UOHS S235/2002
Rozhodnutí: OF/S235/02-153/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Basalt Beteiligungs-und Verwwaltungs GmbH a STONE s.r.o.
Účastníci Basalt Beteligungs-und Verwaltungs GmbH, Linzhausenstrasse 20, Linz/Rhein, 535 45, SRN STONE s.r.o., Všechlapy, pošta Zábrušany, 417 71
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 235/02-153/03 V Brně dne 17.1.2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 235/02, zahájeném dne 26.11.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Basalt Beteiligungs-und Verwaltungs GmbH, se sídlem Linzhausenstrasse 20, D-535 45, Linz, SRN, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vladimírem Hamplem, advokátem, se sídlem Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno, na základě plné moci ze dne 18.11.2002, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Basalt Beteiligungs-und Verwaltungs GmbH, se sídlem Linzhausenstrasse 20, D-535 45, Linz, SRN, a STONE s.r.o., se sídlem Všechlapy, pošta Zábrušany, PSČ: 417 71, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi a převodu obchodních podílů na společnosti STONE s.r.o." uzavřené dne 20.11.2002 mezi společnostmi Basalt Beteiligungs-und Verwaltungs GmbH, se sídlem Linzhausenstrasse 20, D-535 45, Linz, SRN, a Allgemeine Baustoff-Handels-Contor GmbH, se sídlem Motzstrasse 5-7, Kassel 341 17, SRN, jako kupujícími, a společností Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co.KG, se sídlem Zum Lauterbacher Steinbruch 8a, 086 06 Oelesnitz, SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Basalt Beteiligungs-und Verwaltungs GmbH, se sídlem Linzhausenstrasse 20, D-535 45, Linz, SRN, získá možnost kontroly nad společností STONE s.r.o., se sídlem Všechlapy, pošta Zábrušany, PSČ: 417 71, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Smlouvy o koupi a převodu obchodních podílů na společnosti STONE s.r.o.", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/02 ze dne 4.12.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Basalt Beteiligungs-und Verwaltungs GmbH, se sídlem Linzhausenstrasse 20, D-535 45, Linz, SRN (dále jen " Basalt "), a STONE s.r.o., se sídlem Všechlapy, pošta Zábrušany, PSČ: 417 71 (dále jen " STONE "), má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o koupi a převodu obchodních podílů na společnosti STONE s.r.o." uzavřené dne 20.11.2002 mezi společnostmi Basalt a Allgemeine Baustoff-Handels-Contor GmbH, se sídlem Motzstrasse 5-7, Kassel 341 17, SRN (dále jen " Allgemeine Baustoff "), jako kupujícími, a společností Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co.KG, se sídlem Zum Lauterbacher Steinbruch 8a, 086 06 Oelesnitz, SRN (dále jen " Hartsteinwerke "), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Basalt získá 99,6% podíl na společnosti STONE a společnost Allgemeine Baustoff získá 0,04% podíl na společnosti STONE. Společnost Basalt bude mít tedy možnost vykonávat kontrolu nad společností STONE.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Předmětem podnikání společnosti Basalt je nabývání a provozování kamenolomů, provozování zařízení na výrobu stavebních materiálů a realizace všech úkonů a činností s tím souvisejících, zejména v Evropě. Společnost Basalt patří spolu se svými sesterskými společnostmi, společností Allgemeine Baustoff (zabývající se obchodem se stavebním materiálem všeho druhu pro pozemní stavby, inženýrské stavby a výstavbu sportovišť) a společností Erste Bayerische Basaltstein-Aktien-Gesellschaft, do skupiny tvořené společností Wilh. Werhahn KG, se sídlem Königstrasse 1, Neuss 414 60, Postfach 101638, 41416 Neuss, SRN (dále jen " Wilh. Werhahn KG "), a jejími dceřinými společnostmi. Společnost Wilh. Werhahn KG se podílí na podnikání různých společností v mnoha zemích se zaměřením na obchodní činnosti ve stavebnictví, průmyslu a finančních službách.
V České republice podléhá společné kontrole společnosti Basalt a společnosti Erste Bayerische Basaltstein-Aktien-Gesellschaft společnost Basalt s.r.o., se sídlem Měrunice (dále jen " Basalt s.r.o. "), která se zabývá těžbou a zpracováním kamene včetně dopravy, velkoobchodem se stavebními materiály a drceným kamenivem, výrobou kompostů a zahradnického substrátu, rekultivací výsypek, koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, hornickou činností-dobýváním nerostných surovin, a provozováním čerpacích stanic s palivy a mazivy.
Předmětem podnikání společnosti STONE je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zemní práce, podnikání v hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na výhradním ložisku Všechlapy. Společnost STONE byla před spojením kontrolována společností Hartsteinwerke, která se zabývá těžbou, zpracováním a dopravou stavebního kamene. Společnost STONE nekontroluje žádnou osobu.
Společnosti Basalt s.r.o. a STONE produkují stavební kameniva: kamenivo do živičných směsí, kamenivo do betonových směsí, kámen pro výstavbu vodních děl, kamenivo pro základy staveb, konstrukční vrstvy silnic a dálnic, konstrukční vrstvy železničních spodků a svršků, výsyvky pro stavby zemních těles, jílové zeminy pro zemědělské účely (pouze Basalt s.r.o.), posypy pro speciální účely, kamenivo pro výrobu izolačních materiálů tavením (pouze Basalt s.r.o.), přičemž obě společnosti se zaměřují především na výrobu kameniva do živičných směsí, konstrukční vrstvy silnic a dálnic a konstrukční vrstvy železničních spodků a svršků. Obě výše uvedené společnosti se zaměřují především na větší dopravně-stavební díla vedoucí z hlavního města Prahy směrem do SRN (Drážďany), jako je např. stavba dálnice D8 či železniční koridor Praha-Děčín, takže svoje aktivity vyvíjejí především na územích zahrnujících hlavní město Prahu, Středočeský kraj a Ústecký kraj.
Pokud jde o vliv přepravních nákladů na relevantní trh, navrhovatel uvádí, že je nerentabilní dodávání předmětného zboží odběrateli, který je vzdálen více než 50 km od provozovny producenta stavebního kamene.
Na základě uvedených skutečností vymezil proto Úřad jako věcně relevantní trh stavebních kameniv . Geograficky je relevantní trh vymezen územím hlavního města Prahy, Středočeského kraje a Ústeckého kraje . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý .
Velikost tržního podílu společnosti Basalt působící v České republice prostřednictvím společnosti Basalt s.r.o. dosahuje na výše vymezeném relevantním trhu cca (obchodní tajemství) %, velikost tržního podílu společnosti STONE cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl po spojení soutěžitelů tedy nepřesáhne (obchodní tajemství) %.
Konkurenty spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu jsou zejména společnosti TARMAC SEVEROKÁMEN a.s., se sídlem Rumjancevova 3, 460 89 Liberec l, a společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., se sídlem Žitavského 1178, Praha 5-Zbraslav.
Zejména s ohledem na konkurenční prostředí na trhu stavebních kameniv, vzhledem k výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu a k existenci významných konkurentů dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim umožňovalo chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Právní moc: 20.1.2003
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimír Hampl, advokát
AK Rödl & Partner, v.o.s.
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno