UOHS S235/2003
Rozhodnutí: OF/S235/03-4600/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-PENTA INVESTMENTS LIMITED a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Účastníci PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou, 319, Kanika Business Center, P.C. 3105 Limassol, Kyperská republika Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 169, 709 45 Ostrava
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 91 KB


S 235/03-4600/03 V Brně dne 15. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 235/03, zahájeném dne 10. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou, 319, Kanika Business Center, Limassol, Kyperská republika, ve správním řízení zastoupená Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 301/8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 30. října 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou, 319, Kanika Business Center, Limassol, Kyperská republika, a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ: 45193665, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi a prodeji akcií společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s." uzavřené dne 4. listopadu 2003 mezi společnostmi ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDING LIMITED, se sídlem Ambury Road, Huntingdon, Cambridgeshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako prodávajícím, a PENTA INVESTMENTS LIMITED, jako kupujícím, a na základě "Deed of novation", uzavřené dne 21. listopadu 2003 mezi společnostmi ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDING LIMITED, PENTA INVESTMENTS LIMITED a Waterfall Holding B.V., se sídlem Westelijke Randweg 37, Luchthaven Schiphol, Nizozemské království, v jejichž důsledku společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED získá prostřednictvím své dceřiné společnosti Waterfall Holding B.V. akcie představující 54,3% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/2003 ze dne 26. listopadu 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o koupi a prodeji akcií společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s." uzavřené dne 4. listopadu 2003 mezi společnostmi ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDING LIMITED, se sídlem Ambury Road, Huntingdon, Cambridgeshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "ANGLIAN WATER"), jako prodávajícím, a PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou, 319, Kanika Business Center, Limassol, Kyperská republika (dále jen "PENTA"), jako kupujícím. Na základě výše uvedené smlouvy byla dne 21. listopadu 2003 uzavřena mezi společnostmi ANGLIAN WATER, PENTA a Waterfall Holding B.V., se sídlem Westelijke Randweg 37, Luchthaven Schiphol, Nizozemské království (dále jen "Waterfall") tzv. "Deed of novation", prostřednictvím které do práv a povinností společnosti PENTA vstoupí společnost Waterfall, která je dceřinou společností společnosti PENTA založenou pro účely předmětné transakce. Dalšími stranami výše uvedených smluv jsou společnosti (obchodní tajemství) . V konečném důsledku získá společnost PENTA prostřednictvím společnosti Waterfall akcie představující 54,3% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ: 45193665 (dále jen "SmVaK").
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť v jejím konečném důsledku získá společnost PENTA možnost kontrolovat společnost SmVaK. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, nebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Povinnost podat návrh na povolení spojení v takovém případě je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. V posuzovaném případě má tuto povinnost společnost PENTA.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost PENTA je investiční společnost patřící do skupiny tvořené společností PENTA HOLDING LIMITED, se sídlem 319, 28th October Street, Kanika Busuness Center, Limassol, Kyperská republika (dále jen "PENTA HOLDING LIMITED"), a jejími dceřinými společnostmi. Společnost PENTA má v rámci skupiny pozici investora pro všechny význačnější investiční projekty: nabývá a drží majetkové podíly v různých společnostech za účelem jejich zhodnocení, tj. provedení restrukturalizace v jednotlivých společnostech, a následně je prodává strategickým investorům. Strategické investiční projekty mají ve většině případů střednědobý charakter.
Nizozemská společnost Waterfall, jejímž jediným společníkem je společnost PENTA, byla nově založena za účelem předmětné transakce.
Společnosti patřící do skupiny PENTA HOLDING LIMITED jsou v České republice aktivní zejména v oblasti distribuce léků a zdravotnických prostředků, lázeňství, poradenské činnosti v oblasti energetiky a těžby surovin, dále v oblasti výroby a prodeje tiskařských strojů, strojírenství a dalších služeb zejména finančního charakteru. Žádná ze společností patřících do skupiny PENTA HOLDING LIMITED však nepůsobí v oblasti vodárenství. Do skupiny PENTA HOLDING LIMITED patří sice společnosti Východočeská vodárenská, a.s., se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1, IČ: 26201984, a Moravská infrastrukturní, a.s., se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1, IČ: 26160463, které jsou určené k realizaci projektů ve vodárenství, tyto společnosti však doposud nenabyly kontrolní podíl v žádné ze společností reálně poskytujících služby v dané oblasti.
