UOHS S237/2003
Rozhodnutí: OF/S237/03-98/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., MASO UZENINY, obch. družstvo Kostelec, a Kostelecké maso uzeniny a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3 MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 133 KB


S 237/03-98/04 V Brně dne 8. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/03, zahájeném dne 12. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, IČ: 25130072, a družstvo MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec, se sídlem Kostelec 60, okres Jihlava, IČ: 60698756, ve správním řízení zastoupených JUDr. Miroslavou Rybovou, se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, na základě plných mocí ze dne 7. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o založení nové společnosti Kostelecké maso uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, okres Jihlava, která byla uzavřena dne 3. listopadu 2003 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, IČ: 25130072, a družstvem MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec, se sídlem Kostelec 60, okres Jihlava, IČ: 60698756, a na základě smluv, které mají být v budoucnu uzavřeny mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s. a družstvem MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec, podle kterých společnost AGROFERT HOLDING, a.s., převede na zakládanou společnost Kostelecké maso uzeniny, a.s. akcie představující 99,213% podíl na základním kapitálu společnosti Maso Planá, a.s., se sídlem Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí, IČ: 60071231, dále akcie představující 66,927% podíl na základním kapitálu společnosti MASNA Studená, a.s., se sídlem Masná ul. 480, Studená, IČ: 46678174, a akcie představující 34% podíl na základním kapitálu společnosti Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, IČ: 46900411, a družstvo MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec, převede na zakládanou společnost akcie představující 40% podíl na základním kapitálu společnosti Kostelecké uzeniny a.s., a v jejichž konečném důsledku společnost AGROFERT HOLDING, a.s., a družstvo MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec, získají možnost přímo společně kontrolovat nově založenou společnost Kostelecké maso uzeniny, a.s., a jejím prostřednictvím i společnosti Maso Planá, a.s., MASNA Studená, a.s. a Kostelecké uzeniny a.s., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení soutěžitelů, smluv zakládajících předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se činností spojujících se soutěžitelů, stejně jako ze stanovisek oslovených konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů k předmětnému spojení.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/03 ze dne 26. listopadu 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
V průběhu řízení o povolení předmětného spojení Úřad vyzval několik konkurentů působících v oblastech dotčených spojením a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek a připomínek k předmětnému spojení.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě následujících vzájemně souvisejících právních úkonů, které ve svém celku tvoří jednu transakci. Jsou jimi:
smlouva o úplatném převodu akcií, uzavřená dne 3. listopadu 2003 mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 1101/89, Praha 3, IČ: 25130072 (dále jen "AGROFERT HOLDING"), jako nabyvatelem, a družstvem MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec, se sídlem Kostelec 60, okres Jihlava, IČ: 60698756 (dále jen "MASO UZENINY"), jako převodcem, na jejímž základě společnost AGROFERT HOLDING nabude od družstva MASO UZENINY, dosavadního výlučného vlastníka 74% akciového podílu ve společnosti Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, IČ: 46900411 (dále jen "Kostelecké uzeniny"), a současně výlučně kontrolujícího subjektu, 34 % akciový podíl ve společnosti Kostelecké uzeniny,
smlouva o budoucím založení společnosti Kostelecké maso uzeniny, a.s., se sídlem Kostelec 60, okres Jihlava (dále jen "Kostelecké maso uzeniny"), uzavřená mezi subjekty AGROFERT HOLDING a MASO UZENINY,
smlouva o založení společnosti Kostelecké maso uzeniny, která byla uzavřena dne 3. listopadu 2003 formou notářského zápisu č.j. NZ 429/2003 mezi jejími zakladateli, kterými jsou společnost AGROFERT HOLDING a družstvo MASO UZENINY, současně s přijetím stanov společnosti Kostelecké maso uzeniny, a
smlouvy o vložení akciových podílů, vlastněných samostatně v době před spojením společností AGROFERT HOLDING a družstvem MASO UZENINY ve společnostech Maso Planá, a.s., se sídlem Průmyslová 499, Planá nad Lužnicí, IČ: 60071231 (dále jen "Maso Planá"), MASNA Studená, a.s., se sídlem Masná ul. 480, Studená, IČ: 46678174 (dále jen "MASNA Studená"), a Kostelecké uzeniny, které mají být uzavřeny v budoucnosti.
