrétně specifikovat dle svého složení a účelu použití:
Insekticid Fipronil je účinná látka na bázi nové chemické třídy Fenylpyrazolů používaná zejména pro ochranu plodin před škodlivým hmyzem, popř. v oblasti ochrany před škodlivým hmyzem v bytových a nebytových prostorách či na pastvinách. Jedná se zejména o insekticidní ochranu plodin jako je rýže, cukrová třtina, kukuřice, brambory, obilniny, řepka, chmel aj., popř. o insekticidní ošetření osiva (moření např. řepky, kukuřice). Je používán jako výrobek pod obchodním názvem Regent 800 WG, popř. jako produkt Cosmos 500 FS (mořidlo). Dle údajů účastníka řízení byl produkt Regent vyřazen z registrace přípravků pro aplikaci v řepce, vzhledem k negativním dopadům na včelstva, účinná látka Fipronil bude tedy nadále využívána zejména jako insekticidní mořidlo. Patentová ochrana aktivních složek účinné látky vyprší ve většině zemí v roce 2008.
Fungicid Triticonazole je účinná látka ze skupiny Azole. Používá se zejména k ošetření semen u obilnin a chorob u kukuřice (sněť). Je používán jako samostatný výrobek (Allos, Real, Premis, Sernan), ve směsích s účinnou látkou Prochlorazem (Zomm, Kinto), s Iprodionem (Premis Delta), a dalšími účinnými látkami pod označením Premis Ble, Legat, Real Antraquione, Robust. Patentová ochrana vyprší ve většině zemí v období od roku 2008 do roku 2014.
Fungicid Fluquinconazole je účinná látka ze skupiny Azole. Používá se zejména k ošetření semen u obilnin a obilnin proti chorobám (septorióze a rzi). Dále se používá u řepy, vinné révy a ovoce. Je používán jako samostatný výrobek (Flamenco), ve směsích s účinnou látkou Prochlorazem (Jockey, Castellan) a dalšími účinnými látkami pod označením Vision, Clarinet, Vista. Patentová ochrana aktivních složek látky vyprší ve většině zemí v období od roku 2003 do roku 2008 .
Fungicid Pyrimethanil je účinná látka ze skupiny Anilinopyrimidinů používaná hlavně proti chorobám u hroznů a ovoce (botritidě, strupovitosti). Rovněž se používá k ošetření semen obilnin. Je používán jako samostatný výrobek (Scala, Mythos) a ve směsích s dalšími účinnými látkami pod označením Rubin, Walabi, Clarient aj.
Fungicid Iprodione je používán zejména k ošetření semen vinných hroznů (choroba botritida) a olejnatých semen. Je používán rovněž pro zeleninu, ovoce a obilniny. Prodává se jako samostatný výrobek pod označením Rovral a ve směsích s dalšími účinnými látkami jako výrobek Rovral Flo, Vitesse, Calidan aj. Iprodione nemá patentovou ochranu.
Fungicid Prochloraz se používá zejména k ošetření obilnin proti stéblolamu a semen obilnin. Dále je používán k ošetření řepy, slunečnice, ovoce a olejnatých semen. Je používán jako samostatný výrobek (Ascurit, Sportak, Pyros, Prelude aj.) nebo ve směsích s dalšími účinnými látkami (Flamenco Plus, Rubin, Abavit, Novak, Sportak Alfa). Prochloraz nemá patentovou ochranu.
V průběhu správního předložil účastník řízení listiny týkající se problematiky vymezení relevantních trhů a struktury trhu v oblasti fungicidů pro vinnou révu a v oblasti fungicidů pro řepku. Dle názoru účastníka řízení lze trh fungicidů pro řepku rozdělit do dvou skupin: na klasické fungicidy pro řepku a fungicidní přípravky s růstově regulačním účinkem pro řepku .
Účastník řízení pro možné rozdělení posuzovaného trhu do výše uvedených skupin uvádí zejména následující důvody. Klasické fungicidy pro řepku se používají pouze na choroby (Sclerotinia sclerotiorum a Alternaria brasicae) a jsou používány zpravidla na jaře na počátku kvetení řepky. Mezi nejvýznamnější produkty patří Alert S společnosti Dupont s cca 50-60% tržním podílem na tomto subtrhu, dále produkty Sportak Alpha a Rovral Flo společnosti Bayer AG (nabývané v rámci posuzovaného spojení BASF AG), a rovněž přípravek Konker (BASF) aj. Tržní podíl společnosti BASF po nabytí uvedených výrobků Bayer AG by se měl pohybovat okolo 20 % na tomto subtrhu, přičemž s registrací nových produktů společnosti Syngenta, zejména Amistar a Alto Combi, by mělo dojít ke snížení budoucího tržního podílu BASF AG.
Fungicidy s růstově regulačním účinkem zlepšující dle účastníka řízení přezimování řepky, zkrácením rostlin zamezují jejich nadměrnému polehání a rovněž zahušťují porost. Vedle tohoto efektu velmi dobře účinkují proti chorobě Phoma lingam (druh hniloby košťálovin), proti které mají fungicidy z první skupiny omezenou nebo žádnou účinnost. Používají se po zasetí řepky či časně zjara po vzejití plodiny, tedy v jinou roční dobu než přípravky z první skupiny. V tomto segmentu jsou pouze dva výrobky, jedná se produkt Caramba společnosti BASF se současným nárůstem spotřeby a o přípravek Horizon 250 EW společnosti Bayer AG (není předmětem převodu). Dle účastníka řízeni se jedná o zcela nový segment, který se začal profilovat před 3 roky vzhledem ke snaze o intenzivní pěstování řepky z důvodu stoupajícího významu rozvoje pěstování této plodiny.
