UOHS S245/2007
Rozhodnutí: S245/2007/KS-19721/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ČGS a.s. a KONTY G TRADE a.s.
Účastníci KONTY G TRADE a.s. ČGS a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 31. 10. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 116 KB


S 245/2007/KS-19721/2007/840
V Brně dne 26. října 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 245/2007, zahájeném dne 19. září 2007 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti ČGS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČ: 27410072, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji akcií , jež bude uzavřena mezi (obchodní tajemství) , jako prodávajícími, a společností ČGS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČ: 27410072, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost ČGS a.s. získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KONTY G TRADE a.s., a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, ze stanovisek ostatních soutěžitelů a odběratelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/2007 ze dne 3. října 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí v oblasti gumárenství, a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí informací a stanoviska k předmětnému spojení.
4. Stanoviska, která Úřad obdržel, byla neutrální, pouze jeden z oslovených soutěžitelů vyjádřil obavu, že předmětné spojení může negativně ovlivnit hospodářskou soutěž, neboť v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení by se mohla zvýšit vyjednávací síla spojujících se soutěžitelů vůči dodavatelům základních gumárenských surovin pro gumárenský průmysl a dosažením lepších nákupních podmínek surovin, technologií a zařízení by pak tito mohli dosáhnout podstatně nižších nákladů a své zboží na trh dodávat za podstatně nižší ceny, čímž bude zhoršena vyjednávací pozice ostatních soutěžitelů a následně jejich úspěšnost v nabídkovém řízení při získávání nových projektů. S touto námitkou se Úřad vypořádává níže v části Dopady spojení . Notifikační podmínky
5. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji akcií , jež bude uzavřena mezi (obchodní tajemství) , jako prodávajícími, a společností ČGS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČ: 27410072 (dále jen ČGS ), jako kupujícím.
6. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost ČGS akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti KONTY G TRADE a.s., se sídlem Zlín, Tř. Tomáše Bati 1970, IČ: 27668461 (dále jen KONTY ), a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost ČGS je společně kontrolována dvěma fyzickými osobami, panem (obchodní tajemství) . Společnost ČGS poskytuje manažerské a zprostředkovatelské služby svým dceřiným společnostem, kterými v rámci České republiky jsou: - MITAS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČ: 00012190 (dále jen MITAS ), zabývající se výrobní činností v oblasti gumárenství, - RUBENA a.s., se sídlem Hradec Králové, Akademika Bedrny 89, IČ: 00012131 (dále jen RUBENA ), jejímž předmětem podnikání je výrobní činnost v oblasti gumárenství a plastických hmot; společnost RUBENA vlastní 50% podíl na společnosti SICO RUBENA s.r.o., se sídlem Velké Poříčí, Náchodská 449, IČ: 25931431, která vyrábí a dodává komponenty ze silikonových kaučuků pro aplikace v průmyslu, ekologii a pro speciální použití, - BUZULUK a.s., se sídlem Komárov, Buzulucká 108, IČ: 25056301 (dále jen BUZULUK ), která působí v oblasti výroby gumárenských strojů a pístních kroužků, - Mitas Antikor, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČ: 48024694 (dále jen Mitas Antikor ), která je činná rovněž v oblasti gumárenství, - BS Servis Centrum, s.r.o., se sídlem Otrokovice, Lidická 1246, IČ: 47910755 (dále jen BS Servis Centrum ), provozující servisní činnost a nákladní autodopravu pro potřebu koncernu ČGS, - IGTT a.s., se sídlem Zlín, T. Bati 299, IČ: 46900080 (dále jen IGTT ), která se zabývá testováním gumárenských výrobků a technologií.
9. Společnost ČGS dále přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností vykonává kontrolu nad zahraničními distribučními společnostmi.
10. Společnost KONTY , jež je před uskutečněním spojení kontrolována fyzickými osobami, působí v oblasti výroby gumárenských směsí, tj. poskytuje svým zákazníkům službu umíchání gumárenské směsi z jimi dodané suroviny. Společnost KONTY nevykonává kontrolu nad žádnou společností. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Nabývaný soutěžitel, společnost KONTY, působí v oblasti výroby gumárenských směsí. Společnost KONTY poskytuje zákazníkům službu umíchání gumárenské směsi z jimi dodané suroviny.
14. Společnosti ze skupiny ČGS působí rovněž v gumárenském průmyslu, konkrétně se jedná zejména o výrobu pneumatik (s výjimkou silničních) a motoplášťů (společnost MITAS), cykloplášťů, pogumovaných kovů a speciálních výrobků na bázi gumopryže (společnost RUBENA), gumárenských strojů a pístních kroužků (společnost BUZULUK). Společnosti ze skupiny ČGS (konkrétně MITAS a RUBENA) samy míchají některé gumárenské směsi, přičemž (obchodní tajemství) % z těchto gumárenských směsí je užito v rámci skupiny.