Na základě výše uvedených smluv založí společnost AGROFERT HOLDING a družstvo MASO UZENINY novou společnost Kostelecké maso uzeniny, do níž společnost AGROFERT HOLDING vloží 99,213% akciový podíl ve společnosti Maso Planá, 66,927% akciový podíl ve společnosti MASNA Studená a 34% akciový podíl ve společnosti Kostelecké uzeniny, zatímco družstvo MASO UZENINY do ní vloží 40% akciový podíl ve společnosti Kostelecké uzeniny. Společnost Kostelecké maso uzeniny je zakládána na dobu neurčitou, přičemž každý z jejích zakladatelů upisuje takový počet akcií, který představuje 50% na jejím základním kapitálu.
Z obsahu výše uvedených smluv rovněž vyplývají takové skutečnosti, týkající se ustavení, složení a rozhodování orgánů nově zakládané společnosti, z nichž vyplývá, že po uskutečnění transakce budou mít společnost AGROFERT HOLDING a družstvo MASO UZENINY možnost společně kontrolovat nově zakládanou společnost Kostelecké maso uzeniny. Prostřednictvím společnosti Kostelecké maso uzeniny získají navrhovatelé rovněž možnost kontrolovat společnosti Maso Planá a MASNA Studená, kontrolované v době před transakcí výlučně ze strany společnosti AGROFERT HOLDING, a společnost Kostelecké uzeniny, která byla v době před uskutečněním prvního úkonu 1 celé transakce výlučně kontrolována ze strany společnosti MASO UZENINY.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda předmětná transakce zakládá spojení ve smyslu § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). V úvahu přicházejícími ustanoveními, pod něž by bylo možné předmětnou transakci podřadit, jsou ustanovení § 12 odst. 4 zákona a ustanovení § 12 odst. 3 zákona.
Podle § 12 odst. 4 zákona se za spojení soutěžitelů považuje takové jednání, které spočívá v založení nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli (tj. jeho zakladateli), který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky a toto spojení nemá za cíl ani za následek koordinaci soutěžního chování zakladatelů tohoto společně kontrolovaného podniku.
Skutečnosti zjištěné v průběhu předmětného správního řízení na jedné straně ukazují na to, že nově zakládaná společnost Kostelecké maso uzeniny bude (i) kontrolována společně oběma zakladateli, (ii) bude fungovat po časově neomezenou dobu, (iii) budou na ni převedeny všechny, pro působení na níže 2 vymezených relevantních trzích klíčové, aktivity společností Maso Planá, MASNA Studená a Kostelecké uzeniny, jejichž akcie vlastněné doposud buď společností AGROFERT HOLDING, nebo družstvem MASO UZENINY, jsou vkládány do základního kapitálu společnosti Kostelecké maso uzeniny, (iv) bude disponovat dostatečnými vlastními zdroji nezbytnými pro výkon podnikatelské činnosti na trhu a (v) bude poskytovat převážnou část své produkce třetím subjektům, které jsou na jejích zakladatelích finančně, majetkově či personálně nezávislé. Tyto skutečnosti by mohly vést k závěru, že předpoklady vyplývající z ustanovení § 12 odst. 4 zákona jsou splněny 3 a že předmětná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu tohoto ustanovení.
