UOHS S236/2003
Rozhodnutí: OF/S236/03-4660/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Novell Inc. a SuSE Linux AG
Účastníci Novell Inc., se sídlem 1800 South Novell Place, Provo, Utah, USA SuSE Linux Ag, se sídlem Deutschherrnstrasse 15-19, Norimberk, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 236/03-4660/03 V Brně dne 17. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 236/03, zahájeném dne 10. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Novell Inc., se sídlem South Novell Place 1800, Provo, Utah, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupené JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 12. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Novell Inc., se sídlem South Novell Place 1800, Provo, Utah, Spojené státy americké, a SuSE Linux AG, se sídlem Deutschherrenstrasse 15-19, Norimberk, Spolková republika Německo, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Prodejní a kupní smlouvy" uzavřené dne 4. listopadu 2003 mezi společností Novell Inc., jako kupujícím, a v předmětné smlouvě specifikovanými dosavadními akcionáři společnosti SuSE Linux AG, se sídlem Deutschherrenstrasse 15-19, Norimberk, Spolková republika Německo, a ostatními osobami, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Novell Inc. nabýt akcie [ obchodní tajemství ] společnosti SuSE Linux AG, a tím i získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a jakož i všeobecně známých dalších skutečností, týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/03 ze dne 26. listopadu 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů Novell Inc., se sídlem South Novell Place 1800, Provo, Utah, Spojené státy americké (dále jen "Novell"), a SuSE Linux AG, se sídlem Deutschherrenstrasse 15-19, Norimberk, Spolková republika Německo (dále jen "SuSE"), má dojít na základě "Prodejní a kupní smlouvy" uzavřené dne 4. listopadu 2003 mezi společností Novell, jako kupujícím, a společnostmi Apax Europe IV-A L.P., se sídlem Victoria Road 13-15, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, APA Excelsior V Partners, L.P., se sídlem Park Avenue 445, New York, Spojené státy americké, Apax Europe IV Mezzanine Gmbh & Co. KG, se sídlem Pienzenauerstrasse 27, Mnichov, Spolková republika Německo, Patricof Private Investment Club II L.P., c/o Apax Partners, se sídlem Park Avenue 445, New York, Spojené státy americké, e-millennium 1 GmbH & Co. KG, se sídlem Widenmayerstrasse 15, Mnichov, Spolková republika Německo, e-millennium 1 Side Fund Accenture GmbH & Co. KG, se sídlem Widenmayerstrasse 15, Mnichov, Spolková republika Německo, AdAstra Erste Beteiligungs GmbH, se sídlem Theatinerstrasse 8, Mnichov, Spolková republika Německo, IBM World Trade Corporation, New Orchard Road, Armonk, Spojené státy americké, Intel Atlantic Inc., se sídlem Mission College Blvd. 2200, Santa Clara, Spojené státy americké, Intel Capital Corporation, se sídlem Caledonian Bank & Trust Limited, Caledonian House, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, LGT Capital Invest Ltd., se sídlem UBS House 227, Elgin Avenue Gergetown, Grand Cayman, c/o LGT Capital Partners AG, Churerstr. 122, Pfäffikon, Švýcarsko, a dalšími osobami specifikovanými v této smlouvě, jako prodávajícími. V důsledku této smlouvy nabude společnost Novell [ obchodní tajemství ] na základním kapitálu společnosti SuSE, a tím získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Nabytí předmětného podílu na základním kapitálu tak zakládá spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tedy je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost Novell, která je založena podle práva státu Delaware, působí celosvětově prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti aplikačního a systémového software a souvisejících služeb. Společnost Novell kontroluje na území České republiky dvě společnosti, kterými jsou SilverStream Software s.r.o., se sídlem Na Žertvách 29/2247, Praha 8, IČ: 25625632, a SilverSolutions spol. s r.o., se sídlem Na Žertvách 29/2247, Praha 8, IČ: 25689681, které se zabývají především poskytováním software, poradenskou a školící činnosti v oblasti výpočetní techniky a souvisejícími službami.
Společnost SuSE , která byla založena podle práva Spolkové republiky Německa, je poskytovatelem aplikačního a systémového software a poradenských služeb v oblasti informačních technologií. Na území České republiky působí prostřednictvím společnosti SuSE CR, s.r.o., se sídlem Drahobejbalova 27, Praha 9, IČ: 25545485. Tato společnost se zabývá poskytováním software, poradenskou činností v oblasti software a hardware a školící a vzdělávací činností v oblasti výpočetní techniky. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného popisu aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti poskytování aplikačního software, operačního software, a poskytování souvisejících služeb v oblasti informačních technologií. V případě aplikačního software se společnost Novell zabývá zejména poskytováním aplikačního software v oblasti obchodu a řízení, naproti tomu společnost SuSE je aktivní v oblasti poskytováním standardního aplikačního software. V oblasti operačního software oba spojující se soutěžitelé dodávají tento software pro servery a rovněž pro desktopy a laptopy. Co se týká oblasti služeb informačních technologií, společnost Novell působí v segmentu údržby a podpory softwaru, poradenství a vzdělávání a školení, společnost SuSE se zabývá oblastí softwarové podpory, poradenství, vývojové integrace a vzdělávání a školení.
V případě oblasti informačních technologií je možno tuto oblast rozdělit na dílčí výrobkové trhy, a to na trh software pro informační technologie (IT software) a trh služeb pro informační technologie (IT služeb) . Toto rozlišení vychází především z faktu, že trh služeb je založen na blízkém a stálém vztahu mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, zatímco trh softwaru spočívá pouze v prodeji výrobku zákazníkovi či k poskytnutí licenci pro používání daného produktu.
