UOHS S239/2002
Rozhodnutí: OF/S239/02-92/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Svazek obcí-akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec
Účastníci KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec,a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec Svazek obcí-akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, nám. Augusta Němejce 63, 335 20 Nepomuk
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 63 KB


S 239/02-92/03 V Brně dne 13. ledna 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 239/02, zahájeném dne 28.11.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Svazek obcí-akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, se sídlem nám. Augusta Němejce 63, 335 20 Nepomuk, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne 19.11.2002 mezi společností Svazek obcí-akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, se sídlem nám. Augusta Němejce 63, 335 20 Nepomuk, jako kupujícím, a Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha, jako prodávajícím, podle níž společnost Svazek obcí-akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, se sídlem nám. Augusta Němejce 63, 335 20 Nepomuk, získá 49 % akcií společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., se sídlem Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec, povolení Úřadu podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
n e p o d l é h á.
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad) zahájil dne 28.11.2002 na návrh společnosti Svazek obcí-akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, se sídlem nám. Augusta Němejce 63, 335 20 Nepomuk, správní řízení č.j. S 239/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne 19.11.2002 mezi společností Svazek obcí-akcionářů a.s. Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, se sídlem nám. Augusta Němejce 63, 335 20 Nepomuk, jako kupujícím (dále jen " Svazek obcí "), a Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha, jako prodávajícím (dále jen "FNM ČR"), na jejímž základě získá společnost Svazek obcí 49 % akcií společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., se sídlem Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec (dále jen " KANALIZACE A VODOVODY ").
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o prodeji a koupi akcií, výpisu z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/02 ze dne 11.12.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost Svazek obcí , jejímiž členy jsou město Starý Plzenec, město Nepomuk, obec Příchovice, obec Nezvěstice, obec Týniště, obec Chocenice, obec Roupov, obec Kasejovice, obec Letiny, obec Mladý Smolivec, obec Lhůta, obec Tymákov, obec Dnešice, obec Čížkov, město Stod, obec Merklín, obec Oselce, obec Soběkury, obec Šťáhlavy, obec Lužany a obec Zdemyslice, byla založena za účelem nákupu akcií společnosti KANALIZACE A VODOVODY a výkonu akcionářských práv v této společnosti. Společnost Svazek obcí v roce 2001 dosáhla čistého obratu (obchodní tajemství) Kč.
Společnost KANALIZACE A VODOVODY je činná především v oblasti výroby a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a dále v oblasti projektové a stavebně montážní činnosti v Plzeňském kraji.
Akcionáři společnosti KANALIZACE A VODOVODY vlastnící akcie na jméno jsou: obec Kasejovice, obec Příchovice, obec Letiny, obec Mladý Smolivec, obec Lhůta, obec Tymákov, město Starý Plzenec, obec Zdemyslice, obec Oselce, obec Šťáhlavy, obec Chocenice, obec Čížkov, obec Merklín, město Stod, město Nepomuk, obec Lužany, obec Roupov, obec Soběkury, obec Týniště, obec Nezvěstice, obec Dnešice, přičemž každý z výše uvedených akcionářů vlastní (obchodní tajemství) % podíl ve společnosti KANALIZACE A VODOVODY. Akcie na majitele společnosti KANALIZACE A VODOVODY vlastní Svazek obcí (jenž však svůj (obchodní tajemství) % podíl převádí na základě smlouvy uzavřené dne 25.10.2002 do vlastnictví města Starý Plzenec) a FNM ČR (49% podíl).
Obrat společnosti KANALIZACE A VODOVODY v roce 2001 činil (obchodní tajemství) Kč.
Právní rozbor
Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období.
Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka stanovená § 13 zákona, nepodléhá navrhované spojení společností Svazek obcí a KANALIZACE A VODOVODY povolení Úřadu. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Právní moc: 30.1.2003
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Jitka Růžičková, advokátka Kováků 9/1077 150 21 Praha 5