UOHS S244/2002
Rozhodnutí: OF/S244/02-762/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-MOL Magyar Olaj a SLOVNAFT, a.s.,
Účastníci MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság, se sídlem Október huszonharmadika utca 18, 1117 Budapešť, Maďarsko Slovnaft, a.s., se sídlem Vlčie hrdlo, Bratislava, Slovensko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 21. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 244/02-762/03 V Brně dne 10. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 244/02, zahájeném dne 2. prosince 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság, se sídlem Október huszonharmadika utca 18, Budapešť, Maďarsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság, se sídlem Október huszonharmadika utca 18, Budapešť, Maďarsko, a SLOVNAFT, a.s., se sídlem Vlčie hrdlo, Bratislava, Slovenská republika, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság, jako kupujícím, a společnostmi SLOVINTEGRA, a.s., se sídlem Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava, Slovenská republika, a SLOVBENA, a.s., se sídlem Továrenská 12, Bratislava, Slovenská republika, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság nabude akcie představující 31,6% podíl na základním kapitálu společnosti SLOVNAFT, a.s., navýší tak svůj podíl na základním kapitálu společnosti SLOVNAFT, a.s. na 67,8 %, a tím získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o koupi akcií, plné moci zástupce účastníka řízení, informací konkurentů a odběratelů, které Úřad oslovil pro účely analýzy relevantních trhů a posouzení dopadů spojení na tyto trhy, a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad navrhovanou transakcí zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 51/02 ze dne 18.12.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel. Úřad ve správním řízení rovněž oslovil konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů, a to mj. za účelem zjištění jejich stanoviska k posuzovanému spojení.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. I. Notifikační podmínky
Podle smlouvy o koupi akcií ze dne 23.11.2002 je společnost MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság, se sídlem Október huszonharmadika utca 18, Budapešť, Maďarsko (dále jen "MOL"), kupujícím akcií představujících 31,6% podíl na základním kapitálu společnosti SLOVNAFT, a.s., se sídlem Vlčie hrdlo, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "SLOVNAFT"). Prodávajícími uvedených akcií jsou společnosti SLOVINTEGRA, a.s., se sídlem Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "SLOVINTEGRA"), a SLOVBENA, a.s., se sídlem Továrenská 12, Bratislava, Slovenská republika (dále jen "SLOVBENA").
Již před realizací výše uvedené koupě akcií vlastnila společnost MOL 36,2 % akcií společnosti SLOVNAFT. Společnosti MOL, SLOVINTEGRA a SLOVBENA, jako akcionáři držící majoritní podíl akcií společnosti SLOVNAFT, spolu následně uzavřeli akcionářskou smlouvu, na základě které vykonávaly nad společností SLOVNAFT společnou kontrolu.
V důsledku navrhované transakce se společnost MOL stane vlastníkem akcií představujících celkem 67,8% podíl na základním kapitálu společnosti SLOVNAFT, a tím získá i možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat. Společnosti SLOVINTEGRA a SLOVBENA nebudou mít nadále ve společnosti SLOVNAFT žádnou majetkovou účast.
Pokud jde o kvalitu kontroly, platí, že ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly (§ 12 odst. 3) se vztahuje, stejně jako ustanovení čl. 3 nařízení Rady (ES) č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, ve znění pozdějších předpisů, nejen na případy získání kontroly nad konkrétním soutěžitelem či jeho podnikem ze strany jiného subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. V otázce kvalitativního rozdílu mezi kontrolou společnou a výlučnou je třeba konstatovat, že kontrola, tj. rozhodující vliv na soutěžní chování soutěžitele, vykonávaná samostatně se podstatně liší od kontroly, jež je vykonávána společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden podnikatel, který doposud výhradně kontroloval podnik soutěžitele, přizve dalšího podnikatele tak, že vznikne společná kontrola nad joint venture, jedná se o spojení soutěžitelů, stejně jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint venture získá od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku.
Posuzované nabytí 31,8 % akcií společnosti SLOVNAFT ze strany společnosti MOL tedy představuje kvalitativní přechod od kontroly vykonávané společně ke kontrole výlučné, a tato transakce tak zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, spojení soutěžitelů MOL a SLOVNAFT podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. II. Strany spojení
Společnost MOL je integrovanou společností založenou podle maďarského práva, která působí v ropném a petrolejářském průmyslu. Mezi její hlavní činnosti patří vývoj a výroba ropných výrobků a výrobků ze zemního plynu, zpracování, přeprava a skladování ropy, přeprava, skladování a distribuce ropných produktů, maloobchodní a velkoobchodní prodej ropných produktů, dovoz, přeprava, skladování a velkoobchodní prodej zemního plynu a výrobků plynárenského průmyslu.
