UOHS S237/2002
Rozhodnutí: OF/S237/02-1835/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Torrecid S.A. a Glazura s.r.o.,
Účastníci Glazura s.r.o., se sídlem Roudnice nad Labem, 413 00 Torrecid S.A., se sídlem Partida Torreta s/n, Apdo. Correos 18, 12110 Alcor, Španělsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 13. 6. 2003

S 237/02-1835/03 V Brně dne 27. května 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 237/02, zahájeném dne 22. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost TORRECID, S.A., se sídlem Partida Torreta s/n, Apdo. Correos 18, 12110 ALCORA (Castellón), Španělsko, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Danielem Weinholdem, Ph.D., advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů TORRECID, S.A., se sídlem Partida Torreta s/n, Apdo. Correos 18, 12110 ALCORA (Castellón), Španělsko, a Glazura s.r.o., se sídlem Roudnice nad Labem, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 15. listopadu 2002 mezi společnostmi Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Aktiengesellschaft, se sídlem Bonnstrasse 12, 50226-Frechen, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, a TORRECID, S.A., se sídlem Partida Torreta s/n, Apdo. Correos 18, 12110 ALCORA (Castellón), Španělsko, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti Glazura s.r.o., se sídlem Roudnice nad Labem, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve spojení s § 17 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
za podmínky splnění závazků, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže:
Společnost TORRECID, S.A., se sídlem Partida Torreta s/n, Apdo. Correos 18, 12110 ALCORA (Castellón), Španělsko, se zavazuje v průběhu tří let po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí k následujícímu:
zachovat zásobování českého trhu výrobky/výrobkovými řadami, které Glazura s.r.o. v době vydání rozhodnutí vyrábí (frity, glazury, keramické barvy a barvítka a preparáty drahých kovů),
neomezit bez objektivních a ospravedlnitelných důvodů zásobování středních a malých zákazníků společnosti Glazura s.r.o. fritami, glazurami, keramickými barvami a barvítky pod množství odpovídající výši dodávek, které společnost Glazura s.r.o. realizovala vůči těmto zákazníkům v roce 2002; malými a středními zákazníky se v souvislosti s výrobou frit, glazur, keramických barev a barvítek rozumí veškeří zákazníci společnosti Glazura s.r.o. v České republice, jimž byly v roce 2002 dodány uvedené produkty za celkovou cenu ve výši nepřesahující 10 000 000,-Kč u každého jednotlivého subjektu/subjektů patřících do stejné skupiny, a
zasílat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže písemné vyhodnocení plnění výše uvedených závazků za každý uplynulý kalendářní rok, a to v termínu nejpozději do konce ledna následujícího roku.
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů, dalších informací o spojovaných soutěžitelích, informací dodatečně poskytnutých účastníkem řízení a stanovisek třetích osob k předmětnému spojení.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 50/02 ze dne 11. prosince 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad neobdržel žádné stanovisko. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby získání potřebných informací k objektivizaci stavu na anticipovaných trzích s krycími produkty pro keramický průmysl, vyzval dále několik subjektů, a to jak konkurenty na dotčených trzích, tak i odběratele výrobků spojujících se soutěžitelů, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení.
Z vyhodnocení těchto vyjádření a ze šetření Úřadu vyplynulo několik významných skutečností, které by v případě jejich potvrzení v průběhu dalšího řízení mohly vést k závěru, že by uskutečněním spojení mohlo na jednotlivých trzích dojít ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže s dopady především na malé a střední odběratele keramických frit, glazur, keramických barvítek a barev.
Vzhledem k vysokému tržnímu podílu spojujících se soutěžitelů měl Úřad obavu především ze skutečnosti, že by v důsledku spojení soutěžitelů mohlo dojít k útlumu produkce některých výrobků nebo k omezení či dokonce k zastavení dodávek krycích produktů pro keramický průmysl malým a středním odběratelům. Společnost Glazura s.r.o., se sídlem Roudnice nad Labem (dále jen "GLAZURA") je totiž nejvýznamnějším výrobcem krycích produktů pro keramický průmysl v České republice a v případě, že by došlo k omezení výroby anebo dodávek, byla by ohrožena samotná existence některých odběratelů, a následně též hospodářská soutěž na relevantních trzích.
Tyto obavy potvrdila Úřadu společnost PPP Ceramic s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 54, Roudnice nad Labem (dále jen "PPP Ceramic"), která vystupuje nejen jako odběratel keramických barvítek a keramických frit společnosti GLAZURA, ale též i jako její konkurent na trhu glazur. Dle vyjádření této společnosti by v důsledku takového chování společnosti GLAZURA byla ohrožena její samotná existence, a rovněž existence jejích odběratelů. Dále byla vyjádřena obava z možného útlumu některých produktů společnosti GLAZURA nebo převedení výroby do jiných vzdálených výrobních lokalit společnosti Torrecid S.A., se sídlem Partida Torreta s/n, Apdo. Correos 18, 12110 ALCORA (Castellón), Španělsko (dále též "TORRECID").
Z uvedených důvodů Úřad dopisem č.j. S 237/02-4425/02 ze dne 20. prosince 2002 účastníkovi řízení oznámil, že navrhované spojení vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže a že pokračuje v řízení, neboť byla splněna podmínka aplikace ustanovení § 16 odst. 2 poslední věta zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále též zákon).
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. 1. NOTIFIKAČNÍ PODMÍNKY
Úřad zahájil dne 22. listopadu 2002 na návrh společnosti TORRECID, právně zastoupené JUDr. Danielem Weinholdem, Ph.D., advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, na základě plné moci, správní řízení S 237/02 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona. Ke spojení dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, a to na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 15. listopadu 2002 mezi společnostmi Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Aktiengesellschaft, se sídlem Bonnstrasse 12, 50226-Frechen, Spolková republika Německo (dále jen "DSCB"), jako prodávajícím, a TORRECID, jako kupujícím, v jejímž důsledku kupující získá obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti GLAZURA, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost.
Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona nabytím účastnických cenných papírů, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost TORRECID. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle hlavy IV zákona. 2. CHARAKTERISTIKA SPOJUJÍCÍCH SE SUBJEKTŮ
TORRECID je společností zaměřenou na výrobu krycích produktů pro keramický průmysl, která vyrábí keramické frity, glazury, smalty, rozpustné barvy, barvy na keramiku, rozprašovací barvy, přísady do barev atd. Vedle těchto činností společnost TORRECID obchoduje se zirkoniem, jílem a dalšími surovinami potřebnými pro výrobu krycích produktů pro keramický průmysl. Současně se zabývá laboratorním výzkumem souvisejícím s výše uvedenými činnostmi.
Společnost TORRECID je kontrolována fyzickými osobami Federicem Michavila Herasem, Miguelem Angelem Michavila Herasem a Federicem Michavila Pallarésem, mezi kterými je přímý příbuzenský vztah a kteří společnost TORRECID kontrolují buď přímo jako akcionáři, nebo nepřímo jako společníci akcionářů této společnosti, a to společností Panvier S.A. a Finanzas FMH, S.L. Společnost Panvier S.A. se zabývá prodejem a správou majetkových aktiv a účastí ve společnostech, výzkumem a vývojem kontroly kvality, poskytováním služeb dalším společnostem a zajišťováním obchodního a výrobního provozu keramického průmyslu. Společnost Finanzas FMH, S.L. je holdingovou společností, která má účast v dalších společnostech skupiny Torrecid.
Skupina Torrecid je vertikálně integrovaná skupina, která působí v oblastech výroby keramických frit, glazur, keramických barev a barvítek, preparátů drahých kovů a v oborech, které s výše uvedenou výrobou souvisejí (např. příprava surovin pro výrobu výše uvedených produktů, těžba jílu, výroba aluminiových nádob pro zpracování surovin a aluminiových kuliček pro míchání glazur). Svou výrobu a těžbu skupina Torrecid soustřeďuje do Španělska, Itálie, Portugalska, Maroka, Číny, Indonésie, Brazílie a Mexika.
V České republice působí skupina Torrecid prostřednictvím dceřiné společnosti Torrecid Italia s.r.l., která do České republiky dováží keramická barvítka, keramické frity a aluminiové kuličky pro míchání glazur.
Společnost GLAZURA se zabývá výrobou a prodejem výrobků pro keramickou a sklářskou výrobu. Konkrétně společnost GLAZURA vyrábí keramické barvy, keramická barvítka, keramické frity, glazury a preparáty drahých kovů, přičemž své výrobky prodává v České republice, Německu, Polsku, v pobaltských zemích a na Slovensku.
Společnost GLAZURA je kontrolována společností DSCB, která je holdingovou společností, jenž drží majetkové podíly ve společnostech působících v oblasti výroby a prodeje krycích materiálů pro keramický průmysl, prodeje kameninových trubek a výroby a prodeje opto-elektrických zařízení. 3. RELEVANTNÍ TRH
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením soutěžitelů vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trhy.
Relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 3.1 Vymezení relevantního trhu z hlediska výrobkového
Při výrobkovém vymezení relevantních trhů vycházel Úřad zejména z trhů, na nichž se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají, nebo na nichž v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů začne navrhovatel, tedy společnost TORRECID, působit.
Společnost TORRECID působí na území České republiky prostřednictvím společnosti Torrecid Italia s.r.l., která dováží keramická barvítka, keramické frity a aluminiové kuličky pro míchání glazur.
Společnost GLAZURA vyrábí a distribuuje v České republice keramická barvítka, keramické barvy, keramické frity, glazury a preparáty drahých kovů.
V souladu s výše uvedeným jsou posuzovaným spojením soutěžitelů dotčeny oblasti keramických barvítek, keramických barev, keramických frit, glazur a preparátů drahých kovů, neboť právě v těchto tržních segmentech působí buď oba spojující se soutěžitelé, nebo alespoň společnost GLAZURA.
Keramická barvítka jsou anorganické pigmenty, které se používají pro vybarvování glazur, smaltů a keramických hmot. Odběrateli keramických barvítek jsou hlavně keramické podniky, které vyrábějí obklady, a to jak glazované, tak neglazované (tam se přidávají přímo do keramické hmoty), a dále pak podniky zabývající se smaltováním.
Keramické barvy jsou nízkotavné barvy, které se používají v keramickém a sklářském průmyslu, přičemž barvy jsou složeny ze dvou částí, a to ze skla, které slouží jako pojivo, a z keramických barvítek. Používají se převážně pro dekorování keramiky, porcelánu a skla.
Keramické frity jsou tavená granulovaná borito-křemičitá skla. Používají se jako základní surovina pro přípravu keramických glazur.
Glazura je skelný povlak na povrchu keramického výrobku, který zvyšuje hodnotu keramického výrobku a který má pro výrobek význam jak estetický, tak i technický. Z hlediska estetického zlepšuje celkový vzhled, umožňuje různé způsoby dekorace a zakrývá drobnější vady na povrchu výrobků. Z technického hlediska glazura zajišťuje nepropustnost výrobku pro kapaliny a plyny, zvyšuje jeho odolnost vůči povětrnostním vlivům, může zvyšovat chemickou odolnost a pevnost výrobků, umožňuje omyvatelnost atd. Glazury se používají pro užitkovou keramiku, zdravotnickou keramiku, kameninu, porcelán, elektroporcelán, některé druhy stavební keramiky apod.
