UOHS S245/2003
Rozhodnutí: OF/S245/03-4808/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Koch Industries, Inc. a Invista Inc.
Účastníci INVISTA Inc., se sídlem 4417 Lancaster Pike, Chestnut Run Plaza, Walnut Run 722, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké Koch Industries, Inc., se sídlem 4111 E 37th Street North, Wichita, Kansas, Spojené státy americké
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 13. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 86 KB


S 245/03-4808/03
V Brně dne 23. prosince 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 245/03, zahájeném dne 24. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Koch Industries, Inc., se sídlem 4111 E 37 th Street North, Wichita, Kansas, Spojené státy americké , ve správním řízení zastoupená Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci ze dne 3. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Koch Industries, Inc., se sídlem 4111 E 37 th Street North, Wichita, Kansas, Spojené státy americké, a INVISTA Inc., se sídlem 4417 Lancaster Pike, Chestnut Run Plaza, Walnut Run 722, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy, kterou hodlají uzavřít společnosti E. I. du Pont de Nemours and Co., se sídlem 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, jako prodávající, a Koch Industries, Inc., jako kupující, v jejímž konečném důsledku má společnost Koch Industries, Inc. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti INVISTA Inc., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, návrhu listiny zakládající spojení, výroční zprávy a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/2003 ze dne 10. prosince 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě kupní smlouvy (dále jen "Smlouva"), kterou hodlají uzavřít společnosti E. I. du Pont de Nemours and Co., se sídlem 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "Dupont"), jako prodávající, a Koch Industries, Inc., se sídlem 4111 E 37 th Street North, Wichita, Kansas, Spojené státy americké (dále jen "Koch"), jako kupující. V důsledku této Smlouvy má společnost Koch nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti INVISTA Inc., se sídlem 4417 Lancaster Pike, Chestnut Run Plaza, Walnut Run 722, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "INVISTA").
Navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost Koch získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti INVISTA. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Koch je americkou obchodní společností, která není kontrolována žádným subjektem. Společnost Koch celosvětově působí prostřednictvím svých dceřiných společností v následujících oblastech: rafinované výrobky, kapalné plyny, služby v oblasti ropného průmyslu, služby v oblasti nerostných surovin, služby v energetice, kapitálové služby, silniční a stavební materiály, chemikálie a chemické technologie (včetně polyesterových polotovarů, polymerů a vláken). V rámci České republiky společnost Koch nepřímo kontroluje společnost KOCH-GLITSCH s.r.o., se sídlem Příkop 8, Brno, IČ: 45792593, která se zabývá zejména stavbou strojů s mechanickým pohonem a projektovou činností v investiční výstavbě.
Společnost INVISTA je americkou společností, která je před uskutečněním předmětného spojení 100% kontrolovaná společností Dupont. Společnost Dupont je celosvětově činná především v oblasti chemických výrobků, umělých vláken, plastů, barev a jiných materiálů. Společnost INVISTA působí celosvětově v následujících oblastech: nylonové polotovary (kyselina adipová a hexamethylenediamin), nylonové polymery, nylonová vlákna určená k textilnímu, kobercovému a průmyslovému užití, a elastan (polotovary i vlákna). V těchto oblastech vlastní rovněž řadu patentů a ochranných známek (např. LYCRA(r), TEFLON(r), TACTEL(r), CORDURA(r), SUPPLEX(r), THERMOLITE(r), ADI-Pure(r)).
V rámci České republiky nekontroluje společnost INVISTA žádné jiné soutěžitele a je zde aktivní prostřednictvím dovozů pouze v oblasti elastanových a nylonových polotovarů a vláken (nejvýznamnějšími odběrateli jsou společnosti NOVIA, spol. s r.o., SINTEX, a.s., Pega a.s., Oděvní podnik, a.s., LITEX s.r.o. atd.).
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností INVISTA, přičemž nabývající společností je společnost Koch.
