UOHS S243/2002
Rozhodnutí: VO II/S243/02 Instance I.
Věc možné porušení § 3 odst. 1 ZOHS
Účastníci Cech sádrokartonářů ČR, Praha 4
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí porušen § 3 odst. 1-rozhodnutí sdružení soutěžitelů
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 6. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 236 KB

"Toto rozhodnutí nabylo právní moci 6.3.2003"
Č.j. S 243/02-416/03-OK V Brně dne 4. 2. 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 6. 12. 2002 z vlastního podnětu dle § 18 zákona č. 71/1967, o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., s účastníkem řízení, jímž je Cech sádrokartonářů České republiky, se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ 658 98 840, zastoupený Mgr. Janem Hynštem, advokátem, AK se sídlem Nikoly Tesly 12, 160 00 Praha 6-Dejvice, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Cech sádrokartonářů České republiky, se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ 658 98 840, porušil § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů tím, že dne 16. 10. 2001 jeho představenstvo schválilo doporučené ceny za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí (a jejich zveřejnění na internetových stránkách Cechu) a dne 10.10.2002 znovu projednalo doporučené ceny (cenové rozpětí) těchto konstrukcí a rozhodlo uveřejnit je na internetových stránkách Cechu jako "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí". Rozhodnutí představenstva Cechu sádrokartonářů České republiky o doporučených cenách za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí, obsažené v zápisu z jednání představenstva ze dne 16. 10. 2001 a obsažené v zápisu z jednání představenstva ze dne 10.10.2002 jsou dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zakázanými a neplatnými rozhodnutími sdružení soutěžitelů ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) téhož zákona, která mohou vést k narušení soutěže na trhu služeb dodávky a montáže sádrokartonových konstrukcí.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, se Cechu sádrokartonářů České republiky, se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ 658 98 840, za porušení zákazu uvedeného v § 3 odst. 1 téhož zákona ukládá pokuta ve výši
100 000,-Kč
(slovy: sto tisíc korun českých)
Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u České národní banky, pobočka Brno, číslo účtu 3754-24825-621/0710, konstantní symbol 1148, jako variabilní symbol se uvede IČ účastníka řízení.
Dle § 23 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, se Cechu sádrokartonářů České republiky, se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ 658 98 840, ukládá,
aby představenstvo Cechu sádrokartonářů České republiky zrušilo své rozhodnutí o doporučených cenách za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí (následně uveřejněných v dokumentu nazvaném "Doporučené jednotkové ceny montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí") přijaté dne 16.10.2001, jakož i své rozhodnutí o doporučených cenách (cenovém rozpětí) těchto konstrukcí (následně uveřejněných v dokumentu nazvaném "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí") přijaté dne 10.10.2002,
informovat všechny členy Cechu sádrokartonářů České republiky o tomto rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (zvláště o výroku a uloženém nápravném opatření), jakož i o zrušení rozhodnutí představenstva Cechu sádrokartonářů České republiky o doporučených cenách za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí.
Splnění nápravných opatření uložených v bodě 3. písm. a) a b) výroku tohoto rozhodnutí Cech sádrokartonářů České republiky provede a doklady o splnění nápravných opatření předloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě do 25 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 6. 12. 2002 z vlastního podnětu správní řízení vedené pod čj. S 243/02-OK, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") s účastníkem řízení, jímž je Cech sádrokartonářů České republiky, se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ 658 98 840 (dále jen "Cech"). Možné porušení § 3 odst. 1 zákona Úřad spatřoval ve vydání doporučených cen za dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí. Podnětem k zahájení správního řízení bylo zjištění Úřadu, že na internetových stránkách Cechu je uveřejněn dokument nazvaný "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí", přičemž ve sloupci nadepsaném " doporučená cena A-do 500 m 2 " a ve sloupci nadepsaném " doporučená cena B-500 až 5 000 m 2 " je u každého druhu konstrukce uvedena cena v Kč vyjádřena rozpětím horní a dolní hranice.
Dne 6. 12. 2002 provedl Úřad v sídle Cechu v souvislosti se zahájením správního řízení šetření podle § 21 odst. 4 zákona, za účelem zjištění způsobu vzniku a přijetí citovaného dokumentu. Charakteristika účastníka řízení
Cech sádrokartonářů České republiky je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, registrovaným u Ministerstva vnitra ČR. Cech byl zaregistrován 20. 6. 1996, změna Stanov pak 11. 1. 2000 ( viz str. spisu 458). Cech sdružuje fyzické a právnické osoby, které vykonávají na území České republiky soukromou podnikatelskou činnost v oborech týkajících se sádrokartonových stavebních systémů. Cech má 77 členů (stav ke dni 18. 1. 2003), z toho je 60 členů řádných, 13 členů podporujících (školy), 2 členové podporující, kteří jsou výrobci sádrokartonových systémů, a 2 čestní členové.
Dle čl. IV. Stanov je posláním Cechu zejména hájit a prosazovat zájmy svých členů při jednáních s ústředními orgány státní správy, popř. s jinými institucemi v procesu tvorby nových legislativních opatření v oblasti soukromého podnikání ve stavebnictví, zajišťovat pro členy poradenskou činnost a přenos potřebných informací, spolupracovat se školami a zařízeními pro výchovu učňů a vytvářet podmínky pro praktickou výuku učňovského dorostu v oboru "montér suchých staveb", jakož i zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v tomto oboru a vytvářet stálý tlak na zvyšování kvality montáží sádrokartonových konstrukcí, a to důsledným uplatňováním Systému jakosti montáží sádrokartonových konstrukcí Cechu. Cílem Systému jakosti montáží sádrokartonových konstrukcí Cechu je dle Metodických pokynů pro certifikace vydaných Cechem (spis str. 322) zajistit zvyšování jakosti montáží sádrokartonových systémů a to zejména trvalým zvyšováním úrovně teoretických znalostí a montážních dovedností pracovníků montážních firem. Systém jakosti je koncipován jako 3 stupňový; 1. stupeň je přezkoušení montéra sádrokartonového systému (přednášky, závěrečný test znalostí), 2. stupeň-certifikace montážních firem (udělování Certifikátu) a 3. stupeň-zavedení řízení systému jakosti dle norem ISO 9002.
Členem Cechu se dle čl. V. Stanov může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která vykonává soukromou podnikatelskou činnost a má k tomu odbornou a legislativně právní způsobilost v oborech týkajících se sádrokartonových stavebních systémů. Uchazeč o členství v Cechu musí podat úplnou přihlášku, včetně všech povinných příloh, jimiž jsou výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, referenční listy, doporučení dalších dvou členů Cechu a orientační ceník montáží po jednotlivých konstrukcích (viz např. příloha přihlášky s cenami jednoho ze členů spis str. 461-464). Řádné členství v Cechu vzniká podáním této přihlášky, úhradou členského příspěvku a schválením přijetí za člena představenstvem Cechu. Čestné členství vzniká na návrh předsedy představenstva schválením představenstvem Cechu a podporující členství na písemnou žádost uchazeče schválením představenstvem Cechu.
V čl. VI. Stanov jsou upravena práva a povinnosti členů. Každý člen je povinen dodržovat Stanovy Cechu, nepoškozovat jméno Cechu a dle svých možností přispívat k plnění poslání Cechu. Člen Cechu má mimo jiné právo být informován o činnosti Cechu, o závažných usneseních představenstva a o hospodaření s členskými příspěvky.
Výše ročních členských příspěvků je stanovena v čl. V. Stanov; pro řádné členy 5 000 Kč, čestní členové neplatí členské příspěvky, podporující členové výrobci a dovozci sádrokartonových systémů hradí členské příspěvky ve výši 100 000 Kč, ostatní výrobci a prodejci sádrokartonových systémů hradí členské příspěvky ve výši 10 000 Kč a pro podporující členy školící a učňovská zařízení jsou členské příspěvky stanoveny ve výši 5 000 Kč. Zdroje majetku Cechu tvoří členské příspěvky, úhrady za provádění certifikací a přezkoušení montéra, jakož i další příjmy z vlastních aktivit. Celkové příjmy Cechu za rok 2001 činily 1 229 889,12 Kč, z toho členské příspěvky činily 430 000 Kč. Celkové výdaje Cechu za rok 2001 dosáhly výše 1 514 730,12 Kč a celkový stav majetku Cechu k 31. 12. 2001 byl 1 610 403,17 Kč (stav pokladny, finanční prostředky na účtu a drobný hmotný investiční majetek).
Nejvyšším orgánem Cechu je valná hromada (dále jen "VH"), kterou svolává představenstvo nejméně jednou za rok. VH dle čl. VIII. Stanov volí členy orgánů Cechu, schvaluje zprávu o hospodaření s členskými příspěvky, bere na vědomí zprávu o celoroční činnosti Cechu a schvaluje v ní navrhovaná opatření. Dále schvaluje popř. mění Stanovy Cechu atd.
