UOHS S238/2003
Rozhodnutí: OF/S238/03-4643/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Kodak Limited a Foto-world, spol. s r.o.
Účastníci Kodak Limited, PO Box 66, Station Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Spojené království Foto-World, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 19. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 113 KB


S 238/03-4643/03 Brně dne 18. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 238/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Kodak Limited, PO Box 66, Station Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátní koncipientkou, se sídlem Na Příkopě 22, Praha 1, na základě substituční plné moci ze dne 19. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Kodak Limited, PO Box 66, Station Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a Foto-World, spol. s r.o., se sídlem Korunní 104/810, Praha 10, IČ: 48116558, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy v souvislosti s prodejem a koupí části registrovaného kapitálu společnosti Foto-World, spol. s r.o. v držení společnosti Eastbridge N.V., uzavřené dne 29. října 2003 společností Kodak Limited, jako kupujícím, a společností Eastbridge N.V., se sídlem Marten Meesweg 25, Rotterdam, Nizozemské království, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Kodak Limited navýší svůj obchodní podíl ve společnosti Foto-World, spol. s r.o. z dosavadních 40 % na 100 %, a tím získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, Společenské smlouvy společnosti Foto-World, výročních zpráv a všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/03 ze dne 26. listopadu 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy v souvislosti s prodejem a koupí části registrovaného kapitálu společnosti Foto-World, spol. s r.o. v držení společnosti Eastbridge N.V. (dále jen "smlouva"), uzavřené dne 29. října 2003 mezi společností Kodak Limited, PO Box 66, Station Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Kodak"), jako kupujícím, a společností Eastbridge N.V., se sídlem Marten Meesweg 25, Rotterdam, Nizozemské království (dále jen "Eastbridge"), jako prodávajícím.
Společnost Kodak v současnosti vlastní 40% obchodní podíl ve společnosti Foto-World, spol. s r.o., se sídlem Korunní 104/810, Praha 10, IČ: 48116558 (dále jen "Foto-World"). V důsledku uzavření zmíněné smlouvy a následného převodu 60% obchodního podílu ve společnosti Foto-World navýší společnost Kodak svůj obchodní podíl ve společnosti Foto-World z dosavadních 40 % na 100 %, a tím získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
V první fázi správního řízení o povolení spojení soutěžitelů bylo nezbytné posoudit, zda je předmětná transakce spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Úřad dále konstatuje, že při posuzování spojení soutěžitelů je třeba rozlišovat kontrolu výlučnou od kontroly společné. Uvedený princip rozlišování výlučné a společné kontroly nad jiným soutěžitelem je v souladu s platnou legislativou Evropské unie 1 , a aplikuje jej rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Jak vyplývá z aplikační praxe Komise, spojení soutěžitelů nastává tehdy, když jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí subjekt tak, že vznikne společná kontrola nad vzniklým joint venture. To stejné platí i v opačném případě, jestliže jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl na společném podniku. Znamená to přechod od společné kontroly ke kontrole výlučné a tento přechod podléhá povolení ze strany Evropské komise. Tento přístup potvrzuje například rozhodnutí Evropské komise v případu M.023- I.C.I./Tioxide 2 , v němž byl zdůrazněn rozdíl mezi rozhodujícím vlivem uplatňovaným samostatně (sole) a společně (joint). Dle Evropské komise se rozhodující vliv vykonávaný samostatně podstatně liší od rozhodujícího vlivu vykonávaného společně, neboť v druhém případě je nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. 3
Konkrétně bylo v daném správním řízení nezbytné zjistit, který ze společníků společnosti Foto-World vykonává kontrolu této společnosti před realizací posuzované transakce, popřípadě zda oba společníci vykonávají nad společností Foto-World kontrolu společnou.
