UOHS S244/2006
Rozhodnutí: S244/06-15962/2006/710070920/SOHSII Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Raiffeisen International Bank-Holding AG/eBanka, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 12. 9. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 244/06-15962/2006/710
V Brně dne 7. září 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 244/06, zahájeném dne 11. srpna 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Raiffeisen International Bank-Holding AG, se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupené Mgr. Danielou Musilovou, advokátkou, se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 26. července 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o prodeji akcií", uzavřené dne 24. července 2006 mezi společnostmi Raiffeisen International Bank-Holding AG, se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakouská republika, jako kupujícím, a Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČO 452 72 956, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost Raiffeisen International Bank-Holding AG, se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakouská republika, možnost kontrolovat společnost eBanka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČO 005 62 246, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/2006 ze dne 23. srpna 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o prodeji akcií", uzavřené dne 24. července 2006 mezi společnostmi Raiffeisen International Bank-Holding AG, se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakouská republika (dále jen "RI"), jako kupujícím, a Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČO 452 72 956 (dále jen "ČP"), jako prodávajícím. Na základě uvedené smlouvy získá společnost RI veškeré akcie společnosti eBanka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČO 005 62 246 (dále jen "eBanka"), a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. V budoucnu zvažuje navrhovatel dočasné převedení přímé kontroly nad společností eBanka na společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21, IČO 492 40 901 (dále jen "RBCZ"), která však náleží do stejné skupiny, jako navrhovatel. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost RI patří do mezinárodní skupiny společností Raiffeisen, v jejímž čele stojí holdingová společnost Raiffeisen-Landesbanken-Holding GMBH. Skupina Raiffeisen je nejsilnější bankovní skupinou na rakouském trhu s nejrozsáhlejší distribuční sítí, jež nabízí svým zákazníkům komplexní škálu finančních služeb jako tzv. univerzální banka. Skupina Raiffeisen sestává v Rakousku ze tří složek: 1) z autonomních lokálně činných Raiffeisen bank (566), 2) z regionálních Raiffeisenbank a 3) z Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (dále jen "RZB"). Společnost RZB vlastní akcie představují (obchodní tajemství) % podíl na společnosti RI.
Na českém trhu je skupina Reiffeisen činná především prostřednictvím společnosti RBCZ a dalších společností přímo či nepřímo kontrolovaných ze strany společnosti RI. Společnost RBCZ je bankovním ústavem, který nabízí široké spektrum bankovních služeb pro soukromou i podnikovou klientelu a působí rovněž v oblasti investičního bankovnictví. Skupina Raiffeisen, mimo výše uvedenou společnost RBCZ, rovněž nabízí své produkty na území České republiky prostřednictvím následujících společností, a to: (i) Raiffeisen-Leasing, s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 14021, IČO 61467863, činnou v oblasti finančního pronájmu movitých a nemovitých věcí (finančního leasingu), (ii) MB Leasing a.s., se sídlem Mladá Boleslav, T.G.Masaryka 1076, IČO 25131991, působící v oblasti finančního leasingu 1 , (iii) Raiffeisen-Leasing Real Estate, s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 14021, IČO 26492687, jež se zabývá finančním a operativním leasingem v oblasti financování nemovitostí, (iv) Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, IČO 49241257, podnikající v oblasti poskytování stavebního spoření a souvisejících činností, a (v) prostřednictvím dalších společností nepřímo kontrolovaných společností RBCZ, jež jsou činné v oblasti běžné působnosti skupiny Raiffeisen, tj. v oblasti poskytování bankovních a finančních služeb.
Společnost eBanka patří před uskutečněním předmětného spojení do skupiny společností, v jejímž čele stojí holdingová společnost PPF Group N.V., se sídlem Heremgracht 450-454, 1017 CA Amsterdam, Nizozemské království.
