UOHS S232/2009
Rozhodnutí: S232/2009/KS-11630/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Paradise Casino Admiral,a.s. a Stardust servis, s.r.o.
Účastníci Paradise Casino Admiral, a.s. Stardust servis, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 8. 10. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 136 KB


ÚOHS-S232/2009/KS-11630/2009/840
V Brně dne 8. října 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S232/2009/KS, zahájeném dne 27. srpna 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění do 31. srpna 2009, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění do 31. srpna 2009, na návrh účastníka řízení, společnosti Paradise Casino Admiral,a.s., se sídlem Rousínov, Komořany 146, IČ: 25336991, ve správním řízení zastoupeného Ing. Petrem Kraváčkem, bytem Bílovice nad Svitavou, Šebelova 751, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění do 31. srpna 2009, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Paradise Casino Admiral,a.s., se sídlem Rousínov, Komořany 146, IČ: 25336991, na straně jedné, a Stardust servis, s.r.o., IČ: 26206624, STARDUST a.s., IČ: 00564648, a MASTERGAME a.s., IČ: 40615839, všechny se sídlem Praha 8, Davídkova 38/533, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění do 31. srpna 2009, na základě Smlouvy o budoucím uzavření smluv o úplatném převodu obchodního podílu a listinných akcií na jméno či na majitele , uzavřené dne 13. července 2009 mezi společností Paradise Casino Admiral,a.s., jako budoucím nabyvatelem, a paní M. F., jako budoucím převodcem, v jejímž důsledku společnost Paradise Casino Admiral,a.s. získá 100% obchodní podíl ve společnosti Stardust servis, s.r.o., akcie představující 99% podíl na základním kapitálu společnosti STARDUST a.s. a akcie představující 99,5% podíl na základním kapitálu společnosti MASTERGAME a.s., a tím i možnost tyto společnosti kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění do 31. srpna 2009,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění do 31. srpna 2009 (dále též jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2009 ze dne 9. září 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Řízení bylo zahájeno podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009. Před vydáním rozhodnutí ve věci povolení spojení soutěžitelů nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Protože čl. II zákona č. 155/2009 Sb. stanoví, že řízení zahájená přede dnem účinnosti zákona č. 155/2009 Sb. se dokončí podle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 155/2009 Sb., Úřad v řízení sp. zn. S232/2009/KS postupoval i nadále podle úpravy stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009. Současně Úřad uvádí, že zákon č. 155/2009 Sb., nepřinesl změnu notifikačních kritérií či pravidel pro posouzení dopadů spojení na soutěž.
I. Notifikační podmínky
4. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o budoucím uzavření smluv o úplatném převodu obchodního podílu a listinných akcií na jméno či na majitele , uzavřené dne 13. července 2009 mezi společností Paradise Casino Admiral, a.s., se sídlem Rousínov, Komořany 146, IČ: 25336991 (dále jen Paradise Casino Admiral nebo PCA ), jako budoucím nabyvatelem, a paní M. F., jako budoucím převodcem. V důsledku realizace předmětné smlouvy získá společnost PCA 100% obchodní podíl ve společnosti ve společnosti Stardust servis, s.r.o., se sídlem Praha 8, Davídkova 38/533, IČ: 26206624 (dále jen Stardust servis ), akcie představující 99% podíl na základním kapitálu společnosti STARDUST a.s., se sídlem Praha 8, Davídkova 38/533 IČ: 00564648 (dále jen STARDUST ) a akcie představující 99,5% podíl na základním kapitálu společnosti MASTERGAME a.s., se sídlem Praha 8, Davídkova 38/533, IČ: 40615839 (dále jen MASTERGAME ), a tím i možnost tyto společnosti kontrolovat.