Představenstvo Cechu řídí činnost Cechu ve smyslu usnesení valných hromad a řídí Kancelář Cechu. Představenstvo tvoří zástupci z jednotlivých regionů (v počtu 1-2 zástupů z každé oblasti), maximální počet členů představenstva je 15, aktuální počet činí 13 členů představenstva. Členové představenstva jsou povinni aktivně se podílet na plnění všech úkolů vyplývajících z činnosti Cechu. Představenstvo předkládá prostřednictvím Kanceláře Cechu materiály pro jednání valné hromady a je pověřeno řízením průběhu certifikací a plnění úkolů z této činnosti vyplývajících. Dle čl. IX. bodu 12. Stanov se o jednání představenstva pořizuje zápis, který obdrží všichni členové Cechu. Podle čl. IX. bodu 7. Stanov představenstvo ustavuje podle potřeby dohadovací komisi, příp. pro řešení odborných otázek zřizuje pomocné orgány (pracovní komise).
Dle zápisu č. 1/02 z jednání představenstva Cechu ze dne 14. 11. 2002 (spis str. 417-418) byly zvoleny komise odborná, školská a certifikační.
Na internetových stránkách Cechu www.cechsdk.cz jsou ke dni vydání rozhodnutí uveřejněny informace o Cechu, Stanovy, přihláška do Cechu a k certifikaci, Systém jakosti-metodické pokyny a otázky zkušebních testů, seznam autorizovaných školských zařízení a certifikovaných firem, aktuality, informace z Hospodářské komory a učební texty. Zjištěné skutečnosti a důkazy
Tvorba a zveřejnění doporučených cen dodávky a montáže sádrokartonových konstrukcí
V zápisu z jednání představenstva Cechu ze dne 6. 9. 2000 (str. spisu 432-435) se uvádí cit.: text- obchodní tajemství, týká se přípravy návrhu vypracování doporučených cen montáží .
V dalším zápisu z jednání představenstva Cechu ze dne 19. 2. 2001 (spis str. 541) je v bodě 2. uvedeno, cit.: text- obchodní tajemství, týká se spolupráce členů na přípravě doporučených cen montáží .
V zápisu z jednání představenstva ze dne 25. 4. 2001 (spis str. 465-466) se uvádí, cit.: obchodní tajemství-týká se informace o připraveném návrhu návrh doporučených cen. Dále pak v bodě 4 písm. f) téhož zápisu z jednání představenstva je uvedeno, cit.: "Ing. Křivánek informoval představenstvo o možnosti zavedení www stránek pro Cech, kde by byly Stanovy, informace o činnosti Cechu, ceny . Odsouhlaseno představenstvem."
Dne 28. 5. 2001 Cech rozeslal členům představenstva a jednomu členovi revizní komise
e-mail nazvaný "Ceny doporučené. xls". V tabulce, která tvoří přílohu tohoto e-mailu, je "Ceník montážních prací". Jsou zde uvedeny ceny u jednotlivých typů konstrukcí užívané firmami zastoupenými v představenstvu Cechu, celkem za 8 těchto firem (spis str. 371-371B).
Ve Zprávě o činnosti Cechu připravené pro 5. VH, která se konala v roce 2001 (spis str. 468) se uvádí, cit.: obchodní tajemství-týká se m.j. uvedení webových stránek Cechu do provozu , dále umístění sborníku doporučených cen, který je již téměř hotov na těchto stránkách.
V zápisu z jednání představenstva ze dne 26. 6. 2001 se uvádí, cit: "Ing. Pume předložil přítomným nový návrh doporučených cen a požádal přítomné o vyjádření v co nejkratší době, aby mohly být zařazeny na internetové stránky, které by mohly být uvedeny do provozu začátkem srpna". Dále představenstvo doporučilo zveřejnit tyto doporučené ceny ve zpravodajích výrobců a v odborných časopisech a dále najít cestu, kterou by se dostaly doporučené ceny k investorům. Ing. Křivánek ověří. Termín odeslání cen do pátku 28. 6. 2001 a do 9. 7. 2001 připomínkovat, do 15. 7. 2001 zaslat na Cech konečnou verzi. (spis str. 448)
E-mail Ing. Pumeho rozeslaný dne 30. 7. 2001 dalším členům představenstva rovněž dokládá postup připomínkování cen (viz spis str. 374), uvádí se v něm, cit.: "Zasílám Návrh doporučených jednotkových cen k Vašim připomínkám".
Dne 23. 8. 2001 zaslal Ing. Pume, předseda odborné komise pověřené tímto úkolem, Cechu e-mail "Doporučené ceny", ve kterém uvádí, cit. " omlouvám se, ale konečně posílám upravený a konečný text. S pozdravem Pume."(Spis str. 372). Tabulka připojená v příloze tohoto e-mailu, nazvaná "Doporučené jednotkové ceny montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí", se již co do údajů shoduje s verzí zaslanou později Úřadu viz dále.
Dne 3. 10. 2001 byla všem členům představenstva rozeslána pozvánka na jednání představenstva dne 16. 10. 2001 (spis str. 396). V bodě 2) programu je uvedeno, cit.: "2) Návrh doporučených cen + www". V zápisu z jednání představenstva Cechu ze dne
16. 10. 2001 (spis str. 398-401) je v bodě č. 1 uvedeno, cit.: " Představenstvo schválilo připravené doporučené ceny zveřejnit na internetu Cechu. Adresa webových stránek Cechu je: www.volny.cz/cechsadrokart ." Na doplnění Úřad uvádí, že v části 7. písm D) tohoto zápisu z jednání představenstva je uvedeno, cit.: "Ing. Křivánek opatří nové znění zákona o hospodářské soutěži".
Ve zprávě o činnosti za rok 2001 (spis str. 431), která byla vypracována 2. 4. 2002 pro účely zveřejnění v materiálech pro sněm Hospodářské komory ČR, je uvedeno v přehledu aktivit Cechu (cit.) "Cech vypracoval orientační ceny."
Dále bylo zjištěno, že dne 5. 9. 2002 Cech (Ing. Křivánek-tehdejší předseda představenstva Cechu) zaslal Úřadu e-mailem a následně i poštou přípis označený jako "Oznámení o zveřejnění sborníku doporučených cen", ve kterém se uvádí, že cit. "Cech sádrokartonářů ČR by rád zveřejnil na svých webových stránkách sborník doporučených jednotkových cen montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí. Sborník, který chceme zveřejnit, vznikl po důkladné roční práci odborné komise představenstva Cechu a byl členy Cechu řádně opřipomínkován. Prosím o vyjádření Vašeho stanoviska k této věci, zejména zda se nedostaneme do konfliktu se zákonem, pokud možno v co nejkratším čase. V příloze zasílám zmíněný ceník." (spis str. 4)
Přílohou tohoto dopisu je dokument vytištěný dne 5. 9. 2002 z internetových stránek Cechu www.cechsdk.cz/html/ceny.html pod obsahovou nabídkou "Úvod-o cechu sádrokartonářů ČR", nazvaný "Doporučené jednotkové ceny montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" (spis str. 5-6), popis dokumentu viz dále.
Dne 17. 9. 2002 Úřad zaslal k přípisu Cechu stanovisko, ve kterém uvádí, že cit. "pokud by došlo ke zveřejnění jakéhokoli materiálu, který by obsahoval byť i jen doporučené ceny, došlo by ze strany Cechu k jednání, které by bylo možné kvalifikovat jako rozhodnutí sdružení soutěžitelů o přímém určení cen, které může vést k narušení soutěže na příslušném relevantním trhu a které je ve smyslu § 3 odst. 1 zákona zakázané a neplatné" (spis str. 7).
Dále má Úřad k dispozici pozvánku ze dne 3. 10. 2002 na jednání představenstva dne 10. 10. 2002, kde se v bodě č. 2 programu uvádí, cit.: " Doporučené ceny" (spis str. 405). V zápisu z jednání představenstva konaného dne 10. 10. 2002 (spis str. 406-407 ) je v bodě 2. uvedeno, cit.: "Cenový průzkum. Výsledek průzkumu cen za montáž a dodávku vybraných typů sádrokartonových konstrukcí bude zveřejněn na www.cechsdk.cz ."