Na druhé straně je však zapotřebí přihlédnout ke skutečnosti, že v rámci celé transakce dochází k převodu akciových podílů v již existujících subjektech, a tedy ke změně kvality kontroly těchto subjektů, a to následujícím způsobem. Po uskutečnění celé transakce budou společnost AGROFERT HOLDING a družstvo MASO UZENINY mít možnost společně kontrolovat prostřednictvím nově zakládaného subjektu společnosti Maso Planá a MASNA Studená, u nichž dojde ke změně z výlučné kontroly vykonávané v době před transakcí ze strany společnosti AGROFERT HOLDING, a společnost Kostelecké uzeniny, u níž dojde ke změně z výlučné kontroly, která byla v době před uskutečněním prvního úkonu 4 celé transakce vykonávaná společností MASO UZENINY. Protože tedy podstatou posuzované transakce je především získání, resp. změna kvality kontroly v již existujících a na trhu působících subjektech, nelze transakci posoudit jako založení společně kontrolovaného podniku ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona, ale jako spojení ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
Podle § 12 odst. 3 zákona se za spojení soutěžitelů považuje takové jednání, kterým jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jednání, kterým jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, a to mimo jiné nabytím účastnických cenných papírů. Ustanovení § 12 odst. 3 zákona se vztahuje jak na případy získání možnosti výlučné kontroly nad jiným soutěžitelem, tak na případy, kdy dochází ke změně v povaze kontroly z výlučné na společnou a naopak. Případy změny kvality kontroly jsou považovány za spojení soutěžitelů v souladu s rozhodovací praxí Evropské Komise, k níž Úřad podpůrně přihlíží. Kvalitativní rozdíl mezi společnou a výlučnou kontrolou spočívá především v tom, že rozhodující vliv vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jež je vykonáván společně, neboť v druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
Lze tedy dovodit, že společnost AGROFERT HOLDING a družstvo MASO UZENINY budou mít po uskutečnění transakce možnost ve smyslu § 12 odst. 3 zákona přímo společně kontrolovat společnost Kostelecké maso uzeniny a jejím prostřednictvím vykonávat nepřímou společnou kontrolu ve společnostech Maso Planá, MASNA Studená a Kostelecké uzeniny.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a zároveň oba spojující se soutěžitelé dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. b) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Protože celá transakce, která má vést k posuzovanému spojení soutěžitelů, není založena pouze jedním úkonem, ale naopak souhrnem několika navazujících a souvisejících úkonů, byly tyto úkony posouzeny v rámci předmětného správního řízení jako jeden celek.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost AGROFERT HOLDING je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, která formou majetkových účastí sdružuje další obchodní a výrobní společnosti na území České republiky. Jejím jediným akcionářem je společnost AGROFERT a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, která stojí na vrcholu majetkové struktury holdingu (dále jen "skupina AGROFERT").
Skupina AGROFERT zaměřuje svoji činnost do tří základních oblastí, kterými jsou (i) činnost související se zemědělstvím, (ii) činnost související s potravinářstvím a (iii) činnost související s průmyslovou výrobou chemických látek na bázi organické i anorganické chemie.
Z celé skupiny AGROFERT působí v zemědělství přibližně 30 společností. Majetkové účasti ve většině z těchto společností vlastní a spravuje společnost AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3 (dále jen "AGFTRADING"). Společnosti z oblasti zemědělského sektoru jsou především společnosti typu ZZN (zemědělské zásobování a nákup), či ACHP, tj. agrochemické podniky. Uvedené typy společností se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro hospodářská zvířata a v menší míře se zabývají výkrmem drůbeže či prasat. Ve skupině AGROFERT se tak výkrmem vepřů a prodejem jatečních prasat zabývají společnosti ZENZA Znojmo, a.s. a ZZN Pardubice a.s., prodejem nezpracovaného vepřového masa zabývají společnosti VYPRA, a.s. a LIPRA a.s. Samotná společnost AGFTRADING obchoduje především v oblasti zemědělských komodit, to znamená obilovin, olejnin, luštěnin apod., dále pak obchoduje s pesticidy, osivy, mořidly a komponenty do krmných směsí.
V oblasti potravinářství, která je předmětným spojením soutěžitelů dotčena, působí ze skupiny AGROFERT tyto společnosti:
společnost Maso Planá, která se zabývá zpracováním vepřového a hovězího masa a výrobou masných výrobků a konzerv, přičemž své výrobky distribuuje v České republice především prostřednictvím obchodních řetězců (například MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., ZIMBO Czechia s.r.o., či SPAR)
společnost MASNA Studená, která je činná jako zpracovatel vepřového a hovězího masa a výrobce masných výrobků a konzerv, přičemž své výrobky distribuuje v České republice především prostřednictvím obchodních řetězců (například Tesco Stores ČR a.s., Kaufland, v.o.s., Globus ČR, k.s., či DELVITA, a.s.) a vedle toho je část její produkce exportována do zahraničí, a
společnost AGFTRADING, která provozuje prostřednictvím svých organizačních složek (o.z. Lom-bývalá společnost ADEX a.s., Krůta Hodonín a středisko Litoměřice-MELBRO a.s.) porážku a zpracování krůt, stejně jako porážku a zpracování drůbeže.
Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky.
V chemickém průmyslu působí ze skupiny AGROFERT především společnosti DEZA a.s., Lovochemie a.s., AGROBOHEMIE a.s. a ALIACHEM, a.s., což jsou významní tuzemští producenti výrobků organické i anorganické chemie.
Druhý z navrhovatelů, kterým je družstvo MASO UZENINY , v současné době nevyvíjí žádnou činnost, přičemž podle výpisu z obchodního rejstříku k jejímu předmětu podnikání patří koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, poradenská a konzultační činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby a silniční motorová doprava osobní.
V době před spojením má společnost MASO UZENINY možnost vykonávat výlučnou kontrolu ve společnosti Buffy CZ s.r.o., zabývající se výrobou krmiv pro masožravá zvířata (kočky a psy), a ve společnosti Kostelecké uzeniny (dále také jen "skupina MASO UZENINY"). Předmětem činnosti společnosti Kostelecké uzeniny je podle výpisu z obchodního rejstříku koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, řeznictví a uzenářství, mrazírenská a skladovací činnost, silniční motorová doprava osobní a nákladní, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti. Jádro působení společnosti Kostelecké uzeniny spočívá v oblasti zpracování, včetně porážek, vepřového, hovězího a drůbežího masa, řeznictví a uzenářství, výroby masných výrobků, uzenin a konzerv a jejich distribuce a prodeje prostřednictvím obchodních řetězců a menších odběratelů.
Společnost Kostelecké maso uzeniny bude nově založený subjekt, společně kontrolovaný společností AGROFERT HOLDING a družstvem MASO UZENINY. Předmětem jeho podnikání zapsaným do obchodního rejstříku bude správa majetku, podle záměru svých zakladatelů bude fungovat především jako řídící holding, který bude plnit v oblasti zpracování masa tyto činnosti: (i) společný prodej produktů subjektů Maso Planá, MASNA Studená a Kostelecké uzeniny v oblasti zpracování masa, (ii) společný nákup surovin pro subjekty Maso Planá, MASNA Studená a Kostelecké uzeniny v oblasti zpracování masa, (iii) řízení výroby subjektů Maso Planá, MASNA Studená a Kostelecké uzeniny v oblasti zpracování masa, (iv) alokace zdrojů na investice týkající se subjektů Maso Planá, MASNA Studená a Kostelecké uzeniny a (v) logistika a distribuce vztahující se k činnosti subjektů Maso Planá, MASNA Studená a Kostelecké uzeniny.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda posuzovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů dotčených v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, Úřad vychází z činností, které na území České republiky provozují soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, z nich se pak zaměřuje zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů. Při vymezení spojením dotčených relevantních trhů tak Úřad vycházel z podnikatelské činnosti společnosti MASO UZENINY a skupiny kontrolované společností AGROFERT HOLDING v oblasti související s potravinářstvím.
Skupina AGROFERT je činná jako producent krmných směsí určených jednak pro vepře, jednak pro skot a konečně pro drůbež, dále působí jako chovatel a výkrmce vepřů, skotu a drůbeže, a v neposlední řadě vyvíjí aktivity jako zpracovatel vepřového, hovězího a drůbežího masa, které (resp. výrobky ze zpracovaného masa) následně prodává do obchodní sítě v České republice.
Druhý z navrhovatelů, tedy družstvo MASO UZENINY, je prostřednictvím jím kontrolovaných subjektů činný jako zpracovatel vepřového, hovězího a drůbežího masa, jež (resp. výrobky ze zpracovaného masa) je následně dodáváno do obchodní sítě v České republice.