Společnost eBanka je univerzální bankou působící na území České republiky, jež nabízí komplexní služby v oblasti tzv. retailového bankovnictví (služby určené pro soukromou klientelu) a korporátního bankovnictví (služby určené pro podnikatelskou a veřejnou sféru) s důrazem na využívání přímého bankovnictví. Cílovým segmentem společnosti eBanka jsou fyzické osoby s čistým měsíčním příjmem větším než 15 000 Kč a malé a střední podniky s místem podnikání v České republice. K datu 31. prosince 2005 byla obchodní síť eBanky v České republice tvořena 165 obchodními místy (38 klientských center pro obsluhu retailové klientely, 22 obchodních míst pro firmy a 105 pokladních míst pro hotovostní transakce) a k témuž datu společnost eBanka provozovala 45 bankomatů. V současné době působí eBanka pouze v České republice.
Služby poskytované eBankou zahrnují přijímání vkladů, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet nebo na účet klienta (devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně kursových a úrokových obchodů), poskytování porad ve věcech podnikání, směnárenská činnost, poskytování bankovních informací a vydávání hypotečních zástavních listů. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kapitole "Charakteristika subjektů" tohoto rozhodnutí, činnosti spojujících se soutěžitelů a skupin soutěžitelů, ke kterým patří konkrétně skupiny Raiffeisen a společnosti eBanka, se překrývají v oblasti tzv. retailového bankovnictví a korporátního bankovnictví a v menší míře i v oblasti poskytování finančních služeb. Konkrétně se jedná o poskytování vkladů a úvěrů pro soukromé osoby, podnikatelské osoby a veřejnou sféru, hypoteční úvěry, služby v oblasti finančních trhů a zprostředkování pojištění.
Oblast poskytování bankovních a finančních služeb, včetně nákupu a prodeje akcií, je možno, v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu 2 , dále členit na jednotlivé dílčí činnosti jako jsou například služby v oblasti vkladů soukromých osob, vkladů podnikatelské a veřejné sféry, úvěrů soukromým osobám a úvěrů podnikatelské a veřejné sféře, dále na činnosti spojené s finančními trhy, činnosti v oblasti penzijního připojištění, vkladů a úvěrů stavebního spoření, hypotéčních úvěrů, rovněž na leasingové služby aj.
V posuzovaném případě však bylo možné ponechat otázku přesného vymezení relevantního trhu v oblasti poskytování bankovních a finančních služeb otevřenou, neboť spojující se subjekty jsou univerzální banky poskytující celou řadu bankovních služeb, tj. nespecializující se pouze na některé dílčí činnosti, a podíly dosahované spojujícími se soutěžiteli v jednotlivých dílčích segmentech, při všech jejich v úvahu přicházejících definicích, jsou nízké a nepřevyšují hranici (obchodní tajemství) %. Podíl nabývané společnosti eBanka na žádném v úvahu přicházejícím trhu v oblasti přijímání a poskytování úvěrů a vkladů, ať již soukromým osobám či podnikatelům a veřejné sféře nepřesahuje (obchodní tajemství) %, v případě skupiny Raiffeisen se podíly v těchto oblastech pohybují mezi (obchodní tajemství) %. V případě činností spojených s finančními trhy je podíl společnosti eBanka výrazně nižší než (obchodní tajemství) % a podíl skupiny Raiffeisen je ve výši cca (obchodní tajemství) %. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ani při jedné z v úvahu přicházejících definicí relevantního trhu by tak posuzované spojení nevedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení.
V oblasti poskytování bankovních služeb, včetně nákupu a prodeje akcií, se na území České republiky hospodářské soutěže účastní na straně nabídky i další soutěžitelé jako např. Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., HVB Bank Czech Republic a.s., Citibank a.s., GE Money Bank, a.s.
Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů na trhu v České republice, dospěl Úřad k závěru, že spojení nepovede, vzhledem k výši tržního podílu spojujících se soutěžitelů a působení i dalších významných konkurenčních subjektů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v předmětné oblasti. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniela Musilová, advokátka
AK Procházka Randl Kubr
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
Právní moc: 12.9.2006.
1 Dne 1.3. 2006 byl na základě smlouvy o prodeji podniku prodán podnik MB Leasing a.s. společnosti Raiffeisen-Leasing, s.r.o.,
2 např. rozhodnutí Úřadu S64/99, S 79/03,