15. Společnost KONTY, která se zabývá výrobou gumárenských směsí, dodává téměř (obchodní tajemství) % umíchaných gumárenských směsí společnostem MITAS a RUBENA ze skupiny ČGS. Dalším významným zákazníkem společnosti KONTY je společnost (obchodní tajemství) , které v roce 2006 odebraly méně než (obchodní tajemství) % gumárenských směsí vyprodukovaných společností KONTY.
16. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v posuzovaném případě se jedná o spojení převážně vertikálního charakteru, kdy společnost KONTY vyrábí zejména pro společnosti ze skupiny ČGS gumárenské směsi (tj. společnost ČGS prostřednictvím svých dceřiných společností prodá společnosti KONTY suroviny, aby si je nazpět koupila v upraveném technickém stavu gumárenské směsi) a společnosti ze skupiny ČGS z nich následně vyrábějí výše uvedené produkty.
17. Gumárenské směsi jsou nezastupitelně využívány zejména pro výrobu různých druhů pneumatik a plášťů, pogumovaných kovů a řady dalších výrobků na bázi gumopryže, přičemž míchárny gumárenských směsí jsou schopny umíchat jakoukoliv směs v závislosti na požadavcích zákazníků a jimi dodaných surovinách a postupech.
18. Vzhledem k uvedeným skutečnostem vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh výroby gumárenských směsí .
19. Při geografickém vymezení relevantního trhu vycházel Úřad rovněž z informací obdržených od dotázaných subjektů, z nichž většina označila za geografický trh území celé České republiky. Někteří z respondentů uvedli, že lze trh vymezit i šířeji, a to zejména vzhledem k tomu, že někteří soutěžitelé odebírají gumárenské směsi od zahraničních firem, které jsou většinou jejich mateřskými či sesterskými společnostmi. Z šetření vyplynulo, že množství gumárenských směsí dovážené ze zahraničí je malé a nepředstavuje významnější podíl na celkovém množství gumárenských směsí spotřebovaných v České republice. Vzhledem k uvedeným skutečnostem vymezil Úřad geograficky relevantní trh územím celé České republiky .
20. Pokud jde o vymezení vlastního rozsahu věcně relevantního trhu výroby gumárenských směsí, je nutno vycházet ze skutečnosti, že většina mícháren gumárenských směsí v České republice je součástí vertikálně integrovaných celků. Jedná se zejména o společnosti Barum Continental, GUMOTEX, akciová společnost, se sídlem Břeclav, Mládežnická 3A/3062, IČ: 16355407 (dále jen GUMOTEX ), Gumárny Zubří, akciová společnost, se sídlem Zubří, Hamerská 9, IČ: 00012122 (dále jen Gumárny Zubří ), Semperflex Optimit s.r.o., se sídlem Odry, Vítkovská 391/29, IČ: 26425173 (dále jen Semperflex ), či Hexagon Polymers Compounding s. r. o., se sídlem Uničov, Šumperská 1344, IČ: 26447461 (dále jen Hexagon ), které ve svých míchárnách vyrábějí gumárenské směsi především pro vlastní potřebu. V současné době existuje v České republice pouze jedna nezávislá vysokokapacitní míchárna gumárenských směsí, která dosud není vertikálně integrována, a to míchárna provozovaná společností KONTY.
21. V případě, že by v rozsahu relevantního trhu výroby gumárenských směsí byla zahrnuta i výroba gumárenských směsí pro vlastní potřebu, převyšoval by společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů (obchodní tajemství) %, přičemž mezi nejvýznamnější konkurenty spojením vzniklého subjektu by náležely společnosti Barum, Hexagon, Semperflex, Gumárny Zubří a GUMOTEX.
22. V případě, že rozsah relevantního trhu bude omezen pouze na dodávky gumárenských směsí mimo skupiny výrobců gumárenských směsí, lze konstatovat, že ze spojujících se soutěžitelů působí na tomto trhu zejména společnost KONTY, jako v České republice jediná vysokokapacitní míchárna, která dosud není vlastněna výrobcem gumárenského zboží, jejíž tržní podíl na takto vymezeném relevantním trhu převyšuje (obchodní tajemství) %. Na tomto trhu dále z významných soutěžitelů působí zejména společnosti Gumotex, Hexagon a Gumárny Zubří, kteří zákazníkům mimo vlastní skupinu průměrně prodávají od (obchodní tajemství) do (obchodní tajemství) % vyprodukovaných gumárenských směsí.
23. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že posuzované spojení má zejména vertikální povahu, kdy společnost KONTY dodává gumárenské směsi především společnosti ČGS, která je využívá zejména při výrobě pneumatik (s výjimkou silničních) a motoplášťů, cykloplášťů, pogumovaných kovů a speciálních výrobků na bázi gumopryže, přičemž v České republice dosahují společnosti skupiny ČGS následujících podílů: v oblasti pneumatik cca (obchodní tajemství) %, v oblasti motoplášťů cca (obchodní tajemství) %, v oblasti cykloplášťů cca (obchodní tajemství) %, v oblasti pogumovaných výrobků cca (obchodní tajemství) % a v oblasti speciálních výrobků z gumopryže cca (obchodní tajemství) %.
24. Z konkurenčních společností mají podíl alespoň (obchodní tajemství) % v oblasti pneumatik např. společnosti Continental Aktiengesellschaft (včetně dceřiné společnosti Barum Continental), Michelin, Goodyear, Matador a Bridgestone, v oblasti motoplášťů např. společnosti Michelin, Goodyear, Bridgestone a Pirelli, v oblasti cykloplášťů např. společnosti KENDA a CST, v oblasti pogumovaných kovů např. společnosti Vibracoustic, Fredenberg, Parker, Detwyler, Trelleborg a Woco a v oblasti speciálních výrobků na bázi gumopryže např. společnosti Böttcher, Contitech, Sava, Freudenberg Simrit, Gufero a Optibelt.
25. Úřad v rámci správního řízení dále posuzoval, zda spojení předmětných soutěžitelů nevzbuzuje obavy v tom smyslu, že po získání kontroly ze strany společnosti ČGS nad společností KONTY tato již nebude poskytovat službu umíchání gumárenských směsí ostatním odběratelům mimo skupinu ČGS. Z šetření Úřadu vyplynulo, že případné odmítnutí dodávek gumárenských směsí společností KONTY, respektive po uskutečnění spojení ČGS, nevzbuzuje výše uvedené obavy, neboť současní významní odběratelé společnosti KONTY mají možnost zajištění alternativních dodávek. Alternativní dodávky mohou pokrýt z vlastních výrobních zdrojů nebo od konkurenčních výrobců, což je umožněno existencí volných výrobních kapacit na trhu, kdy některé míchárny gumárenských směsí mají až 30 % nevyužitých výrobních kapacit.
26. Dále bylo zjištěno, že u žádného z konkurenčních výrobců gumárenských směsí, až na společnost (obchodní tajemství) , nevzbuzuje uskutečnění předmětného spojení jakékoliv obavy. Obavy společnosti (obchodní tajemství) spočívaly v tom, že předmětné spojení může negativně ovlivnit hospodářskou soutěž, neboť v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení se zvýší vyjednávací síla spojujících se soutěžitelů vůči dodavatelům základních gumárenských surovin pro gumárenský průmysl a dosažením lepších nákupních podmínek surovin, technologií a zařízení mohou tito pak dosáhnout podstatně nižších nákladů a na trh dodávat za podstatně nižší ceny, čímž bude zhoršena vyjednávací pozice ostatních soutěžitelů a následně jejich úspěšnost v nabídkovém řízení při získávání nových projektů.
27. K této námitce Úřad uvádí, že společnost KONTY funguje pouze jako přepracovatel, jenž poskytuje zákazníkům pouze službu umíchání gumárenských směsí z jimi dodaných surovin, a nákupem gumárenských surovin se tedy nezabývá. Tato skutečnost vylučuje, že by v důsledku uskutečnění předmětného spojení mělo dojít k posílení vyjednávací pozice spojením vzniklého subjektu vůči dodavatelům a odběratelům.
28. Navíc je třeba zohlednit skutečnost, že v obecné rovině je účelem jakéhokoliv vertikálního spojení zvýšení efektivnosti fungování daného subjektu, přičemž takové zvýšení efektivnosti je mnohdy pozitivní rovněž pro spotřebitele. Lze předpokládat, že stejně tomu bude i v projednávaném případě.
29. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména vzhledem k již v současnosti vysokému stupni obchodní provázanosti spojujících se soutěžitelů a s ohledem na existenci alternativních zdrojů výroby gumárenských směsí pro dosavadní odběratele společnosti KONTY, a dále s ohledem na skutečnost, že konkurenti společnosti ČGS na vertikálně propojených trzích s trhem výroby gumárenských směsí od společnosti KONTY gumárenské směsi neodebírají nebo, v případě společnosti Barum Continental, jsou rovněž schopni pokrýt svou potřebu gumárenských směsí z alternativních zdrojů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu ani na vertikálně propojených trzích, a které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
30. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěžeRozhodnutí obdrží:
ČGS a.s.
k rukám JUDr. Petra Čepka,
vedoucího právního odboru
Švehlova 1900
106 24 Praha 10
Právní moc: 31.10.2007.