Dne 18. 11. 2002 bylo Úřadem zjištěno, že na internetových stránkách Cechu je zveřejněn dokument nazvaný "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" (spis str. 330-332). Tento dokument se nacházel dle obsahu úvodní stránky Cechu v části označené "Cenový průzkum" a byl uveden textem, cit. "Cech sádrokartonářů provedl průzkum, v jakém cenovém rozpětí se pohybují firmy, které provádějí "kvalitní" montáž výrobků KNAUF a RIGIPS v rámci trhu. Oslovili jsme několik certifikovaných firem a zde je výsledek". Dokument obsahuje celkem 37 položek vybraných typů SDK, u každé je ve sloupci označeném "do 500 m 2" a ve sloupci označeném "500 m 2 až 5 000 m 2" uvedena doporučená cena vyjádřená cenovým rozpětím.
V této podobě byl dokument zveřejněn na internetových stránkách Cechu až do 21. 1. 2003 včetně, kdy proběhlo na Úřadu jednání s účastníkem řízení (viz str. spisu 527-533); již následující den 22. 1. 2003 byla nabídková stránka www-"Cenový průzkum" a dokument "Výsledek cenového průzkumu ." zde uveřejněný, z internetových stránek Cechu odstraněn (viz spis str. 586 ). Závěr
Úřad konstatuje, že představenstvo Cechu schválilo dne 16. 10. 2001 návrh doporučených cen za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí (dále též "doporučené ceny"). Členové Cechu byli o tomto informováni zápisem z jednání představenstva, v němž je uvedeno, že tyto doporučené ceny budou uveřejněny na internetových stránkách Cechu. Účastník řízení nebyl schopen říci, kdy přesně k tomuto uveřejnění došlo. Svědek vypověděl, že doporučené ceny byly zveřejněny na internetu v průběhu roku 2002. Prokazatelně byl tento dokument ("Doporučené jednotkové ceny montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí") zveřejněn na internetových stránkách Cechu 5. 9. 2002, kdy byl jako příloha vytisknut z www.cechsdk.cz/html/ceny.html a zaslán Úřadu.
Druhý dokument označený jako "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" představenstvo Cechu projednalo jako svůj bod č. 2 programu označený cit.: "Doporučené ceny" dne 10. 10. 2002. V zápisu z tohoto jednání představenstva se uvádí cit.: "Cenový průzkum. Výsledek průzkumu cen za montáž a dodávku vybraných typů sádrokartonových konstrukcí bude zveřejněn na www.cechsdk.cz ." Kdy přesně byl vložen na internet dokument pod názvem "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" nebyl schopen účastník řízení sdělit. Úřad sám jej vytiskl z www stránek Cechu dne 18. 11. 2002.
Účastník řízení nevyloučil, že jako příloha zápisu z jednání představenstva byla členům rozeslána i konečná verze zpracovaných doporučených cen s výzvou, aby se k tomu vyjádřili.
Popis obou dokumentů viz dále.
Dokument označený jako "Doporučené jednotkové ceny montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí".
Dle bodu č. 2. programu pro jednání představenstva Cechu "Návrh doporučených cen + www" (viz pozvánka str. 396) schválilo představenstvo dne 16. 10. 2001 doporučené ceny vybraných typů sádrokartonových konstrukcí (dále též "SDK"). Tyto byly následně uveřejněny pod názvem "Doporučené jednotkové ceny montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" (viz příloha e-mailu předsedy odborné komise Ing. Pumeho-str. spisu 372-373, internetová verze doporučených cen z 5. 9. 2002 viz str. spisu 5-6).
První část tohoto dokumentu tvoří tabulka jednotlivých sádrokartonových konstrukcí rozdělená na příčky, podhledy, obklady (předstěny) a podkroví (bez izolace). Jednotlivé konstrukce jsou charakterizované tloušťkou příčky/označením ocelových profilů a označením sádrokartonových desek Knauf a Rigips. Ke každé položce je uvedena doporučená cena A-do 500 m 2 a doporučená cena B-500 m 2 až 5 000 m 2 v Kč/m 2 (spis str. 5-6). Tabulka obsahuje doporučené ceny u celkem 37 typů konstrukcí.
Pod tabulkou jsou uvedeny "základní podmínky", ve kterých je specifikováno, co obsahují jednotné ceny (např. použití originálních materiálů a dodržení konstrukčních podmínek a zásad podle technologických listů výrobců, dodávku a montáž zvukové a tepelné izolace podle konstrukčních a technologických podmínek výrobců, standardní výšky montáže sádrokartonových konstrukcí, dopravu a přesun materiálu bez ztížených nebo atypických podmínek, hrubý úklid, přesun, odvoz a skládkovné zbytkového materiálu, otvory do velikosti 2 m2 a organizační zajištění provedení díla včetně základního pojištění). Dále pak, co jednotné ceny neobsahují, např. speciální vyztužení u zárubní, u nosičů sanitární technologie a u atypických zavěšených konstrukcí, provedení atypických konstrukcí, ostění nebo jiné obložení otvorů a špalet, postavení a pronájem lešení pro montáž ve výšce nad 3,0 m a příplatek za ztížené montážní práce (i přesun materiálu) ve výšce nad 3,0 m (viz str. spisu 6).
Dokument označený jako "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí".
Dle bodu č. 2. programu pro jednání představenstva Cechu nazvaného " Doporučené ceny " (viz pozvánka str. 405 spisu) rozhodlo toto představenstvo dne 10. 10. 2002 o uveřejnění doporučených cen vybraných typů sádrokartonových konstrukcí pod názvem "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" (dokument např. str. spisu 330-332) . Tento dokument byl zveřejněný na internetových stránkách Cechu namísto původního dokumentu označeného "Doporučené jednotkové ceny montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí"-viz výše. Od výše popsaného dokumentu s doporučenými cenami se liší pouze změnou názvu v záhlaví dokumentu, a to z názvu "Doporučené jednotkové ceny montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" na "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí", a doplněním cenového rozpětí doporučených cen (pozn. v názvu obou dokumentů zůstala zachována stejná chyba ve slově "sádrokatonových"-kde vypadlo "r"). Beze změny zůstalo členění jednotlivých typů sádrokartonových konstrukcí, jejich označení i počet. Ceny ve sloupcích do 500 m 2 a 500 m 2 až 5000 m 2 jsou nadále označeny jako doporučené, nově jsou vyjádřeny rozpětím cen. Doporučené ceny uvedené v původním dokumentu zůstaly v této nové verzi dokumentu zachovány u všech konstrukcí jako horní hranice cenového rozpětí a byly doplněny hranicí dolní, která je nižší o 5, 10 nebo 15 Kč, ve dvou případech o 50 Kč a ve třech o 20 Kč. Např. u konstrukce příčky, W 111/SK 12, 75 mm/CW 50, 1 x GKB 12,5 mm/1 x RB 12,5 mm byla dříve doporučená cena v kategorii A do 500 m 2 560 Kč, novější dokument uvádí 550-560 Kč.
Hodnocení popsaných důkazů
Z výše uvedených důkazů vyplynulo, že úkol připravit návrh/sborník doporučených cen montáží SDK byl přijat usnesením valné hromady. Realizace úkolu byla zadána odborné komisi představenstva, ale vyjádřit se k němu mohli i členové Cechu. Ve zprávě o činnosti Cechu pro 5. VH, která se konala v roce 2001 (spis str. 468), je vyjádřen úmysl zveřejnit na webových stránkách Cechu sborník orientačních (doporučených) cen po jeho dokončení a schválení. Uvádí se zde, text - obchodní tajemství . Ze zápisu z jednání představenstva ze dne 26. 6. 2001 je patrná snaha Cechu seznámit s doporučenými cenami širokou odbornou veřejnost (doporučení uveřejnit doporučené ceny ve zpravodajích výrobců, v odborných časopisech a najít cestu, kterou by se dostaly doporučené ceny k investorům (spis str. 448). Dne 23. 8. 2001 pak již měl Ing. Pume zpracováno konečné znění doporučených cen dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí, které 16. 10. 2001 schválilo představenstvo k uveřejnění-viz výše.
Důležitým důkazem je také dopis Ing. Křivánka Úřadu z 5. 9. 2002, který dokladuje, že sborník doporučených jednotkových cen montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí vznikl po důkladné roční práci odborné komise představenstva Cechu a byl členy Cechu "řádně opřipomínkován". (spis str. 4) Z přílohy tohoto dopisu (viz výše) vyplývá, že nejpozději v den 5. 9. 2002 byly doporučené ceny zveřejněny na internetu. Členové se však o jeho zveřejnění dozvěděli prokazatelně ze zápisu z jednání představenstva Cechu ze dne 16. 10. 2001, v němž je uvedeno, že představenstvo schválilo dokument ke zveřejnění, kdy zápis je členům Cechu rozesílán.