Společnost MOL není kontrolována ze strany třetího subjektu. Jejím největším akcionářem je veřejná privatizační a správní akciová společnost zastupující maďarský stát jako vlastníka majetkových účastí označovaná jako ÁPV Rt, která vlastní akcie odpovídající 25% podílu na základním kapitálu, dále jednu kmenovou akcii znějící na jméno a 1 zlatou akcii, s níž jsou spojena zvláštní práva či právo veta v úzkém okruhu rozhodnutí. Nicméně tyto okolnosti neumožňují ÁPV Rt vykonávat nad společností MOL kontrolu.
MOL působí zejména na území Maďarska, ale i Kypru, Rumunska, Nizozemí, Rakouska, Srbska, Slovinska, České republiky, Slovenské republiky, Ruska, Řecka, Itálie, Německa, Spojeného království či Francie.
Na území České republiky nekontroluje MOL přímo nebo nepřímo žádné další soutěžitele. Na tuzemském trhu působí pouze na základě dodávek svých produktů velkoodběratelům, většinou prostřednictvím nezávislých distributorů. Obratu v České republice dosáhly pouze dvě společnosti kontrolované ze strany MOL. První z nich je společnost TVK Rt., se sídlem Tiszaújváros, Maďarsko, která se zabývá výrobou a velkoobchodním prodejem petrochemických materiálů a produktů. Přitom společnost TVK Rt. působí na tuzemském trhu prostřednictvím společnosti PLASTOCHEM BRNO, spol. s.r.o., se sídlem Olomoucká 63, Brno, která je nezávislým distributorem. Druhou společností ze skupiny MOL dodávající své zboží na tuzemský trh je společnost Geofizikai Szolgáltató Kft., se sídlem Szántófold u. 7-9, Budapešť, Maďarsko, která se zabývá především geofyzikálním průzkumem a zpracováním dat.
Společnost SLOVNAFT je slovenská rafinérská a petrochemická společnost, která se zabývá chemickým zpracováním ropy, výrobou ropných produktů (pohonných hmot, maziv, hořlavin, uhlovodíků a jejich derivátů, plastů a výrobků z plastů). Rovněž se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem vlastních výrobků, zejména pohonných hmot, prostřednictvím sítě vlastních čerpacích stanic.
Dosud byla společnost SLOVNAFT společně kontrolována ze strany společností MOL, SLOVINTEGRA a SLOVBENA, po uskutečnění spojení bude mít MOL možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností SLOVNAFT.
SLOVNAFT vyvíjí podnikatelské aktivity především na území Slovenské republiky, nicméně prakticky dvě třetiny své produkce umisťuje na zahraničních trzích, zejména v České republice, Polsku, Ukrajině, Rakousku, Itálii či Německu.
V České republice kontroluje SLOVNAFT zejména společnost Slovnaft Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, Brno, která až do července 2002 působila pod obchodní firmou Slovnaft Moravia, spol. s r.o. Mimoto působí SLOVNAFT na území České republiky prostřednictvím svých slovenských dceřiných společností SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s., se sídlem Vlčie hrdlo, Bratislava, Slovenská republika, která se zabývá zejména údržbou zařízení v rafinérském a petrochemickém průmyslu, a Slovnaft VÚRUP, a.s., se sídlem Vlčie hrdlo, Bratislava, Slovenská republika, která se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti ropy a plynných uhlovodíků. III. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, vychází Úřad ze vzájemné zastupitelnosti zboží, jakož i z činností, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Skupina MOL dodává na území České republiky přímo na základě dodávek velkoodběratelům zejména automobilový benzín, propan-butan, propan, silniční asfalt, polyethylen a některé další ropné produkty. Na maloobchodních trzích v České republice skupina MOL vůbec nepůsobí.
Na území ČR působí SLOVNAFT jak na velkoobchodních trzích, a sice v oblasti dodávek automobilových benzínů, motorové nafty, těžkých topných olejů, uhlovodíkových plynů, maziv, převodových a motorových olejů, olefinů a polyolefinů (např. polyethylen) a uhlovodíků, tak i na trzích maloobchodu, a to v oblasti prodeje automobilových benzínů, motorové nafty a motorových a převodových olejů. SLOVNAFT provozuje na území ČR vlastní síť čerpacích stanic (přibližně 40), nacházejících se zejména na Moravě, ale i v jižních či východních Čechách.