Z informací poskytnutých účastníkem řízení v průběhu předmětného správního řízení vyplynulo, že v době před realizací posuzované transakce vykonává výlučnou kontrolu společnosti Foto-World společnost Eastbridge. Tato skutečnost rovněž vyplývá z příslušných ustanovení Společenské smlouvy společnosti Foto-World (při účastníkem řízení tvrzené neexistenci jakéhokoliv jiného smluvního ujednání mezi společníky).
V souladu s výše uvedeným Úřad konstatuje, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost Kodak získá nově možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti Foto-World.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Kodak je britskou obchodní společností, která je členem mezinárodní skupiny společností, jejíž mateřskou společností je Eastman Kodak Company (dále jen "skupina Kodak"). Skupina Kodak působí v mnoha zemích, a to v oblastech výroby a dodávek fotografických a zobrazovacích produktů a poskytování služeb různým sektorům, včetně spotřebitelského a profesionálního zobrazování, zobrazování ve zdravotnictví, podnikatelských systémů a obrazových produktů pro zábavní průmysl. V České republice jsou produkty skupiny Kodak distribuovány výlučně prostřednictvím společnosti Foto-World.
Společnost Foto-World je českou společností s ručením omezeným. Obchodní podíl ve společnosti Foto-World ve výši 60 % drží v současné době společnost Eastbridge, 40% podíl drží společnost Kodak. Jak již bylo uvedeno výše, v době před realizací posuzované transakce vykonává výlučnou kontrolu společnosti Foto-World společnost Eastbridge. Společnost Foto-World nekontroluje žádného soutěžitele. Společnost Foto-World působí jako výlučný distributor produktů skupiny Kodak v oblastech spotřebitelského a profesionálního zobrazování v České republice a na Slovensku a v oblasti zobrazování ve zdravotnictví v České republice.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že společnost Foto-World působí v České republice jako výlučný distributor produktů skupiny Kodak v oblastech spotřebitelského a profesionálního zobrazování a zobrazování ve zdravotnictví.
V oblasti spotřebitelského a profesionálního zobrazování distribuuje společnost Foto-World následující produkty skupiny Kodak:
spotřebitelské barevné filmy,
profesionální barevné a černobílé filmy,
fotoaparáty na jedno použití,
tradiční a digitální fotoaparáty,
fotografický papír,
termální papíry a papíry pro inkoustové tiskárny a
fotografické chemikálie.
V oblasti zobrazování ve zdravotnictví distribuuje společnost Foto-World následující produkty skupiny Kodak:
rentgenové filmy,
běžné (konvenční) zpracovatelské zařízení,
digitální zobrazovače,
digitální hardcopy,
počítačovou radiografii a
chemikálie pro zpracování za mokra.
S ohledem na vertikální charakter posuzovaného spojení soutěžitelů a na oboustrannou exkluzivitu distribučního vztahu (s dále uvedenými výjimkami), nebylo pro účely předmětného správního řízení nutné relevantní trhy v oblastech spotřebitelského a profesionálního zobrazování a zobrazování ve zdravotnictví dále členit dle výše uvedených jednotlivých tržních segmentů. Proto Úřad pro účely tohoto rozhodnutí, v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 4 , vymezil z hlediska výrobkového následující relevantní trhy:
trh fotomateriálů, fotopřístrojů a jejich příslušenství a
trh zobrazovacích materiálů a přístrojů pro zdravotnictví.
Z hlediska geografického Úřad v předmětném správním řízení vymezil oba výrobkové relevantní trhy územím celé České republiky.
Dopady spojení
Jak již bylo uvedeno výše, posuzované spojení soutěžitelů má vertikální charakter. Společnost Foto-World působí v České republice jako jediný a v zásadě též výlučný (s dále uvedenými dvěma výjimkami) distributor produktů skupiny Kodak na obou výše vymezených relevantních trzích. Zmíněnými výjimkami jsou tržní segment tradičních a digitálních fotoaparátů a tržní segment termálních papírů a papírů pro inkoustové tiskárny. Nicméně i na těchto tržních segmentech je Foto-World jediným distributorem produktů skupiny Kodak, přičemž produkty jejích konkurentů nedistribuuje, byť bez smluvního zajištění této exkluzivity. S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že popsaný distribuční vztah lze v zásadě považovat za oboustranně exkluzivní.
