UOHS S245/2006
Rozhodnutí: SOHSI/S245/06-15689/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů E.ON Czech Holding AG, SRN a Jihočeská plynárenská, a.s.
Účastníci E.ON Czech Holding AG, Spolková republika Německo Jihočeská plynárenská, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 11. 9. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


S 245/06-15689/06/620 V Brně dne 7. září 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 245/06, zahájeném dne 8. srpna 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstrasse 2, Mnichov, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená JUDr. Thu Nga Haškovcovou, advokátkou, se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 31. července 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy a Smlouvy o koupi akcií, které mají být uzavřeny mezi společností E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstrasse 2, Mnichov, Spolková republika Německo, jako kupujícím, a společností Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft, se sídlem Neubauzeile 99, Linec, Rakousko, a společností KVINTA podílnická plyn spol. s r.o., se sídlem Hroznová 13, České Budějovice, IČ: 26065274, jako prodávajícími, v jejichž důsledku navýší společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstrasse 2, Mnichov, Spolková republika Německo, svůj podíl na základním kapitálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., se sídlem Vrbenská 2, České Budějovice, IČ: 60827807, z dosavadních 13,14 % akcií na 52,3 % akcií, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhů listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/2006 ze dne 23. srpna 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Rámcové smlouvy a Smlouvy o koupi akcií, které zamýšlejí uzavřít společnost E.ON Czech Holding AG, se sídlem Denisstrasse 2, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "E.ON Czech Holding"), jako kupující, a společnosti Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft, se sídlem Neubauzeile 99, Linec, Rakousko (dále jen "OFA"), a KVINTA podílnická plyn spol. s r.o., se sídlem Hroznová 13, České Budějovice, IČ: 26065274 (dále jen "KVINTA") 1 , jako prodávající.
V době před posuzovanou transakcí vlastní společnost E.ON Czech Holding akcie představují 13,14% podíl na základním kapitálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., se sídlem Vrbenská 2, České Budějovice, IČ: 60827807 (dále jen "JČP"), zatímco společnosti OFA a KVINTA vlastní akcie představují celkem 39,16% podíl na základním kapitálu společnosti JČP. Na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 20. prosince 2001 vykonávají společnosti E.ON Czech Holding a OFA (včetně její dceřiné společnosti KVINTA) společnou kontrolu ve společnosti JČP 2 .
Na základě Rámcové smlouvy a Smlouvy o koupi akcií má společnost E.ON Czech Holding AG nabýt od společností OFA a KVINTA jejich 39,16% podíl na základním kapitálu společnosti JČP, čímž navýší svůj podíl v této společnosti na 52,3 % akcií, a získá tím po uskutečnění předmětné transakce možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele 3 .
V souladu s rozhodovací praxí Úřadu jsou případy, kdy dochází ke změně kvality kontroly ze společné na výlučnou, považovány za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Tento přístup je odůvodněn skutečností, že je uznáván zásadní rozdíl mezi kontrolou výlučnou a kontrolou společnou, kdy v posledně uvedeném případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany nebo ostatních stran. Po zhodnocení relevantních skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
E.ON Czech Holding je 100% dceřinou společností společnosti E.ON Energie AG, se sídlem v Mnichově, Spolková republika Německo, která je dceřinou společností společnosti E.ON AG, se sídlem v Düsseldorfu, Spolková republika Německo (dále společně také jen "skupina E.ON").
Společnost E.ON Czech Holding se zabývá správou majetkových účastí skupiny E.ON ve společnostech, které v České republice působí v plynárenském a elektroenergetickém sektoru. Mezi tyto subjekty, kontrolované skupinou E.ON, patří společnost E.ON Energie, a.s., která je činná na trhu obchodu s elektřinou, společnost E.ON Distribuce, a.s., která se zabývá distribucí elektřiny, společnosti E.ON Česká republika, a.s. a E.ON Bohemia, s.r.o., poskytující služby v oblasti elektroenergetiky, či společnost E.ON IS Czech Republic s.r.o., jež poskytuje služby z oblasti informačních technologií, a společnost JČP, v níž v důsledku předmětného spojení soutěžitelů dochází ke změně kvality kontroly.