Co se týká trhu IT software, tento je možno dále rozčlenit na trh aplikačního software a trh systémového software . Trh aplikačního software je možno dále dělit dle následujících kategorií na: (i) software pro obchod a řízení, (ii) standardní aplikace konečným uživatelům, (iii) software v oblasti vzdělávání a školení, (iv) software v oblasti uchovávání dat a (v) software pro průmyslovou automatizaci. V případě trhu systémového software v úvahu přicházejí členění např. dle typu zařízení, pro které je daný software použit, a to na operační systémy pro servery a operační systémy pro desktopy a laptopy, nebo další členění dle velikosti serveru na operační systémy pro základní servery a operační systémy pro střední a velké servery.
V rámci trhu IT služeb je rovněž možné další užší členění, podle něhož může být tento trh dále rozdělen dle jednotlivých typů služeb na: (i) údržbu HW, (ii) údržbu a podporu SW, (iii) IT poradenství, (iv) IT služby v oblasti vývojové integrace, (v) IT služby v oblasti řízení, (vi) IT služby v oblasti řízení obchodních činností a (vii) IT služby v oblasti vzdělávání a školení.
V rámci šetření Úřad přihlížel k vlastním analýzám a praxi 1 , dále pak k rozhodnutím Evropské komise 2 .
Úřad v tomto případě vymezil věcně relevantní trhy šířeji jako i) trh softwaru v oblasti informačních technologií a ii) trh služeb v oblasti informačních technologií , přičemž otázku užšího vymezení věcně relevantních trhů bylo možné ponechat otevřenou.
Z hlediska geografického se jedná o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu softwaru v oblasti informačních technologií působí oba spojující se soutěžitelé, jejich společný tržní podíl po spojení je ve výši cca [ obchodní tajemství ] % . V případě vymezeného relevantního trhu služeb v oblasti informačních technologií, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů rovněž překrývají, je společný tržní podíl zanedbatelný, nižší než [ obchodní tajemství ] % .
Vzhledem k tomu, že ani při nejužším možném vymezení relevantních trhů v oblasti software pro informační technologie a v oblasti služeb pro informační technologie, které bylo výše naznačeno, nedosahuje tržní podíl spojením vzniklého subjektu hodnoty vyšší než [ obchodní tajemství ] % a posuzovaným spojením tak nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na těchto trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat užší výrobkové trhy. V případě užšího vymezení věcně relevantních trhu by rovněž došlo k překrytí činností spojujících se soutěžitelů pouze v omezené míře na některých dílčích trzích v rámci uvedených oblastí (např. (i) v oblasti systémového software se může jednat o překrytí činností spojujících se soutěžitelů u operačních systémů pro servery a operačních systémů pro desktopy a laptopy, (ii) v oblasti IT služeb se může jednat o dílčí oblasti IT poradenství a IT služeb v oblasti vzdělávání a školení; u ostatních dílčích oblasti v oblasti IT služeb nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, (iii) v případě užšího vymezení v oblasti aplikačního software nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů).
Trhy v oblasti IT jsou obecně ovlivňovány rychlou dynamikou růstu a inovačními změnami v této oblasti. Na trzích IT zaujímá významnou pozici několik silných celosvětově působících firem, např. společnost Microsoft (zejména v oblasti operačních systémů pro servery, kde je tržní podíl okolo [ obchodní tajemství ] %), IBM, Sun Microsystems, Hewlett-Packard Company. Na trzích IT však rovněž působí velké množství menších společností. Vzhledem k dynamice růstu a měnící se poptávce po produktech a službách v oblasti IT existují neustálé tlaky na snižování cen a nabídku nových produktů a služeb, což významně ovlivňuje výši tržních podílů jednotlivých soutěžitelů, které z tohoto důvodu u většiny soutěžitelů v jednotlivých letech kolísají.
Bariéry vstupu v oblasti IT, zejména na trhu IT služeb, nejsou pro nově vstupující podnikatelské subjekty významné, p řekážkou vstupu na trh IT software však může být nutnost vynaložení nákladů na vývoj a implementaci softwarových produktů. Kromě výše uvedeného neexistují v předmětné oblasti žádné další významné překážky pro vstup potencionálních soutěžitelů na relevantní trhy.
Ze shora uvedeného vyplývá, že posuzovaným spojením nedochází k významnému navýšení podílů spojujících se soutěžitelů na výše vymezených relevantních trzích, popř. k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na některých trzích v případě užšího vymezení věcně relevantních trhů. Předmětným spojením rovněž nedojde ani k výraznému posílení finanční a hospodářské síly spojením vzniklého subjektu, a to zejména s ohledem na výši obratu nabývané společnosti ve srovnání s obratem skupiny Novell. V oblasti dotčené spojením působí i další významní soutěžitelé a významné bariery, kromě výše uvedených, pro vstup potencionálních soutěžitelů na trh v České republice neexistují. V případě daného spojení nedojde k narušení struktury v úvahu přecházejících relevantních trhů v České republice, ani k závažné změně tržní síly na těchto trzích působících spojujících se soutěžitelů.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Eva Vraná, advokátka
Clifford Chance Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1
1 viz. např. rozhodnutí Úřadu č.j. S151/03-3378/03 IDS SCHEER/Plaut Austria, č.j. S135/02-2654/02 TietoEnator/SYKORA, č.j. S111/02-2061/02 Navision/Columbus, kde se Úřad zabýval vymezením věcně relevantních trhů v oblasti IT software a IT služeb
2 viz. např. rozhodnutí Evropské komise M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young, M.2024 Invensys/Baan, M.2195 CapGemini/Vodafone/JV, M.2365 Schlumberger/SEMA, M.3171Computer Sciences Corporation/Royal Mail Business Systems, kde se EK zabývala možným členěním a vymezením relevantních trhů v oblasti IT software a IT služeb,