UOHS S240/2003
Rozhodnutí: OF/S240/03-4601/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Keolis, SA, a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Účastníci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, 370 27 České Budějovice Keolis, SA, se sídlem 55-57 Ave de Colmar, 92 500 Rueil Malmaison, Francouzská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 16. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 240/03-4601/03 V Brně dne 15. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 240/03, zahájeném dne 14. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost KEOLIS SA, se sídlem 55-57 Ave de Colmar, Rueil Malmaison, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Smutným, advokátem, se sídlem Dlouhá 39, Praha 1, na základě plné moci ze dne 13. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů KEOLIS SA, se sídlem 55-57 Ave de Colmar, Rueil Malmaison, Francouzská republika, a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, IČ: 26060451, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií", která bude uzavřena mezi společnostmi ČSAD České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, IČ: 60827874, a ČSAD Prachatice a.s., se sídlem Žernovnická 257, Prachatice, IČ: 60070854, jako prodávajícími, a společností KEOLIS SA, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost KEOLIS SA získat akcie představující 97,75 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/2003 ze dne 26. listopadu 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií", která bude uzavřena mezi společnostmi ČSAD České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, IČ: 60827874 (dále jen "ČSAD ČB"), a ČSAD Prachatice a.s., se sídlem Žernovnická 257, Prachatice, IČ: 60070854 (dále jen "ČSAD P"), jako prodávajícími, a společností KEOLIS SA, se sídlem 55-57 Ave de Colmar, Rueil Malmaison, Francouzská republika (dále jen "KEOLIS"), jako kupujícím. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost KEOLIS akcie představující 97,75 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice, IČ: 26060451 (dále jen "ČSAD AUTOBUSY").
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť v jejím konečném důsledku získá společnost KEOLIS možnost přímo kontrolovat společnost ČSAD AUTOBUSY. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, nebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Povinnost podat návrh na povolení spojení v takovém případě je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. V posuzovaném případě má tuto povinnost společnost KEOLIS.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost KEOLIS a její dceřiné společnosti působí na mezinárodní úrovni v oblasti služeb autobusové a jiné dopravy, zejména služby veřejné silniční dopravy osob, zavazadel a zásilek, v oblasti pronájmu silničních vozidel, provozování skladišť (v souvislosti s výše uvedenými službami), správy dálnic, letišť, doplňkově též v oblasti opravárenství dopravních vozidel a prodeje pohonných hmot. Společnost KEOLIS je kontrolována společností SNCF Participations, se sídlem 7, rue Pablo Neruda, Levallois Perret, Francouzská republika (dále jen "SNCF"). Společnost SNCF a její dceřiné společnosti působí v oblasti přepravy osob, zboží a poradenské činnosti v oblasti zhodnocování know-how a majetku.
Na území České republiky působí společnost KEOLIS prostřednictvím dceřiné společnosti SODELI CZ, s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 23/978, Praha 1, IČ: 25774786 (dále jen "SODELI") v oblasti pravidelné dálkové zahraniční autobusové dopravy pro destinace Paříž, Bordeaux, Nantes, Lyon, Toulouse, Toulon, Nice, Grenoble, Chamonix, Bourg St. Maurice, Barcelona, Madrid, Alicante, Ženeva, Varšava a Brussel.
Společnost SODELI kontroluje dále tři české dceřiné společnosti, a to BUS Plzeň s.r.o., se sídlem Husova 1250/71, Plzeň, IČ: 26361329, BUS Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Dr. Davida Bechera 23, Karlovy Vary, IČ: 26361370, a BUS Mladá Boleslav s.r.o., se sídlem Jaselská 1391, Mladá Boleslav, IČ: 27086658, které však zatím nevyvíjejí činnost.
Společnost ČSAD AUTOBUSY byla založena za účelem převedení divize autobusové dopravy společnostmi ČSAD ČB a ČSAD P. Společnost ČSAD AUTOBUSY je kontrolována společností ČSAD ČB, a to z (obchodní tajemství) % přímo a z (obchodní tajemství) % prostřednictvím její dceřiné společnosti ČSAD P.