Preparáty drahých kovů (např. zlata a platiny) se používají pro dekoraci skla. Na podkladový materiál se nanášejí běžnými malířskými technikami, tj. malováním z volné ruky, dekorací na malířském kruhu, perem atd.
Při podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů účastník řízení v dotazníku k povolení spojení navrhl vymezit relevantní trh keramických barev a barvítek, relevantní trh keramických frit a glazur a relevantní trh preparátů drahých kovů. Úřad následně v průběhu správního řízení zkoumal možnou zastupitelnost keramických barvítek s keramickými barvami a keramických frit s glazurami. Během tohoto šetření Úřad dospěl k názoru, který mu potvrdily jak oslovené subjekty, tak i následně účastník řízení, že dané výrobky nejsou jak z hlediska nabídkové strany, tak i z hlediska poptávkové strany vzájemně zastupitelné, protože slouží k jiným účelům nebo se používají na jiném stupni výroby finálních produktů. Z tohoto důvodu vymezil Úřad z hlediska výrobkového následující relevantní trhy:
keramická barvítka
keramické barvy
keramické frity
glazury
preparáty drahých kovů.
3.2 Vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.
Z tohoto pohledu je třeba konstatovat, že z hlediska geografického je relevantním trhem pro všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy území celé České republiky, neboť nabídka a poptávka po daných výrobcích je na celém tomto uzemí homogenní. 3.3 Vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení relevantního trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
V daném případě se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného hlediska byl relevantní trh vymezen jako trh trvalý.
Pro účely posouzení předmětného spojení soutěžitelů byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2002, s přihlédnutím k roku 2001, příp. i k rokům 2000 a 1999. DOPADY SPOJENÍ
Posouzení spojení z hlediska tržních podílů spojujících se soutěžitelů dosahovaných na všech dotčených trzích, jejich vývoje v čase a nárůstu těchto tržních podílů po spojení
Oba spojující se soutěžitelé působí na relevantních trzích keramických barvítek a keramických frit. Společnost GLAZURA na těchto trzích působí přímo, kdežto společnost TORRECID své výrobky dováží ze zahraničí, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti Torrecid Itália s.r.l. Na ostatních relevantních trzích vymezených tímto rozhodnutím nedochází na území České republiky k překrývání činností spojujících se soutěžitelů, neboť dané výrobky společnost TORRECID nedováží, a to přestože je sama vyrábí.
Při posuzování dopadů spojení soutěžitelů na relevantní trhy Úřad sledoval nejen tržní podíly spojujících se soutěžitelů v současné době, ale i vývoj těchto podílů v čase.
Na relevantním trhu keramických barvítek dosahovala společnost GLAZURA v roce 2002 cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu, podíl společnosti TORRECID činil cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu keramických barvítek v České republice po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů bude činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Nejvýznamnější konkurenti spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu keramických barvítek jsou zahraniční společnosti, které své výrobky do České republiky stejně jako skupina Torrecid dovážejí. Mezi tyto dovozce patří společnost Colorobbia Italia (Itálie), jejíž tržní podíl na trhu keramických barvítek činí cca [ obchodní tajemství ] %, a společnost Ferro (USA), která na předmětném relevantním trhu také dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % podílu.
Na relevantním trhu keramických barvítek došlo mezi roky 2001 a 2002 k drobné změně výše tržního podílu spojujících se soutěžitelů, a to z cca [ obchodní tajemství ] % na cca [ obchodní tajemství ] %, přičemž byl mírně navýšen tržní podíl společnosti TORRECID na úkor společnosti GLAZURA. Dodávky společnosti GLAZURA, ve výši cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu, byly nahrazeny dodávkami společnosti Salquisa (Španělsko), která na trh nově vstoupila v roce 2002.
Na relevantním trhu keramických frit dosahovala společnost GLAZURA v roce 2002 tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, podíl společnosti TORRECID činil cca [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu keramických frit v České republice po případném uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů bude činit cca [ obchodní tajemství ] %.
Nejvýznamnější konkurenti spojujících se subjektů na relevantním trhu keramických frit jsou, stejně jako na trhu keramických barvítek, zahraniční společnosti Colorobbia Italia, resp. Ferro, které na předmětném relevantním trhu dosahovaly tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %, resp. [ obchodní tajemství ] %.
V roce 2001 dosahoval společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu keramických frit cca [ obchodní tajemství ] %, přičemž tržní podíl společnosti GLAZURA činil cca [ obchodní tajemství ] % a společnost Torrecid dosahovala cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Mezi roky 2001 a 2002 tak došlo k významnému poklesu tržního podílu spojujících se soutěžitelů, který byl způsoben více jak [ obchodní tajemství ] snížením podílu společnosti GLAZURA. Dodávky společnosti GLAZURA byly ve velké míře nahrazeny konkurenčními dodávkami společnosti Colorobbia Italia.
V souvislosti s výše uvedenými změnami tržních podílů spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích v letech 2001 a 2002 Úřad šetřil důvody těchto změn. Úřad zjistil, že vysoký tržní podíl společnosti GLAZURA je dán historickým vývojem, resp. dřívějším majetkovým propojením společnosti GLAZURA se společností RAKO a.s., která je tradičním výrobcem keramických obkladů. Majetkové propojení společnosti GLAZURA a RAKO a.s. existovalo až do roku 2002; nejprve když byla společnost RAKO a.s. mateřskou společností GLAZURY, a poté když tato společnost byla v rámci restrukturalizace skupiny převedena na společnost DSCB. V době, kdy byla GLAZURA dceřinnou společností společnosti RAKO a.s., resp. kdy obě tyto společnosti byly kontrolovány ze strany DSCB, dodávala GLAZURA téměř [ obchodní tajemství ] % své výroby právě společnosti RAKO a.s. V roce 2002 došlo k převodu akcií společnosti RAKO a.s. ze skupiny DSCB na skupinu Lasselsberger. GLAZURA byla i po této transakci nadále kontrolována společností DSCB. V důsledku tohoto vývoje došlo k výraznému přetrhání nadstandardních obchodních vazeb mezi společností GLAZURA a společností RAKO a.s. Společnost RAKO a.s., stejně jako ostatní společnosti skupiny Lasselsberger, se rozhodla diverzifikovat své dodavatele, čímž došlo k poklesu podílu GLAZURY na dodávkách této společnosti, a tím i na relevantních trzích. Na úkor společnosti GLAZURA naopak vzrostl podíl zahraničních dovozců keramických barvítek a barev, keramických frit a glazur. Postavení zahraničních konkurenčních společností je navíc po zpřetrhání majetkových vazeb mezi společností GLAZURA a RAKO a.s. posilováno i schopností dovozců poskytovat svým zákazníkům lepší předprodejní a poprodejní servis.