Krátce poté, co Úřad zaslal Cechu zamítavé stanovisko ke zveřejnění materiálu s doporučenými cenami (viz výše), došlo k jednání představenstva Cechu dne 10.10.2002. Výsledkem bylo nahrazení dokumentu "Doporučené jednotkové ceny montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" na internetových stránkách Cechu dokumentem označeným jako "Výsledek cenového průzkumu za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí", v souladu se zápisem z tohoto jednání představenstva Cechu, který projednal bod 2. Programu-"Doporučené ceny"-viz výše.
Tento dokument s doporučenými cenami označený jako "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" byl skutečně na internetu zveřejněn (nejpozději dne 18. 11. 2002, kdy jej zajistil Úřad) a to až do 21. 1. 2003, kdy došlo k jeho stažení.
Výpověď svědka
Jako svědek byl vyslechnut Ing. Petr Pume, člen představenstva Cechu a vedoucí odborné komise Cechu, která zpracovávala dokument s doporučenými cenami vybraných typů SDK. Svědek je jednatelem společnosti Inter Gips spol. s r.o., která je členem Cechu.
Na otázku Úřadu, proč představenstvo (str. spisu 432) přijalo úkol vydat sborník doporučených cen, svědek odpověděl: "Jedná se spíše o návrh cenových hladin, vzniklo to spíše ze snahy pomoci investorům, generálním dodavatelům, malým stavebním firmám a laické veřejnosti. Pomoci vyspecifikovat typy konstrukcí a dát prvotní informaci o cenové hladině za tyto konstrukce. Laický zájemce o výstavbu potřebuje zjistit náklady např. na půdní vestavbu a místo sáhodlouhého obesílání stavebních firem a obdržení zcela rozdílných výsledků, ve kterých jako laik není schopen se zorientovat, tak tyto cenové hladiny a specifikace jednotlivých konstrukcí dávají reálnější náhled na celkovou kalkulaci."
K dotazu, k čemu měly tyto ceny sloužit ve vztahu ke členům Cechu, uvedl: "Tato cenová hladina, kterou Cech zpracoval, je v podstatě průřezem náhledů pro orientaci jednotlivých členů." Dále uvedl, že tento úkol vznikl na základě diskuse představenstva Cechu, problematika cenových hladin je známa několik let, až to vyústilo v tento úkol. Plnění úkolu bylo dál zajišťováno tak, že odborná komise Cechu sestavila tabulku jednotlivých typů konstrukcí, včetně jasné specifikace a tuto tabulku poskytla dostupným (tzn. na koho v tu chvíli byly kontakty) členům a nečlenům Cechu za účelem získání cenových hladin z celé ČR. Toto se odehrálo asi před rokem a půl. Odeslání této tabulky nezajišťoval svědek, ale kancelář Cechu a jednotliví členové představenstva Cechu. Odezva byla malá, z hlediska komplikací ustanovení cenových hladin jednotlivých typů konstrukcí. Odpovědi byly zpracovávány v kanceláři Cechu. Svědek tyto získal předběžně zpracované a konzultoval je s pí Vošahlíkovou (vedoucí Kanceláře Cechu), protože vznikly nereálné rozdíly mezi jednotlivými jednotkovými cenami. Uvedl, že tyto rozdíly vznikly nejednotným pochopením této tabulky, právě z důvodu nekonkretizování všech podmínek.
K dotazu, kdo a kdy schválil konečnou verzi doporučených cen svědek uvedl: "Představenstvo neschválilo zveřejnit doporučené ceny (pracovní název), ale uveřejnit cenové hladiny, které byly potom zveřejněny. Tyto hladiny byly zveřejněny v průběhu roku 2002, pokud si pamatuji, byly zveřejněny pouze na internetu." K tomu, jaké ceny byly vzaty za relevantní do konečné verze cenových hladin a z kolika ceníků bylo vycházeno, svědek uvedl, že pokud je mu známo, vycházelo se ze všech přijatých odpovědí, a cenové hladiny byly stanoveny průměrem a zaokrouhleny dle citu členů představenstva. Bylo to v závislosti na tom, jestli tam bylo několik vybočujících výsledků.
K dotazu, zda byla dána členům Cechu možnost se vyjádřit ke konečné verzi zpracovaných cenových hladin, kdy a jakým způsobem-svědek odpověděl: "Členové představenstva Cechu se vyjádřili na zasedání představenstva Cechu. Z hlediska toho, že odpovědi byly v tak malé míře, trvala by reakce opět několik měsíců, proto proces odsouhlasení verze byl zkrácen pouze na představenstvo. Všichni členové Cechu dostávají zápisy z představenstva Cechu, a proto jsou informováni o všem, co se na představenstvu projednává."
K dotazu, kdo řídil a odpovídal za zpracovávání cenových hladin a jaká byla role odborné komise představenstva Cechu (členů této komise), svědek uvedl: " Odbornou komisi jsem řídil já, já a odborná komise a kancelář Cechu zpracovávala výsledky. Šlo o dlouhodobý proces, v závěru se ho účastnila i paní Ing. Hynštová (pozn. Úřadu: výkonná tajemnice Cechu) a průběžně i členové představenstva." Svědkovi nebylo známo, zda doporučené ceny byly zveřejněny v nějakém odborném časopise.
Na závěr své výpovědi svědek uvedl, cit. "každé výběrové řízení, kterého se zúčastní moje firma stanovuje jednotkové ceny za jednotlivé typy konstrukcí v závislosti na tomto výběrovém řízení a všech ostatních vlivech. Řešení problematiky celorepublikově doporučených cen se mi jeví z hlediska praxe neopodstatněné, nesmyslné. Jednotkové ceny jsou stanoveny tržním mechanismem. Ceny stavebních prací, včetně cen za sádrokartonové konstrukce se samozřejmě mění a to i v krátkých obdobích několika týdnů."
(Protokol o výslechu svědka viz str. spisu 522-526).
Jednání s účastníkem řízení
Dne 21.1.2003 se uskutečnilo jednání s účastníkem řízení (protokol viz str. 527-533), kterého se zúčastnil Ing. Martin Křivánek, současný místopředseda představenstva Cechu (na základě plné moci vystavené předsedou představenstva) a Mgr. Jan Hynšt, právní zástupce Cechu.
Ing. Křivánek uvedl, že od první řádné valné hromady byl ve funkci předsedy představenstva Cechu až do září roku 2002, kdy byla 6. valná hromada a od té doby je místopředsedou představenstva."
K otázce Úřadu, proč valná hromada (str. spisu 432) přijala ve svém usnesení úkol vydat sborník doporučených cen, Ing. Křivánek uvedl: " Valná hromada o tomto úkolu rozhodla na návrh některého z členů na valné hromadě. Sborník doporučených cen byl pouze můj pracovní název. Sborník doporučených cen měl být zpracován z důvodu zajištění kvality montovaných konstrukcí. Situace na trhu byla taková, že investoři vůbec netušili za jakou cenu se vůbec dají montovat a dodávat sádrokartonové konstrukce, ceny byly tlačeny tak nízko, že už nešly provádět kvalitně, v mnoha případech byly pod úrovní materiálových vstupů. Cech vznikl kvůli tomu, aby zajistil kvalitu výrobku a montáže těchto konstrukcí."
K dotazu, jak měly doporučené ceny přispět ke zlepšení kvality, Ing. Křivánek uvedl: "Mělo být signalizováno investorům, že cena pod určitou úroveň může být na úkor kvality." K tomu, jak byla zjišťována úroveň cen, která již kvalitu ohrožovala (při četnosti různých druhů konstrukcí), sdělil: "V podstatě jsme se snažili udělat cenový průzkum u našich členů. Téměř dva roky jsme to vymýšleli, jakým způsobem na to jít. Dospěli jsme k tomu, že nemůžeme spravedlivě a na puntík definovat přesně cenu, která už ukazovala, že to může být na úkor kvality. Začali jsme tím, že jsme průzkum udělali ze členů představenstva, kteří jsou zastoupeni z různých krajů. Členů představenstva je 13, jsou mezi nimi velké i malé firmy. Bylo tam několik kol zjišťování, některá měla špatný ohlas. Kdy přesně členové představenstva dávali své podklady nejsem schopen říct. V dalším kole jsme to opakovali, abychom dostali víc podkladů. Nejdřív na to zasedla odborná komise asi v roce 2001 nebo začátkem 2002. Odborná komise to měla za úkol zbilancovat a předložit představenstvu ke schválení." Dále uvedl, že z jiných cechů ho varovali, aby nenarazili, a proto napsal dopis Úřadu, abyste se k tomu vyjádřil. Uvedl, že v té době byl již sborník hotový.