Z podaného přehledu činností spojujících se soutěžitelů v oblasti potravinářství je zřejmé, že k překrytí aktivit dochází pouze v případě zpracování vepřového, hovězího a drůbežího masa a prodeje výrobků z tohoto masa (tedy masných výrobků) do obchodní sítě. Je tedy zapotřebí ve vztahu k těmto skupinám činností a produktů vymezit věcně relevantní trh. Maso z jednotlivých druhů hospodářských zvířat, jejichž zpracováním se zabývají spojující se soutěžitelé, představuje produkty, které jsou z pohledu své charakteristiky, odlišností v procesu zpracování a výroby, či preferencí konečných spotřebitelů (stravovací návyky obyvatelstva) navzájem zastupitelné buď ve velmi omezené míře, nebo vůbec. K tomuto názoru dospěli i v rámci předmětného správního řízení oslovení zpracovatelé masa i odběratelé masných produktů. Na základě tohoto závěru lze z hlediska věcného vymezit jako relevantní trh výrobků z vepřového masa , trh výrobků z hovězího masa a trh výrobků z drůbežího masa . Tyto tři samostatné věcně relevantní trhy zahrnují zpracování, a to včetně porážek jatečních vepřů, jatečního skotu a jateční drůbeže, a následný prodej zpracovaného masa a masných výrobků do obchodní sítě. Z pohledu geografického byl relevantní trh vzhledem k homogenním soutěžním podmínkám v případech všech výše uvedených věcně relevantních trhů vymezen územím České republiky.
Kromě výše vymezených relevantních trhů posuzoval Úřad dopady předmětného spojení soutěžitelů i na oblast výroby krmných směsí pro vepře, pro skot a pro drůbež, a na oblast chovu a výkrmu vepřů, skotu a drůbeže, na nichž ze spojujících se soutěžitelů vyvíjí činnost pouze skupina AGROFERT. Je tomu tak z toho důvodu, že uvedené oblasti vertikálně předcházejí (jedná se o tzv. "upstream markets" ) trhům vymezeným pro účely tohoto rozhodnutí jako relevantní. Tento vertikální řetězec lze popsat tak, že na jeho počátku stojí krmné směsi, vyráběné z obilí a dalších surovin. V další fázi slouží tyto krmné směsi k výkrmu hospodářských zvířat, tedy mimo jiné vepřů, skotu a drůbeže. Na tuto činnost následně navazuje porážka a zpracování vepřového, hovězího a drůbežího masa. Konec tohoto řetězce na sebe navazujících činností představuje prodej produktů ze zpracovaného vepřového, hovězího a drůbežího masa do obchodní sítě.
Na trhu výrobků z vepřového masa v České republicevyvíjejí činnost oba spojující se soutěžitelé. Tržní podíl skupiny AGROFERT na tomto relevantním trhu činí [ obchodní tajemství ], zatímco tržní podíl skupiny MASO UZENINY dosahuje [ obchodní tajemství ]. Po uskutečnění předmětného spojení tak společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit [ obchodní tajemství ]. Na uvedeném relevantním trhu čelí spojující se soutěžitelé konkurenci ze strany řady dalších zpracovatelských subjektů, mezi které patří ZŘUD-Masokombinát Polička a.s. (tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]), Schneider-masokombinát Plzeň s.r.o. (tržní podíl [ obchodní tajemství ]), Masný průmysl Krásno spol. s r.o. (tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]), či ZŘUD-Masokombinát Písek CZ a.s. (tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]).
Na trhu výrobků z hovězího masa v České republice je přítomna jak skupina subjektů kontrolovaných společností AGROFERT HOLDING, přičemž tyto zpracovatelské subjekty dosahují na tomto relevantním trhu tržního podílu [ obchodní tajemství ], tak skupina MASO UZENINY s tržním podílem [ obchodní tajemství ]. Uskutečněním předmětného spojení se tržní podíl spojujících se soutěžitelů navýší na [ obchodní tajemství ]. Hospodářské soutěže na relevantním trhu výrobků z hovězího masa se kromě spojujících se soutěžitelů účastní další zpracovatelské subjekty, jimiž jsou ZŘUD-Masokombinát Polička a.s. (tržní podíl dosahující výše [ obchodní tajemství ]), ZŘUD-Masokombinát Písek CZ a.s. (tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]), Skaličan a.s. (tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]), či Procházka s.r.o. (tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]).