Úřad k tomu uvádí, že, za účelem zjištění objektivního stanoviska týkajícího se zaměnitelnosti přípravků na trhu fungicidů pro řepku a možného rozdělení do výše uvedených skupin oslovil SRLS, a rovněž konkurenty a odběratele spojujícího se subjektu na dotčeném trhu. Z odpovědí oslovených subjektů vyplývá, že většina používaných fungicidů pro řepku má morforegulační efekt, a proto je otázkou subjektivního hodnocení, jak velký je tento efekt, a zda vůbec je. Provedené šetření mimo to ukázalo, že růstově regulační efekt je ovlivněn řadou objektivních faktorů, jako je odrůda řepky, klimatické podmínky, úroveň hnojení, termín aplikace aj., v případě určitých podmínek se tento efekt nemusí dostavit. Ošetření plodiny fungicidy pro řepku se přitom obvykle provádí za současné aplikace regulátorů růstu, takže i z tohoto důvodu je obtížně prokazovat, jak velký morforegulační efekt daného fungicidu je.
Co se týká problematiky vymezení trhu v oblasti fungicidů pro vinnou révu, účastník řízení uvedl, že, dle jeho názoru, lze trh fungicidů do révy vinné rozdělit do dvou částí: na přípravky specielně proti padlí révovému a přípravky proti skupině chorob botrytis a peronospora . K tomu dále účastník řízení uvedl , že v první skupině dominuje přípravek Discus a zapříčiňuje tím výrazné postavení BASF AG na celkovém trhu fungicidů na vinnou révu, neboť Discus je produkt s nejvyšším podílem. Jeho postavení je dle účastníka řízení zapříčiněno i tím, že přišel na trh jako jeden z prvních strobirulinů. V dnešní době ale jsou podle jeho názoru na trhu již další přípravky z této skupiny, především Quadris (Syngenta), Zato (Bayer) a IQ Crystal (Dow AgroSciences). Z těchto důvodů lze, jak uzavírá účastník řízení, předpokládat, že podíl přípravku Discus bude v příštích letech klesat. Ohledně druhé skupiny přípravků účastník uvedl, že předmětné spojení se týká právě druhého segmentu (tento segment obsahuje nabývané produkty skupiny Bayer). BASF AG zde měl v roce 2002 tržní podíl ve výši 20%; jsou zde zaregistrovány desítky produktů, které jsou vzájemně zastupitelné. Dle účastníka řízení vzájemná zastupitelnost neumožňuje dominantní chování na trhu a především v tomto segmentu došlo v roce 2002 ke snížení tržního podílu BASF AG o cca 7 %.
Úřad, za účelem objektivizace stanoviska účastníka řízení ohledně omezené zaměnitelnosti přípravků na trhu fungicidů pro vinnou révu a možného rozdělení do výše uvedených skupin, provedl šetření. Úřad v rámci tohoto šetření oslovil SRLS, a rovněž některé konkurenty a odběratele těchto přípravků. Z obdržených odpovědí vyplývá, že většina používaných fungicidů pro vinnou révu má registraci proti oběma skupinám chorob, tudíž mají kromě deklarovaného hlavního účinku na danou chorobu rovněž také vedlejší účinek na další choroby, takže u některých přípravků obou výše naznačených skupin lze jen těžko odlišit, proti které chorobě je přípravek používán ve větší míře. Ze šetření provedeného Úřadem rovněž vyplynulo, že choroby révy se mohou více či méně překrývat, a tak ošetření proti jednomu možnému poškození znamená zároveň i ošetření proti dalším chorobám. Šetření rovněž ukázalo, že v případě fungicidů pro vinnou révu je nutné aplikované přípravky po určitém časovém intervalu střídat tak, aby se předešlo rezistenci plodiny vůči v přípravku používané účinné látce.
Podobně jako v případě trhu fungicidů pro řepku se většina oslovených subjektů přiklonila k vymezení jednoho relevantního trhu v oblasti fungicidů pro vinnou révu. Výše uvedený závěr rovněž potvrdila i SRLS, která považuje další členění z pohledu použití fungicidních přípravků pro řepku a pro vinnou révu za bezpředmětné. K výše uvedenému názoru se, i přes tvrzení uvedené účastníkem řízení, rovněž přiklonil i Úřad, a zohlednil tuto skutečnost při vymezení trhu v oblasti fungicidů pro řepku a vinnou révu. Skutečnost, že ve výše uvedených případech nabývaný produkt, ačkoliv náleží na stejný relevantní trh, má poněkud modifikovaný účinek a užití a nepředstavuje tedy ve vztahu k přípravkům na stejném relevantním trhu, jež jsou již před uskutečněním spojení produkovány účastníkem řízení, přímého a bezvýhradně zaměnitelného konkurenta, byla Úřadem vzata v úvahu při hodnocení dopadů spojení na vymezené relevantní trhy.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojující se subjekty působí v oblasti přípravků na ochranu a podporu růstu rostlin, které dále zahrnuje velké množství specifických výrobkových trhů, jež jsou z větší části nezastupitelné, protože jednotlivé přípravky jsou určeny pouze pro určitou plodinu či plodiny a rovněž tak pro konkrétní způsob možného poškození (hmyzem, plevely, chorobami aj.). Trhy dotčenými tímto spojením budou trhy, na nichž spojující se soutěžitelé zaujímali významné postavení před spojením a na kterých dojde v důsledku spojení k navýšení tržního podílu. Tyto výrobkové trhy budou tedy považovány za relevantní.
Vzhledem k výše uvedenému vymezil Úřad výrobkové relevantní trhy následovně:
fungicidy pro řepku,
fungicidy pro vinnou révu,
fungicidy pro obilniny,
fungicidy pro ovocné sady,
insekticidy pro řepku,
insekticidy pro obilniny,
2.2 Vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se toto území odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišitelných. V průběhu šetření bylo zjištěno, že distribuce přípravků na ochranu rostlin se provádí mezi jednotlivými obchodními partnery v rámci celé ČR za obdobných, homogenních podmínek pro zákazníky a za víceméně stejné úrovně spotřebitelských cen.
Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s předcházející rozhodovací praxí Úřadu 1 je relevantní geografický trh vymezen územím České republiky.
2.3 Vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k němž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. V daném případě se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Z uvedeného důvodu byly relevantní trhy z hlediska časového vymezeny jako trhy trvalé . Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok před podáním návrhu na povolení spojení, tedy rok 2001, s přihlédnutím k roku 2000 a roku 2002.
3. Celkové posouzení spojení
V rámci celkového posouzení spojení se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu demonstrativně předepisuje zákon v ustanovení § 17 odst. 1, a další kritéria, významná pro posouzení případu. Zkoumal tedy zejména podíly soutěžitelů dosažené na dotčených trzích, zabýval se otázkou hospodářské a finanční síly spojujících se soutěžitelů, významem výzkumu a vývoje, překážkami vstupu na trh a dalšími skutečnostmi pro relevantní trhy charakteristickými.
3.1 Posouzení spojení z hlediska postavení soutěžitelů na vymezených relevantních trzích a struktury těchto trhů
Úřad se zabýval posouzením absolutního tržního podílu spojujících se soutěžitelů, vztahu mezi podíly spojujících se subjektů a stabilitou těchto podílů v čase, a relativních tržních podílů (tj. odstupu tržních podílů ve vztahu k nejbližšímu konkurentovi) na spojením dotčených trzích.
Údaje o výši obratu na jednotlivých trzích a tržních podílech jednotlivých soutěžitelů vycházejí z údajů SRLS, údajů poskytnutých účastníky řízení a ostatních relevantních informací.
3.1.1 Trh fungicidů pro řepku
Na trhu fungicidů pro řepku byl dosažen dle údajů SRLS za rok 2001 obrat ve výši cca 125 mil. Kč, což představuje 10 % celkové spotřeby fungicidů. Jedná se o rozvíjející se trh s cca 60% meziročním nárůstem za uplynulé období 2000-2002. Tento nárůst je způsoben stoupajícím zájmem zemědělců tuto plodinu pěstovat. Na posuzovaný trh dodávaly své výrobky v roce 2001 oba spojující se subjekty, společnost BASF AG měla tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ] % a nabývaná část podniku Bayer AG tržní podíl cca [ obchodní tajemství ] % na trhu fungicidů pro řepku dle údajů SRLS. Po spojení by tento podíl činil cca [ obchodní tajemství ] % obratu předmětného trhu za posuzované období. BASF AG dodává na uvedený trh zejména produkty Caramba (na bázi Metconazolu), Konker (Carbendazim, Vinclozolin) a Ronilan WG (Vinclozolin) a posuzovaným spojením získá zejména produkt Sportak Alpha HF (účinná látka Prochloraz a Carbendazim) a dále Rovral Flo (Iprodione), který však má méně významné postavení v oblasti fungicidů pro řepku.
Na tomto trhu bude i po uskutečnění spojení dále působit společnost Bayer AG (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl po snížení o prodávané produkty) zejména s výrobkem Horizon 250 EW (účinná látka Tebuconazole), dále má registrovány výrobky Euparen Multi, Folicur, Hattrick, založené na bázi více účinných látek obsahující jako jednu ze směsi účinných látek Tebuconazole; tyto produkty však mají významnější použití v jiných plodinách. Na předmětném trhu dále působí společnost DuPont cca [ obchodní tajemství ]% podíl s výrobkem Alert S (směs Flusilazole a Carbendazim). V blízké době vstoupí na předmětný trh výrobky konkurentů, které jsou v současné době v registračním řízení, či se již dokonce začínají dodávat, a jejichž dodávky se neprojevily v posuzovaném období roku 2001. Jde např. o výrobky Amistar a Alto Combi od společnosti Syngenta a výrobek Bumper Super společnosti Makhteshim-Agan.
Úřad se rovněž zabýval detailnějším zkoumáním trhu z pohledu tržního postavení jednotlivých fungicidních přípravků pro řepku, vývojem tržních podílů spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů v čase, stabilitou významných tržních podílů v předcházejících účetních obdobích aj. Z údajů o tržních podílech jednotlivých soutěžitelů vyplývá, že v roce 2000 měla nejvýznamnější tržní podíl společnost Bayer AG s cca [ obchodní tajemství ] % , podíl BASF AG byl ve výši [ obchodní tajemství ] % a dále DuPont [ obchodní tajemství ] %. V roce 2001 došlo k výrazné změně tržních podílů a vývoji na trhu, kde tržní podíl společnosti Bayer klesl na [ obchodní tajemství ] % (resp. [ obchodní tajemství ] % po odpočtu produktů na bázi převáděných účinných látek) a tržní podíl BASF AG vzrostl na [ obchodní tajemství ] %. Mírný růstový trend byl zachován i v roce 2002, kdy podíl BASF AG překročil hodnotu [ obchodní tajemství ] %, při tržním podílu Bayer AG ve výši [ obchodní tajemství ] % (včetně převáděné části podniku). Tato skutečnost svědčí o omezené stálosti tržních podílů v čase, jež je ovlivňována vstupem nových, moderních přípravků na trh. Tržní podíl společnosti DuPont zůstal stabilní, oproti tomu v roce 2002 na posuzovaný trh vstoupila výrazněji společnost Syngenta s tržním podílem cca [ obchodní tajemství ] % ([ obchodní tajemství ] % v roce 2001) na základě prodeje svých nových přípravků Amistar a Alto Combi a rovněž společnost Sumitomo. Relevantní trh tak zaznamenal významné výkyvy v tržních podílech a také významné vstupy soutěžitelů s novými výrobky.