5. Jednotlivé navrhované převody obchodních a akciových podílů spolu věcně a časově souvisejí a jsou zamýšleny jako dílčí kroky v rámci jedné transakce, při níž na straně budoucího převodce vystupují subjekty náležící do jednoho a téhož podnikatelského uskupení. V rámci předmětného správního řízení byly, s ohledem na jejich vzájemnou souvislost, jednotlivé převody Úřadem posouzeny jako jedna transakce, která představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
6. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost Paradise Casino Admiral působí zejména v oblasti provozování sázkových her v kasinech a hernách, k nimž náleží jak živá hra, např. live game-americká ruleta, black jack, poker, tak výherní hrací přístroje a herní systémy jako kasinové výherní automaty, vysokovýherní videoloterijní terminály, elektronické rulety, apod. Společnost PCA je rovněž činná v oblasti souvisejících zprostředkovatelských, marketingových a směnárenských služeb. Před realizací předmětného spojení soutěžitelů společnost PCA přímo či nepřímo kontroluje společnosti American game s.r.o., KORAG, spol. s.r.o., EVOL a.s. a VESTRA s.r.o., jež se zabývají zejména provozováním výherních hracích přístrojů, dále společnosti ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s., NOVO-NMN Bohemia s.r.o., ATKER s.r.o., Axon Bohemia, a.s. a CASINO BOHEMIA a.s., které se v oblasti herního průmyslu zabývají zejména provozováním sázkových her, kurzových sázek, servisem hracích zařízení a systémů, případně poskytováním souvisejících a podpůrných služeb.
8. Společnost PCA je přímo kontrolována společností European Data Project s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 699/30, IČ: 61063517 (dále jen skupina EDP ), která se zabývá vývojem a výrobou výherních přístrojů a herních systémů pro kasina a herny. Skupina EDP je součástí nadnárodní podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí rakouská společnost NOVOMATIC Group of Companies, která rovněž působí v oblasti herního a zábavního průmyslu.
9. Společnosti STARDUST, Stardust service a MASTERGAME jsou součástí skupiny společností, které rovněž působí v oblasti herního průmyslu, zejména pak v oblasti provozování a servisu hracích zařízení. Uvedenou podnikatelskou skupinu dále tvoří společnosti TOPGAME a.s., Stardust on-line a.s., Stardust electronic a.s., Stardust Play s.r.o., STARDUST GAMES s.r.o. a CZ Mastergame s.r.o. (dále jen skupina Stardust ), přičemž nad všemi jmenovanými společnostmi má dojít ke vzniku přímé či nepřímé kontroly ze strany společnosti PCA, resp. skupiny EDP. Před uskutečněním spojení je skupina Stardust kontrolována M. F..
III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 3 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Jak nabývaná skupina Stardust, tak skupina EDP působí v České republice v oblasti herního průmyslu, přičemž oba spojující se soutěžitelé se zaměřují zejména na provozování výherních hracích přístrojů, v případě skupiny EDP pak rovněž na jejich vývoj a výrobu.
13. Oblast herního průmyslu, tedy provozování loterií a podobných her, zahrnující mj. i provoz výherních i nevýherních přístrojů, je v České republice regulována zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném a účinném znění (dále jen zákon o loteriích ). Uvedená norma vyjmenovává povolené loterie a podobné hry a stanoví pravidla, podmínky a náležitosti nezbytné k jejich provozování. Pouze splnění takto stanovených podmínek pak umožňuje získat povolení k provozování těchto her, přičemž nezbytné povolení uděluje provozovateli v závislosti na typu hry Ministerstvo financí nebo místně příslušný krajský, městský či obecní úřad.
14. Vzhledem k činnostem spojujících se soutěžitelů Úřad v rámci správního řízení posuzoval především oblast provozování výherních hracích přístrojů (dále též jen VHP ). VHP je zákonem o loteriích definován jako kompaktní, funkčně nedělitelné a programovatelné zařízení ovládané pouze jedním hráčem. V souvislosti s provozem VHP pak zákon o loteriích stanoví výši vsazené částky a nejvyšší výhry z jedné hry v závislosti na typu přístroje, popř. částku nejvyšší možné hodinové prohry. Rovněž uvádí místa či prostory, kde je možné VHP provozovat a současně místa, kde je jejich provozování omezeno či zakázáno.
