UOHS S239/2007
Rozhodnutí: S 239/2007/KS-22312/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a DELTAX Systems a.s.
Účastníci Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DELTAX Systems a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 161 KB


S 239/2007/KS-22312/2007/840 V Brně dne 30. listopadu 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 239/2007, zahájeném dne 12. září 2007 dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, ve správním řízení zastoupená Mgr. Petrem Hanzalem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Křižovnické nám. 1/193, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, a DELTAX Systems a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, IČ: 49241451, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií týkající se akcií společnosti DELTAX Systems a.s., která byla uzavřena dne 10. září 2007 mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako kupujícím, a [...obchodní tajemství...] , jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti DELTAX Systems a.s., a tím i získat možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 5 ve spojení s § 17 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e
za podmínky splnění závazku ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, který v průběhu správního řízení účastník řízení přijal.
Účastník řízení, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, se zavazuje,
že bez zbytečného odkladu zajistí ukončení účasti společnosti DELTAX Systems a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, IČ: 49241451, na plnění veřejné zakázky IS ASDM a převod uvedené veřejné zakázky na určenou třetí nezávislou osobu bez osobního a majetkového či jakéhokoliv obdobného propojení se společností DELTAX Systems a.s. a skupinou Telefónica.
O d ů v o d n ě n í :
(1) Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti. Úřad rovněž vycházel z vyjádření a stanovisek třetích subjektů k předmětnému spojení. Úřad zohlednil i svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 39/2007 ze dne 26. září 2007.
(3) V průběhu správního řízení Úřad obdržel námitku společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, IČ: 25788001 (dále jen Vodafone ) a T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ: 64949681 (dále jen T-Mobile ).
(4) Námitka společnosti Vodafone spočívala v tom, že společnost DELTAX Systems a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, IČ: 49241451 (dále jen DELTAX ), se podílela na realizaci projektu Automatizovaného systému monitorování kmitočtového spektra (dále jen ASMKS ) a Informačního systému pro správu interaktivních formulářů (dále jen IS ASDM ) pro Český telekomunikační úřad a na řadě dalších zakázek z oblasti informačních systémů či informačních technologií pro další státní instituce, včetně Českého statistického úřadu. Společnost Vodafone namítala, že při realizaci takových zakázek společnost DELTAX získala, nebo může získat, informace představující obchodní tajemství soutěžitelů působících v dané oblasti. V této souvislosti společnost Vodafone vyslovila obavu, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů by společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336 (dále jen Telefónica ) mohla získat přístup k neveřejným údajům o svých konkurentech, které jiným způsobem získat nemůže, čímž by získala neoprávněnou konkurenční výhodu oproti ostatním soutěžitelům působícím na stejných relevantních trzích.
(5) Společnost T-Mobile ve svém podání poukazovala na skutečnost, že z důvodu neuhrazení dlužné částky společností Telefónica vůči společnosti T-Mobile a k vymožení uvedené pohledávky spolu s příslušenstvím byla na majetek společnosti Telefónica nařízena exekuce. [1] Současně bylo společnosti Telefónica zakázáno nakládat s jejím majetkem s výjimkou běžné obchodní činnosti. [2] V této souvislosti společnost T-Mobile upozornila, že společnost Telefónica nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce nakládat se svým majetkem, včetně nemovitostí, vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku [3] . Společnost T-Mobile ve svém podání namítla, že společnost Telefónica porušila shora uvedenou povinnost tím, že uzavřela smlouvu o koupi akcií týkající se společnosti DELTAX, neboť uzavření takové smlouvy se vymyká jak z rámce běžné obchodní činnosti, tak i správy a udržování majetku, a z tohoto důvodu je tato smlouva od počátku absolutně neplatná. Dle společnosti T-Mobile taková smlouva nemůže způsobit zamýšlené právní účinky a nemůže vést k platnému nabytí kontroly nad společností DELTAX. V této souvislosti společnost T-Mobile podala žalobu na určení neplatnosti smlouvy o převodu akcií společnosti DELTAX a navrhla Úřadu zastavení či alespoň přerušení správního řízení S 239/07, a to do doby pravomocného ukončení řízení o předmětné žalobě.