Na základě provedené analýzy a v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi Úřad vymezil následující věcně relevantní trhy:
trh velkoobchodního prodeje automobilových benzínů,
trh velkoobchodního prodeje motorové nafty,
trh velkoobchodního prodeje leteckého petroleje,
trh velkoobchodního prodeje těžkého topného oleje,
trh velkoobchodního prodeje LPG,
trh velkoobchodního prodeje propylenu,
trh velkoobchodního prodeje nízkohustotního polyethylenu (dále též "LDPE") ,
trh velkoobchodního prodeje uhlovodíkových rozpouštědel,
trh velkoobchodního prodeje silničního asfaltu,
trh velkoobchodního prodeje kapalné síry,
trh velkoobchodního prodeje motorových olejů,
trh velkoobchodního prodeje převodových olejů,
trh velkoobchodního prodeje průmyslových olejů,
trh velkoobchodního prodeje mazacích tuků,
trh velkoobchodního prodeje mazacích olejů,
trh velkoobchodního prodeje olejových hydorgenátů,
trh velkoobchodního prodeje polypropylenu,
trh maloobchodního prodeje automobilových benzínů,
trh maloobchodního prodeje motorové nafty,
trh maloobchodního prodeje motorových olejů,
trh maloobchodního prodeje převodových olejů,
trh maloobchodního prodeje průmyslových olejů a
trh maloobchodního prodeje mazacích tuků.
Geograficky jsou relevantní trhy vymezeny územím České republiky. Z časového hlediska se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Odlišení trhů maloobchodního a velkoobchodního prodeje vychází zejména z odlišných podmínek prodeje dotčených výrobků, způsobu distribuce či kupní síly odběratelů. Zatímco trhy velkoobchodního prodeje jsou tvořeny prodeji zboží distributorům, popřípadě dalším zpracovatelům, trhy maloobchodního prodeje představují prodeje zboží konečným spotřebitelům, v tomto případě prostřednictvím sítě čerpacích stanic, kde společnost SLOVNAFT prodává kromě pohonných hmot rovněž některé doplňkové produkty (např. motorové oleje atd.), resp. poskytuje specifické služby (např. plnění pneumatik, mytí aut, ale i občerstvení).
Mimo výše uvedených relevantních trhů spojující se soutěžitelé vyrábějí a na území České republiky dodávají (zejména SLOVNAFT) další ropné produkty, jako například benzen, ethylbenzén, aceton, toluen apod., jejichž výroba je především odvozena od zpracování ropy. Z pohledu obratu společností MOL i SLOVNAFT představuje produkce těchto výrobků a jejich prodej okrajovou aktivitu a marginální zdroj příjmů na území České republiky, z čehož pramení, i vzhledem k tuzemské výrobě, jejich méně významná pozice na trhu. Z tohoto důvodu nebyly tyto specifické trhy uvažovány při vymezování relevantních trhů dotčených předmětným spojením.
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na jednotlivých vymezených relevantních trzích, Úřad zjistil, že k horizontálnímu překrývání činností spojujících se soutěžitelů dochází pouze na relevantním trhu velkoobchodního prodeje LPG, na trhu velkoobchodního prodeje LDPE, na trhu velkoobchodního prodeje silničního asfaltu, na trhu velkoobchodního prodeje olejových hydrogenátů a na trhu velkoobchodního prodeje polypropylenu.
Na ostatních vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost SLOVNAFT, a nedochází na nich tedy k překrývání aktivit spojujících se soutěžitelů. V důsledku posuzovaného spojení nedojde na těchto relevantních trzích ke zvýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, ani ke zvýšení jejich tržních síly natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Nejvýznamnější postavení zaujímají spojující se soutěžitelé na relevantním trhu velkoobchodního prodeje LDPE. Tento trh zahrnuje prodej LPDE, který náleží do skupiny polyolefinů, především výrobcům fólií, vstřikovaných, vyfukovaných či vytlačovaných výrobků (potřeby pro domácnost, hračky, uzávěry, kbelíky, láhve apod.) a rovněž výrobcům trubek (rozvody vody a chrániče kabelů). Především vzhledem k odlišnému způsobu výroby, charakteristickým vlastnostem a odlišnému způsobu použití tvoří LDPE samostatný relevantní trh oddělený od trhu s vysokohustotním polethylenem 1 (dále též "HDPE"). LDPE se vyrábí za vysokého tlaku, je čirý, pružný a tedy snadno zpracovatelný, naproti tomu HDPE má vyšší chemickou odolnost. LDPE je částečně zaměnitelný s tzv. lineárním nízkohustotním polyethylenem (dále též "LLDPE"), nicméně vzhledem k tomu, že LLDPE je poměrně novým produktem s tím, že přechod od výroby LDPE k výrobě LLDPE si vyžaduje značné investice do modernizace výroby, a s ohledem na to, že spojující se soutěžitelé dodávají do ČR pouze LDPE, zaměřil se Úřad především na velkoobchodní prodej LDPE.