Ze šetření Úřadu vyplývá, že nejvýznamnější postavení mezi produkty patří výrobku Caramba společnosti BASF AG a konkurenčnímu produktu Horizon 250 EW společnosti Bayer AG. Jedná se o produkty, které mají téměř shodné účinky, jak potvrdil i účastník řízení, a významným faktorem jejich prodejnosti je tak marketingová strategie dané společnosti. Tyto dva přípravky představují vzájemně dva nejbližší substituty, neboť jsou v současné době jedinými fungicidy s růstově regulačními účinky. Co se týče nabývaných účinných látek, tj. Iprodione a Prochloraz, obsažené ve výrobku Sportak Alpha HF (účinná látka Prochloraz a Carbendazim) a dále Rovral Flo (Iprodione), tyto účinné látky nejsou dle informací účastníka řízení v současnosti patentově chráněny. Uvedené přípravky navíc nepředstavují hlavní konkurenty výše uvedených dvou přípravků s růstově regulačním účinkem, neboť tento je u nich v pozadí.
Úřad se v rámci šetření zabýval podrobněji strukturou trhu fungicidů pro řepku. V rámci tohoto šetření oslovil SRLS, konkurenty a odběratele spojujících se subjektů s žádostí o stanovisko k předmětnému spojení, zejména pokud jde o možné dopady na trh fungicidů pro řepku. Úřad obdržel pouze dvě negativní stanoviska konkurentů spojujících se subjektů, ostatní oslovené subjekty, zejména odběratelé spojujících se subjektů, shodně uvedly, že předmětné spojení nebude mít negativní důsledky na hospodářskou soutěž na trhu fungicidů pro řepku, ani negativní dopady na jejich společnosti, a to zejména vzhledem k dostatečné dostupnosti zaměnitelných konkurenčních výrobků.
V negativních stanoviscích zaslaných Úřadu bylo ve vztahu k trhu fungicidů pro řepku poukazováno na nebezpečí posílení postavení společnosti BASF AG a nebezpečí uskutečňování vázaných prodejů obchodních balíčků sestavených z produktů spojujícího se subjektu.
Šetření provedené Úřadem však neprokázalo, že předmětným spojením dojde k takovému posílení postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu fungicidů pro řepku, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že nedojde ke snížení počtu soutěžitelů na spojením dotčených trzích. Spojením vzniklý subjekt bude i nadále čelit konkurenci všech svých dosavadních konkurentů. Ta je dána snadnou zaměnitelností a zastupitelnosti jednotlivých přípravků (což bylo potvrzeno ve všech vyžádaných stanoviscích) a omezenou rolí věrnosti značce. Možnost přechodu odběratelů na odběr konkurenčního výrobku, např. v případě zvyšování ceny výrobků spojujícího se subjektu, potvrdili všichni oslovení odběratelé spojujícího se subjektu.
Po posouzení uvedených skutečností a současném zhodnocení závěrů učiněných v kapitolách 3.2-3.4 tohoto rozhodnutí Úřad konstatuje, že ačkoliv na trhu fungicidů pro řepku dojde po spojení k navýšení současného tržního podílu, nedojde na posuzovaném trhu k takovému posílení tržní síly, která by umožnila spojením vzniklému subjektu chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních soutěžitelích či spotřebitelích. Úřad při tomto zhodnocení vzal v úvahu určitou nestálost tržního podílu v čase a časté změně vedoucího postavení na trhu (lídrů trhu), vstup nově registrovaných produktů na trh a působení dalších významných soutěžitelů. V této souvislosti Úřad přihlédl rovněž k dynamice rozvoje předmětného relevantního trhu. Závěry Úřadu byly rovněž potvrzeny i ze strany oslovených odběratelů, kteří shodně uvedli, že nepředpokládají výrazné změny podmínek dodávek produktů spojujícího se subjektu, zejména možných cenových dopadů.
3.1.2 Trh fungicidů pro vinnou révu
Na trhu fungicidů pro vinnou révu bylo dle údajů SRLS dosaženo obratu 50 mil. Kč, což představuje cca 4 % celkové spotřeby fungicidů. Jedná se tedy o objemově menší trh. Na tento trh dodávali své výrobky v roce 2001 oba spojující se subjekty, společnost BASF AG dosahovala tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] % a nabývaná část podniku Bayer AG měla tržní podíl cca [ obchodní tajemství ] % . Po spojení by tento podíl činil cca [ obchodní tajemství ] % obratu předmětného trhu za posuzované období. BASF AG dodává na uvedený trh zejména produkty Discus (na bázi Kresoxymetylu), Polyram WG (Metiram), Acrobat MZ (směsný produkt obsahující Mancozeb) aj. a posuzovaným spojením získá produkt Mythos 30 SC (Pyrimethanil) a Rovral Flo (Iprodione). Dle statistik SRLS na tomto trhu působí velké množství soutěžitelů, kteří dodávají své produkty (včetně generických) k ošetření vinné révy proti chorobám. Jedná se dle údajů SRLS přibližně o 180 platných registrovaných přípravků. Významným soutěžitelem je společnost Syngenta (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl) s výrobky Quadris, Ridomil, Topas 100 EC, společnost Bayer [ obchodní tajemství ]% tržní podíl po odprodeji příslušných produktů) s výrobky Falcon 460 EC, Zato 50 WG, Euparen Multi, společnost Spolana ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl) s tradičními produkty Sulikol, Kuprikol, společnost F&N Agro ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl), Makhteshim-Agan ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl), Sumitomo, Dow AgroSciences aj.
Úřad se zabýval detailnějším členěním trhu z pohledu tržního postavení jednotlivých fungicidních přípravků pro vinnou révu, jejich účelu použití a vývoje tržních podílů v následujícím účetním období roku 2002. Z údajů o tržních podílech jednotlivých soutěžitelů vyplývá, že v roce 2002 došlo k výraznému snížení tržního podílu společnosti BASF AG na cca [ obchodní tajemství ] %, přičemž podíl nabývané části podniku Bayer AG byl zhruba ve stejné výši jako v roce 2001, tj. cca [ obchodní tajemství ] %. Spojující se subjekt měl společný tržní podíl za rok 2002 cca ve výši [ obchodní tajemství ] %. Naopak oproti roku 2001 došlo k mírnému nárůstu tržního podílu společnosti Bayer AG (cca [ obchodní tajemství ] % za zbývající produkty), dále společnosti Spolana ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl), tržní podíly ostatních soutěžitelů zůstaly zhruba ve stejné výši jako v roce 2001. Nejvýznamnější postavení mezi produkty si, i přes snižující se tržní podíl společnosti BASF AG, udržel výrobek Discus této společnosti.