K tomu, zda byla dána členům možnost vyjádřit se ke konečné verzi zpracovaných doporučených cen, sdělil, že všichni členové dostali poštou zápis z představenstva týkající se této konečné verze, s výzvou, aby se k tomu vyjádřili. Uvedl, že si není jistý, ale myslí si, že šel "návrh" spolu se zápisem.
K dotazu Úřadu, který orgán a kdy posoudil nebo schválil konečnou verzi doporučených cen, Ing. Křivánek uvedl: " Konečná verze byla schválena představenstvem-viz zápis." K tomu, zda se po zveřejnění na internetu neobávali, že konkurence bude dávat nižší ceny, uvedl, že mohla dávat nižší ceny, ale investor by se jí mohl zeptat, zda tam má za tu cenu všechno. Šlo o to, aby investora jemně navedli, aby si nabídnutou cenu ověřil, z hlediska obsahu dodávky, případně zda nejde o firmu, která dává nižší ceny např. proto, že ví, že na trhu končí, aby získala zálohu, případně vybere jen zálohu.
Na otázku Úřadu, jakým způsobem došla odborná komise k výsledku doporučených cen, který byl zveřejněn, Ing. Křivánek uvedl: "Domnívám se, že se vypustila cena nejvyšší a nejnižší a ze středu se udělal rozumný průměr. Přesně to nevím, protože práce komise jsem se neúčastnil."
K dotazu, kdy došlo k přejmenování z "Doporučených jednotkových cen montážních firem za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" na "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" a doplnění cenového rozpětí, Ing. Křivánek uvedl: "Na záměně názvů/korekci a doplnění cenového rozpětí jsme se domluvili zřejmě na některém jednání představenstva následujícím poté, co byl Úřad dotázán." Dále sdělil, že on doporučeným cenám pořád říká cenový průzkum, za práci odpovídal Ing. Pume, předseda odborné komise on sám jako tehdejší předseda představenstva.
Ve svém vyjádření dále uvedl, že výsledek cenového průzkumu neměl charakter rozhodnutí Cechu, ani doporučení a nebyl členům ani jiným subjektům nijak direktivně nařizován. Dále účastník řízení argumentoval tím, že doporučené ceny nemají žádný význam vzhledem k silně proměnlivým podmínkám na trhu.
Přílohou protokolu z jednání s účastníkem řízení je dokument označený jako "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí" obsahující doporučená cenová rozpětí u jednotlivých druhů SDK, vytištěný téhož dne (21. 1. 2003) z internetu. Hodnocení výpovědi svědka
Svědek, ve své výpovědi trval na označení "cenové hladiny" a odmítal název "doporučené ceny" s tím, že "doporučené ceny" byly pouze pracovní název. Pokud jde o účel vypracování doporučených cen potvrdil, že doporučené ceny měly pomoci investorům, generálním dodavatelům, malým stavebním firmám, laické veřejnosti ale i členům Cechu k cenové orientaci ohledně možných nákladů na vestavby. K procesu vypracovávání doporučených cen uvedl, že členové byli obesláni za účelem získání jimi uplatňovaných cenových hladin (tabulka jednotlivých typů konstrukcí k doplnění cen s cílem zjištění cenové hladiny, včetně jasné specifikace, byla rozeslána Cechem v dané době dostupným členům a nečlenům Cechu). Výsledné zpracování odráželo určitý průměr ze získaných cenových informací. Potvrdil dále, že všichni členové Cechu dostávají zápisy z jednání představenstva Cechu (pozn.Úřadu: povinnost předat všem členům Cechu zápisy z jednání představenstva vyplývá i ze Stanov Cechu), a jsou tak informováni o všem, co se na představenstvu projednává, tzn. i o procesu tvorby doporučených cen i o jejich uveřejnění. Členové představenstva Cechu pak byli přímo informováni o vývoji prací na sborníku doporučených cen. Hodnocení vyjádření účastníka řízení
Ve svém vyjádření účastník řízení objasnil, že sborník doporučených cen měl být zpracován z důvodu zajištění kvality montovaných konstrukcí a jako obrana proti příliš nízkým cenám, za které dle jeho názoru již nejde provádět kvalitní montáž sádrokartonových konstrukcí. Měly být signálem pro investory, že nízká cena dodávky a montáže již nezaručuje kvalitu. Také on potvrdil, že všichni členové Cechu dostali poštou zápis z představenstva, s výzvou, aby se vyjádřili ke konečné verzi zpracovaných doporučených cen, domníval se (nebyl si však jistý), že jejich návrh šel spolu se zápisem. Dále též, že konečná verze doporučených cen byla schválena představenstvem.
Uvedl dále, že získal informace o možné kolizi se zákonem, a proto byl dotázán Úřad.
Pokud jde o změnu názvu u druhého dokumentu označeného jako "Výsledek cenového průzkumu " uvedl, že se na tom (i dalších korekcích) domluvili na některém jednání představenstva po obdržení stanoviska Úřadu. Závěr
Úřad konstatuje, že Cech cíleně vypracoval, schválil svým orgánem a zveřejnil pro své členy i pro širokou veřejnost doporučené ceny vybraných typů sádrokartonových konstrukcí. Tyto zveřejnil na svých internetových stránkách, přičemž všichni členové Cechu byli o jejich tvorbě i zveřejnění informováni, přinejmenším jim byla dána možnost se s nimi seznámit na odkazovaných www adresách Cechu.
Tyto doporučené ceny nebyly pro členy Cechu závazné, ale byly deklarovány Cechem jako doporučené ceny, které odpovídají dobré a kvalitní montáži sádrokartonových konstrukcí a za kterými Cech stojí svojí autoritou. Měly zamezit příliš nízkým cenám, které by již této kvalitní montáži neodpovídaly, a pomoci investorům i ostatním zákazníkům, stejně jako členům Cechu, v cenové orientaci. Vymezení relevantního trhu
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží nebo služeb, které jsou schopny uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Věcné vymezení relevantního trhu
Dle stanov Cechu musí člen Cechu vykonávat soukromou podnikatelskou činnost v oborech týkajících se sádrokartonových stavebních systémů. Členové Cechu nabízejí služby dodávky a montáže suchých staveb, ať již jako svoji jedinou činnost nebo společně s ostatními stavebními pracemi ( jsou mezi nimi i výrobci sádrokartonových systémů).
Obsahem montáže suchých staveb je podle nařízení vlády ČR č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, provádění montáží nosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů konstrukcemi ze sádrokartonu dle stanovených technologických postupů včetně konstrukcí s požadavky na protipožární odolnost při rekonstrukcích, nástavbách, vestavbách i novostavbách obytných a průmyslových objektů. Provádění zateplování obvodových plášťů budov kontaktními a nekontaktními zateplovacími systémy. V rámci živnosti lze dále provádět zhotovování lehkých přestavitelných příček, dvojitých instalačních podlah, instalačních šachet, příčky ze sádrových či jiných obdobných bloků nebo panelů a speciálních akustických konstrukcí. Povrchová úprava konstrukcí z materiálu obsahujících sádrovec, montáž doplňkových konstrukcí-zárubní včetně dveřních křídel, osazování střešních oken, fabionů, rolet, žaluzií, větracích mřížek, ozdobných lišt a podobně.
Jedná se o tzv. suchou výstavbu s minimální spotřebou vody. Přičemž montáž sádrokartonových konstrukcí tvoří pouze část obsahu montáže suchých staveb, kde jsou zahrnuty i další práce.
Z hlediska poptávky nelze uvažovat o zastupitelnosti služeb dodávky a montáže sádrokartonových konstrukcí jiným druhem služeb z oboru montážních a stavebních činností. Doporučené ceny Cechu obsahují specifikaci jednotlivých SDK vybraných základních typů (příčky, podhledy, obklady a podkroví) a ceny zahrnují dodávku a montáž těchto konstrukcí. Na základě uvedených skutečností vymezil Úřad trh, který je relevantní danému případu z hlediska věcného jako trh služeb dodávky a montáže sádrokartonových konstrukcí.
Geografické vymezení relevantního trhu
Relevantní trh z hlediska geografického zhrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží nebo službách za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Nebylo zjištěno, že by pro poskytování předmětných služeb existovaly na některé části území ČR zásadně odlišné podmínky. Z uvedeného důvodu je z hlediska geografického relevantním trhem území celé České republiky, neboť poskytování služeb dodávky a montáže sádrokartonových konstrukcí probíhá na celém tomto území za homogenních podmínek. Časové vymezení relevantního trhu
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami služeb dodávky a montáže SDK po celý kalendářní rok. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý.
Podíl Cechu-resp. jeho členů poskytujících služby dodávky a montáže SDK na relevantním trhu.