Na vymezeném relevantním trhu velkoobchodního prodeje LDPE dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu přibližně [ obchodní tajemství ] %, přičemž v důsledku posuzovaného spojení dojde k navýšení přibližně o [ obchodní tajemství ] %, která představuje dovoz společnosti MOL. Konečný tržní podíl však může být ve skutečnosti až o 5 % nižší, a to vzhledem k reexportu dovezeného LDPE. Vysoký podíl společnosti SLOVNAFT je dán především historickými souvislostmi, avšak v současné době je patrná trvající tendence poklesu tržního podílu této společnosti (až [ obchodní tajemství ]% pokles během let 2000-2002).
V České republice se LDPE vůbec nevyrábí, veškerý obchodovaný produkt pochází z dovozů. Nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů v ČR jsou společnosti BOREALIS, BASELL a POLIMERI EUROPA, které dosahují společného tržního podílu cca 30 %, dalšími subjekty působícími na tomto relevantním trhu jsou ATOFINA či PKN Orlen. V blízké budoucnosti je pravděpodobné, že dojde k výraznějšímu vstupu polské společnosti PKN Orlen, která vytvořila joint-venture se společností BASELL. Uplatnění na tomto trhu však nacházejí i méně známí, levnější dodavatelé LDPE ze zemí bývalého Sovětského svazu či Polska. Na předmětném relevantním trhu neexistují žádné vážnější bariéry vstupu dalších soutěžitelů ani jakékoli právní překážky, což by ostatně bylo vzhledem k nutnosti dovozu nežádoucí. Bariérou vstupu nejsou ani přepravní náklady, naopak lze konstatovat, že tuzemský trh s LDPE je jedním z nejvíce otevřených v regionu, a to především z důvodu malých vzdáleností mezi Českou republikou a alternativními zdroji produktů v Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku či Maďarsku.
Významným aspektem vztahujícím se k straně poptávky po zboží nabízeném spojujícími se soutěžiteli je fakt, že jejich odběrateli jsou subjekty (např. [ obchodní tajemství ]), jejichž finanční síla jim zaručuje nezávislost jejich soutěžního chování na spojujících se soutěžitelích. Otázka preferencí spotřebitelů, pokud jde o věrnost značce, není na předmětném relevantním trhu příliš významná, jelikož LDPE, ale i ostatní ropné produkty a jejich výroba jsou většinou stejné v celém ropném průmyslu. S tím souvisí i malá role výzkumu a vývoje, jehož účelem je v dané oblasti spíše zlepšování vlastností jednotlivých výrobků, než vývoj nových technologií.
Dalším aspektem zmírňujícím dopady koncentrace MOL a SLOVNAFT na trhu velkoobchodního prodeje LDPE je skutečnost, že v budoucnu lze očekávat výraznější uplatňování LLDPE, jehož producenti tak představují další potenciální konkurenci v dané oblasti.
Na vymezených relevantních trzích velkoobchodního prodeje LPG, velkoobchodního prodeje silničního asfaltu, velkoobchodního prodeje olejových hydrogenátů a velkoobchodního prodeje polypropylenu působí jak MOL, tak i SLOVNAFT, nicméně jejich společný tržní podíl není na jakémkoli z takto vymezených relevantních trhů vyšší než [ obchodní tajemství ] %.
Významným hlediskem pro hodnocení dopadů spojení soutěžitelů na relevantní trhy ze strany Úřadu bývají rovněž případné obavy vyjádřené třetími osobami, zpravidla subjekty působícími na spojením dotčených relevantních trzích. V průběhu předmětného správního řízení se proto Úřad obrátil na nejvýznamnější konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů s žádostí o stanovisko k posuzovanému spojení. Z jejich informací však nevyplynuly žádné konkrétní závažné obavy z narušení hospodářské soutěže, které by u nich toto spojení vzbuzovalo.
Přesto, že na relevantním trhu velkoobchodního prodeje LDPE zaujímají spojující se soutěžitelé dominantní postavení, dospěl Úřad po zhodnocení všech výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na závěry týkající se tohoto trhu, tj. především (i) nízký nárůst absolutního tržního podílu spojujících se soutěžitelů, (ii) neexistence bariér vstupu na trh a s tím související silná potenciální konkurence, včetně levnějších výrobců ze zemí východní Evropy, (iii) pokračující pokles tržního podílu společnosti SLOVNAFT, (iv) finanční síla odběratelů, (v) malý význam výzkumu a vývoje (vi) částečná zastupitelnost s LLDPE, jehož nástup lze do budoucna očekávat, a s přihlédnutím k tomu, že výroba LDPE tvoří pouze úzký segment výroby petrolejářských společností, které jsou výrobci LDPE, k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku či posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
PM: 21. března 2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát
White & Case LLP
Staroměstské náměstí 15
110 00 Praha 1
1 Obdobný přístup aplikovala Evropská komise např. v případech M.361- NESTE / STATOIL a M.550- UNION CARBIDE / ENICHEM.