(6) Na základě závěrů šetření vycházejícího ze všech ve správním řízení shromážděných informací o spojením dotčených trzích dospěl Úřad v rámci třicetidenní lhůty ve smyslu § 16 odst. 2 zákona in fine k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
(7) S ohledem na výše uvedené skutečnosti sdělil Úřad dopisem č.j. S 239/2007/KS-19360/2007/840 ze dne 22. října 2007 účastníku správního řízení, že ve smyslu § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona ve lhůtě pěti měsíců od zahájení správního řízení.
(8) Obavami z narušení soutěže, jakož i jednotlivými námitkami konkurentů se Úřad zabývá níže v části Dopady spojení.
Notifikační podmínky
(9) K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií týkající se akcií společnosti DELTAX (dále jen Smlouva ), kterou dne 10. září 2007 uzavřela společnost Telefónica, jako kupující, a [...obchodní tajemství...] , jako prodávající. V důsledku uvedené Smlouvy se společnost Telefónica má stát vlastníkem akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti DELTAX
(10) Nabytím vlastnického práva k 100 % akcií společnosti DELTAX získá společnost Telefónica možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(11) V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
(12) Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(13) Společnost Telefónica je kontrolovaná společností Telefónica S.A., se sídlem Španělské království, Madrid, Gran Via 28, která je holdingovou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je správa majetkových účastí a řízení skupiny Telefónica.
(14) Společnost Telefónica je provozovatelem pevné veřejné i mobilní veřejné sítě elektronických komunikací. V této souvislosti je poskytovatelem veřejných (hlasových) služeb prostřednictvím pevných sítí elektronických komunikací, telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejných mobilních telekomunikačních sítí, služeb přístupu na internet prostřednictvím pevných i mobilních veřejných sítí elektronických komunikací, služeb placené televize prostřednictvím pevných sítí elektronických komunikací, datových služeb, služeb pronájmu okruhů prostřednictvím pevných sítí elektronických komunikací. V menší míře společnost Telefónica rovněž provozuje podnikatelskou činnost v oblasti poskytování ucelených řešení, v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti prodeje mobilních telekomunikačních zařízení a doplňků.
(15) Společnost Telefónica kontroluje na území České republiky společnost Telefónica Services, spol. s r.o., poskytující služby síťových dohledů, tvorby internetových aplikací a poradenské služby v oblasti telekomunikací, a společnost CenTrade, a.s. v likvidaci, v současné době nevykonávající žádnou ekonomickou činnost.
(16) Společnost DELTAX je poskytovatelem služeb v oblasti informačních technologií, přičemž v této oblasti se zaměřuje především na vytváření specifických softwarových řešení dle individuálních požadavků svých zákazníků a dále na systémovou integraci, jejímž předmětem je implementace informačních technologií a aplikačních softwarových řešení do informačních systémů svých zákazníků, a to na celém území České republiky.
(17) V souvislosti s poskytováním služeb v oblasti informačních technologií společnost DELTAX dodává svým zákazníkům technologie potřebné k zajištění funkčnosti jejich informačních systémů, přičemž se jedná především o prodej serverů určených pro datová centra, síťové prvky do počítačových sítí a udělování licencí k softwarovým produktům využívaným zákazníky společnosti DELTAX k jejich činnosti.
(18) Na území České republiky společnost DELTAX kontroluje následující soutěžitele zabývající se převážně poskytováním služeb v oblasti informačních technologií: - GITUS, a.s., která poskytuje zejména služby zpracování dat, správy sítí, a poskytující software a související poradenství, - Internet Information Services s.r.o., jež se zabývá poskytováním služeb v oblasti informačních technologií; tyto služby poskytuje uvedená společnost výhradně v rámci skupiny DELTAX a nepůsobí na otevřeném trhu, - DELTAX Services spol. s r.o., která je činná v oblasti zřizování informačních sítí, včetně analytických studií, projektů a dodávky komponentů, v oblasti služeb administrativní správy, v oblasti zpracování dat, služeb databank, správy sítí apod., - Unix Systems Services, s.r.o., jež se zabývá zejména poskytováním software na základě autorských smluv nebo výrobou programů na zakázku.