Společnost ČSAD AUTOBUSY provozuje městskou autobusovou linkovou dopravu na území města Písku, příměstskou autobusovou linkovou dopravu v okolí měst České Budějovice, Písek, Milevsko, Český Krumlov, Kaplice, Prachatice a Vimperk, meziměstskou (regionální) linkovou dopravu v jihočeském regionu, dálkovou vnitrostátní dopravu na trasách Písek-Praha-Brno, Prachatice-Praha-Klatovy, Český Krumlov-Praha-Pardubice-Hradec Králové-Trutnov-Pec pod Sněžkou, nepravidelnou zahraniční dálkovou dopravu a zahraniční turistické zájezdy (cestovní kancelář). Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Hlavním předmětem činnosti spojujících se soutěžitelů je hromadná autobusová přeprava osob. Tuto lze rozdělit (jak Úřad učinil již např. v případě správního řízení č.j. S 23/03) na pravidelnou a nepravidelnou, přičemž oblast pravidelné autobusové dopravy lze rozdělit na trhy městské hromadné dopravy, příměstské linkové dopravy, dálkové linkové dopravy vnitrostátní a zahraniční. Rovněž oblast nepravidelné dopravy lze dále dělit na vnitrostátní a zahraniční.
Nabývaná společnost, ČSAD AUTOBUSY, provozuje hromadnou autobusovou dopravu v následujících oblastech: pravidelná městská hromadná doprava, příměstská linková doprava, dálková linková doprava vnitrostátní a nepravidelná doprava zahraniční. Nabývající společnost, KEOLIS, působí prostřednictvím své dceřiné společnosti SODELI v oblasti provozování pravidelné linkové dopravy zahraniční.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména ke skutečnosti, že činnosti spojujících soutěžitelů se v uvedených oblastech nepřekrývají, a s přihlédnutím k vymezení relevantních trhů v předchozích rozhodnutích Úřadu (správní řízení č.j. S 23/03, S 108/02), vymezil Úřad pro účely předmětného rozhodnutí po stránce věcné jako relevantní trh městské hromadné dopravy , trh příměstské linkové dopravy , trh pravidelné dálkové linkové dopravy vnitrostátní a trh nepravidelné zahraniční dopravy .
Z geografického hlediska lze relevantní trh městské hromadné dopravy vymezit územím daného obsluhovaného města, relevantní trh příměstské linkové dopravy spádovou oblastí jednotlivých územních celků, pro účely tohoto rozhodnutí krajů, relevantní trh pravidelné dálkové linkové dopravy vnitrostátní územím celé České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že nepravidelná zahraniční doprava je dopravou příležitostnou a u této dopravy tedy nelze jednoznačně určit spádovou oblast, neboť trasu si určuje zákazník, ponechává Úřad geografické vymezení trhu nepravidelné zahraniční dopravy otevřené.
Na výše uvedených trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost, ČSAD AUTOBUSY. Nabývající společnost, KEOLIS, na vymezených trzích v České republice nepůsobí.
Na jednotlivých výše vymezených relevantních trzích dosahuje společnost ČSAD AUTOBUSY následujících tržních podílů: na trhu městské hromadné dopravy ve městě Písek (obchodní tajemství) % tržního podílu, na trhu příměstské linkové dopravy v jihočeském regionu (okolí měst České Budějovice, Písek, Milevsko, Český Krumlov, Kaplice, Prachatice a Vimperk) je výše tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, na trhu pravidelné dálkové linkové dopravy vnitrostátní (trasy Písek-Praha-Brno, Prachatice-Praha-Klatovy, Český Krumlov-Praha-Pardubice-Hradec Králové-Trutnov-Pec pod Sněžkou) je tržní podíl menší než (obchodní tajemství) %, výše tržního podílu na trhu nepravidelné zahraniční dopravy je (obchodní tajemství) .
Ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen "zákon o silniční dopravě"), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti jsou uzavírány závazky veřejné služby, kterými se, ve smyslu § 19 zákona o silniční dopravě rozumí závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem stát a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním.
Navrhovatel uvádí, že v současné době jsou takové smlouvy uzavírány s krajskými úřady, např. s krajským úřadem (obchodní tajemství) , a výše dotace je určována na základě částky přiměřeného zisku podle pravidel ministerstva dopravy. Licence jsou udělovány na dobu (obchodní tajemství) s tím, že v případě společnosti ČSAD AUTOBUSY jsou (obchodní tajemství) .
Vzhledem ke skutečnosti, že na vymezených relevantních trzích nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo k posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Smutný, advokát
AK Císař, Češka, Smutný a spol.
Dlouhá 39
110 00 Praha 1
Právní moc: 16.12.2003.