Na relevantním trhu keramických barev v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost GLAZURA, jejíž tržní podíl dosahuje cca [ obchodní tajemství ] %. V důsledku uskutečnění posuzovaného spojení se tržní podíl spojujících se subjektů nezmění.
Hlavními konkurenty spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu jsou zahraniční společnosti, které své produkty do České republiky dováží. Mezi tyto společnosti patří Johnson Matthey PLC (Spojené království), která dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu, Cerdec Ceramics GmbH (SRN), jejíž podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %, a společnost Colorobbia Italia, která se na dodávkách keramických barev do České republiky podílí cca [ obchodní tajemství ] %. Kromě společnosti Glazura na tomto trhu v České republice působí i další tuzemští výrobci keramických barev, přičemž jedním z nich z nich je společnost PPP Ceramic s.r.o.
Na relevantním trhu glazur v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost GLAZURA, která na tomto trhu dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu, přičemž v přímém důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů se tento podíl nezmění.
Hlavním konkurentem spojujících se soutěžitelů na tomto trhu je společnost PPP Ceramic s.r.o., jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %, a dále pak Keramika Büchler, dovozce glazur Welte, jež dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu.
Posledním relevantním trhem je trh preparátů drahých kovů, na němž ze spojujících se soutěžitelů působí pouze společnost GLAZURA, jejíž tržní podíl činícca [ obchodní tajemství ] %, přičemž uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů se tento podíl nezmění.
Hlavními konkurenty společnosti GLAZURA na trhu preparátů drahých kovů jsou společnosti Johnson Matthey PLC a Cerdec Ceramics GmbH, které dosahují obě po cca [ obchodní tajemství ] % dodávek produktů na tento trh v České republice.
Z výše uvedeného lze vyvodit závěr, že posuzované spojení povede ke zvýšení společného tržního podílu na relevantním trhu keramických barvítek a frit, přičemž v druhém případě jde o zvýšení podstatné. Kromě toho bude spojením vzniklý subjekt disponovat významným tržním podílem i na ostatních posuzovaných relevantních trzích, což je významné též z hlediska vertikální návaznosti výroby jednotlivých krycích materiálů. Tržní podíly spojením vzniklého subjektu jsou na jednotlivých trzích (s výhradou trhu keramických barev) zřetelně vyšší než tržní podíly tuzemských i zahraničních konkurentů. Meziroční pokles tržního podílu společnosti GLAZURA na relevantním trhu frit byl způsoben omezením odběrů tohoto materiálu ze strany skupiny Lasselsberger.
Hospodářská a finanční síla
Jedním z hlavních kritérií, podle nichž Úřad posuzuje dopad konkrétního spojení z hlediska současného stavu soutěžního prostředí na relevantních trzích a jeho budoucího vývoje, je v souladu s § 17 odst. 1 zákona hospodářská a finanční síla spojujících se soutěžitelů v porovnání s hospodářskou a finanční silou konkurujících subjektů na spojením dotčených trzích.
Společnost GLAZURA je v současné době nejvýznamnějším producentem krycích výrobků pro keramický průmysl v České republice. Silné postavení společnosti GLAZURA na relevantních trzích pochází z období, kdy společnost GLAZURA byla součástí významného výrobce keramických materiálů, společnosti RAKO a.s., která byla zároveň hlavním odběratelem výrobků společnosti GLAZURA a která tuto společnost podporovala ve výzkumných a vývojových činnostech. Po odprodání společnosti RAKO a.s. rakouské skupině Lasselsberger zůstala společnost GLAZURA součástí skupiny DSCB, která je však aktivní v jiných oblastech podnikání, není odběratelem ani dodavatelem společnosti GLAZURA, v důsledku čehož bylo postavení společnosti GLAZURA významně oslabeno.
Úřad během svého šetření zjistil, že v důsledku uskutečnění předmětného spojení dojde k významnému navýšení hospodářské a finanční síly společnosti GLAZURA. Hlavním důvodem je ekonomická pozice nadnárodní společnosti TORRECID na předmětných trzích v rámci celoevropského, resp. celosvětového trhu s předmětnými materiály, kde společnost TORRECID představuje jednoho z nejvýznamnějších výrobců daných výrobků. Společnost GLAZURA bude po uskutečnění spojení moci využívat hospodářských a finančních možností společnosti TORRECID.
Hospodářskou a finanční sílu spojujících se soutěžitelů po případném uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů je třeba porovnat s hospodářskou a finanční silou konkurenčních subjektů působících na stejných trzích. Zahraniční subjekty působící na relevantních trzích v České republice, společnosti Colorobbia, Ferro nebo Johnson Matthey PLC, patří mezi nejvýznamnější evropské, resp. světové společnosti působící v oblasti výroby a prodeje krycích produktů pro keramický průmysl nebo preparátů drahých kovů a jejich hospodářská a finanční síla je v současné době mnohem vyšší než společnosti GLAZURA, ale zároveň srovnatelná s hospodářskou a finanční silou skupiny Torrecid.
