UOHS S241/2003
Rozhodnutí: OF/S241/03-4604/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Deutsche Bank a Bivideon
Účastníci DEUTSCHE BANK A.G., se sídlem Taunusanlage 12, Frankfurt nad Mohanem BIVIDEON B.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 94 KB


S 241/03-4604/03 V Brně dne 15. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 241/03, zahájeném dne 14. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti DEUTSCHE BANK A.G., se sídlem Taunusanlage 12, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Markem Kreislem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, na základě plné moci ze dne 6. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 4. listopadu 2003 mezi společností TDC A/S, se sídlem Norregade 21, Kodaň, Dánské království, jako prodávajícím, a společností DEUTSCHE BANK A.G., se sídlem Taunusanlage 12, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, jako kupujícím, dále "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 7. listopadu 2003 mezi společností DEUTSCHE BANK A.G., jako prodávajícím, a společností CZECHVALUE INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Le Marchant Street 1, St. Peter Port, Guernsey, Chanel Islands, jako kupujícím, a "Smlouvy o investičním poradenství" uzavřené dne 5. listopadu 2003 mezi společností DEUTSCHE BANK A.G., na straně jedné, a společností CZECHVALUE INVESTMENTS LIMITED, na straně druhé, v jejichž konečném důsledku společnost DEUTSCHE BANK A.G. získá možnost kontrolovat společnost BIVIDEON B.V., se sídlem Herengracht 450-454, Amsterodam, Nizozemské království, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, informací o spojovaných soutěžitelích a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/2003 ze dne 26. listopadu 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 4. listopadu 2003 mezi společností TDC A/S, se sídlem Norregade 21, Kodaň, Dánské království (dále jen "TDC"), jako prodávajícím, a společností DEUTSCHE BANK A.G., se sídlem Taunusanlage 12, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo (dále jen "DB"), jako kupujícím, dále "Smlouvy o koupi akcií" uzavřené dne 7. listopadu 2003 mezi společností DB, jako prodávajícím, a společností CZECHVALUE INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 1 Le Marchant Street, St. Peter Port, Guernsey, Chanel Islands (dále jen "CVIL") , jako kupujícím, a "Smlouvy o investičním poradenství" uzavřené dne 5. listopadu 2003 mezi společností DB, na straně jedné, a společností CVIL, na straně druhé. Na základě dvou výše uvedených "Smluv o koupi akcií" společnost CVIL nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti BIVIDEON B.V., se sídlem Herengracht 450-454, Amsterodam, Nizozemské království (dále jen "Bivideon"), nicméně možnost přímo kontrolovat tuto společnost a rovněž i nepřímo kontrolovat společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem U nákladového nádraží 4, Praha 3, IČ: 60193671 (dále jen "ČRa"), získá na základě smlouvy "Smlouvy o investičním poradenství" společnost DB.
Ustanovení čl. 2 "Smlouvy o investičním poradenství" upravuje [ " obchodní tajemství " ].
Přesto, že zákon ve výčtu skutkových podstat zakládajících spojení soutěžitelů (viz § 12 zákona) výslovně nezmiňuje změnu kvality kontroly, lze tuto situaci podřadit pod ustanovení § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost DB, jakožto podnikatel získá možnost přímo kontrolovat společnost Bivideon takovým způsobem, který se podstatně liší od dosavadní situace. V důsledku vzniku takové kontroly dojde k trvalé změně struktury dotčených soutěžitelů, neboť společnost Bivideon bude plně kontrolována a řízena společností DB.