Dopady spojení
(19) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(20) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
(21) DELTAX poskytuje svoje služby v oblasti informačních technologií na základě individuálních požadavků zákazníků. V této oblasti lze úžeji vyčlenit služby systémové integrace, vývoj software na klíč , IT poradenství a konzultační služby a podpora provozu informačních systémů a servis. Mimoto se společnost DELTAX okrajově zabývá rovněž prodejem informačních technologií, a to zejména v těch případech, kdy jsou informační technologie dodávány konkrétnímu zákazníkovi jako nezbytná součást dodávky informačního systému coby funkčního celku. V takovém případě společnost DELTAX kombinuje poskytování služeb v oblasti informačních technologií s dodávkou potřebných technologických součástí, přičemž lze rozlišovat mezi prodejem hardware a prodejem software.
(22) Pokud jde o vývojovou (systémovou) integraci, jedná se zejména o poskytování služeb spočívajících v implementaci informačních technologií a aplikačních softwarových řešení do informačního systému zákazníka a poskytování komplexních řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Integrace zahrnuje detailní analýzu prostředí, návrh implementace a řízení vlastních implementačních činností. Technologicky jsou využívány zejména administrativní nástroje a nástroje pro projektové řízení. Koncovými zákazníky jsou především střední a velké organizace z veřejného i soukromého sektoru.
(23) Vývoj software na klíč zahrnuje poskytování služeb spočívajících v analýze a návrhu softwarového designu, včetně testování příslušného software. Ve všech případech se jedná o návrh a vývoj software dle specifických požadavků zákazníka, poskytované služby tedy mají individuální charakter. Technologicky jsou využívány nástroje CASE ( Computer Aided software engineering) , technologie Oracle, Java a kancelářské aplikace.
(24) V oblasti IT poradenství a konzultačních služeb DELTAX poskytuje služby analytického charakteru, související s návrhem a implementací informačních technologií. Předmětem činnosti je tu analýza procesů zákazníka a návrh optimalizované podpory těchto procesů vedoucí ke zvýšení efektivity a výkonnosti.
(25) V rámci podpory provozu informačních systémů, servisu a outsourcingu se pak jedná o služby servisního charakteru spočívající v zajišťování spolehlivého provozu informačního systému zákazníků. Za tímto účelem jsou využívány nástroje jednotlivých výrobců technologií.
(26) Společnost Telefónica se zaměřuje zejména na činnosti související s poskytováním služeb týkajících se elektronických komunikací, nicméně působí rovněž v oblasti informačních technologií. V rámci této činnosti poskytuje služby vývojové (systémové) integrace, IT poradenství a konzultační služby a rovněž služby podpory provozu informačních systémů, servis a outsourcing.
(27) Činnosti společnosti Telefónica a společnosti DELTAX se tedy na území České republiky překrývají pouze v sektoru poskytování služeb v oblasti informačních technologií, konkrétně v oblasti i) služeb (systémové) integrace, ii) IT poradenství a konzultačních služeb a iii) služeb podpory provozu informačních systémů, servisu a outsourcingu.
(28) Prodej informačních technologií společností DELTAX představuje spíše okrajovou aktivitu této společnosti a vzhledem k jejímu zanedbatelnému podílu (
(29) Otázkou vymezení věcně relevantního trhu ve spojením dotčené oblasti se Úřad zabýval ve své předchozí rozhodovací praxi v rámci správního řízení sp. zn. S 58/04- PVT/PROKOM , kde vymezil relevantní trh jako trh služeb informačních technologií, přičemž další členění pouze nastínil a v daném případě nepovažoval užší členění za nezbytně nutné. Rovněž v posuzovaném případě se Úřad zabýval otázkou, zda vymezit věcně relevantní trhy v oblasti služeb informačních technologií užším či širším způsobem.