Na vymezeném relevantním trhu fotomateriálů, fotopřístrojů a jejich příslušenství v České republice dosahuje skupina Kodak tržního podílu [ obchodn í tajemství ] %. Hospodářské soutěže na relevantním trhu se účastní i další soutěžitelé, například společnost Olympus, s tržním podílem přibližně [ obchodn í tajemství ] %, společnost Canon, s tržním podílem [ obchodn í tajemství ] %, společnost Konica 5 , s tržním podílem přibližně [ obchodn í tajemství ] %, a společnosti Fugi a Agfa, se shodným tržním podílem cca [ obchodn í tajemství ] %.
Situace na jednotlivých tržních segmentech relevantního trhu fotomateriálů, fotopřístrojů a jejich příslušenství v České republice je následující:
Tržní segment spotřebitelských barevných filmů: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] %, Konica-cca [ obchodn í tajemství ] % a Fuji-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment profesionálních barevných a černobílých filmů: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Fugi-cca [ obchodn í tajemství ] % a Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment fotoaparátů na jedno použití: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] % a Fugi-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment tradičních a digitálních fotoaparátů: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Olympus-cca [ obchodn í tajemství ] %, Canon-cca [ obchodn í tajemství ] %, Konica-cca [ obchodn í tajemství ] % a Nikon-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment fotografických papírů: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] % a Fugi %.
Tržní segment termálních papírů a papírů pro inkoustové tiskárny: tržní podíl skupiny Kodak nepřesahuje [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment fotografických chemikálií: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Fugi-cca [ obchodn í tajemství ] % a Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Na vymezeném relevantním trhu zobrazovacích materiálů a přístrojů pro zdravotnictví v České republice dosahuje skupina Kodak tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %. Hospodářské soutěže na relevantním trhu se účastní i další soutěžitelé, například společnost Agfa, s tržním podílem přibližně [ obchodn í tajemství ] %, a společnost Fuji, s tržním podílem cca [ obchodn í tajemství ] %.
V této souvislosti Úřad konstatuje, že výše uvedené odhady tržních podílů se vztahují pouze k součtu tržních segmentů, na nichž působí společnost Kodak. Úřad si je nicméně vědom skutečnosti, že jednotlivé společnosti, působící na trhu zobrazovacích materiálů a přístrojů pro zdravotnictví, nepůsobí nutně na všech jeho tržních segmentech. Příkladmo lze uvést, že společnost Kodak nepůsobí v segmentu rentgenových přístrojů (RGT), systémů počítačové tomografie (CT), přístrojů pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI), ultrazvukových přístrojů nebo zařízení nukleární medicíny. Uvedené produkty nicméně slouží k získání určitého typu snímku pro medicínské účely a z tohoto pohledu jsou tedy do určité míry zastupitelné například s počítačovou radiografií, kterou vyrábí a prodává společnost Kodak. S ohledem na právě uvedené, lze konstatovat, že tržní podíly na celkovém trhu zobrazovacích materiálů a přístrojů pro zdravotnictví budou nižší než výše uvedené odhady podílů vztažené k části trhu zobrazovacích materiálů a přístrojů pro zdravotnictví, na níž působí společnost Kodak.
Situace na jednotlivých tržních segmentech relevantního trhu zobrazovacích materiálů a přístrojů pro zdravotnictví v České republice je následující:
Tržní segment rentgenových filmů: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] % a Fugi-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment běžných (konvenčních) zpracovatelských zařízení: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] K č, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, jeho nejvýznamnější konkurent, společnost Agfa cca [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment digitálních zobrazovačů: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] % a Fugi-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment digitálních hardcopů: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] % a Fugi-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment počítačové radiografie: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] % a Fugi-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Tržní segment chemikálií pro zpracování za mokra: odhad celkové velikosti trhu z hlediska obratu je přibližně [ obchodn í tajemství ] Kč, Kodak zde dosahuje odhadovaného tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] %, tržní podíly jeho nejvýznamnějších konkurentů jsou: Agfa-cca [ obchodn í tajemství ] % a Fugi-cca [ obchodn í tajemství ] %.