Oslovení odběratelé spojujících se soutěžitelů shodně uvedli, že předmětným spojením nedojde k omezení možnosti výběru mezi dodavateli, ani k jakýmkoliv dopadům na jejich společnosti, vzhledem ke snadné dostupnosti zaměnitelných konkurenčních výrobků. Šetřením bylo prokázáno, že v případě, že by spojením vzniklý subjekt zvýšil významným způsobem ceny, jeho odběratelé by měli velmi reálnou možnost obrátit se na konkurenční dodavatele. Z uvedených důvodů odběratelé spojujících se subjektů uvedli, že nemají námitek proti posuzovanému spojení.
Jak již bylo uvedeno, námitky ze strany dvou konkurenčních subjektů byly formulovány v obecné rovině (posílení postavení spojením vzniklého subjektu), aniž by byly blíže konkretizovány. Šetření Úřadu, jehož závěry jsou uvedeny i v kapitole 3.2-3.4 odůvodnění rozhodnutí, však prokázalo, že předmětným spojením, i přes nezanedbatelný nárůst tržního podílu, nedojde k takovému posílení tržní síly spojujících se soutěžitelů ve vztahu k posuzovanému relevantnímu trhu, které by spojením vzniklému subjektu umožňovalo chovat se nezávisle na jeho konkurentech a spotřebitelích. Na trhu bude i nadále dostatečný počet registrovaných chemických prostředků, přičemž některé z nich mají na trhu významné postavení a na trh vstupují nově registrované produkty.
3.1.3 Trh fungicidů pro obilniny
Na trhu fungicidů pro obilniny bylo dle evidence SRLS dosaženo obratu 810 mil. Kč, což představuje cca 65 % celkové spotřeby fungicidů. Jedná se o objemově významný trh, kde působí oba spojující se subjekty. Společnost BASF AG dosáhla tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] % a převáděná část Bayer AG cca [ obchodní tajemství ] %. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost BASF AG nabývá spojením, kromě produktu Sportak HF (obrat 8 mil. Kč za rok 2001), rovněž produkt Flamenco (obrat 46 mil. Kč za rok 2001 s výrazným nárůstem oproti roku 2000-18 mil. Kč), který bude dále prodáván na nevýlučné bázi i společností Bayer AG, přičemž tuto skutečnost je nutno zohlednit při kalkulaci výše tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Dle účastníka řízení tak bude výsledný tržní podíl nižší, než by činil v případě započtení celého tržního podílu produktu Flamenco, a to ve výši cca [ obchodní tajemství ] % . BASF AG dodává na uvedený trh své produkty Duett, Tango Super, Juwel, obsahující jako jednu z účinných látek Epoxiconazol. Na tomto trhu bude dále působit společnost Bayer AG (produkty Flamenco, Falcon, Folicur) s cca [ obchodní tajemství ]% tržním podílem (po spojení), významným soutěžitelem je společnost Syngenta (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl) s výrobky Amistar, Archer Top 400 EC, Alto Combi 420 SC aj., Du Pont (cca [ obchodní tajemství ]% podíl na trhu) s výrobkem Charisma a společnost Dow AgroSciences.
Na základě skutečností, že na trhu fungicidů pro obilniny působí i další významní soutěžitelé a že nejvýznamnější produkt nabývaný společností BASF AG (Flamenco), bude i nadále prodáván společností Bayer AG, a s ohledem na závěry učiněné v kapitolách 3.2-3.4 tohoto rozhodnutí je možno konstatovat, že spojením vzniklý subjekt nebude ve vztahu k tomuto trhu disponovat takovou tržní silou, která by mu umožnila chovat se ve značné míře nezávisle na jeho konkurentech či spotřebitelích.
3.1.4 Trh fungicidů pro ovocné sady
Na trhu fungicidů pro ovocné sady bylo dle evidence SRLS dosaženo obratu 59 mil. Kč, což představuje cca 5 % celkové spotřeby fungicidů. Jedná se tedy o objemově menší trh. Na tento trh dodávali své výrobky v roce 2001 oba spojující se subjekty, společnost BASF AG měla podíl ve výši [ obchodní tajemství ] % a nabývaná část podniku Bayer AG cca [ obchodní tajemství ] %. Po spojení by tento podíl činil cca [ obchodní tajemství ] % obratu předmětného trhu za posuzované období. V porovnání s rokem 2000, kdy by společný tržní podíl činil cca [ obchodní tajemství ] %, tedy došlo k mírnému poklesu tržního podílu spojením vzniklého subjektu. BASF AG dodává na uvedený trh zejména produkty Discus (na bázi Kresoxymetylu), Polyram WG (Metiram), Delan 700 WDG (Dithianon) a posuzovaným spojením získá produkt Clarinet 20 SC (Pyrimethanil, Fluquinconazole). Dle statistik SRLS na tomto trhu je významným soutěžitelem společnost Syngenta (cca [ obchodní tajemství ]% podíl) s výrobky Chorus 75 WG, Score 250 EC, Topas 100 EC aj., a i nadále zde bude působit společnost Bayer AG (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl po spojení) dodávající své výrobky (Zato 50 WG, Euparen Multi, Hattrick), které nejsou předmětem spojení. Na uvedený trh rovněž dodávají své produkty další společnosti, včetně dodávek generických produktů. Ačkoliv na trhu fungicidů pro ovocné stromy dojde po spojení k navýšení tržního podílu, a tím posílení postavení spojujících se soutěžitelů, toto posílení neumožní spojením vzniklému subjektu chovat se ve značné míře nezávisle na jeho konkurentech či spotřebitelích. Při tomto zhodnocení Úřad vzal v úvahu zejména absolutní výši výsledného tržního podílu a tržní podíly ostatních soutěžitelů a závěry učiněné v kapitolách 3.2-3.4 tohoto rozhodnutí.