15. VHP smějí být provozovány zejména v hernách a kasinech, a dále v pohostinských zařízeních, tedy restauracích a barech. Společným znakem uvedených provozoven nebo jejich částí výhradně určených k provozování VHP je povinnost provozovatele zamezit účasti na hře osobám mladším 18 let.
16. V této souvislosti je třeba konstatovat, že jednotlivé provozovny způsobilé k provozování VHP, resp. VHP umístěné v těchto provozovnách, se od sebe v některých zásadních aspektech odlišují. Hernou se rozumí prostor, místnost či jejich soubor primárně určený k provozování VHP, přičemž provoz herny se řídí schváleným herním řádem. Pro přístroje umístěné v herně, jejichž počet není jakkoli omezen, jsou zákonem o loteriích stanoveny částky na jednu hru (5 Kč nejvyšší vsazená částka, 750 Kč nejvyšší výhra a 2000 Kč nejvyšší možná hodinová prohra), které tyto VHP odlišují od výherních hracích přístrojů provozovaných v jiném typu provozovny.
17. Oproti výše uvedenému, kasino je možné charakterizovat jako podnik, jenž se mimo provozování VHP zabývá i provozováním živých her. Zákon o loteriích přitom provozovateli kasina ukládá povinnosti, které se týkají mj. dohledu nad návštěvníky kasina a jejich evidence nebo zabezpečovacích a monitorovacích zařízení, která zaznamenávají průběh veškerých provozovaných her. [1] Rovněž všechny přípravné a závěrečné činnosti související s provozovanými hrami musejí být monitorovány a zaznamenány. [2] Z hlediska VHP stanovuje zákon o loteriích na jednu hru jako nejvyšší vsazenou částku 50 Kč, jako nejvyšší výhru 50 000 Kč a jako nejvyšší možnou hodinovou prohru 10 000 Kč.
18. Dalším z míst, kde smějí být VHP provozovány, jsou pohostinská zařízení, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu zamezující přístupu ke hře osobám mladším 18 let. [3] Jedná se o restaurace a bary, resp. jejich části vyhrazené za účelem provozování VHP, v nichž nesmí být instalováno více než 6 herních zařízení, přičemž pro tyto přístroje je stanovena pro jednu hru nejvyšší vsazená částka 2 Kč, jako nejvyšší výhra 300 Kč a jako nejvyšší možná hodinová prohra 1000 Kč.
19. V závislosti na typu provozovny, v níž je VHP instalován, je každý z jednotlivých typů VHP vybaven odlišným programem tak, aby výše vsazené částky, nejvyšší možné výhry či nejvyšší možné hodinové prohry odpovídala parametrům stanoveným zákonem o loteriích. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že VHP je možné členit do užších segmentů a rozlišit VHP provozované v (i) hernách, (ii) kasinech a (iii) pohostinských zařízeních.
20. Nabývaná skupina Stardust se v oblasti herního průmyslu v České republice zaměřuje na provozování VHP v pohostinských zařízeních, tedy restauracích, hospodách a barech, přičemž v hernách provozuje VHP pouze marginálně. Oproti tomu skupina EDP působí na území České republiky výlučně v kasinech a hernách, v nichž provozuje jak živou hru, tak kasinové výherní automaty, videoloterní terminály, elektronické rulety a další herní zařízení.
21. Obecně lze oblast herního průmyslu členit z různých hledisek na užší segmenty, např. na oblast loterií, sázek nebo her, přičemž tyto segmenty je možné dále členit. V oblasti loterií rozlišujeme např. loterie věcné, číselné či peněžní, v oblasti sázek pak kurzové nebo dostihové. V oblasti sázkových her pak podle jejich charakteru či způsobu sázky lze rozlišovat mezi tzv. živou hrou nebo hrou na hracím přístroji, přičemž hrací přístroje lze podle jejich specifikace dále členit např. na VHP, videoloterní terminály, elektronické rulety apod. S ohledem na výše uvedené činnosti spojujících se soutěžitelů se však Úřad zabýval pouze oblastí VHP.