Společnost SmVaK je před spojením kontrolována společností ANGLIAN WATER, holdingovou společností působící v oblasti vodohospodářských a kanalizačních služeb, která vlastní akcie představující 54,3% podíl na základním kapitálu této společnosti. Společnost SmVaK je činná v oblasti výroby a rozvodu vody, provozování vodovodů a kanalizací a čistících prací průmyslového charakteru včetně odvádění a čištění odpadních vod, a to na území Moravskoslezského kraje, konkrétně na území okresů Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Společnost SmVaK je "smíšeným typem společnosti", což znamená, že je vlastníkem infrastrukturního majetku veřejných vodovodů a kanalizací a současně je také jeho provozovatelem.
Společnost SmVaK vykonává kontrolu nad společností Ovod, spol. s r.o., se sídlem Jaselská 47, Opava, IČ: 64086348, která se zabývá prodejem, montáží, opravami a přezkoumáváním měřidel-vodoměrů-a dále provádí odběry a analýzy odpadní a pitné vody, a nad společností SmVaK-inženýring, s.r.o., se sídlem 28. října 169, Ostrava, IČ: 64608042, která je činná zejména v oblasti investorské a inženýrské činnosti, projektové činnosti ve výstavbě a zeměměřičské činnosti. Obě uvedené společnosti poskytují svoje služby převážně své mateřské společnosti.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Pouze nabývaná společnost SmVaK působí v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, spočívající v dodávkách pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Společnost PENTA, jakožto společnost nabývající, je investiční společností vyvíjející aktivity v oblasti nabývání a držby majetkových podílů v různých společnostech za účelem jejich zhodnocení, tj. provedení restrukturalizace v jednotlivých společnostech, následného prodeje těchto podílů strategickým investorům. Žádná společnost patřící do stejné skupiny, jako společnost nabývající, není v České republice v oblasti vodárenství aktivní.
K překrytí činností spojujících se soutěžitelů nedochází. Úřad tedy v případě posuzovaného spojení vymezil jako věcně relevantní trh dodávek pitné vody a trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod .
Z geografického hlediska jde v rámci České republiky o lokální trhy vymezené územím, které pokrývají jednotlivé vodovodní a kanalizační sítě, na nichž provozovatelé sítě mají monopolní postavení, neboť spotřebitelé využívající uvedené služby nemají možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele (lokální síťové monopoly). V důsledku lokální izolovanosti jednotlivých trhů je nutno jednotlivé oblasti, v nichž soutěžitelé působí, považovat za vzájemně nezávislé a nepropojené, což bylo Úřadem konstatováno již např. v rozhodnutí č.j. S 186/02 ( 1. JVS a.s. a Vodohospodářský servis s.r.o. ).
Společnost SmVaK působí na území Moravskoslezského kraje, konkrétně na území okresů Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, kde zaujímá monopolní postavení vyplývající z charakteru odvětví.
V celorepublikovém měřítku nepřesahuje podíl společnosti SmVaK na trhu dodávek pitné vody ani na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod (obchodní tajemství) %.
V České republice v dané oblasti působí rovněž společnosti patřící do skupin Veolia Water a Ondeo, které jsou spolu s ANGLIAN WATER nejvýznamnějšími trvalými provozovateli vodovodních a kanalizačních sítí. Ukončením činnosti společnosti ANGLIAN WATER v oblasti dodávek pitné vody a v oblasti služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod v České republice a následným prodejem jejích dceřiných společností, které v daných oblastech působí, dojde k nahrazení jednoho významného subjektu dvěma.
Ceny vodného a stočného jsou cenami věcně usměrňovanými ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, přičemž Cenovým věstníkem Ministerstva financí je upraveno, jaké jednotlivé položky lze započítat do ceny vodného a stočného. Konkrétně ve společnosti SmVaK rozhoduje o výši cen vodného a stočného ve své samostatné působnosti její představenstvo a návrh cenových změn je vždy před jeho schválením konzultován i se zájmovým sdružením měst a obcí, kterých se plánované změny dotknou, tj. se Severomoravským vodárenským svazem.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede k posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Radek Pokorný, advokát
AK Pokorný, Wagner a spol.
Karolíny Světlé 301/8
110 00 Praha 1
Právní moc: 17. 12. 2003.