Kromě výše uvedené struktury relevantních trhů a podílu spojujících se soutěžitelů na těchto trzích se Úřad při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů zabýval i dalšími kritérii uvedenými v ustanovení § 17 odst. 1 zákona. S ohledem na vertikální charakter posuzovaného spojení soutěžitelů Úřad v této souvislosti považoval za významná zejména následující zjištění:
Většina soutěžitelů, kteří v České republice působí v oblastech spotřebitelského a profesionálního zobrazování a zobrazování ve zdravotnictví, disponuje hospodářskou a finanční silou srovnatelnou s pozicí subjektu vzniklého spojením. Jedná se zejména o společnosti Olympus, Canon, Konica, Fugi a Agfa.
Všichni hlavní konkurenti společnosti Kodak, zejména společnosti Agfa a Fugi, již mají na českém trhu zavedené společnosti, které působí jak ve velkoobchodě, tak i v maloobchodě. V důsledku realizace posuzované transakce se tak Kodak dostane na stejnou úroveň jako jeho hlavní konkurenti.
V důsledku předmětného spojení soutěžitelů tak vzhledem k vertikálnímu charakteru posuzovaného spojení soutěžitelů a skutečnosti, že společnost Foto-World působí v České republice jako jediný a v zásadě též výlučný (s výše uvedenými dvěma výjimkami) distributor produktů skupiny Kodak na obou vymezených relevantních trzích a současně nedistribuuje produkty jejích konkurentů, nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na žádném z výše vymezených relevantních trhů či jejich segmentů, neboť subjekt vzniklý spojením nebude na těchto relevantních trzích v postavení podstatně odlišném od postavení společnosti Kodak před uskutečněním transakce.
Subjekt vzniklý spojením bude v České republice nadále čelit konkurenci, neboť produkty a služby zaměnitelné s produkty a službami poskytovanými společností Kodak jsou na trhu volně dostupné od konkurenčních soutěžitelů, kteří disponují srovnatelnou hospodářskou a finanční silou, spojení tedy nebude mít negativní dopad na odběratele předmětných produktů a služeb. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy. Spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková, advokátní koncipientka Lovells-sdružení advokátů Slovanský dům Na Příkopě 22 Praha 1
1 Nařízení Rady ES č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, na jeho základě vydané Oznámení Komise o konceptu spojení podniků (Commission notice on the concept of concentration) a Oznámení Komise o konceptu dotčeného podniku (Commission notice on the concept of undertaking concerned).
2 Obdobně též viz rozhodnutí Evropské komise M.221- Mannesmann/Hoesch , M.553- RTL/Veronich/Endemol , M.576- Ferruzi Finanziaria/Fondiaria a další.
3 Popisovaný přístup již Úřad aplikoval v řadě svých předchozích rozhodnutí, například v případech spojení soutěžitelů S 70/99, S 74/02, S 98/02, S 137/02 a S 118/03.
4 Např. viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 163/03-3566/03 ze dne 2. října 2003 ve věci spojení soutěžitelů KONICA CZECH, s.r.o. a MINOLTA spol. s r.o.
5 Jedná se o odhadovaný celkový tržní podíl společnosti Konica po spojení soutěžitelů KONICA CZECH, s.r.o. a MINOLTA spol. s r.o., resp. nabytí samostatné organizační složky společnosti MINOLTA spol. s r.o., označené jako divize CAMERA, společností KONICA CZECH, s.r.o.-viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 163/03-3566/03 ze dne 2. října 2003.