Především je třeba uvést, že neexistuje evidence počtu subjektů poskytujících v ČR služby dodávek a montáží SDK, aby bylo možno posoudit, jaký počet těchto subjektů Cech sdružuje. Uvedenou činnost je možné provádět v rámci živnosti "provádění staveb, jejich změn a odstraňování", dále živnosti "provádění jednoduchých staveb a drobných staveb, jejich změn a odstraňování" a řemeslné živnosti "montáž suchých staveb". Na tuzemském trhu tak působí značný počet subjektů oprávněných v rámci stavební činnosti dodávat a montovat SDK. Pouze z údajů o počtu živností evidovaných v oboru "montáž suchých staveb" vyplývá, že k 31. 12. 2002 bylo evidováno cca 7 672 vydaných živnostenských oprávnění. I když zdaleka všichni nejsou aktivními poskytovateli uvedených služeb, má tento údaj určitou vypovídací hodnotu orientačně o minimálním počtu subjektů působících v daném oboru služeb. Z celkového počtu členů Cechu poskytuje služby dodávky a montáží SDK cca 61 subjektů, tj. 0,8 % subjektů jímž bylo vydáno živnostenské oprávnění v oboru montáž suchých staveb; se zohledněním počtu soutěžitelů, kteří provádějí uvedené služby v rámci dalších dvou výše uvedených živností by se podíl počtu soutěžitelů sdružených v Cechu ještě snížil.
Samotný údaj o počtu soutěžitelů sdružených v Cechu však nemá dostatečnou vypovídací hodnotu, neboť rozhodující je podíl členů sdružení poskytujících uvedené služby na celkovém obratu dosaženém na relevantním trhu. Celkový obrat dosažený z provádění uvedených služeb však rovněž není žádným orgánem či organizací sledován/evidován. Nelze tak objektivně zjistit a vyjádřit, jaký vliv uplatňuje Cech prostřednictvím postavení svých členů na relevantním trhu. Dopad rozhodnutí Cechu na relevantní trh
Úřad vyžádal od členů Cechu poskytujících služby dodávky a montáže SDK informace o jimi uplatňovaných cenách služeb v roce 2002 a 2003.
Osloveno bylo celkem 65 členů Cechu (z toho 2 sdělili, že tuto činnost již neprovádějí, 2 jsou pouze výrobci sádrokartonových materiálů). Část členů uvedla, že ceníky zpracovány nemají protože cenu kalkulují individuálně, případně při tvorbě ceny využívají ceníkový program společností ÚRS Praha, a.s. a RTS, a.s. Brno, či ceny odvozují s kalkulací dle sborníku stavebních prací-sádrokartonové konstrukce těchto dvou společností. 33 členů Cechu poskytlo, případně Úřadu vyplnilo své ceny; z nich bylo možno porovnat ceny od 29 členů Cechu (ostatní neměli ceny v porovnatelných konstrukcích nebo parametrech).
Ceny u 29 členů Cechu byly vyplněny v kategorii do 500 m 2 , pouze 15 z nich dodalo/vyplnilo své ceny u konstrukcí také v kategorii nad 500 m 2 , případně ji vyznačilo jako míru slevy oproti ceně konstrukce dle kategorie A. Z uvedeného vyplývá, že nejběžnější dodávky a montáž SDK jsou realizovány v základní kategorii do 500 m 2 , a proto Úřad provedl porovnání cen členů Cechu ve vztahu k cenám doporučeným Cechem pro tuto kategorii.
Porovnání cen za dodávku a montáž SDK užívaných členy Cechu s doporučenými cenami přijatými představenstvem Cechu dne 16. 10. 2001.
Nižší ceny
Z 29 členů Cechu, kteří dodali ceny, se u všech vyskytují nižší ceny dodávek a montáže SDK, nežli je doporučená cena.
Z toho:
11 členů má nižší ceny u 20 a více položek/konstrukcí SDK, a to u 37, 34, 31, 30, 28, 28, 27, 26, 25, 25 a 22 položek.
8 členů má nižší ceny u 10 až 19 položek, a to u 19, 15, 14, 13, 13, 12, 12 a 11 položek.
Ostatní členové mají nižší ceny jen u menšího počtu položek.
Vyšší ceny
Z 29 členů, kteří dodali ceny, má vyšší ceny dodávek a montáže SDK nežli je doporučená cena celkem 23 členů.
Z toho:
8 členů má vyšší ceny u 20 a více položek/konstrukcí SDK, a to u 33, 33, 32, 29, 28, 24, 22 a 21 položek.
5 členů má vyšší ceny u 10 až 19 položek, a to u 18, 17, 16, 15 a 13 položek.
Ostatní členové mají vyšší ceny jen u menšího počtu položek.
Shodná cena s doporučenou cenou Cechu byla nalezena u 16 členů, a to u 7, 5, 4, 4, 3,
3 x 2 a 8 x 1 položek.
Závěr : Shodné ceny (odpovídající doporučeným cenám Cechu) byly u členů zjištěny jen v malém počtu položek; zcela převažovaly ceny nižší, které se vyskytovaly u většího počtu členů a také u největšího počtu položek. V menší míře pak byly u členů zjištěny ceny vyšší nežli ceny doporučené Cechem.
B) Porovnání cen za dodávku a montáž SDK užívaných členy Cechu s doporučeným cenovým rozpětím obsaženým v dokumentu Cechu nazvaném "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí"
Z 29 členů, kteří dodali své ceny, je u jednoho člena rozpětí cen vyšší, takže pokrývá rozsah rozpětí doporučených cen (dolní hranici cen má člen nižší, horní hranici cen má vyšší v porovnání s rozpětím doporučených cen).
Nižší ceny
Z 29 členů, kteří dodali ceny, se u 26 členů vyskytují ceny nižší nežli, je dolní hranice rozpětí doporučených cen.
Z toho:
9 členů má nižší ceny nežli je dolní hranice doporučeného rozpětí u 20 a více položek a to u 32, 28, 27, 25, 25, 24, 23, 23 a 21 položek.
5 členů má nižší ceny u 10 až 19 položek, a to u 16, 16, 12, 12 a 10 položek.
Ostatní členové mají nižší ceny (pod dolní hranici doporučeného cenového rozpětí) jen v menším počtu položek.
Vyšší ceny
Z 29 členů, kteří dodali ceny, se u 23 členů vyskytují ceny vyšší přesahující horní hranici doporučeného cenového rozpětí.
Z toho:
8 členů má vyšší ceny (přesahující horní hranici doporučeného cenového rozpětí) u 20 a více položek/druhu konstrukcí, a to u 33, 2 x 32, 29, 29, 26, 25 a 21 položek.
5 členů má vyšší ceny u 10 až 19 položek, a to u 18, 17, 16, 15 a 13 položek.
Ostatní členové mají vyšší ceny jen u malého počtu položek.
Cena pohybující se v rámci doporučeného cenového rozpětí byla zjištěna u 21 členů Cechu, a to u 37, 9, 8, 7, 6, 3 x 5, 4 x 3, 5 x 2 a 4 x 1 položek.
Závěr : Ceny odpovídající doporučenému cenovému rozpětí Cechu byly u členů Cechu nalezeny jen u malého počtu položek. Zcela převažovaly u členů Cechu ceny nižší, nežli je dolní hranice doporučeného cenového rozpětí, dále byly výrazněji zastoupeny i ceny vyšší přesahující horní hranici doporučeného cenového rozpětí u jednotlivých konstrukcí.
Jeden člen Cechu ve své odpovědi Úřadu uvedl, že své ceny porovnávají s Cechem a udržují se na podobné úrovni (spis str. 828). U jednoho člena Cechu bylo zjištěno, že jeho aktuální ceny byly oproti cenám, které tento člen poskytl Cechu při zpracovávání doporučených cen (spis str. 570-576), přizpůsobeny hladině doporučených cen(sníženy). Shrnutí
Z porovnání cen je patrné, že ceny uplatňované členy Cechu zcela nezohledňovaly doporučené ceny (přijaté představenstvem dne 16.10.2001), případně doporučené cenové rozpětí přijaté představenstvem dne 10. 10. 2002. Ze soutěžního hlediska je významný značný počet členů i položek s nižšími cenami nežli jsou ceny, které byly Cechem doporučeny (i když z přehledu srovnání cen str. 862 až 873 vyplývá, že rozdíl proti spodní hranici doporučené ceny Cechu nepředstavuje mnohdy významné částky). Srovnání cen ukazuje, že bylo snahou Cechu zmapovat cenovou hladinu uplatňovanou členy Cechu a tuto použít jako základ pro nastavení doporučené úrovně cen za dodávku a montáž SDK. Výpověď svědka a vyjádření účastníka řízení potvrzuje, že Cech zpracovával doporučené ceny jako určitý průměr z ceníků svých členů. Snahou Cechu bylo sjednotit ceny za dodávku a montáž sádrokartonových konstrukcí na určité přijatelné úrovni.