Kromě výše uvedených subjektů vlastní skupina E.ON minoritní podíly v několika regionálních distribučních společnostech. V rámci transakce, která byla posuzována Evropskou komisí 4 , má skupina E.ON převést své minoritní akciové podíly v regionálních distribučních společnostech Středočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská a.s. a Západočeská plynárenská, a.s. na skupinu RWE, která již tyto regionální distribuční společnosti výlučně kontroluje. Na druhé straně pak uvedená transakce, posuzovaná Evropskou komisí, umožní skupině E.ON získat možnost s hlavním městem Praha společně kontrolovat společnost Pražská plynárenská, a.s., která působí jako regionální distribuční společnost na území hlavního města Prahy, a rovněž navýšit akciový podíl ve společnosti JČP na 98,96 % 5 .
Společnost JČP je v době před spojením společně kontrolována společnostmi E.ON Czech Holding a OFA (včetně její dceřiné společnosti KVINTA). Společnost JČP vyvíjí činnost na trhu distribuce zemního plynu na území Jihočeského kraje, trhu dodávek zemního plynu chráněným zákazníkům na území Jihočeského kraje a trhu dodávek zemního plynu oprávněným zákazníkům v rámci celého území České republiky. Společnost JČP kontroluje společnosti Jihočeská plynárenská-Servisní s.r.o. a PVK s.r.o., které poskytují služby zejména společnosti JČP v oblasti plynárenství, jako jsou například engineering, měření a velkoobchod s výrobky potřebnými pro podnikání na trhu s plynem. Kromě toho společnost JČP kontroluje společnost JČP Distribuce s.r.o., která byla založena za účelem splnění povinnosti oddělit distribuci zemního plynu od ostatních činností s ní nesouvisejících (tzv. "unbundling") 6 a která má převzít od společnosti JČP od 1. ledna 2007 část podniku zabývajícího se distribucí zemního plynu.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, popřípadě v němž dochází ke změně kvality kontroly, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit, působí společnost JČP na trhu distribuce zemního plynu na území Jihočeského kraje, trhu dodávek zemního plynu chráněným zákazníkům na území Jihočeského kraje a trhu dodávek zemního plynu oprávněným zákazníkům v rámci celého území České republiky.
Plynárenství je průmyslovým odvětvím, regulovaným zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, který vyžaduje k provozování jednotlivých činností udělení licence Energetickým regulačním úřadem. Plynárenský sektor prochází liberalizací, přičemž ke stěžejním opatřením patří zejména postupné rozšiřování počtu konečných zákazníků, kteří jsou oprávnění zvolit si dodavatele zemního plynu 7 , postupné odstraňování cenové regulace ze strany Energetického regulačního úřadu 8 či proces oddělení (tzv. "unbundling") přepravy zemního plynu od ostatních činností s ní nesouvisejících, stejně jako oddělení distribuce zemního plynu od ostatních činností s ní nesouvisejících (především obchodu se zemním plynem) 9 . K tomu je nutné rovněž uvést, že provozovatel přenosové soustavy (společnost RWE Trangas, a.s.) a regionální provozovatelé distribučních soustav (regionální distribuční společnosti) jsou povinni poskytovat přístup do těchto soustav třetím stranám za nediskriminačních podmínek.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí vymezil Úřad pro účely daného správního řízení z pohledu věcného jako relevantní (i) trh distribuce zemního plynu , (ii) trh dodávek zemního plynu chráněným zákazníkům 10 a (iii) trh dodávek zemního plynu oprávněným zákazníkům .
Z hlediska geografického jsou relevantní trhy distribuce zemního plynu a dodávek zemního plynu chráněným zákazníkům vymezeny územím, pro které jsou jednotlivým subjektům udělovány Energetickým regulačním úřadem výlučné licence, v případě předmětného spojení soutěžitelů tedy územím Jihočeského kraje , zatímco relevantní trh dodávek zemního plynu oprávněným zákazníkům je z hlediska geografického vymezen územím celé České republiky .
Z pohledu časového vymezení se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů skupina E.ON právě prostřednictvím společnosti JČP, v důsledku posuzovaného spojení tak nedojde k navýšení tržních podílů spojením vzniklého subjektu. Na relevantních trzích distribuce zemního plynu a dodávek zemního plynu chráněným zákazníkům na území Jihočeského kraje zaujímá společnost JČP vzhledem k výlučnosti udělovaných licencí monopolní postavení (obdobně jako ostatní regionální distribuční společnosti na území dalších krajů), zatímco na relevantním trhu dodávek zemního plynu oprávněným zákazníkům na území České republiky nepřesahuje tržní podíl společnosti JČP hranici [ obchodní tajemství ] % 11 .