(30) S přihlédnutím ke skutečnosti, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů dosažený po uskutečnění spojení by byl prakticky totožný (méně než [...obchodní tajemství...] %) bez ohledu na to, zda by byl výrobkový relevantní trh vymezen širším způsobem, tj. jako služby informačních technologií, či užším způsobem, tj. jako služby vývojové (systémové) integrace, IT poradenství a konzultační služby a služby podpory provozu informačních systémů, a vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé budou i po realizaci spojení na tuzemském trhu každopádně vystaveni konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, Úřad v tomto konkrétním případě nepovažoval za nezbytné přistoupit k definitivnímu vymezení věcně relevantního trhu a ponechal tuto otázku otevřenou.
(31) Z geografického hlediska lze považovat podmínky pro provozování uvedených činností za dostatečně homogenní minimálně na celém území České republiky, nicméně rovněž v případě geografického relevantního trhu lze otázku jeho přesného vymezení ponechat z obdobných důvodů otevřenou.
(32) V oblasti služeb informačních technologií působí řada tuzemských i zahraničních subjektů, mezi společnosti s nejvýznamnějším postavením na předmětném trhu patří Hewlett-Packard s.r.o., IBM Česká republika, spol. s r.o., Logica CMG s.r.o. či Accenture Central Europe B. V., organizační složka, jež všechny působí v rámci nadnárodních podnikatelských skupin disponujících významnou hospodářskou a finanční silou. Předmětná oblast se rovněž vyznačuje poměrně nízkými faktickými či právními překážkami vstupu potenciálních soutěžitelů na trh. Toto oblast je rovněž vysoce inovativní.
(33) Přestože jsou v oblasti služeb informačních technologií uplatňovány právní předpisy v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména práva autorského, aplikaci těchto norem nelze považovat za podstatné omezení možnosti výkonu podnikatelských aktivit, neboť získání licencí pro využívání programového vybavení není nijak omezeno. Vstupu nových soutěžitelů do tohoto segmentu nebrání žádné podstatné překážky. Klíčovou roli sehrává výzkum a vývoj, přičemž celosvětový trend v této oblasti určují nadnárodní společnosti.
(34) Úřad posuzoval i možné vertikální vztahy mezi spojujícími se soutěžiteli, neboť společnost DELTAX poskytuje společnosti Telefónica služby v oblasti vývoje software dle individuálních požadavků Telefónica, a to včetně služeb podpory (servisu) těchto softwarových řešení. Tyto služby poskytované společností DELTAX jsou však výhradně určeny pro provozní účely společnosti Telefónica, a to zejména pro podporu vnitřní evidence a analýzy datové sítě této společnosti, a nejsou používány společností Telefónica jako součást poskytovaných služeb či produktů koncovým zákazníkům.
(35) Úřad se v rámci správního řízení zabýval posouzením relevance a závažnosti námitek vznesených společnostmi Vodafone a T-Mobile.
(36) K námitce společnosti T-Mobile Úřad konstatuje, že jeho úkolem v oblasti kontroly koncentrací je posoudit, zda v důsledku spojení soutěžitelů nedojde k narušení hospodářské soutěže (§ 1 odst. 1 ve spojení s § 16 odst. 2 a § 17 odst. 3 zákona), přičemž jediný důvod pro nepovolení spojení představuje situace, kdy by toto spojení mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu (§ 17 odst. 3 zákona). Pokud tedy Úřad rozhodne o povolení spojení, znamená to pouze, že takové spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže; Úřad tímto rozhodnutím neřeší ani nemůže řešit otázku, zda je zamýšlené spojení, resp. právní skutečnosti je zakládající, v souladu s jinými právními předpisy. Skutečnost, že určité zamýšlené spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a bude tedy Úřadem povoleno, proto bez dalšího neznamená, že by tímto krokem došlo ke zhojení případných soukromoprávních vad právních úkonů spojení zakládajících. Samotná realizace předmětné transakce musí být zákonná, a je na jejích účastnících, nikoliv na Úřadu, aby její zákonnost zajistili.
(37) O nepovolení spojení tedy není možno rozhodnout z důvodu, že by jeho realizací mohl být porušen jiný právní předpis, než zákon, nebo jiný právem chráněný zájem, než je ochrana hospodářské soutěže před jejím narušením ve smyslu § 1 odst. 1 zákona. Proto se Úřad v předmětném řízení nezabýval otázkou souladu jednání účastníka řízení s exekučním řádem.