Z kvality soutěžního prostředí (vysoká četnost soutěžitelů) a dle počtu soutěžitelů sdružených v Cechu lze uzavřít, že rozhodnutí Cechu o přijetí doporučených cen za dodávku a montáž SDK a jejich uveřejnění, jakož i následující rozhodnutí Cechu o doporučených cenách za tyto služby v modifikované podobě-s cenovým rozpětím u dodávky a montáže jednotlivých konstrukcí-bylo přinejmenším způsobilé narušit hospodářskou soutěž na trhu a ovlivnit cenovou hladinu těchto služeb poskytovaných nezávislými soutěžiteli (ve směru jejího sjednocování/sbližování). Posouzení jednání účastníka řízení z hlediska zákona
Předmětem zákona je dle § 1 ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo, za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu ohrožení (dále jen "narušení")
dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1),
zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo
spojením soutěžitelů.
Podle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli podle tohoto zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
Dle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku.
V § 3 odst. 2 zákona je uveden příkladný výčet dohod zakázaných ve smyslu § 3 odst. 1 zákona; m.j. jsou to zejména dohody, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže proto, že obsahují ujednání o přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách (viz § 3 odst. 2 písm. a/ zákona).
Nepřítomnost ziskového prvku v činnosti soutěžitele není z hlediska osobní působnosti zákona rozhodná. Typickým příkladem jsou svazy podnikatelů, živnostenská společenstva, komory a jiná sdružení, jejichž činnost může ovlivnit hospodářskou soutěž na trhu výrobků či služeb. V tomto smyslu je Cech , jako sdružení zaregistrované dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které sdružuje fyzické a právnické osoby vykonávající činnost v oborech týkajících se sádrokartonových stavebních systémů, sdružením ve smyslu § 2 odst. 1 zákona , jehož činnost může ovlivňovat hospodářskou soutěž na trhu dodávky a montáže sádrokartonových konstrukcí a je tedy "soutěžitelem" , na kterého plně dopadá osobní působnost zákona (viz § 2 odst. 1 zákona).
K argumentu účastníka řízení , že "Výsledek cenového průzkumu .." neměl charakter rozhodnutí Cechu, ani doporučení a nebyl členům nijak direktivně nařizován, Úřad uvádí:
Pojem "rozhodnutí sdružení soutěžitelů" (které může ovlivnit hospodářskou soutěž), je v zájmu efektivní aplikace zákona vykládán z hlediska projevu vůle široce; zahrnuje nejen rozhodnutí, dohody, usnesení orgánů sdružení či opatření jeho výkonných orgánů, ale také může jít o stanovy, vnitřní předpisy sdružení apod. Rozhodnutí sdružení soutěžitelů rovněž nemusí být vydáno ve formě předvídané interními předpisy sdružení. Rozhodnutí sdružení soutěžitelů také nemusí být nutně závazné pro členy sdružení, ani výsledkem konsensu všech členů sdružení. Pro jeho protiprávnost z hlediska zákona je rozhodné, ovlivňuje-li, případně je způsobilé ovlivnit soutěžní chování členů sdružení, v důsledku čehož toto rozhodnutí má nebo může mít dopad na hospodářskou soutěž (tj. nastalo v jeho důsledku skutečné narušení soutěže, nebo rozhodnutí sdružení soutěžitelů k tomuto narušení soutěže na trhu může vést). Tento výklad zastává také Vrchní soud (viz rozhodnutí VS č.j. 2A 5/96). Pokud jde o popírání doporučujícího charakteru rozhodnutí Cechu-odkazuje Úřad jednak na popis dokumentu přijatého představenstvem Cechu 16.10.2001 (jeho z označení včetně nadpisu sloupců uvádějících ceny), jakož i na text zprávy o činnosti Cechu připravené pro jednání 5. VH k tomuto tématu a též celkové okolnosti přípravy a přijetí doporučených cen; vyplývá z nich doporučující charakter. Obdobně u pozměněné verze dokumentu projednané představenstvem Cechu dne 10.10.2002 zůstalo zachováno označení cenového rozpětí jako "doporučené"-viz též název příslušného bodu programu daného jednání představenstva Cechu.
Rozhodnutí sdružení soutěžitelů spočívající v doporučování cen zboží nebo služeb adresované členům sdružení (kteří jsou navzájem vůči sobě konkurenty v horizontální úrovni trhu) má protisoutěžní charakter; je vždy způsobilé ovlivnit chování svých členů při rozhodování o ceně jejich zboží či služeb a představuje tak porušení zákona. Smyslem takového rozhodnutí sdružení soutěžitelů je unifikovat určité chování členů sdružení (např. při určování cen jejich služeb) poté, co o něm bylo předem na úrovni sdružení jednáno či bylo s členy konzultováno. Umožňuje jednotlivým členům sdružení identifikovat svou např. cenovou politiku s konkurencí. Takové rozhodnutí sdružení poskytuje členům sdružení jistotu očekávání, že obdobně se např. při tvorbě cen budou chovat také ostatní členové sdružení (což snižuje jejich rizika vyplývající z hospodářské soutěže). Doporučení (zejména cenového charakteru) obsažená v rozhodnutích sdružení soutěžitelů tak mohou mít na trhu účinek rovnocenný dohodám o určení cen, jsou-li přímo adresována členům sdružení. Protisoutěžní účinky takového rozhodnutí sdružení soutěžitelů se pak zvyšují, je-li uveřejněno takovým způsobem, že i soutěžitelé (konkurenti členů sdružení) stojící mimo sdružení se s ním mohou seznámit a přizpůsobovat tomu své chování v soutěži.
Doporučené ceny vybraných typů sádrokartonových konstrukcí schválilo dne 16. 10. 2001 představenstvo Cechu jako řídící orgán Cechu. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uvedeno, kde na internetu budou uveřejněny tyto doporučené ceny (což bylo také realizováno), byl rozeslán všem členům Cechu; část členů byla s konečnou verzí doporučených cen seznámena rozesláním kanceláří Cechu (viz např. str. spisu 376, 378, 380 a 382). Členové Cechu byli ze zápisů představenstva informováni, že Cech se tímto zabývá, byli osloveni o poskytnutí svých cen, řada z nich (např. členové představenstva a odborné komise) spolupracovala při jejich vytváření. Rovněž v dopisu předsedy představenstva Cechu, který zaslal Úřadu
5. 9. 2002 se uvádí, že sborník doporučených cen byl členy Cechu "řádně opřipomínkován". Obdobně projednalo představenstvo "Doporučené ceny" dne 10. 10. 2002 a zápisem informovalo o způsobu jejich uveřejnění (viz výše). Z uvedeného vyplývá, že jde tedy o adresné úkony Cechu určené jeho členům.
Zpracování doporučených cen bylo odůvodněno snahou omezit nabízení těchto služeb za výrazně nižší ceny (o nichž se účastník řízení domnívá, že jsou podnákladové či nereálné a neodpovídají kvalitně provedené montáži sádrokartonů) a snížit rizika působení konkurence na trhu, k nimž dochází při nabízení těchto služeb za nižší ceny. Schválení doporučených cen mělo také signalizovat zadavatelům a investorům jaká cena by měla být považována za odpovídající a jaká naopak již "neodpovídá kvalitnímu provedení dodávky" a tudíž by měla být z nabídky u zadavatelů vyloučena. Členové Cechu tak mohli navzájem získat "jistotu" povědomí o tom, v jakých cenách se budou pohybovat ve svých nabídkách služeb u zadavatelů suchých staveb a zvýšení jistoty, že při výběrových řízeních se jejich nabídky z hlediska nabízených cen služeb vyrovnají/přiblíží a sníží tak vliv ceny na výběr dodavatele služeb. Je způsobilé ovlivnit i chování ostatních soutěžitelů, kteří nejsou členy Cechu (přizpůsobení jejich obchodní politiky). Je tedy přinejmenším způsobilé vést k narušení hospodářské soutěže probíhající na relevantním trhu mezi poskytovateli služeb dodávky a montáže sádrokartonových konstrukcí, omezuje soutěž jak z hlediska rozsahu nabídky služeb (viz též specifikace, co doporučená cena zahrnuje a co nikoli) tak i soutěž v jejich ceně.
K argumentu účastníka řízení, že doporučené ceny nemají žádný význam vzhledem k silně proměnlivým podmínkám na trhu, Úřad uvádí, že ceny za uvedené služby jsou do určité míry tvořeny individuálně, avšak z odpovědí oslovených členů Cechu vyplývá, že jejich jednotkové ceny za dodávku a montáž SDK platí v mnoha případech po dobu jednoho roku i déle.