Spojením soutěžitelů tedy za daných okolností dojde k jistému vyrovnání hospodářské a finanční síly konkurujících subjektů na relevantních trzích v České republice, zejména ve vztahu k zahraničním konkurenčním subjektům, neboť subjekt TORRECID/GLAZURA bude svou finanční a hospodářskou silou zcela ekvivalentní jejich největším zahraničním konkurenčním subjektům působícím v České republice. Navýšení hospodářské a finanční síly s největší pravděpodobností bude, pokud jde o velké odběratele, vyváženo kupní silou na straně těchto odběratelů. To však neplatí v případě dodávek vůči středním a malým odběratelům, v jejichž případě vysoká hospodářská a finanční síla spojením vzniklého subjektu nebude vyvážena odpovídající kupní silou na straně poptávky (viz kapitola 4.3 odůvodnění rozhodnutí).
4.3 Odběratelé dotčených výrobků
V oblasti krycích produktů pro keramický průmysl je třeba rozlišovat mezi několika druhy odběratelů.
Odběrateli preparátů drahých kovů jsou většinou drobní podnikatelé, kteří pomocí těchto výrobků zdobí své produkty ze skla či z porcelánu a mezi nimiž většinou není žádný stupeň koncentrace.
Odběratele keramických barev a barvítek, keramických frit a glazur je třeba dělit na tři základní skupiny. První skupinu tvoří velcí odběratelé, mezi které v České republice patří pouze RAKO a.s., Keramika Horní Bříza a.s. a Chlumčanské keramické závody a.s. Tyto společnosti jsou horizontálně integrované a jsou součástí rakouské skupiny Lasselsberger, která v České republice představuje nejvýznamnějšího odběratele krycích produktů. Druhou skupinu odběratelů, střední odběratele, tvoří subjekty, které se zabývají dalším prodejem předmětných výrobků malým odběratelům (např. společnost MB-SVING s.r.o.), nebo odběratelé a zároveň i výrobci některých krycích produktů pro keramický průmysl (např. společnost PPP Ceramic), kteří odebírají některé výrobky od společnosti GLAZURA, z nichž posléze vyrábějí jiný krycí keramický produkt (typicky nákup frit-výroba glazury). Poslední skupinou spotřebitelů daných produktů jsou malí odběratelé, kteří představují menší výrobce keramiky a skla, vyrábějící tyto produkty pouze v menších množstvích nebo v rámci svého hobby.
Společnost TORRECID dodává na tuzemský trh své výrobky, konkrétně se jedná o keramická barvítka, keramické frity a aluminiové kuličky pro míchání glazur. Jediným odběratelem skupiny Torrecid v České republice je skupina Lasselsberger, která v oblasti odběru krycích produktů pro keramický průmysl zaujímá významné postavení.
Také společnost GLAZURA dodává své výrobky společnostem skupiny Lasselsberger, která pro ni představuje nejvýznamnějšího odběratele. Na rozdíl od společnosti TORRECID jsou odběrateli společnosti GLAZURA i malí a střední odběratelé, mezi které patří též menší výrobci krycích materiálů pro keramický průmysl, keramiky a skla. Takovým odběratelem je i společnost PPP Ceramic, která je zároveň i konkurentem společnosti GLAZURA. Společnost PPP Ceramic se společností GLAZURA soutěží na trhu keramických barev, pro jejichž výrobu odebírá od GLAZURY keramická barvítka, a na trhu glazur, pro jejichž výrobu odebírá od GLAZURY keramické frity. GLAZURA rovněž obchoduje se společností MB-SVING, která se specializuje na prodej veškerého vybavení pro keramiky a skláře, a dodává své výrobky rovněž prostřednictvím vlastní podnikové prodejny v sídle společnosti. Oba posléze uvedené způsoby distribuce jsou využívány zejména pro dodávky malým a středním odběratelům.
Skupina Lasselsberger představuje nejvýznamnějšího odběratele keramických krycích produktů. Odběry skupiny Lasselsberger jsou natolik velké, že jsou pro zahraniční společnosti soutěžící v daném odvětví velmi přitažlivé, a velcí zahraniční výrobci krycích materiálů pro keramický průmysl si v dodávkách pro tuto skupinu významně konkurují. Skupina Lasselsberger zaujímá natolik finančně i hospodářsky silné postavení při odběrech daných výrobků, že sama svou volbou dodavatelů výrazně ovlivňuje postavení jednotlivých soutěžitelů na relevantních trzích. Společnosti ze skupiny Lasselsberger uvádějí, že případná změna dodavatele pro ně nepředstavuje žádnou významnou finanční či časovou bariéru, neboť již v současné době své dodavatele značně diverzifikují. Navíc z informací, které má Úřad k dispozici, společnosti skupiny Lasselsberger již mají provedené technické zkoušky pro výrobky nejméně dvou potenciálních dodavatelů, a to na všechny pro svoji výrobu potřebné suroviny. To jim umožňuje diverzifikovat své dodavatele, které mohou v případě nutnosti nebo větší výhodnosti v krátkém čase a při relativně nízkých nákladech změnit. V daném obchodním vztahu bude tedy hospodářská a finanční síla spojením vzniklého subjektu vyvážena kupní silou velkých odběratelů.