Uvedený princip rozlišování výlučné a společné kontroly nad jiným soutěžitelem je v souladu s platnou legislativou Evropské unie 1 a aplikuje jej rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Jak vyplývá z aplikační praxe Evropské komise, ke spojení soutěžitelů dochází tehdy, když jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí subjekt tak, že vznikne společná kontrola nad vzniklým joint venture. Stejný princip platí i v opačném případě, jestliže jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl na společném podniku. Znamená to přechod od společné kontroly ke kontrole výlučné, a i tento přechod podléhá povolení ze strany Evropské komise. Tento přístup potvrzuje například rozhodnutí Evropské komise v případu M.023-I.C.I./Tioxide (ale i další, např. M.221-ABB/BREL, M.553-British Steel/UES, M.576-Feruzzi Finanziaria/Fondiaria apod.), v němž byl zdůrazněn rozdíl mezi rozhodujícím vlivem uplatňovaným samostatně (sole) a společně (joint). Dle Evropské komise se rozhodující vliv vykonávaný samostatně podstatně liší od rozhodujícího vlivu vykonávaného společně, neboť v druhém případě je nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost DB získá nově možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti Bivideon, a jejím prostřednictvím i společnost ČRa.
Shora popisovaný přístup již Úřad aplikoval v řadě svých předchozích rozhodnutí, například v případech spojení soutěžitelů S 98/02, S 137/02, S 118/03, S 170/03.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. Strany spojení
Společnost DB, která byla založena podle německého právního řádu, je komerční bankou s celosvětovou působností a poskytovatelelem finančních služeb.DB a její dceřiné společnosti působí především v bankovním sektoru a nabízejí kompletní rozsah bankovních služeb, včetně depozit a půjček, zakládání podniků, správy aktiv, investičního bankovnictví a finančních služeb. DB provozuje více než 1500 poboček v Německu, dále má významnou bankovní síť v Itálii, Španělsku a Belgii a rovněž působí v mnoha dalších zemích světa, včetně České republiky. DB rovněž disponuje širokým investičním portfoliem, které zahrnuje různé podíly v mnoha hospodářských odvětvích. V současné době žádná ze společností kontrolovaných DB, mimo společnost ČRa (nepřímo kontrolovanou před spojením DB prostřednictvím výkonu společné kontroly ve společnosti Bivideon), nepůsobí na území České republiky v oblasti telekomunikací. Deutsche Bank působí v ČR prostřednictvím své pobočky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, na trhu bankovních služeb.
Společnost CVIL je společností s ručením omezeným založenou podle právního řádu Guernsey. Společnost CVIL jako uzavřený investiční fond se zabývá finančními investicemi. Na území České republiky, kromě podílu ve společnosti BIVIDEON, nemá žádné jiné podíly na jiných společnostech a neprovozuje žádné další aktivity. Dle výše uvedené "Smlouvy o investičním poradenství" [ " obchodní tajemství " ].
Společnost Bivideon je holdingová společnost s ručením omezeným založenou podle práva Nizozemského království, jež vznikla v roce 2001 výhradně za účelem získání akcií ČRa. Před předmětnou transakcí měly ve společnosti Bivideon podíly na základním kapitálu následující právnické osoby: DB (49,99%), TDC (24,99%) a CVIL (25,02%). Mezi výše uvedenými společnosti byla uzavřena akcionářská a opční smlouva, která před předmětnou transakcí upravovala výkon kontroly ve společnosti Bivideon, na jejímž základě nad touto společností před spojením vykonávají společnou kontrolu společnosti TDC a DB 2 . CVIL se před spojením neměla možnost podílet na rozhodovacích aktech společnosti Bivideon, a tudíž neměla ani možnost výkonu přímé kontroly v této společnosti a ani nepřímé kontroly ve společnosti ČRa. Společnost Bivideon prostřednictvím svého majoritního podílu na základním kapitálu ve společnosti ČRa má možnost tuto společnost kontrolovat.