Rozhodnutí představenstva Cechu o schválení doporučených cen za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí přijaté dne 16. 10. 2001, kvalifikuje Úřad jako rozhodnutí sdružení soutěžitelů dle § 3 odst. 1 zákona o určení ceny služeb ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) zákona. Obdobně kvalifikuje Úřad také druhou verzi dokumentu, projednanou představenstvem Cechu dne 10.10.2002 a zveřejněnou pod označením "Výsledek cenového průzkumu dodávky a montáže vybraných typů sádrokartonových konstrukcí", který je pouze modifikací původního dokumentu-se snahou realizovat původní cíl (viz změna označení a uvedení mírného cenového rozpětí u jednotlivých typů konstrukcí, které je nadále označeno jako "doporučená cena").
Dále se Úřad zabýval tím, zda k porušení zákona došlo ze strany Cechu úmyslně či z nedbalosti. Úřad konstatuje, že Cechu je známo, že jeho členové-poskytovatelé služeb dodávky a montáže SDK-jsou nezávislými konkurenty působícími na trhu v horizontální úrovni. Je mu také zcela mimo pochybnost známo, že každý soutěžitel má své ceny za jím poskytované služby tvořit bez kooperace s ostatními subjekty, s nimiž se účastní hospodářské soutěže. Sdružení soutěžitelů svými rozhodnutími nesmí tuto kooperaci nahrazovat. Účastník řízení tedy nemohl svým rozhodnutím ovlivňovat výši cen uvedených služeb, aniž by tím současně porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže. Pokud tak učinil, byl si přinejmenším vědom toho, že na základě jeho rozhodnutí může dojít k narušení soutěže na relevantním trhu a pro případ, že se tak stane, byl s tím srozuměn. K tomuto Úřad také uvádí, že účastník řízení potvrdil, že mu bylo ze strany jiných sdružení signalizováno, že zmíněná aktivita Cechu může být v rozporu se zákonem (viz výše), sám se také dotázal Úřadu, zda se nedostane do konfliktu se zákonem při uveřejnění doporučených cen, tyto doporučené cen vytištěné z internetových stránek Cechu pak k dotazu připojil.
Po obdržení stanoviska Úřadu informujícího o tom, že takové rozhodnutí Cechu by podléhalo zákazu dohod ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, Cech pouze změnil název zveřejněného dokumentu a doplnil jej o cenové rozpětí doporučených cen (viz výše); následně dokument uveřejnil na svých internetových stránkách (o uveřejnění byli opět členové Cechu ze zaslaného zápisu z jednání představenstva ze dne 10.10.2002 informováni). Úřad tedy uzavírá, že ve smyslu § 22 odst. 2 zákona porušil účastník řízení zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona úmyslně, avšak dle všech okolností případu jde o úmysl nepřímý.
Závěr
Úřad dospěl na základě zhodnocení všech důkazů (jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti) k tomu, že rozhodnutí představenstva Cechu ze dne 16.10.2001, jímž schválilo doporučené ceny za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí, jakož i rozhodnutí představenstva Cechu o doporučených cenách (cenovém rozpětí) ze dne 10. 10. 2002, je dle
§ 3 odst. 1 zákona zakázaným a neplatným rozhodnutím sdružení soutěžitelů o určení ceny těchto služeb ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) téhož zákona, které mohlo vést k narušení soutěže na trhu služeb dodávky a montáže sádrokartonových konstrukcí.
Praxe v EU
Evropská komise obdobně posuzuje dle čl. 81 Smlouvy o založení ES ve znění Amsterodamské smlouvy rozhodnutí sdružení soutěžitelů, která by mohla ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení nebo narušení soutěže na společném trhu. Např. v rozhodnutí Evropského soudního dvora č. 45/85-VdS v. Commisssion. VdS je asociací pojistitelů zabývajících se pojištěním škod způsobených požárem a jejím úkolem je reprezentovat a hájit zájmy pojistitelů. VdS se odvolala k Evropskému soudnímu dvoru proti rozhodnutí Komise, které označuje doporučení na zvýšení cen pojištění jako protiprávní. Navrhovatel namítal, že zmiňované doporučení nebylo rozhodnutím asociace ve smyslu čl. 85/1 Smlouvy o ES a jeho cílem nebylo narušení soutěže. Evropský soudní dvůr však tyto argumenty odmítl, neboť asociace má svou vnitřní strukturu, doporučení bylo přijato kompetentním orgánem asociace a bylo oznámeno generálním sekretářem jako oficiální stanovisko. Doporučení bylo vydáno v souladu se stanovami asociace a bylo oznámeno členům. Doporučení sice bylo pro členy asociace nezávazné, ale bylo schopné narušit soutěž. ESD proto odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí Komise. Postihováno je tak adresné doporučení uskutečněné vůči jednotlivým členům sdružení orgánem sdružení, který k tomu měl oprávnění, se záměrem unifikovat soutěžní politiku soutěžitelů.
Odůvodnění výše pokuty
Podle § 22 odst. 2 zákona může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 mil. Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončený kalendářní rok, jestliže úmyslně nebo z nedbalosti porušili zákazy stanovené v § 3 odst. 1, § 4 odst. 1, § 11 odst. 1 a § 18 odst. 1 zákona nebo nesplnili povinnosti stanovené v § 15 odst. 2 zákona. Při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování zákona.
Při stanovení výše pokuty Úřad přihlédl k celkovým okolnostem případu a k následujícím skutečnostem.
Rozhodnutí sdružení soutěžitelů sledující sjednocování cen zboží nebo služeb svých členů patří mezi závažnější porušení zákona. V takových případech cena přestává být efektivním nástrojem hospodářské soutěže. Taková rozhodnutí sdružení soutěžitelů jsou považována za významná-právě s ohledem na jejich potenciální negativní dopad i na soutěž mimo rámec členů sdružení. Protisoutěžní účinky sjednocení cen na trhu se zvyšují se stupněm koncentrace daného trhu.
V posuzovaném případě lze soutěžní prostředí hodnotit jako velmi dobré (vysoká četnost soutěžitelů poskytujících uvedené služby, i značná diferenciace pokud, jde o velikost těchto soutěžitelů, dále pak je to jen velmi malý počet soutěžitelů zapojených v Cechu). Tyto skutečnosti také ovlivnila míru narušení soutěže na relevantním trhu. Úřadem nebylo dosud zjištěno významnější sjednocení hladiny cen uvedených služeb; zmíněné doporučené ceny služeb jsou však způsobilé soutěž narušit.
Úřad vzal též v úvahu délku trvání porušení zákona účastníkem řízení, které trvalo od
16. 10. 2001 tj. od rozhodnutí představenstva Cechu o schválení doporučených cen za dodávku a montáž vybraných typů sádrokartonových konstrukcí, až dosud. Do doby vydání rozhodnutí Úřadu tak rozhodnutí Cechu o doporučených cenách působilo na trhu déle než jeden rok.
Při stanovení výše pokuty bylo dále přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k úmyslnému porušení zákona (ve formě úmyslu nepřímého); neboť účastník řízení si byl vědom toho, že na základě jeho jednání může dojít k narušení soutěže na relevantním trhu a pro případ, že se tak stane, byl s tím srozuměn.
Při stanovení výše sankce vzal Úřad v úvahu také výši příjmů Cechu, které jsou tvořeny pravidelnými příspěvky členů (cca 400 000 Kč v roce 2001) i příjmy z dalších činností, celkové příjmy Cechu včetně jeho majetku-viz str. spisu 502. Přihlédl k tomu, že výdaje za rok 2001 převýšily příjmy Cechu. S ohledem na výši prostředků na jeho bankovním účtu uložená pokuta neohrozí plnění poslání Cechu.
Ze všech uvedených důvodů uložil Úřad pokutu ve výši uvedené ve výroku rozhodnutí, přičemž zohlednil především preventivní funkci sankce.
Nápravné opatření uložené Úřadem v bodě 3. výroku tohoto rozhodnutí pak sleduje odstranění rozhodnutí Cechu, která by mohla vést k narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu (nejen k narušení soutěže mezi členy Cechu).
Zástupce účastníka řízení byl pozván na seznámení s podklady pro rozhodnutí ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád) na 30. 1. 2003, svého práva však nevyužil (zaslal písemnou omluvu).
Ze všech uvedených důvodů Úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád), podat rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí; včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
ředitelka odboru
Rozhodnutí obdrží:
Advokátní kancelář
Mgr. Jan Hynšt
Nikoly Tesly 12
160 00 Praha 6