(38) Společnost Vodafone ve své námitce identifikovala svou obavu plynoucí ze skutečnosti, že Telefónica v důsledku spojení získá přístup k neveřejným údajům o svých konkurentech, které jiným způsobem získat nemůže, a to prostřednictvím činnosti nabývané společnosti DELTAX v oblasti realizace informačních systémů pro orgány veřejné správy.
(39) Jak Úřad v průběhu správního řízení zjistil, v případě projektu [...obchodní tajemství...] se aktivity společnosti DELTAX omezily pouze na dodávku technologie a metodiky pro digitalizaci dat příslušných formulářů. Společnost DELTAX z tohoto důvodu neshromažďovala ani nezpracovávala při plnění tohoto projektu neveřejné informace o konkurentech společnosti Telefónica, ani údaje týkající se předmětné oblasti, ve které působí nabývající společnost Telefónica. V tomto rozsahu byla tedy uvedená obava v průběhu řízení vyvrácena.
(40) Dále se Úřad zabýval možností získání citlivých údajů v souvislosti s realizací projektů ASMKS a IS ASDM pro Český telekomunikační úřad (dále též ČTÚ ). V této souvislosti oslovil Úřad ČTÚ se žádostí o stanovisko k této otázce. Dle vyjádření ČTÚ, projekt ASMKS za současného stavu nezpracovává jakékoli informace způsobilé způsobit újmu hospodářské soutěži v oblasti elektronických komunikací, data získávaná ve stávající fázi projektu nejsou ani systémově ukládaná. Po uvedení systému do provozu ČTÚ nepředpokládá, že zaměstnanci společnosti DELTAX budou mít přístup k změřeným či zpracovaným datům, neboť ČTÚ uzavřel smlouvu o poskytování služby správce databáze a administrátora IT části projektu s jiným subjektem. Pokud jde o projekt IS ASDM, který slouží ke sběru a zpracování statistických dat o trzích elektronických komunikací, v jeho rámci se uskutečňuje přenos dat, které mají v některých případech povahu obchodního tajemství či mohou podléhat ochraně podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, ČTÚ ve svém stanovisku připustil možnost, že v případě získání přístupu k informacím uloženým v tomto systému (údaje o počtu zákazníků, investicích, síťových prvcích, tržbách, provozních a jiných údajích svých konkurentů) ze strany společnosti Telefónica, by tato mohla získat konkurenční výhodu oproti svým konkurentům. Společnost Telefónica by je mohla komerčně využít, například přizpůsobením svých marketingových záměrů tak, aby došlo k jejímu posílení postavení na trhu a zvýhodnění oproti konkurenci. Navíc v blízké budoucnosti má rovněž systém IS ASDM sloužit pro pravidelný monitoring celkového vývoje trhu elektronických komunikací.
(41) Úřad po vyhodnocení obsahu námitky společnosti Vodafone, jakož i stanoviska ČTÚ již v průběhu tzv. první fáze řízení o povolení spojení identifikoval nebezpečí pro hospodářskou soutěž, kterou by projednávané spojení mohlo přinést. Úřad se obával, že Telefónica by po spojení získala možnost přístupu k důvěrným datům o trhu elektronických komunikací, včetně důvěrných informací zadaných do systému ohledně jejích přímých konkurentů, což by mohlo vést v tomto případě ke zvýhodnění jednoho soutěžitele na úkor konkurence a v konečném důsledku k významnému posílení postavení společnosti Telefónica v oblasti poskytování telekomunikačních služeb. Vzhledem k tomu, že tato obava nebyla šetřením Úřadu v průběhu první fáze správního řízení rozptýlena, a byla tedy splněna podmínka aplikace § 16 odst. 2 poslední věta zákona, rozhodl se Úřad pokračovat v hloubkovém šetření spojení i v druhé fázi, což Úřad účastníkovi řízení oznámil dopisem ze dne 22. 10. 2007.