Malí a střední odběratelé oproti tomu odebírají pouze malé množství keramických krycích materiálů a dodávky těmto subjektům jsou tak pro většinu zahraničních výrobců z obchodního hlediska nezajímavé. Možnost případného nahrazení současného dodavatele jiným je u těchto odběratelů omezena, neboť z hlediska relativně vysokých přepravních nákladů dovozců krycích keramických materiálů se malé dodávky pro tyto společnosti zahraničním výrobcům nevyplácejí (např. přepravní náklady na dovoz keramických frit ze Španělska činí cca 20 % z jejich konečné ceny). Další překážkou jsou dodatečné náklady a časové zpoždění spojené s prováděním technologických zkoušek nového keramického krycího materiálu, které tito odběratelé nemají dopředu provedeny a které by při změně dodavatele provést museli. Z šetření vyplynulo, že doba nutná k provedení nezbytných opatření při změně dodavatele činí až jeden rok. Malí a střední odběratelé v České republice jsou tak převážně závislí na dodávkách od společnosti GLAZURA.
Úřad tedy zjistil, že zatímco na trhu preparátů drahých kovů mají jejich odběratelé z hlediska možnosti získání potřebného dodavatele rovnocenné možnosti, neboť všichni odebírají přibližně obdobné množství daného výrobku, na ostatních relevantních trzích spotřebitelé takové postavení nemají. Velcí odběratelé, v České republice reprezentovaní společnostmi skupiny Lasselsberger, mají, vzhledem k velikosti svého odběru krycích produktů pro keramický průmysl, na výběr mezi několika dodavateli (společností GLAZURA a zahraničními výrobci). Malí a střední spotřebitelé daných produktů tuto možnost nemají, a to vzhledem k relativně vysokým přepravním nákladům dovozců krycích keramických materiálů a vzhledem k dodatečným nákladům a časovému zpoždění způsobenému prováděním technologických zkoušek. Malí a střední odběratelé jsou tak ve velké míře závislí na dodávkách od společnosti GLAZURA. Další možností, jak může malý odběratel získat pro svou výrobu potřebné suroviny, je obrátit se na další české výrobce daných produktů (společnost PPP Ceramic), kteří jsou ale při své výrobě také závislí na dodávkách od společnosti GLAZURA.
Charakteristika relevantních trhů z hlediska překážek vstupu nových soutěžitelů
Při vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy musí potenciální soutěžitel zvažovat několik důležitých skutečností. Pokud se jedná o nového soutěžitele, který doposud nepůsobil na Úřadem vymezených relevantních trzích, musí tento počítat s vysokými finančními náklady potřebnými pro pořízení a údržbu strojů a zařízení pro výrobu keramických barvítek, keramických barev, keramických frit, glazur a preparátů drahých kovů. Dalším neméně důležitým faktorem je personální zázemí potřebné pro výrobu výše uvedených výrobků, přičemž osob disponujících potřebnými znalostmi a zkušenostmi je omezené množství. Na druhou stranu zde neexistují žádné výrazné právní překážky vstupu nových soutěžitelů. V podstatě se jedná o splnění obecných povinností stanovených živnostenskými a daňovými předpisy, které ale platí pro jakékoli subjekty působící v České republice. Vstup na trh dále nepodléhá žádným omezením vyplývajícím z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Z hlediska dostupnosti surovin, z nichž se keramické krycí materiály vyrábějí, existuje pluralita jejich dodavatelů, tudíž ani v tomto případě dostupnost surovin nepředstavuje významnou bariéru vstupu nových soutěžitelů.
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že přestože neexistují žádné právní bariéry vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh, existuje zde výrazná investiční bariéra pro výstavbu potřebných výrobních prostředků, která ve střednědobém časovém úseku znesnadní, resp. pravděpodobně neumožní vznik dalšího výrobce keramických barvítek, keramických barev, keramických frit, glazur a preparátů drahých kovů na území České republiky, popřípadě výstavbu příslušného výrobního závodu. Uvedenou skutečnost Úřadu potvrdili i oslovení soutěžitelé působící na relevantních trzích, kteří při poskytnutí informací před Úřadem uvedli, že neočekávají vstup nového výrobce daných produktů na trhy v České republice.
Přestože tedy není pravděpodobné založení nových výrobců, resp. výstavba nových výrobních kapacit v České republice, není odvětví keramických materiálů odvětvím uzavřeným, neboť zde existuje možnost vstupu nových soutěžitelů prostřednictvím dovozu. Úřadem oslovené subjekty shodně tvrdily, že na českém trhu lze očekávat vstup nových soutěžitelů, kteří by své produkty dodávaly prostřednictvím dovozu za zahraničí. Tyto společnosti ovšem, jak již bylo zmíněno, by se soustředily zejména na dodávky velkým spotřebitelům, neboť, přestože neexistují žádné tarifní či právní překážky mezinárodnímu obchodu v daném odvětví, je zde jistá bariéra vyšších přepravních nákladů na dopravu daných výrobků, která omezuje možnost dodávat zboží i pro menší odběratele. Dokladem uvedeného tvrzení je skutečnost, že například náklady na přepravu keramických frit, které se do České republiky dovážejí převážně ze Španělska, činí až 20 % ceny. Přes tuto skutečnost se ale podíl zahraničních společností na relevantních trzích zvyšuje a vstupují sem i noví soutěžitelé; například v roce 2002 vstoupila na trh společnost Salquisa, která dodala jedné ze společností skupiny Lasselsberger keramická barvítka.
S ohledem na výše uvedené informace je třeba konstatovat, že, ačkoliv lze ve vysokých přepravních nákladech spatřovat jistou bariéru vstupu zahraničních společností na český trh, dovoz relevantních výrobků do České republiky představuje významné konkurenční prostředí pro české výrobce, alespoň co se týče dodávek pro velké odběratele. Výše zmiňovaná překážka vysokých přepravních nákladů je totiž vyrovnávána jistou konkurenční výhodou, kterou disponují zahraniční výrobci oproti domácím. Touto výhodou je velikost jejich produkce, neboť v daném odvětí výroby keramických materiálů hrají velký význam úspory z rozsahu. Význam hraje i rozvinutější systém předprodejních a poprodejních služeb nabízených těmito společnostmi.