Společnost ČRa je akciovou společností zabývající se zejména přenosem a distribucí televizního a rozhlasového signálu, satelitními službami, pronájmem pevných okruhů pro přenos dat a obrazu, přenosem obchodních dat v rámci telefonních a datových sítí a dalšími telekomunikačními službami. České radiokomunikace působí pouze na území České republiky, v zahraničí nevlastní žádná aktiva ani neposkytují žádné služby. Společnost ČRa kontroluje prostřednictvím svého 100% podílu na základním kapitálu společností DATALINK, s.r.o., se sídlem Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, SOFTLINK spol. s r.o., se sídlem Tomkova 409, Kralupy nad Vltavou, a Softlink-M, s. r.o., se sídlem Pražákova 52, Brno. Podle údajů účastníka řízení obchodní činnost těchto společnosti byla plně integrována do společnosti ČRa a tyto společnosti v současnosti nevykonávají svou obchodní činnost.
Společnost ČRa vlastní jako finanční investici 39,23 % akcií společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Londýnská 730, Praha 2, IČ: 64949681, přičemž zbývající podíl v této společnosti je vlastněn dceřinou společností společnosti Deutsche Telecom AG. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že spojující se soutěžitelé působí na rozdílných trzích: společnost DB působí v oblasti bankovních služeb, Bivideon prostřednictvím své dceřiné společností ČRa působí v oblasti telekomunikací. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy nepřekrývají a předmětné spojení je tak spojením konglomerátním. Z tohoto důvodu Úřad při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel zejména z činností společnosti ČRa na území České republiky. Posuzovaným spojením dotčenou oblastí je tedy oblast telekomunikací.
Jak již bylo výše uvedeno, společnost ČRa poskytuje své služby zejména v následujících oblastech:
pronájem pevných okruhů , tzn. linek pro přenos dat, zvuku a obrazu. Tato služba zabezpečuje pronájem telekomunikačních okruhů pro přenos dat, hlasu a videa s různými přenosovými kapacitami v telekomunikačních sítích. Typickým uživatelem jsou telekomunikační operátoři stabilních i mobilních telekomunikačních sítí.
distribuce rozhlasového a televizního vysílání pro radiové a televizní společnosti , která zahrnuje distribuci, kontribuci a šíření modulace rozhlasového a televizního signálu od zdroje signálu k uživatelům prostřednictvím mikrovlnné radioreléové sítě a sítě vybraných spojů na bázi optických vláken a vzdušný přenos pozemních a digitálních televizních kanálů a celoplošných rádiových stanic. Uživateli služeb jsou zejména radiové a televizní společnosti, které zabezpečující přenos a šíření rozhlasového a televizního signálu pro držitele licence pro rozhlasové a televizní vysílání.
telekomunikační služby v oblasti přenosu obchodních dat , tzv. telekomunikační služby multifunkční sítě, představující poskytování služeb, které jsou založeny na mikrovlnné radioreléové síti a síti vybraných spojů na bázi optických vláken. Uvedené služby zabezpečují propojení sítí a koncových zařízení uživatelů v různých lokalitách a jsou určeny zejména pro společnosti provozující počítačové sítě LAN (Local Area Network), které jsou prostřednictvím sítě WAN (Wide Area Network) ČRa propojovány.
připojení na satelitní služby (tzv. VSAT služby), jedná se o satelitní přenos dat na kratší vzdálenost a ČRa zabezpečují připojení koncového zařízení uživatele do datové telekomunikační sítě prostřednictvím satelitního spoje. Těchto služeb využívají zejména subjekty provozující transakční sítě platebních terminálů.
připojení na satelitní služby, kde se jedná o dálkový přenos dat jež zabezpečují také přenos mezi jednotlivými koncovými zařízeními uživatelů prostřednictvím satelitního spoje. Uživateli těchto služeb jsou zejména subjekty zaměřující se na poskytování mezinárodních telefonických hovorů.
Společnost ČRa rovněž v omezené míře působí v oblasti projektování, výstavby a dodávek telekomunikačních zařízení, dále v oblasti rozšířených mezinárodních telefonních služeb a internetových služeb a v oblasti veřejné pevné telekomunikační sítě.