Na trhu výrobků z drůbežího masa v České republice je činná jak skupina subjektů kontrolovaných společností AGROFERT HOLDING 5 , přičemž tyto zpracovatelské subjekty dosahují na tomto relevantním trhu tržního podílu [ obchodní tajemství ], tak skupina MASO UZENINY s tržním podílem [ obchodní tajemství ]. Po uskutečnění předmětného spojení se tržní podíl spojujících se soutěžitelů navýší na [ obchodní tajemství ]. Konkurenci spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu výrobků z drůbežího masa vytvářejí zpracovatelské subjekty kontrolované společností Agropol Group, a.s. (dosahující společně tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ]), XAVEROV, a.s. (tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]) a Drůbežářské závody Klatovy (tržní podíl ve výši [ obchodní tajemství ]).
Vymezené relevantní trhy jsou otevřeny i zahraničním konkurenčním zpracovatelům ze zemí EU, nebo například ze Slovenské republiky, kteří na něm již prostřednictvím dovozů působí nebo na něj mohou po splnění především hygienických a veterinárních předpokladů a podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů a vybudování příslušných zařízení vstoupit. Ovšem i v situaci, kdy tyto zahraniční subjekty na posuzovaný relevantní trh na území České republiky nevstoupí prostřednictvím vybudování výrobních (zpracovatelských) zařízení a prostor, mohou se hospodářské soutěže na předmětném trhu účastnit jako dovozci.
Kromě výše uvedených skutečností charakterizujících postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na relevantních trzích výrobků z vepřového masa, výrobků z hovězího masa a výrobků z drůbežího masa v České republice je pro uvedené trhy příznačná existence obchodních řetězců na straně poptávky. Tyto odběratelské subjekty, mezi nimiž lze jmenovat například společnosti [ obchodní tajemství ], disponují značnou ekonomickou a finanční silou, která jim umožňuje sjednávat si ve vztahu k dodavatelům zpracovaného vepřového, hovězího a drůbežího masa a masných výrobků výhodné dodací a cenové podmínky. To ve spojení s faktem, že značná část produkce zpracovatelských subjektů směřuje právě do těchto obchodních řetězců, přičemž dodávky do obchodních řetězců jsou významné pro zajištění a vytvoření stabilní pozice na trzích výrobků z vepřového masa, výrobků z hovězího masa a výrobků z drůbežího masa, znamená, že spojující se soutěžitelé nebudou mít po spojení možnost chovat se ve značné míře nezávisle na svých odběratelích.
Úřad dále posuzoval, jaké dopady přinese předmětné spojení na hospodářskou soutěž v oblastech vertikálně předcházejících výše vymezeným relevantním trhům, tedy oblasti výroby krmných směsí a oblasti výkrmu hospodářských zvířat.
V oblasti výroby krmných směsí pro hospodářská zvířata působí ze spojujících se subjektů pouze skupina AGROFERT. Uvedené krmné směsi jsou vyráběny cíleně pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat, tedy zvláště pro vepře, přičemž podíl skupiny AGROFERT činí v oblasti krmných směsí pro vepře [ obchodní tajemství ], pro skot, kde je postavení skupiny AGROFERT charakterizováno podílem ve výši [ obchodní tajemství ], a pro drůbež, kde podíl skupiny AGROFERT dosahuje [ obchodní tajemství ]. Podíl skupiny AGROFERT na celkovém objemu všech krmných směsí pro všechny uvedené druhy hospodářských zvířat se pohybuje na úrovni [ obchodní tajemství ]. K dalším subjektům, které vyrábějí krmné směsi pro hospodářská zvířata, se řadí například skupina kontrolovaná společností Agropol Group, a.s., dosahující v této oblasti podílu [ obchodní tajemství ] 6 , společnost ZZN Polabí, a.s. (podíl [ obchodní tajemství ]), nebo AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE (podíl [ obchodní tajemství ]). Kromě těchto subjektů je v oblasti výroby krmných směsí činná řada dalších menších soutěžitelů, jejichž podíly nepřesahují 3 %.