V této souvislosti Úřad konstatuje, že vstup nových zahraničních soutěžitelů na český trh lze v nejbližší době očekávat hlavně pokud jde o dodávky pro společnosti skupiny Lasselsberger, nikoliv však pro malé a střední odběratele, neboť tyto dovozy by v současné době pro zahraniční soutěžitele nebyly výhodné, resp. jejich nabídka nebyla konkurenceschopná.
4.5 Význam výzkumu a vývoje na relevantních trzích
Výzkum a vývoj je na trzích s krycími produkty pro keramický průmysl předpokladem úspěšného působení. Prostřednictvím výzkumu a vývoje jednak soutěžitelé vycházejí vstříc novým požadavkům zákazníků, když reagují na jejich jednotlivá specifika, dále pak soutěžitelé z vlastní iniciativy v rámci výzkumu a vývoje připravují výrobky, které budou mít lepší užitné vlastnosti a jejichž výroba nebude tak nákladná jako v případě současných výrobků.
Společnost TORRECID směřuje výzkum do několika oblastí: spolupracuje s univerzitami, výzkumnými centry a instituty za účelem získání potřebných znalostí, vyvíjí nové technologické postupy a činí i krátkodobý vývoj za účelem uspokojení individuálních požadavků zákazníků. Společnost TORRECID, která je celosvětově působící společností s významnými finančními zdroji, klade na výzkum a vývoj větší důraz než společnost GLAZURA, jejíž finanční možnosti nejsou tak vysoké.
Dalším důležitým faktorem, který má podstatný vliv na tržní podíly jednotlivých soutěžitelů na relevantních trzích jak v České republice, tak i v celé Evropě, je úroveň předprodejního a poprodejního servisu k daným výrobků. V důsledku toho, že v současné době nejsou předprodejní a poprodejní služby společnosti GLAZURA na úrovni, jež je běžná u jiných, zahraničních dodavatelů, dochází na relevantních trzích ke snižování tržního podílu společnosti GLAZURA a ke zvyšování tržního podílu zahraničních konkurentů.
Spojením soutěžitelů získá společnost GLAZURA možnost využít výsledky výzkumu a vývoje skupiny Torrecid, čímž bude posílena konkurenceschopnost této společnosti na trhu v České republice. Spojením vzniklý subjekt tak bude moci lépe soutěžit s významnými zahraničními konkurenty působícími v České republice, jako jsou Colorobbia a Ferro, což bude mít pozitivní efekt pro odběratele krycích produktů pro keramický průmysl i konečné spotřebitele. Uvedenou skutečnost Úřadu potvrdily ve svých stanoviscích i některé oslovené subjekty, např. společnosti ze skupiny Lasselsberger.
4.6 Celkové zhodnocení dopadů uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů
Z výsledků šetření Úřadu vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude disponovat vysokou tržní silou. Tato tržní síla je dána vysokými tržními podíly spojujících se subjektů, a to zejména na trzích, kde dochází k horizontálnímu překrytí činností společností TORRECID a GLAZURA, odstupem tržních podílů nejbližších konkurentů, značnou hospodářskou a finanční silou spojením vzniklého subjektu, která nebude v případě středních a malých odběratelů vyvážena odpovídající kupní silou na jejich straně, a značnou závislostí středních a malých odběratelů na současné produkci společnosti GLAZURA, neboť tito odběratelé v současné době nemají dostatek alternativních dodavatelů krycích produktů. Úřad rovněž zhodnotil překážky vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy a význam výzkumu a vývoje. V důsledku výsledné tržní síly spojením vzniklého subjektu by posuzovaným spojením soutěžitelů zřejmě došlo ke vzniku dominantního postavení, které bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Toto dominantní postavení by mohlo vést k negativním důsledkům pro hospodářskou soutěže zejména ve vztahu ke středním a malým odběratelům společnosti GLAZURA, a potažmo k podstatnému narušení hospodářské soutěže na navazujících trzích.
Spojením soutěžitelů dojde především k posílení postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, což může mít největší dopad na malé a střední odběratele keramických krycích výrobků. Velcí odběratelé, kteří jsou v České republice reprezentovaní společnostmi skupiny Lasselsberger, mají, vzhledem k velikosti svého odběru keramických krycích produktů, na výběr mezi několika dodavateli. Oproti tomu malí a střední spotřebitelé daných produktů tuto možnost nemají, neboť v důsledku relativně vysokých přepravních nákladů dovozců a nákladů spojených se změnou dodavatele krycích keramických materiálů jsou ve velké míře závislí na dodávkách od společnosti GLAZURA.
Negativní dopady spojení tak Úřad spatřuje zejména v nebezpečí přerušení či omezení dodávek společnosti GLAZURA jejím malým a středním odběratelům z důvodu možné změny podnikatelské strategie společnosti TORRECID. V případě realizace takového omezení či dokonce zastavení dodávek od společnosti GLAZURA by velké množství malých a středních odběratelů v současné době nemělo možnost najít náhradního dodavatele potřebných surovin v krátkém časovém úseku a za obdobných nákladů na pořízení daných výrobků.
Tyto skutečnosti byly Úřadem sděleny účastníkovi řízení na ústním jednání, které se konalo dne 3. dubna 2003.
4.7 Zhodnocení závazků navržených účastníkem řízení
V průběhu ústního jednání, které se konalo dne 3. dubna 2003, účastník řízení několikrát uvedl, že nehodlá opustit segment malých odběratelů a že neplánuje žádné výrazné změny v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Dále společnost TORRECID na tomto jednání uvedla, že je ochotna přijmout jednostranné závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže na relevantních trzích, které by směřovaly k zajištění dodávek daných výrobků pro malé a střední odběratele.
