UOHS S233/2002
Rozhodnutí: OF/S233/02-4208/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Lékárna u Pelikána a Poliklinika I.
Účastníci Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha Poliklinika I. Hradec Králové, se sídlem Jeronýmova 750, 500 10 Hradec Králové 2
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 13. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 233/02-4208/02 V Brně dne 9. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 233/02, zahájeném dne 19.11.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, ve správním řízení zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 15.11.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, a Poliklinika I. Hradec Králové, se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové 2, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji zdravotnického zařízení kategorie B, uzavřené mezi společností Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, jako kupujícím, a Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, získá výlučnou kontrolu nad podnikem Polikliniky I. Hradec Králové, se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové 2, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o prodeji zdravotnického zařízení kategorie B, informačního memoranda fondu národního majetku ČR a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/02 ze dne 4.12.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o prodeji zdravotnického zařízení kategorie B, uzavřené mezi společností Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 (dále jen "Lékárna u Pelikána"), jako kupujícím, a Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 (dále jen "FNM"), jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Lékárna u Pelikána získá výlučnou kontrolu nad podnikem zdravotnického zařízení Poliklinika I. Hradec Králové, se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové 2 (dále jen "Poliklinika I.").
O privatizaci majetku Polikliniky I. rozhodla Vláda České republiky svým usnesením ze dne 18.3.2002 č. 285 (privatizační projekt č. 28586). FNM poté vyhlásil obchodní veřejnou soutěž na prodej majetku zdravotnického zařízení-Polikliniky I., ve které zvítězila společnost Lékárna u Pelikána.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období přesahuje hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, je tedy splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Poliklinika I. je zdravotnickým zařízení zajišťujícím poskytování ambulantní léčebně preventivní péče, které bylo založeno v roce 1991 okresním úřadem Hradec Králové jako příspěvková organizace. V prostorách Polikliniky I. poskytuje léčebně preventivní péči celkem 19 lékařů.
Společnost Lékárna u Pelikána je společností s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a poskytování lékárenské péče v lékárně základního typu; v současné době však žádnou činnost nevyvíjí. Společnost byla původně kontrolována pouze společností Modřanská lékárna a.s., se sídlem Revoluční 8/1082, Praha 1 (dále jen "Modřanská lékárna"), v současné době vykonávají společnou kontrolu nad společností Lékárna u Pelikána dvě společnosti, a to Modřanská lékárna a Poliklinika Ulrichovo náměstí s.r.o., se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové 2 (dále jen "Poliklinika Ulrichovo náměstí"), (spojení získáním společné kontroly bylo Úřadem povoleno ve správním řízení č.j. S 211/02).
Společnost Modřanská lékárna je výlučně kontrolována společností Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 (dále jen "Lékárny Lloyds"), která v současné době přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje v České republice 99 lékáren. Záměrem společnosti Lékárny Lloyds je otevření nové lékárny v prostorách Polikliniky I.
Společnost Poliklinika Ulrichovo náměstí byla založena 13 společníky-lékaři, kteří mají pronajaté prostory v budově Polikliniky I. Společnost Poliklinika Ulrichovo náměstí již před spojením měla část této budovy v pronájmu a vykonávala její správu.
Dopady spojení
Poliklinika I. poskytuje ambulantní léčebně preventivní péči. Společnost Lékárna u Pelikána nevyvíjí v současné době žádnou činnost, dopady spojení se tudíž projeví pouze v oblastech, ve kterých působí její dvě mateřské společnosti. Společnost Poliklinika Ulrichovo náměstí spravuje budovu Polikliniky I. a pronajímá její prostory praktickým lékařům a společnost Modřanská lékárna, resp. Lékárny Lloyds, hodlá zřídit v budově Polikliniky I. novou lékárnu. Dopady posuzovaného spojení se tak projeví na dvou odlišných trzích-na trhu poskytování ambulantní léčebně preventivní péče a na trhu provozování lékáren .
Z hlediska časového lze oba tyto trhy považovat za trh trvalé , charakterizované pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Z hlediska geografického vymezil Úřad již v několika svých předchozích rozhodnutích relevantní trh provozování lékáren s ohledem na to, že s potřebitel je při svém výběru lékárny omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. Při vymezení relevantního trhu z geografického hlediska je proto nutné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Z pohledu spotřebitele je území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při zhruba 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz obdobně rozhodnutí Evropské komise č.j. 97/277 z 20.11.1996 ( Case No IV/M.784-Kesko/Tuko ). Vzhledem k tomu, že posuzované spojení se týká založení nové lékárny v Hradci Králové, představuje geografický relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí přibližně území regionu Hradec Králové . Stejné geografické vymezení relevantního trhu lze použít i pro věcně relevantní trh poskytování ambulantní léčebně preventivní péče, a to s výjimkou vysoce specializovaných oblastí léčebně preventivní péče (např. neochirurgie, transplantační chirurgie), kdy bude za územně relevantní trh třeba považovat území větší. Takováto léčebně preventivní péče však Poliklinikou I. zajišťována není, proto je v daném případě možné vymezit územně relevantní trh také územím regionu Hradec Králové.
Co se týče podílu spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu provozování lékáren v regionu Hradec Králové, provozuje zde již před realizací předmětného spojení společnost Lékárny Lloyds lékárny a drží tak tržní podíl ve výši do %. Pokud dojde k uskutečnění chystaného záměru, tj. otevření nové lékárny v prostorách Polikliniky I., navýší společnost Lékárny Lloyds svůj tržní podíl na cca %.
Na relevantním trhu poskytování ambulantní léčebně preventivní péče v královéhradeckém regionu má Poliklinika I. tržní podíl nižší než %. V důsledku posuzovaného spojení nedojde ke změně tohoto podílu, jelikož většina lékařů, kteří již před spojením v budově Polikliniky I. působili, jsou společníky společnosti Poliklinika Ulrichovo náměstí, která získá nepřímou kontrolu nad Poliklinikou I. prostřednictvím společnosti Lékárna u Pelikána. Dojde tudíž pouze ke změně majitele podniku zdravotnického zařízení Poliklinika I., nikoli k navýšení podílů některého ze spojujících se soutěžitelů na trhu poskytování ambulantní léčebně preventivní péče v Hradci Králové.
Uskutečněním posuzovaného spojení tedy nedojde k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů. Jediný dopad bude mít spojení na relevantním trhu provozování lékáren v regionu Hradec Králové, kde dojde k založení nové lékárny, a tím k nevýraznému navýšení tržního podílu společnosti kontrolující jednoho ze spojujících se soutěžitelů.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Právní moc: 13.12.2002