3.1.5 Trh insekticidů pro řepku
Trh insekticidů pro řepku je dle údajů účastníka řízení, vycházejících z podkladů SRLS, nejvýznamnějším insekticidním trhem (cca 60 % insekticidního trhu je soustředěno na použití v ozimé řepce). SRLS neeviduje tuto skupinu (insekticidy) samostatně, ale zahrnuje ji do skupiny zoocidů (insekticidy, akaricidy, moluskocidy, nematocidy), kde však insekticidy tvoří rozhodující část. Ze spojujících se subjektů dosáhla společnost BASF AG tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] % ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl za rok 2000) a tržní podíl nabývané části podniku Bayer AG byl dle údajů účastníka řízení za období roku 2001 ve výši [ obchodní tajemství ] % (v roce 2000 cca [ obchodní tajemství ]% podíl na trhu), tj. celkový podíl po spojení bude činit cca [ obchodní tajemství ] % . Společnost BASF AG dodává na tento trh zejména výrobek Vaztak 10 EC a spojením získá produkt Regent 800 WG (účinná látka Fipronil) používaný zejména k ošetření řepky. Tento produkt však byl v roce 2002 vyřazen z registrace přípravků pro použití na řepku, a to pro jeho údajnou toxicitu na včely. Na tento trh dodávají své výrobky i ostatní soutěžitelé, zejména společnost Dow AgroSciences (cca [ obchodní tajemství ]% tržní podíl), F&N Agro a Syngenta. Vzhledem k výši tržního podílu spojením vzniklého subjektu a tržních podílu ostatních soutěžitelů na tomto trhu, a s ohledem na závěry učiněné v kapitolách 3.2-3.4 odůvodnění rozhodnutí je možno konstatovat, že spojením vzniklý subjekt nebude ve vztahu k tomuto trhu disponovat takovou tržní silou, která by mu umožnila chovat se ve značné míře nezávisle na jeho konkurentech či spotřebitelích.
3.1.6 Trh insekticidů pro obilniny
Trh insekticidů pro obilniny je v porovnání s trhem insekticidů pro ostatní plodiny objemově malým. SRLS neeviduje tuto skupinu (insekticidy) samostatně, jak bylo výše uvedeno, ale zahrnuje ji do skupiny zoocidů (insekticidy, akaricidy, moluskocidy, nematocidy), kde však insekticidy tvoří rozhodující část. Celkový objem zoocidů pro obilniny je dle SRLS cca 10,4 mil. Kč za posuzované období (cca 3 % z celkového obratu spotřeby zoocidů). Ze spojujících se subjektů dosáhla společnost BASF AG tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] % ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl za rok 2000) a tržní podíl nabývané části podniku Bayer AG byl dle údajů účastníka řízení za období roku 2001 [ obchodní tajemství ] (pokles oproti roku 2000 s cca [ obchodní tajemství ]% podílem na trhu). Společnost BASF nabývá zejména produkt Regent 800 WG (účinná látka Fipronil), dříve používaný zejména k ošetření řepky, u obilnin je přípravek možno použít proti larvám kohoutků (po aplikaci přípravku však není možno zkrmovat takto ošetřenou slámu). Na tento trh dodávají své výrobky i ostatní soutěžitelé, zejména společnost Dow AgroSciences ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl), F&N Agro ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl), Syngenta ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl). Na uvedený trh bude i nadále dodávat své výrobky společnost Bayer (Decis flow 2,5, Decis EW 50-na bázi Deltamethrinu). Vzhledem ke skutečnosti, že současné portfolio insekticidních prostředků společnosti BASF AG je založeno na starších produktech a účinných látkách, s ohledem k tržnímu podílu nabývané části podniku Bayer AG za posuzované období a rovněž se zřetelem k závěrům učiněným v kapitolách 3.2-3.4 odůvodnění rozhodnutí je možno konstatovat, že spojením vzniklý subjekt nebude ve vztahu k tomuto trhu disponovat takovou tržní silou, která by mu umožnila chovat se ve značné míře nezávisle na jeho konkurentech či spotřebitelích.
3.2 Posouzení z hlediska hospodářské a finanční síly spojujících se soutěžitelů postavení na souvisejících trzích.
V rámci posouzení hospodářské a finanční síly spojujících se soutěžitelů Úřad vzal v úvahu, že předmětem převodu v daném případě není ucelená hospodářská jednotka, nýbrž pouze část podniku společnosti Bayer AG specifikovaná ve smlouvě jako soubor účinných látek a souvisejících aktiv. Rovněž obrat nabývané části podniku Bayer AG tvoří pouze zlomek celkového obratu skupiny BASF AG.
Tuto situaci je nezbytné odlišit od situací, kdy dochází ke spojení soutěžitelů formou fúze ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona, nebo formou akvizice celé společnosti. V takových případech dochází ke kombinaci a sloučení hospodářských a finančních možností zúčastněných společností, kterážto skutečnost může mít v kontextu určitého spojení vysoký význam při hodnocení jeho dopadů. Na druhé straně, v případech, kdy ke spojení dochází prostřednictvím získání podniku, nebo prostřednictvím nabytí aktiv, jež lze v souladu s ustálenou praxí považovat za část podniku, se zvýšení hospodářské a finanční síly omezuje pouze na dodatečnou sílu vyplývající z převáděných aktiv.
