UOHS S232/2003
Rozhodnutí: OF/S232/03-4558/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Eurotel Praha, spol. s r.o., Státní tiskárna cenin, s.p.
Účastníci Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Eurotel Praha, spol. s r.o. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik PVT, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 19. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 232/03-4558/03 V Brně dne 11. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 232/03, zahájeném dne 10. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1, Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, a STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Růžová 6, č.p. 943, Praha 1, ve správním řízení zastoupené Mgr. Markem Kreislem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, na základě plných mocí, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Nabytí akcií představujících 76,75% podíl na základním kapitálu společnosti První certifikační autorita, a.s., se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, ze strany společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1, Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, a STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Růžová 6, č.p. 943, Praha 1, k němuž má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 31. října 2003 mezi společnostmi Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Eurotel Praha, spol. s r.o. a STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, jako kupujícími, a společností PVT, a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9, jako prodávajícím, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z toho důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění :
Při posuzování předmětné transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/2003 ze dne 3. prosince 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 31. října 2003 (dále jen "smlouva") mezi společnostmi Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 1 (dále jen "ČS"), Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1 (dále jen "ČSOB"), Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 (dále jen "Eurotel"), a STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Růžová 6, č.p. 943, Praha 1 (dále jen "STC", všichni společně dále jen "nabývající"), jako kupujícími, a společností PVT, a.s. se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9 (dále jen "PVT"), jako prodávajícím.
V důsledku popsané transakce mají nabývající získat akcie, představující 76,75% podíl na základním kapitálu společnosti První certifikační autorita, a.s., se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 (dále jen "1CA"), a to v následujícím poměru: ČS má získat 23,25% podíl na základním kapitálu společnosti 1CA, ČSOB má získat 23,25% podíl na základním kapitálu společnosti 1CA, Eurotel má získat 23,25% podíl na základním kapitálu společnosti 1CA a STC má získat 7% podíl na základním kapitálu společnosti 1CA. Zbylý 23,25% podíl na základním kapitálu 1CA zůstane ve vlastnictví prodávajícího, tedy společnosti PVT.
V první fázi správního řízení o povolení spojení soutěžitelů bylo nezbytné posoudit, zda je předmětná transakce spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Úřad dále konstatuje, že při posuzování spojení soutěžitelů je třeba rozlišovat kontrolu výlučnou od kontroly společné. Uvedený princip rozlišování výlučné a společné kontroly nad jiným soutěžitelem je v souladu s platnou legislativou Evropské unie 1 , a aplikuje jej rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Jak vyplývá z aplikační praxe Evropské komise, spojení soutěžitelů nastává tehdy, když jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí subjekt tak, že vznikne společná kontrola nad vzniklým joint venture . To stejné platí i v opačném případě, jestliže jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl na společném podniku. Znamená to přechod od společné kontroly ke kontrole výlučné, a tento přechod podléhá povolení ze strany Evropské komise. Tento přístup potvrzuje například rozhodnutí Evropské komise v případu M.023 LCD/TIOXIDE 2 , v němž byl zdůrazněn rozdíl mezi rozhodujícím vlivem uplatňovaným samostatně (sole) a společně (joint). Dle Evropské komise se rozhodující vliv vykonávaný samostatně podstatně liší od rozhodujícího vlivu vykonávaného společně, neboť v druhém případě je nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. 3
V případě předmětné transakce bylo nutné posoudit, zda realizací transakce získají nabývající sami, případně s dalším akcionářem společnosti 1CA, společností PVT, možnost kontroly nad společností 1CA.
Spojující se soutěžitelé podali návrh na povolení spojení s tím, že realizací transakce, v jejímž důsledku získají soutěžitelé ČS, ČSOB a Eurotel akciové podíly na 1CA ve výši 23,25 % a soutěžitel STC získá podíl ve výši 7 %, vznikne možnost společné kontroly soutěžitele 1CA. Tato kontrola má být dle jejich názoru vykonávána na základě Smlouvy mezi akcionáři První certifikační autority (dále jen "akcionářská smlouva"), uzavřené mezi akcionáři 1CA, tedy mezi společnostmi ČS, ČSOB, Eurotel, PVT a STC.
Možnost společné kontroly společnosti 1CA je dle účastníků řízení založena tím, že dle akcionářské smlouvy se akcionáři společnosti 1CA zavazují [ obchodní tajemství ].
Mezi zásadní pravomoci dozorčí rady patří pravomoc volit představenstvo společnosti, které řídí společnost, a tím i fakticky ovlivňuje soutěžní chování soutěžitele 1CA. Představenstvo společnosti je voleno tak, že jeden až dva jeho členové jsou zvoleni z vedoucích zaměstnanců společnosti a jako další člen (členové) je volena osoba, která je odborníkem v oblasti informačních technologií a v oblasti řízení podniků.
Na základě skutečnosti, že ani jeden z akcionářů společnosti 1CA není schopen vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, dovodili účastníci řízení vznik společné kontroly společnosti 1CA.
Z šetření provedeného Úřadem vyplynulo, že účastníci řízení nemají uzavřenou žádnou dohodu, z níž by plynula povinnost společného postupu dvou či více akcionářů, a která by jim za každé situace zajišťovala většinu, potřebnou pro prosazení konkrétních návrhů. Pro úplnost Úřad uvádí, že akcionářskou smlouvu za takovouto dohodu považovat nelze, neboť z ní výše uvedená skutečnost nevyplývá.
Závěrem Úřad konstatuje, že posuzovaná transakce, jejímž předmětem je nabytí 76,25 % akcií společnosti 1CA ze strany nabývajících, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, neboť žádný nabyvatel, resp. žádní nabyvatelé, akciového podílu ve společnosti 1CA nezíská, resp. nezískají, možnost výkonu výlučné ani společné kontroly společnosti 1CA.
Po naplnění všech zákonem stanovených podmínek Úřad v souladu s ustanovení § 16 odst. 2 věta druhá zákona rozhodl o tom, že posuzovaná transakce povolení Úřadu nepodléhá, a v zákonem stanovené lhůtě vydává toto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Kreisl, LL.M., advokát
Baker & McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1
1 Nařízení Rady ES č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, na jeho základě vydané Oznámení Komise o konceptu spojení podniků (Commission notice on the concept of concentration) a Oznámení Komise o konceptu dotčeného podniku (Commission notice on the concept of undertaking concerned).
2 Obdobně též viz rozhodnutí Evropské komise IV/M.221-ABB/BREL, IV/M.553-RTL/VERONICA/ENDELMOL, IV/M.576-Feruzzi Finanziara/Fondiaria a další.
3 Popisovaný přístup již Úřad aplikoval v řadě svých předchozích rozhodnutí, například v případech spojení soutěžitelů S 70/99, S 74/02, S 98/02, S 137/02 a S 118/03.