Následně zaslal účastník řízení Úřadu dopis ze dne 15. dubna 2003, ve kterém přijal závazky ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže. Jelikož závazky navržené účastníkem řízení byly formulovány obecně, což omezovalo kontrolovatelnost jejich plnění, vyzval Úřad společnost TORRECID ke zvážení přeformulování jí navržených závazků. Účastník řízení tak učinil svým podáním ze dne 25. dubna 2003, na jehož základě Úřad nařídil ústní jednání za účelem upřesnění konečného znění závazků ve smyslu § 17 odst. 3 zákona. Toto ústní jednání se konalo dne 15. května 2003 a byly na něm přijaty závazky účastníka řízení, ve znění pozměněném podáním účastníka řízení ze dne 22. května 2003, jež jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí.
Závazky společnosti TORRECID tak, jak jsou obsaženy v bodě a) i b) výroku rozhodnutí o závazcích ve prospěch zachování hospodářské soutěže, spočívají v zachování možnosti malých a středních odběratelů odebírat od společnosti GLAZURA, resp. spojením vzniklého subjektu, na jejich žádost keramické krycí materiály, a to frity, glazury, keramické barvy a barvítka, a to v rozsahu stávajícího portfolia a nejméně v objemu realizovaných dodávek za rok 2002, za nediskriminačních podmínek. Tento závazek účastníka řízení má význam zejména s ohledem na skutečnost, že stávající odběratelé jsou, vzhledem k existenci vysokých přepravních nákladů spojených s dovozem krycích keramických produktů a časových a finančních nákladů spojených se změnou dodavatele, závislí na dodávkách od společnosti GLAZURA. Přijaté závazky dále umožní případným potencionálním konkurentům na trhu výroby keramických krycích materiálů získat potřebné množství surovin, které umožní zkvalitnit konkurenční prostředí na daných relevantních trzích v České republice. Omezení dodávek uvedených produktů středním a malým odběratelům pod úroveň jejich odběrů v roce 2002 je možné jen v objektivních a ospravedlnitelných důvodech. Za důvod splňující tato kritéria lze považovat typicky nezájem odběratelů odebírat uvedené výrobky buď vůbec, nebo v množství, které odpovídá množství odebranému v roce 2002. Pokud však dojde k omezení dodávek středním a malým odběratelům z důvodu poklesu poptávky, způsobeného neodůvodněným zvýšením ceny předmětných produktů, nebude Úřad při kontrole plnění závazků toto považovat za omezení dodávek z ospravedlnitelných a objektivních důvodů. Tato skutečnost byla účastníkovi řízení rovněž sdělena na ústním jednání konaném dne 15. května 2003.
K plnění závazků uvedených ve výroku rozhodnutí se účastník řízení zavázal na dobu tří let od právní moci tohoto rozhodnutí. Úřad má zato, že tato doba je v daném případě dostatečná k eliminaci negativních dopadů spojení na hospodářskou soutěž, neboť po jejím uplynutí by měly být vytvořeny podmínky pro účinnou konkurenci v oblasti výroby a prodeje keramických krycích materiálů, a to ve vztahu ke všem odběratelům.
Úřad považuje závazky obsažené ve výroku rozhodnutí, kterými podmínil povolení posuzovaného spojení, za dostačující pro odstranění nebezpečí podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z tohoto spojení. Při splnění těchto podmínek nebude struktura spojením vzniklého subjektu překážkou pro uchování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže. Přijaté závazky povedou k uchování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže nejen na v rámci posuzování předmětného spojení soutěžitelů vymezených relevantních trzích, ale i na trzích navazujících na trhy relevantní, tj. trhy keramiky a sklářství.
V bodě c) výroku rozhodnutí o závazcích se účastník řízení současně zavázal zasílat Úřadu písemnou zprávu obsahující vyhodnocení plnění výše uvedených závazků. Analýza takto předkládaných vyhodnocení bude Úřadu sloužit jako podpůrný prostředek pro výkon dozorové činnosti nad tím, zda a jakým způsobem jsou účastníkem řízení plněny povinnosti vyplývající pro něj ze zákona a z tohoto rozhodnutí podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona. Neplnění závazků ve smyslu § 17 odst. 3 zákona ze strany účastníka řízení může přitom vést k postupu podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona, podle něhož Úřad může zrušit rozhodnutí o povolení spojení, pokud účastník řízení jedná v rozporu s podmínkami, omezeními či závazky, kterými Úřad podmínil povolení spojení.
5. PRÁVNÍ POSOUZENÍ
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společností GLAZURA ze strany společnosti TORRECID, ke kterému dochází na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 15. listopadu 2002 mezi společností TORRECID, jako kupujícím, a DSCB, jako prodávajícím. V důsledku této smlouvy získá společnost TORRECID v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona možnost přímo kontrolovat výše uvedenou společnost, a vzhledem ke skutečnosti, že bylo splněno kritérium obratu uvedené v ustanovení § 13 zákona, podléhá toto spojení povolení ze strany Úřadu.
Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Na základě analýzy relevantních trhů a pravděpodobných dopadů spojení na ně Úřad zjistil, že uskutečněním spojení by mohlo dojít ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro odstranění výše uvedené obavy účastník řízení v průběhu správního řízení přijal závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhl Úřadu, aby jimi podmínil svoje povolení navrhovaného spojení. Tyto závazky spočívají v zachování zásobování českého trhu výrobky/výrobkovými řadami, které v době rozhodnutí společnost GLAZURA vyrábí, a zachování dodávek těchto výrobků malým a středním odběratelům, a to vše po dobu tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Úřad konstatuje, že ve výroku rozhodnutí uvedené závazky společnosti TORRECID jsou postačující k odstranění obav z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 3 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 4 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení povoluje za podmínky splnění ve výroku uvedených závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, Csc.

vrchní ředitel


v zastoupení

JUDr. Robert Neruda

pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.
advokát
Charles Square Center
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2