Úřad se rovněž zabýval postavením spojujících se subjektů na ostatních souvisejících trzích na ochranu a podporu rostlin a rovněž postavením spojením vzniklého subjektu na celkovém trhu na ochranu a podporu růstu rostlin a vývoji těchto podílů v uplynulých obdobích. Z provedené analýzy vyplynulo, že v roce 2001 došlo ke změně lídra trhu, kterým byla v předchozím období společnost Syngenta, a vedoucí místo zaujala společnost Bayer AG s cca [ obchodní tajemství ]% podílem na celkovém trhu. V případě předmětného spojení by došlo ke snížení podílu společnosti Bayer AG cca o [ obchodní tajemství ] % na [ obchodní tajemství ] % a navýšení podílu společnosti BASF na cca [ obchodní tajemství ] % na základě údajů roku 2001. Společnost Syngenta dosáhla tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, dále společnost Dow AgroSciences ([ obchodní tajemství ]% tržní podíl), ostatní soutěžitelé mají tržní podíl nižší než [ obchodní tajemství ] %. Z výše uvedeného vyplývá, že jednotliví soutěžitelé nedosahují tržního podílu vyššího než 25 % na celkovém trhu přípravků na ochranu a podporu růstu rostlin, odstup tržního podílu lídra trhu od tržních podílů ostatních soutěžitelů není významný a rovněž dochází ke změnám v pozicích na trhu. Tyto skutečnosti svědčí o tom, že pouze hospodářsky a finančně silné subjekty působící nadnárodně mohou na jednotlivých pesticidních trzích dosáhnout významného postavení a vzájemně si konkurovat (rovněž i s ohledem na výzkumné a vývojové možnosti) a rovněž o tom, že postavení nejvýznamnějších společností v širším kontextu je v podstatě vyrovnané. Úřad rovněž vzal v úvahu, že mimo vymezené relevantní trhy společnost BASF AG nezaujímá na jakémkoliv separátním trhu na ochranu a podporu růstu rostlin tržní podíl vyšší než 40 %.
Společnost BASF vzhledem k nabytí insekticidní látky Fipronil (produkt Cosmos) vstoupí na trh insekticidních mořidel , kde doposud nepůsobila, a kde dle odhadu účastníka získá tržní podíl nepřevyšující [ obchodní tajemství ] % . Podobný tržní podíl získá společnost BASF posuzovaným spojením na trhu fungicidních mořidel , kde rovněž doposud nepůsobila. Spojením nebude dotčen trh herbicidů ani trh regulátorů růstu, kde společnost má tržní podíl nižší než [ obchodní tajemství ] % .
Z hlediska posouzení finanční a hospodářské síly spojením vzniklého subjektu je možno konstatovat, že spojením nedojde k takovému posílení finanční a hospodářské síly, které by mělo negativní dopady na hospodářskou soutěž na některém z vymezených relevantních trhů, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že předmětem převodu není ucelená hospodářská jednotka, s ohledem na výši obratu nabývané části Bayer AG a postavení spojením vzniklého subjektu na ostatních pesticidních trzích. Na trh v České republice dodávají své výrobky na ochranu rostlin finančně silné zahraniční společnosti, které většinou působí celosvětově či v rámci Evropy. Vedoucí postavení na světovém trhu na ochranu a podporu rostlin má přitom společnost Syngenta.
V zahraničí je patrná tendence ke spojování těchto výrobců s cílem získat větší kapitálové zázemí. Na trh pesticidních výrobků v ČR dodávají ve významné míře jenom silné zahraniční firmy, které působí v celoevropském či světovým měřítku a dodávají své výrobky do více zemí s cílem zajištění dostatečné návratnosti vynaložených finančních prostředků na vývoj nového přípravku (viz dále). Společnosti, které nemají na výzkum a vývoj nových účinných látek dostatečný kapitál, vyrábí tyto přípravky pouze v omezeném rozsahu (jak z hlediska objemu, tak i z hlediska spektra přípravků) a zpravidla jen generika (tzn. přípravky na bázi látek odvozených od účinných látek, jimž skončilo patentové krytí). Výrobci, kteří tyto generické produkty dodávají na trh, jsou výrobci sekundárními, jež vyvíjí tyto produkty na základě obecně publikovaných informací nebo mohou část nebo celé duševní vlastnictví k této účinné látce odkoupit od prvovýrobce.
3.3 Posouzení z hlediska portfoliové síly a dalších skutečností pro relevantní trh charakteristických
Úřad se zabýval i otázkou, zda získání nových produktů a účinných látek umožní jejich kombinaci s produkty, které již společnost BASF AG drží, a tím k vývoji nových produktů nebo účinných látek. Šetření provedené Úřadem ukázalo, že vzhledem k povaze nabývaných účinných látek toto není příliš pravděpodobné. Látky, které společnost BASF AG spojením získá, jsou na konci svého životního cyklu. V případě uvedení nového produktu na trh se navíc musí počítat s dlouhým časovým horizontem cca 6 let a více, přičemž v každém jednotlivém případě je nutno zvážit, zda se zavedení nového výrobku vyplatí. Vzhledem k omezenému objemu trhu se vývoj nových kombinací nedá očekávat na trhu fungicidů pro vinnou révu, neboť náklady by byly zřejmě příliš vysoké v porovnání s možnými přínosy.
Vzhledem k omezenému rozsahu portfolia získávaných produktů a účinných látek a s ohledem na omezené možnosti tvorby a uvedení na trh nových produktů získaných kombinací se získanými účinnými látkami, nedojde v důsledku spojení k takovému posílení portfoliové síly, které by vedlo k hrozbě zániku obchodních značek konkurentů a ke snížení možnosti volby výrobků pro konečného spotřebitele. Portfoliová síla spojením vzniklého subjektu se nebude významným způsobem lišit od obdobné síly ostatních subjektů působících v oblasti výroby a obchodu s pesticidy. Tuto skutečnost rovněž potvrdili v rámci stanoviska odběratelé spojujících se subjektů, kteří uvedli, že v případě výrazné změny dodacích podmínek (výrazné zvýšení ceny), mohou využít obdobných konkurenčních výrobků a přejít tak k jinému dodavateli.
