UOHS S233/2008
Rozhodnutí: S233/2008/KS-18383/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů OKD, Doprava, akciová společnost/VIAMONT Cargo a.s.
Účastníci OKD, Doprava, akciová společnost VIAMONT Cargo a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2008

S 233/2008/KS-18383/2008/840
V Brně dne 11. září 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 233/2008, zahájeném dne 14. srpna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti OKD, Doprava, akciová společnost, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 93/2967, IČ: 47675977, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Danielou Musilovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií a postoupení pohledávky , uzavřené dne 31. července 2008 mezi společnostmi VIAMONT a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, IČ: 64651711, jako prodávajícím, a OKD, Doprava, akciová společnost, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 93/2967, IČ: 47675977, jako kupujícím, v jejímž důsledku získá společnost OKD, Doprava, akciová společnost akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti VIAMONT Cargo a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, IČ: 27330893, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/2008 ze dne 27.8.2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií a postoupení pohledávky , uzavřené dne 31. července 2008 mezi společnostmi VIAMONT a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, IČ: 64651711 (dále jen VIAMONT ), jako prodávajícím, a OKD, Doprava, akciová společnost, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 93/2967, IČ: 47675977 (dále jen OKD Doprava ), jako kupujícím.
4. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost OKD Doprava akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti VIAMONT Cargo a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, IČ: 27330893 (dále jen VIAMONT Cargo ), a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost OKD Doprava , působí v oblasti silniční a železniční přepravy, zasilatelství a logistiky, přičemž jako doplňkovou činnost poskytuje pronájem železničních dopravních prostředků. Společnost OKD Doprava vykonává kontrolu nad následujícími společnostmi: - DLT s.r.o.-zajišťuje výkon správy vlastněné sítě železničních vleček využívaných společností OKD Doprava, - ŽDD, a.s.-podniká v oblasti provozování železniční dopravy na Slovensku, - OKD, Doprava-Trading, s.r.o.-je držitelem povolení pro provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.
7. Společnost OKD Doprava je součástí skupiny, v jejímž čele stojí mateřská společnost RPG Partners Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Anemomylos Office Building, 4th Floor, 8, Michael Karaolis Street (dále jen skupina RPG ). Společnosti skupiny RPG působí v oblasti těžby uhlí a výroby koksu, přepravy (prostřednictvím společnosti OKD Doprava a jejích dceřiných společností), důlního průzkumu a bezpečnosti, provozu kogeneračních jednotek ke spalování skládkového a důlního plynu pro účely výroby elektrické energie a v oblasti pronájmu a údržby nemovitostí a developerské činnosti.
8. Společnost VIAMONT Cargo je před uskutečněním spojení kontrolována společností VIAMONT. Společnost VIAMONT Cargo poskytuje v České republice kompletní služby v oblasti železniční nákladní dopravy včetně návazných služeb. V oblasti železniční přepravy provozuje společnost VIAMONT Cargo dráhy a vlečky, a to včetně provozu drážní dopravy na těchto vlečkách a zajišťování navazujících služeb. Společnost VIAMONT Cargo dále podniká jako zasílatel v oblasti železniční i silniční přepravy, pronajímatel dopravních prostředků a strojů a jako provozovatel průmyslových areálů pro manipulaci a skladování zboží. III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Nabývaná společnost VIAMONT Cargo poskytuje v České republice kompletní služby v oblasti železniční nákladní dopravy, provozování dráhy a vlečky, dopravy na vlečkách a zasílatelství včetně navazujících služeb (nakládka, vykládka a skladování zboží, provozování průmyslových areálů určených pro manipulaci a skladování zboží a materiálu atp.). V souvislosti s výše uvedenou hlavní činností společnost VIAMONT Cargo působí rovněž jako pronajímatel dopravních prostředků a strojů. V uvedených oblastech působí v České republice rovněž společnost OKD Doprava.
12. K překrytí činností spojujících se soutěžitelů v České republice dochází tedy především v oblasti poskytování komplexních spedičních a logistických služeb. Uvedenou oblastí se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích týkajících se spojování soutěžitelů [1] , kde vymezoval v oblasti poskytování logistických služeb jako věcně relevantní trh přepravy zboží pro konečné zákazníky a zasilatelských služeb, který je z pohledu geografického tvořen územím České republiky.
13. Přeprava zboží je pak realizována na základě smlouvy o přepravě zboží, kde přepravce uskutečňuje přemístění zboží vlastními či pronajatými dopravními prostředky, vlastním jménem, pro konečného zákazníka. Zasilatelská služba potom zahrnuje zprostředkování přepravy zboží podle požadavků příkazce (výrobce či distributora zboží) prostřednictvím třetí osoby (přepravce) nebo vlastními prostředky zasilatelské společnosti obvykle na základě zasilatelské smlouvy či zasilatelského příkazu. V závislosti na způsobu přepravy a použitém dopravním prostředku by dále přicházela v úvahu užší segmentace věcného relevantního trhu, a to např. na přepravu silniční, železniční, vodní (říční, námořní) a ostatní (potrubní, kontejnerovou aj.).
14. S ohledem na výše uvedené by tedy bylo možno uvažovat o možném členění relevantního trhu na trh přepravy zboží a trh zasilatelských služeb či na trh silniční přepravy a trh železniční přepravy.
15. Při zkoumání, zda se soutěž ve výše uvedené oblasti odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na širším způsobem vymezeném území, vycházel Úřad zejména ze skutečnosti, že v praxi je obvyklé, že se zákazník poptávající spediční služby v prvé řadě obrací na poskytovatele ve státě svého sídla. Úřad přihlédl rovněž ke své dosavadní rozhodovací praxi, kdy definoval relevantní trh v oblasti logistických služeb jako trh České republiky. [2] Otázku geografického vymezení relevantního trhu pro oblast poskytování spedičních služeb však ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou.
16. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v předmětné oblasti, a to zejména s přihlédnutím k nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu, jehož tržní podíl ani při možném nejužším vymezení relevantního trhu nepřekročí ...(obchodní tajemství)... %, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otázku vymezení věcně relevantního trhu otevřenou.
17. Soutěžní prostředí v posuzované oblasti se vyznačuje přítomností řady konkurenčních soutěžitelů, mezi něž patří například společnosti ČD Cargo, UNIPETROL DOPRAVA, SD-Kolejová doprava, Čechofracht, C.S.CARGO, HOPI, ČETRANS či ČSAD JIHOTRANS.
18. Pro poptávku po spedičních službách je příznačná její citlivost na cenové výkyvy na straně nabízených služeb, kdy zákazníci pružně reagují na jakékoli změny v ceně nabízených služeb snadnou změnou jejich poskytovatele.
19. Komplexní spediční služby jsou často poptávány subjekty disponujícími značnou kupní a vyjednávací silou. Tito zákazníci jsou činní například v oblasti maloobchodního prodeje potravin, nápojů a spotřebního zboží (např. obchodní řetězce), v oblasti průmyslu či energetiky.
20. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
21. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniela Musilová, advokátka
AK PROCHÁZKA/RANDL/KUBR
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
Právní moc: 15.9.2008.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu S 3/05- Čechofracht/SPEDI-TRANS Praha, S 127/2007 - C .S. Cargo Holding/ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT , S 326/2007- Hitachi/fyzické osoby/ESA , S 150/2008 -C.S.CARGO/ JTC Transcentrum
[2] Např. rozhodnutí úřadu S 3/05- Čechofracht/SPEDI-TRANS Praha