Na základě výše uvedeného vymezil Úřad jako věcně relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí trh pronájmu pevných okruhů, trh distribuce rozhlasového a televizního vysílání pro radiové a televizní společnosti, trh služeb v oblasti přenosu obchodních dat, trh připojení na satelitní služby-přenos na menší vzdálenost a trh připojení na satelitní služby-dálkový přenos . V tomto případě Úřad vymezil relevantní trhy z pohledu geografického celým územím České republiky. Úřad se otázkou vymezení věcně relevantního trhu zabýval ve svých dřívějších rozhodnutích 3 .
Na relevantním trhu distribuce rozhlasového a televizního vysílání pro radiové a televizní společnosti a na relevantním trhu připojení na satelitní služby-dálkový přenos je společnost ČRa, vzhledem ke svému historickému vývoji, téměř monopolním poskytovatelem této služby na území ČR. Na relevantním trhu pronájmu pevných okruhů a na trhu připojení na satelitní služby (přenos na kratší vzdálenost) zaujímá tržní podíl okolo [ " obchodní tajemství " ] %. Na relevantním trhu služeb v oblasti přenosu obchodních dat je tento podíl dle údajů účastníka řízení ve výši cca [ " obchodní tajemství " ] %. V ostatních oblastech, ve kterých ČRa v uplynulém období působila, jsou dle údajů účastníka řízení podíly [ " obchodní tajemství " ]. Jak již bylo výše uvedeno, společnost DB na jednotlivých věcně relevantních trzích na území v České republice nepůsobí.
V oblasti telekomunikačních služeb na území České republiky působí i další významní soutěžitelé, jedná se např. o společnost Český Telecom, a.s., která má díky rozšířenosti své sítě pevných telefonních linek přístup do většiny domácností v České republice a v důsledku toho i významné postavení na trhu pronájmu pevných okruhů (cca [ " obchodní tajemství " ] %), na trhu služeb v oblasti přenosu obchodních dat (cca [ " obchodní tajemství " ] %), v oblasti rozšířených mezinárodních telefonních služeb a internetových služeb (cca [ " obchodní tajemství " ] %) a v oblasti veřejné pevné telekomunikační sítě (cca [ " obchodní tajemství " ] %). Mezi další společnosti působící v oblasti telekomunikačních služeb patří např. Aliatel, GTS, Czech OnLine a Contactel.
Překážkou vstupu na vymezené relevantní trhy je především investiční a finanční náročnost podnikání v této oblasti a potřeba získání příslušné licence. Většina společností působících v oblasti telekomunikací jsou však společnosti se zahraniční kapitálovou účastí disponující potřebnými finančními prostředky. Získání licence k poskytování příslušných služeb nelze považovat za významnou překážku vstupu na trh, podmínky pro její udělení jsou pro všechny zájemce shodné. Kromě výše uvedeného neexistují v předmětné oblasti žádné další významné překážky pro vstup potencionálních soutěžitelů na relevantní trhy.
Ze shora uvedeného vyplývá, že posuzovaným spojením nedochází k navýšení podílů spojujících se soutěžitelů na výše uvedených trzích a k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů. V případě daného spojení dochází pouze ke změně kvality kontroly v rámci stávající akcionářské struktury a změně subjektu, který má možnost po spojení kontrolovat společnost Bivideon. Posuzovaným spojením tak nedojde k narušení struktury vymezených relevantních trhů v České republice, ani k podstatné změně tržní síly soutěžitelů působících na těchto trzích.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Kreisl, LL.M., advokát
AK Baker & McKenzie
Klimentská 46
110 00 Praha 1
1 Nařízení Rady ES č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, na jeho základě vydané Oznámení Komise o konceptu spojení podniků (Commission notice on the concept of concentration) a Oznámení Komise o konceptu dotčeného podniku (Commission notice on the concept of undertaking concerned)
2 jak je uvedeno v rozhodnutí Úřadu č.j. S120/01-2198/01 Bivideon/České radiokomunikace
3 např. v rozhodnutí v rozhodnutí Úřadu č.j. S120/01-2198/01 Bivideon/České radiokomunikace, kde Úřad vymezil věcně relevantní trh obdobným způsobem.