3.4 Zhodnocení výzkumu a vývoje nových přípravků na ochranu a podporu růstu jako možné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na vymezené relevantní trhy
Výzkum a vývoj hrají na vymezených relevantních trzích významnou roli a jsou rozhodující pro dlouhodobou konkurenceschopnost soutěžitelů působících na těchto trzích. Vzhledem k délce technického vývoje nového produktu, který trvá cca 5 a více let dle složitosti vývoje účinné látky, a tím jeho značné finanční náročnosti, zvyšujícím se požadavkům na ochranu životního prostředí a měnícím se potřebám na ochranu velkého množství pěstovaných plodin ze strany konečných spotřebitelů, je výzkum a vývoj obecně rozhodujícím faktorem pro konkurenční potenciál jednotlivých soutěžitelů a pro udržení a posílení postavení jednotlivých subjektů na trhu. Na druhou stranu nezbytnost výzkumu a vývoje představuje podstatnou bariéru pro vstup nových soutěžitelů na trh.
Podle údajů předložených účastníkem řízení se náklady na vývoj jedné účinné látky pohybují na úrovni 100-150 mil USD s celkovou dobu vývoje nového produktu v délce 8 a více let, kde vývoj zahrnuje proces chemické syntézy, laboratorních testů, přípravu a proces vývoje zkušebního výrobku, zkušebních měření a plodinových zkoušek na poli, testů na toxicitu a ochranu životního prostředí, sběru dat, registrace produktu a vytváření možností prodeje. Spojením soutěžitelů nedojde k takovému posílení finanční a hospodářské síly, která by spojením vzniklému subjektu umožnila výrazněji investovat do oblasti výzkumu a vývoje a marketingu a uvádět více nových výrobků na trh.
Kromě nezbytného výzkumu a vývoje představují překážku vstupu na trh i náklady na zaregistrování nového přípravku u SRLS. Ty dosahují cca 400 tis. Kč (i více) na jeden přípravek. Jistou překážku lze dále spatřovat v délce registračního procesu, kdy příslušný orgán rostlinolékařské péče rozhodne o registraci do 18 měsíců (v případě, že produkt obsahuje novou účinnou látku), avšak až po ověření úplnosti předkládaných dokumentačních údajů. V praxi tak celková délka registračního řízení často dosahuje tři a více let. Další možnou překážkou je rovněž finanční situace tuzemského zemědělství, které se vyznačuje druhotnou platební neschopností. I tato skutečnost způsobuje, že na trhu pesticidů mohou působit zejména finančně silné společnosti.
3.5 Závěr z celkového posouzení spojení
Ve správním řízení Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě skutečností uvedených v kapitolách 3.1.-3.4. lze konstatovat, že na žádném z posuzovaných relevantních trhů nedochází ke snížení počtu soutěžitelů, neboť společnost Bayer AG bude i nadále na těchto trzích působit jako významný konkurent společnosti BASF AG. Společnost BASF AG získává pouze omezenou část činností a výrobkového portfolia společnosti Bayer AG, spojením tedy nedojde k výraznému posílení hospodářské, finanční síly a portfoliové síly na vymezených trzích. Ve vztahu k trhům fungicidů pro vinnou révu a fungicidů pro řepku, kterými se Úřad nejpodrobněji zabýval, je možno konstatovat, že i přes významný tržní podíl spojením vzniklého subjektu a jeho nezanedbatelný nárůst v důsledku spojení, nedojde spojením ke vzniku dominantního postavení spojením vzniklého subjektu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na těchto relevantních trzích. Tento závěr Úřad učinil mj. vzhledem registraci relativně vysokého počtu produktů, častým změnám vedoucího postavení a tržních podílů na těchto trzích v čase, působení dalších soutěžitelů disponujících významnou hospodářskou a finanční sílou, která jim umožňuje vyvíjet a uvádět na trh nové konkurenční výrobky, a tím vytvářet potřebný soutěžní tlak na spojením vzniklý subjekt apod. Z obdobných důvodů učinil Úřad stejný závěr i ve vztahu k ostatním posuzovaným relevantním trhům, kde navíc společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu byl nižší. Spojením vzniklý subjekt bude i nadále vystaven konkurenci ze strany ostatních soutěžitelů.
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu společnosti BASF AG natolik, aby jí umožnila chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích a spotřebitelích. Posuzovaným spojením soutěžitelů tak nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení, v jehož důsledku by došlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže na jakémkoliv z relevantních trhů.
4. Právní posouzení
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad částí podniku společnosti Bayer AG ze strany společnosti BASF AG, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o koupi a prodeji", která byla uzavřena mezi společností Bayer AG, na straně jedné, a společností BASF AG, na straně druhé. V důsledku této smlouvy získá společnost BASF AG vybrané účinné látky a související aktiva společnosti Bayer AG, a tím i kontrolu nad částí podniku této společnosti zabývající se činnostmi souvisejícími s výrobou vybraných účinných látek. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
Vzhledem k tomu, že notifikační obratové kritérium uvedené v ustanovení § 13 bylo v daném případě naplněno, podléhá posuzované spojení soutěžitelů povolení Úřadu.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Po provedeném šetření a na základě zhodnocení skutečností uvedených v odůvodnění rozhodnutí Úřad došel k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevyústí ve vznik nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích.
Vzhledem k tomu, že nejsou dány podmínky aplikace ustanovení § 17 odst. 2 zákona, Úřad ve lhůtě stanovené v ustanovení § 16 odst. 4 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení soutěžitelů povoluje. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Otakar Švorčík, advokát
Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a Partneři
Hálkova 2
120 00 Praha 2
1 S 119/01-2133/02 Bayer/ACS