Společnost INVISTA je integrovaným podnikem (tvoří ji společnosti Apparel, Interiors and Industrial a Intermediates) na výrobu syntetických vláken a jejich meziproduktů. V rámci České republiky působí především v těchto oblastech:
elastan -jedná se o umělé vlákno vyráběné z glykolu a di-isocyanatů (tyto látky spolu reagují a vytvoří pre-polymer, který po smíchání s di-aminovým nebo vyšším glykolem tvoří konečný polyuretanový polymer). Elastan se používá v oděvnictví (punčochové zboží, spodní prádlo, plavky atd.), při výrobě potřeb osobní hygieny, zdravotních pomůcek atd., přičemž zvyšuje elasticitu a tvarovou stálost výrobků. Elastan se vyrábí v různých hustotách příze a je snadno zpracovatelný.
nylonová textilní vlákna -používají se při výrobě textilních výrobků (oděvy, automobilové potahy, obuv atd.). Při jeho výrobě se užívá hexamethylendiamin, nylonový polotovar, tj. hydrogenový derivát adiponitrilu, který lze využít i pro ne-nylonové aplikace (např. isocyanat).
Naproti tomu společnost Koch v rámci České republiky působí v odlišných oblastech:
polyesterové polymery (PP)-do této oblasti se řadí mj. dimethyl terephthalate (polotovar využívaný pro výrobu polyester polymeru, vláken, pryskyřice ), amorfní polyesterový polymer, polyesterová obalová pryskyřice, filmová pryskyřice, textilní pryskyřice a strojírenská a technická pryskyřice, z čehož společnost Koch dodává na český trh pouze polyethylen terephthalate (PET) pryskyřice.
polyesterová průmyslová vlákna -používají se k výrobě plášťů pneumatik, potahovaných a laminovaných vláken (např. rolety, plachty nákladních vozidel, průmyslové pásy a hadice atd.), gumové výztuhy, průmyslové popruhy, šicí nitě atd.
V této souvislosti Úřad uvádí, že dle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků o složení materiálu, je elastan pružné vlákno složené min. z 85 % ze segmentovaného polyuretanu. Nylon je vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové skupiny, z nichž min. 85 % je připojeno k alifatickým nebo cykloalifatickým jednotkám, a polyester je vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 85 % esteru diolu a kyseliny teraftalové. Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu používaných vstupních surovin jsou jednotlivá syntetická vlákna z hlediska nabídky nezastupitelná.
Všechna zmiňovaná syntetická vlákna jsou dále odlišitelná i z hlediska ceny (nejdražší je elastan, dále nylon a polyester), či svých vlastností, pro které jsou dále využívána při výrobě mnoha finálních produktů (nylon-zejména pružnost a trvanlivost; polyester-tvarová stabilita, nemačkavost a omyvatelnost; elastan-tvarová stabilita a elasticita).
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a s ohledem na předchozí rozhodovací praxi Evropské komise 1 , která se rovněž zabývala případy spojení soutěžitelů působících v oblasti výroby a prodeje syntetických vláken, vymezil Úřad věcně relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí jako (i) trh výroby a prodeje nylonu a (ii) trh výroby a prodeje elastanu.
Z hlediska geografického se jedná o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost INVISTA, která dosahuje tržního podílu nepřevyšujícího (obchodní tajemství) % na trhu výroby a prodeje nylonu, resp. (obchodní tajemství) % podílu na trhu výroby a prodeje elastanu.
V rámci vymezených relevantních trhů působí i další soutěžitelé (např. společnosti NYLSTAR, Trevira, BASF) a rovněž neexistují významné bariéry pro vstup potenciálních konkurentů na trh České republiky. Na vymezených relevantních trzích existuje silné konkurenční prostředí, které je umožněno vlivem nadbytečných výrobních kapacit a na trhy pronikajících nových soutěžitelů, a to zejména z Číny a Středního východu (Formosa Plastic, Snopec, Blue Star).
Vzhledem ke skutečnosti, že se aktivity spojujících se soutěžitelů na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k vertikální ani horizontální integraci vedoucí ke zvýšení tržního podílu subjektu vzniklého spojením, dospěl Úřad k závěru, že předmětným spojením nedojde k nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát
advokátní kancelář Glatzová & Co.
Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1
PM: 13. 1. 2004
1 M.214-Du Pont/ICI ze dne 30. 9. 1992, M.1337-Koch Industries/Saba/Hoechst ze dne 24. 11. 1998, M.2628-Koch Industries/Kosa ze dne 12. 11. 2001