Na trhu zemního plynu v České republice působí kromě společnosti JČP dalších sedm regionálních distribučních společností, kterými jsou společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Pražská plynárenská, a.s. a Západočeská plynárenská, a.s. Kromě těchto regionálních distribučních společností působí na území České republiky více než 100 lokálních distribučních společností. Šest z regionálních distribučních společností, které kontroluje skupina RWE 12 , pokrývá svými dodávkami zemního plynu významnou část celkových dodávek zemního plynu na území České republiky. Soutěžitel, vzniklý v důsledku posuzovaného spojení, bude po jeho uskutečnění dodávat na trh v České republice zemní plyn, jehož objem bude výrazně menší než objem zemního plynu dodávaného na trh subjekty kontrolovanými skupinou RWE.
Skupina RWE je v sektoru plynárenství plně vertikálně integrována. Je nejvýznamnějším dovozcem zemního plynu do České republiky, přičemž platí, že dovoz zemního plynu představuje pro území České republiky stěžejní zdroj její potřeby zemního plynu. Skupina RWE je jediným provozovatelem přenosové soustavy pro zemní plyn na území České republiky, na niž jsou přímo napojeni její hlavní odběratelé zemního plynu, regionální distribuční společnosti. Skupina RWE, resp. společnost RWE Transgas, a.s., je téměř výlučným dodavatelem zemního plynu jak do společnosti JČP, tak do společnosti Pražská plynárenská, a.s. Skupina RWE rovněž tak kontroluje převážnou část skladovacích kapacit zemního plynu. Naproti tomu spojující se soutěžitelé na trzích přepravy zemního plynu a skladování zemního plynu nepůsobí.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k (i) povaze posuzovaného spojení, kdy v jeho důsledku nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu, a (ii) přítomnosti vertikálně integrovaného konkurenčního soutěžitele, jehož postavení v oblasti dotčené posuzovaným spojením je výrazně silnější než postavení spojením vzniklého subjektu, nezvýší posuzované spojení tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
PM: 11.9. 2006
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Thu Nga Haškovcová, advokátka
AK bpv Braun, Haškovcová, sdružení advokátů
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
1 Společnost KVINTA je výlučně kontrolována společností OFA.
2 Toto spojení soutěžitelů, spočívající v získání možnosti společné kontroly ve společnosti JČP, bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 175/01-508/02 ze dne 14. února 2002.
3 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
4 Viz rozhodnutí Evropské komise M.4238 ve věci spojení podniků E.ON / Pražská plynárenská a.s. ze dne 11. července 2006.
5 Toto navýšení však již nezmění možnost skupiny E.ON, resp. její dceřiné společnosti E.ON Czech Holding, výlučně kontrolovat společnost JČP, neboť k jejímu získání doje již v důsledku spojení, které je předmětem správního řízení č.j. S 245/06.
6 Tato povinnost je stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění.
7 Jedná se o kategorii tzv. oprávněných zákazníků. Toto liberalizační opatření má být dokončeno k 1. lednu 2007, kdy všichni koneční zákazníci budou oprávněni zvolit si dodavatele zemního plynu a budou tak oprávněnými zákazníky.
8 Od 1. ledna 2007 bude odstraněna cenová regulace dodávek zemního plynu konečným zákazníkům, cenové regulaci tak budou nadále podléhat ceny za distribuci zemního plynu, ze jeho přepravu konečným zákazníkům, za volnou akumulaci a za dodávku poslední instance.
9 Povinnost provést "unbundling" ukládá energetický zákon všem provozovatelům přepravní soustavy a distribuční soustavy, pokud jsou součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele. Tato povinnost se vztahuje i na společnost JČP.
10 Chráněnými zákazníky jsou v současné době pouze domácnosti, přičemž od 1. ledna 2007 se i tito odběratelé stanou oprávněnými zákazníky.
11 Tento tržní podíl zohledňuje i dodávky společnosti Pražská plynárenská, a.s., v níž skupina E.ON získá možnost společné kontroly v důsledku spojení, které bylo prohlášeno rozhodnutím Evropské komise ze dne 11. července 2006 za slučitelné s trhem Společenství (případ M.4238).
12 Jedná se o společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Západočeská plynárenská, a.s. a Východočeská plynárenská, a.s., přičemž toto spojení soutěžitelů bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 25/02-1649/02 ze dne 2. května 2002.