(42) Za účelem projednání obav z možného narušení hospodářské soutěže identifikovaných v rámci správního řízení se uskutečnilo dne 2. 11. 2007 ústní jednání. V průběhu jednání účastník řízení navrhl závazek, na jehož základě bez zbytečného odkladu zajistí ukončení účasti společnosti DELTAX na plnění veřejné zakázky IS ASDM a převede plnění této zakázky na určenou třetí nezávislou osobu bez osobního a majetkového či jakéhokoliv obdobného propojení se společností DELTAX a skupinou Telefónica.
(43) Účastník řízení následně doručil Úřadu dne 21. 11. 2007 kopii originálu dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 4. 5. 2007 mezi společností DELTAX, jako poskytovatelem služby, a ČTÚ, ze kterého vyplývá, že se smluvní strany dohodly na ukončení uvedené Smlouvy [...obchodní tajemství...] . Dále byla Úřadu doručena nová Smlouva [...obchodní tajemství...] , jako poskytovatelem, a ČTÚ, jako objednavatelem, přičemž předmětem této smlouvy je [...obchodní tajemství...] . Uvedené skutečnosti pak svým přípisem ze dne 27. 11. 2007 potvrdil ČTÚ a uvedl, že podle jeho obecných znalostí je nový provozovatel, společnost [...obchodní tajemství...] , schopen plnit závazky ze smlouvy. Podle vyjádření ČTÚ došlo tímto krokem k minimalizaci nebezpečí zneužití důvěrných informací o podnikatelích na trzích elektronických komunikací. Jak Úřad rovněž zjistil, společnost [...obchodní tajemství...] není se spojujícími se soutěžiteli majetkově ani personálně spřízněna či propojena.
(44) Úřad tedy před vydáním tohoto rozhodnutí ověřil a má za prokázané, že před uskutečněním spojení došlo k ukončení plnění smlouvy týkající se zakázky IS ASDM ze strany společností DELTAX vůči ČTÚ a že tyto služby bude do budoucna poskytovat na spojujících se soutěžitelích nezávislý subjekt. Telefónica tedy nebude mít ani teoretickou možnost přístupu k citlivým informacím o svých konkurentech prostřednictvím plnění zakázky pro ČTÚ, čímž došlo k odstranění jediné dosavadní obavy z narušení hospodářské soutěže.
(45) Účastník řízení tedy poté, co mu Úřad předběžně sdělil své obavy z narušení soutěže, přijal závazek zaměřený na odstranění těchto obav. Úřad ověřil, že realizace tohoto závazku bude znamenat zachování situace existující před spojením, kdy společnost Telefónica neměla prostřednictvím plnění zakázek pro ČTÚ možnost získat přístup k citlivým informacím o konkurentech. Úřad ověřil vhodnost a dostatečnost tohoto závazku, zjistil, že jeho plnění nepovede k narušení soutěže. Vzhledem k tomu, že závazek účastníka řízení se uskutečnil před vydáním rozhodnutí, Úřad ověřil, že soutěžitel, se kterým ČTÚ uzavřel smlouvu, je objektivně schopen její předmět plnit.
(46) Na základě posouzení všech shora uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných soutěžitelů natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 5 věta třetí zákona a § 17 odst. 4 zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů za podmínky splnění přijatého závazku ve prospěch zachování účinné soutěže, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
(47) Trvání tohoto povolení spojení je pak podmíněno trváním stavu založeného splněním závazku účastníka řízení, ke kterému se v průběhu řízení zavázal a který v průběhu správního řízení rovněž splnil (§ 17 odst. 4 zákona). Podle § 19 odst. 1 zákona může Úřad zrušit rozhodnutí o povolení spojení, jestliže zjistí, že účastníci řízení neplní podmínky, omezení nebo závazky, kterými Úřad podmínil povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže
PM: 30. listopadu 2007
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petr Hanzal, LL.M., advokát
WEIL, GOTSHALL & MANGES, v.o.s.
Křižovnické nám. 1/193
110 00 Praha 1

[1] Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č.j. 024956/2002-631/Dvo/H3.
[2] Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. 35 Nc 10977/2007 ze dne 23. května 2007.
[3] Viz § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,