UOHS S239/2015
Rozhodnutí: S239/2015/KS-11221/2015/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů statutární město Plzeň/VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Účastníci statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 12. 5. 2015
Dokumenty dokument ke stažení 240 KBČ. j.: ÚOHS-S239/2015/KS-11221/2015 /840/MWi

11. 5. 2015Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S239/2015/KS, zahájeném dne 20. 4. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, Statutárního města Plzně, se sídlem Plzeň-Vnitřní Město, náměstí Republiky 1, IČ: 00075370, zastoupeného advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Statutární město Plzeň, se sídlem Plzeň-Vnitřní Město, náměstí Republiky 1, IČ: 00075370, a VODÁRNA PLZEŇ a.s., se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, IČ: 25205625, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Rámcovou smlouvou, uzavřenou dne 30. 4. 2010 mezi Statutárním městem Plzeň, na straně jedné, a společností VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 11, IČ: 49241214 (od 18. 2. 2015 byla změněna firma a sídlo společnosti na VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, recepce D, IČ: 49241214), na straně druhé, a na základě Smlouvy o prodeji akcií, která bude uzavřena mezi Statutárním městem Plzeň, na straně jedné, a společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., na straně druhé, v jejichž důsledku má Statutární město Plzeň nabýt 98,3% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., a získat tak možnost vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,
povoluje.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má Statutární město Plzeň, se sídlem Plzeň-Vnitřní Město, náměstí Republiky 1, IČ: 00075370 (dále jen PLZEŇ ), nabýt 98,3% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., se sídlem Plzeň, Malostranská 143/2, IČ: 25205625 (dále jen VODÁRNA ), tím navýšit svůj stávající podíl v této společnosti na 100 % a získat možnost nad ní vykonávat přímou výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. PLZEŇ je územně samosprávním celkem, jenž není kontrolován žádným jiným soutěžitelem. PLZEŇ kontroluje několik společností působících například v oblastech služeb podnikatelského a inovačního centra (BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným), správy domů, bytů a nebytových prostor (Obytná zóna Sylván a.s.), výroby a dodávek tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, dodávek elektrické energie a chladu, odpadového hospodářství (Plzeňská teplárenská, a.s.), správy, provozu a organizace městského parkovacího systému (Parking Plzeň s.r.o.), provozování veřejné dopravy (Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.), budování a provozu infrastruktury na podporu výzkumu, vývoje a inovací (Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.), poskytování služeb marketingu, pořádání kulturních a společenských akcí v historickém objektu Měšťanské besedy (DOMINIK CENTRUM s.r.o.), zakázkové činnosti pro komerční klienty týkající se zejména marketingu a reklamy (DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.), nakládání s komunálním odpadem (Čistá Plzeň, s.r.o.), půjčování vozidel a vnitrostátní nákladní dopravy a oprav osobních a nákladních vozidel (Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o.).
3. Společnost VODÁRNA působí v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a v oblasti služeb s tím spojených, jako je například stavební činnost v souvislosti s budováním přípojek na vodovody a kanalizace či výroba a obchod s elektrickou energií. Tato společnost působí zejména na území města Plzně a v dalších obcích v okolí města Plzně. Před uskutečněním posuzovaného spojení je společnost VODÁRNA kontrolována společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, recepce D, IČ: 49241214.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže


Obdrží
JUDr. Robert Neruda, Ph.D., společník a jednatel
Havel, Holásek & Partners, advokátní kancelář
Titanium Business Complex
Nové sady 996/25
602 00 Brno
IDDS: zz79uga

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 12. 5. 2015.