V oblastech chovu a výkrmu vepřů, skotu a drůbeže vyvíjí ze spojujících se subjektů činnost pouze skupina AGROFERT, přičemž její podíly dosahují v oblasti výkrmu vepřů [ obchodní tajemství ], v oblasti výkrmu skotu [ obchodní tajemství ] a v oblasti výkrmu drůbeže [ obchodní tajemství ]. Podle zjištění učiněných v průběhu předmětného správního řízení skupina AGROFERT používá k výkrmu celého objemu hospodářských zvířat ve vlastních výkrmových kapacitách pouze krmné směsi vyráběné ve vlastních zařízeních a krmné směsi tak od třetích subjektů neodebírá. V oblastech výkrmu hospodářských zvířat vystupují i další významné subjekty, z nichž lze jmenovat například skupinu Agropol, či společnost XAVEROV, a.s.
Dva z oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů, společnosti Agropol Group, a.s. a ZŘUD-Masokombinát Písek CZ a.s., ve svých stanoviscích k předmětnému spojení namítaly, že spatřují možné ohrožení hospodářské soutěže v tom, že po spojení bude skupina AGROFERT jako významný výrobce krmných směsí mít možnost vázat dodávky svých krmných směsí třetím subjektům (tj. výkrmcům vepřů, skotu a drůbeže) na to, že tyto třetí subjekty budou dodávat jateční vepře, skot a drůbež do zpracovatelských závodů spojujících se soutěžitelů. K této námitce Úřad uvádí následující skutečnosti. Spojující se soutěžitelé disponují nízkými tržními podíly na relevantních trzích výrobků z vepřového masa a výrobků z hovězího masa, na trhu výrobků z drůbežího masa, na němž společný tržní podíl spojujících se subjektů přesáhne hranici [ obchodní tajemství ], jsou přítomni významní konkurenční zpracovatelé (skupina Agropol, XAVEROV, a.s.). Rovněž tak bylo třeba vzít při hodnocení výše uvedené námitky v úvahu, že družstvo MASO UZENINY, včetně jím kontrolovaných subjektů, nepůsobí v oblastech výroby krmných směsí pro vepře, skot a drůbež, proto v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k posílení postavení spojením vzniklého subjektu v této oblasti. Lze tedy dospět k závěru, že po uskutečnění předmětného spojení budou mít subjekty zabývající se chovem a výkrmem vepřů, skotu a drůbeže zachovánu možnost odebírat krmné směsi od konkurenčních výrobců a dodávat vykrmená hospodářská zvířata ke zpracování i jiným subjektům, než jsou spojující se soutěžitelé.
Po zhodnocení možných dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, včetně dopadu spojení na situaci ve vertikálně navazujících oblastech, Úřad dospěl k závěru, že spojením soutěžitelů nedojde k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení předmětného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula pověřený řízením odboru fúzí
Právní moc: 27.1. 2004
Rozhodnutí obdrží:
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 1101/89
130 00 Praha 3
zastoupený JUDr. Miroslavou Rybovou
a
MASO UZENINY, obchodní družstvo Kostelec
Kostelec 60
588 61 Kostelec-okres Jihlava
zastoupený JUDr. Miroslavou Rybovou
1 Tímto úkonem je smlouva o úplatném převodu akcií, uzavřená dne 3. listopadu 2003 mezi společností AGROFERT HOLDING, jako nabyvatelem, a družstvem MASO UZENINY, jako převodcem.
2 viz část "Dopady spojení" tohoto rozhodnutí
3 Za prvé, nový soutěžitel (tj. společný podnik) musí být kontrolován společně všemi zakladateli a za druhé, musí mít koncentrativní charakter, tzn. že společný podnik musí vykonávat na trvalém základě (tj. po časově neomezenou nebo alespoň delší dobu) všechny funkce samostatného hospodářského subjektu.
4 Tímto úkonem je smlouva o úplatném převodu akcií, uzavřená dne 3. listopadu 2003 mezi společností AGROFERT HOLDING, jako nabyvatelem, a družstvem MASO UZENINY, jako převodcem.
5 Na tomto relevantním trhu působí skupina AGROFERT prostřednictvím subjektů, u nichž spojením nedochází ke změně vlastnické struktury.
6 Jedná se o podíl dosažený výrobou krmných směsí pro drůbež, protože skupina Agropol v oblastech výkrmu a zpracování vepřového a hovězího masa nepůsobí.