22. V závislosti na parametrech VHP daných zákonem o loteriích by přicházela v úvahu rovněž užší segmentace oblasti provozování VHP (viz bod 19. rozhodnutí). Skupiny EDP a Stardust však provozují odlišné kategorie VHP, kdy v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů dochází pouze k minimálnímu překrytí jejich aktivit.
23. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže v předmětné oblasti při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení relevantního trhu v oblasti herního průmyslu, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otázku vymezení věcně relevantního trhu otevřenou.
24. Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje užší regiony či širší území, přesahující hranice České republiky.
25. Jak již bylo výše uvedeno, oblast herního průmyslu, do níž provozování VHP náleží, je na celém území České republiky regulována zákonem o loteriích, přičemž je-li VHP umístěn v kasinu, povolení k provozování VHP uděluje na základě uvedeného zákona Ministerstvo financí České republiky. Oproti tomu, je-li VHP provozován v herně, restauraci nebo baru, je povolení k provozování VHP vydáváno příslušným městským či obecním úřadem. Vzhledem k zaměření skupiny Stardust na provoz VHP instalovaných v pohostinských zařízeních, uvedená skutečnost svědčí spíše ve prospěch vymezení geografického relevantního trhu jako lokálního, definovaného místní působností schvalujícího orgánu, neboť nezbytné povolení má zásadní vliv na přítomnost provozovatele VHP na trhu. Úřad však ze stejného důvodu, uvedeného v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu, ponechal rovněž otázku geografického vymezení relevantního trhu pro oblast provozování VHP otevřenou.
26. Ve spojením dotčené oblasti provozování VHP působí na území České republiky oba spojující se soutěžitelé, přičemž aktivity nabývaného soutěžitele Stardust se soustřeďují zejména na oblast provozování VHP instalovaných v pohostinských zařízeních a skupina PCA je činná výhradně v segmentu kasinových a hernových VHP. Společný tržní podíl jmenovaných společností při jakémkoli v úvahu přicházejícím vymezení spojením dotčené oblasti z hlediska věcného i geografického nepřesahuje [5-15] %. Soutěžní prostředí v posuzované oblasti se vyznačuje přítomností řady konkurentů, kteří se zabývají provozováním, případně i výrobou či distribucí VHP, jako jsou například společnosti Synot Tip, a.s., Kajot Group, Apex-Trading a.s, skupina BONVER a další.
27. Jak bylo výše uvedeno, skupina EDP působí ve vertikálně předcházející oblasti výroby VHP. Zajišťuje vývoj a výrobu jak kasinových, tak hernových VHP a tyto přístroje pak následně prodává či pronajímá jejich provozovatelům. Značná část VHP dodaných skupinou EDP na trh v České republice je následně provozována společnostmi náležejícími právě do této skupiny, významná část produkce skupiny EDP je pak exportována do zahraničí. Lze předpokládat, že v důsledku realizace posuzované transakce skupina EDP rozšíří své aktivity o dodávky produktů rovněž společnostem ze skupiny Stardust.
28. V České republice působí řada dalších výrobců dodávajících VHP nezávislým provozovatelům nebo provozovatelům obdobně vertikálně propojeným s producentem VHP. S ohledem na výše uvedené a rovněž na skutečnost, že tržní podíl skupiny EDP v oblasti výroby VHP v České republice činí cca [5-15] %, má Úřad za to, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít zásadní dopad na konkurenční prostředí ve spojením dotčené oblasti.
29. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak k nízkému tržnímu podílu jednotlivých spojujících se soutěžitelů, pouze mírnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu a přítomnosti konkurentů ve spojením dotčené oblasti, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
30. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
Rozhodnutí obdrží:
Ing. Petr Kraváček
člen představenstva
Paradise Casino Admiral,a.s.
Komořany 146
683 01 Rousínov

[1] Viz § 36 a § 37 zákona o loteriích.
[2] Výdej žetonů, uzavírání stolů, počítání žetonů a hotovosti.
[3] Viz § 17 odst. 10 zákona o loteriích.