UOHS S232/2002
Rozhodnutí: OF/S232/02-3330/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-PPF Cyprus Ltd. a NOVA HOLDING, a.s.,
Účastníci Gerner Jan Komár Vladimír MEF Holding, akciová společnost PPF Cyprus Ltd., se sídlem Kyperská republika, Nicosia, 2-4 Arch., Makarios III Ave, Capital Center Šmejc Jiří NOVA HOLDING, a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 9. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 143 KB


S 232/02-3330/03 V Brně dne 5. září 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 232/02, zahájeném dne 20. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh společnosti PPF (CYPRUS) LIMITED, se sídlem Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, Kyperská republika, ve správním řízení zastoupené Mgr. Lubomírem Králem, bytem Ke Skalkám 3086/70, Praha 10, na základě plné moci, a dále pana Mgr. Jiřího Šmejce, bytem Jílovišťská 550, Praha 5, pana Mgr. Vladimíra Komára, bytem Sídlisko II/1214, Vranov nad Topľou, a pana Ing. Jana Gernera, bytem Nábř. Jana Palacha 923/4, Karlovy Vary, ve správním řízení zastoupených společností NOVA HOLDING, a.s., se sídlem Na příkopě 12, Praha 1, IČ: 25075080, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi cenných papírů a smlouvy o převzetí práv a povinností ze dne 9. srpna 2002, v jejichž důsledku společnost PPF (CYPRUS) LIMITED, se sídlem Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, Kyperská republika, Mgr. Jiří Šmejc, bytem Jílovišťská 550, Praha 5, Mgr. Vladimír Komár, bytem Sídlisko II/1214, Vranov nad Topľou, a Ing. Jan Gerner, bytem Nábř. Jana Palacha 923/4, Karlovy Vary, získají možnost společně kontrolovat společnost NOVA HOLDING, a.s., se sídlem Na příkopě 12, Praha 1, IČ: 25075080, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
s následující podmínkou ve prospěch zachování účinné soutěže:
Společnost PPF (CYPRUS) LIMITED, se sídlem Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, Kyperská republika, je povinna zajistit, aby společnost KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 1079/5b, Praha 5, IČ: 00023574, při výkonu práva výrobce k vlastní knihovně filmů zachovala a nadále uplatňovala pro všechny odběratele svých služeb souvisejících s výrobou, distribucí a licencováním audiovizuálních děl stávající obchodní podmínky založené na principu volného a rovnoprávného přístupu k takovým službám pro každého zájemce.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o koupi cenných papírů, smlouvy o převzetí práv a povinností, vyjádření a rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, stanoviska veřejnoprávní televize a dalších všeobecně známých informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") zveřejněna v Obchodním věstníku č. 13/03 ze dne 2. dubna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Úřad dále, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, požádal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o poskytnutí stanoviska k předmětnému spojení a některých dalších nezbytných informací k posouzení předmětného spojení. Úřad se s žádostí o stanovisko k posuzovanému spojení rovněž obrátil na Českou televizi, se sídlem Kavčí hory, Praha 4.
Notifikační podmínky
Dne 9. srpna 2002 byla mezi fyzickými osobami-Mgr. Jiřím Šmejcem, bytem Jílovišťská 550, Praha 5 (dále jen "Mgr. Šmejc"), Mgr. Vladimírem Komárem, bytem Sídlisko II/1214, Vranov nad Topľou (dále jen "Mgr. Komár") a Ing. Janem Gernerem, bytem Nábř. Jana Palacha 923/4, Karlovy Vary (dále jen "Ing. Gerner"), a společností N&P Alliance, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 12, Praha 1, IČ: 62577395 (dále jen "N&P"), na straně jedné, a společností PPF CONSULTING a.s., se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, IČ: 25104977 (dále jen "PPF Consulting"), na straně druhé, uzavřena smlouva o převodu akcií emitovaných společností NOVA HOLDING, a.s., se sídlem Na příkopě 12, Praha 1, IČ: 25075080 (dále jen "Nova Holding"). Na základě této smlouvy převedli dosavadní akcionáři společnosti Nova Holding, Mgr. Šmejc, Mgr. Komár, Ing. Gerner a společnost N&P, do vlastnictví nabyvatele, společnosti PPF Consulting, akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Nova Holding, přičemž zbylé akcie zůstaly rozděleny mezi Mgr. Šmejce, Mgr. Komára a Ing. Gernera.
Dále byla mezi účastníky smlouvy o koupi cenných papírů a společností PPF (CYPRUS) LIMITED, se sídlem Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, Kyperská republika (dále jen "PPF"), uzavřena smlouva o převzetí práv a povinností, na základě které společnost PPF vstoupila do postavení společnosti PPF Consulting, jakožto nabyvatele akcií představujících 50% podíl na základním kapitálu společnosti Nova Holding.
Současně byla mezi Mgr. Šmejcem, Mgr. Komárem a Ing. Gernerem, na straně jedné a společností PPF, na straně druhé, uzavřena akcionářská smlouva", která blíže konkretizuje práva a povinnosti akcionářů společnosti Nova Holding.
Na základě výše uvedených smluv došlo k získání přímé společné kontroly ze strany společnosti PPF, Mgr. Šmejce a Ing. Gernera nad společností Nova Holding, a tím i ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů . Pan Mgr. Komár získal možnost společně kontrolovat společnost Nova Holding spolu s ostatními výše uvedenými osobami, nicméně toto získání kontroly nezakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, jelikož Mgr. Komár není podnikatelem a nekontroluje, s výjimkou podniku společnosti Nova Holding, žádný jiný podnik.
Současně se smlouvou o převodu akcií emitovaných společností Nova Holding byla dne 9. srpna 2002 uzavřena mezi společnostmi PPF Consulting a Nova Holding smlouva o koupi akcií společnosti VILJA a.s., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, IČ: 26419009 (dále jen "Vilja"), v důsledku které společnost PPF Consulting převedla na společnost Nova Holding akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Vilja. V důsledku navrhovaného spojení tak získají navrhovatelé možnost společně kontrolovat i společnost Vilja. Pro posouzení dopadů spojení je tak v dalším společnost Vilja považována za součást skupiny Nova Holding.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Předmětem podnikání společnosti PPF je správa majetku; je přímo kontrolována společností PPF a.s., se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, a nepřímo kontrolována společností PPF Group N.V., se sídlem Herengracht 450-454, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "PPF Group"), jejímž předmětem podnikání jsou holdingové aktivity a jejich financování. Společnost PPF Group na území České republiky vlastní podíly v mnoha společnostech, které se zabývají především činností spojenou s pojišťovnictvím a poskytováním poradenských, finančních, investičních a zprostředkovatelských služeb (dále jen "skupina PPF"). Součástí skupiny PPF jsou také společnosti EURONEWS, a.s., se sídlem Holečkova 103, Praha 5 (dále jen "Euronews"), Krátký film Praha a.s., se sídlem Kříženeckého náměstí 1079/5b, Praha 5 (dále jen "Krátký film"), a Studia animovaného filmu, a.s., se sídlem Kříženeckého náměstí 1079/5b, Praha 5 (dále jen "SAF").
Z fyzických osob zúčastněných na posuzované transakci kontroluje Mgr. Šmejc společnost Hotel consulting s.r.o., se sídlem Plzeňská 45, Karlovy Vary, jejímž předmětem činnosti je poskytování softwaru, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, organizační zajištění různých akcí, zprostředkování obchodu v režimu živnosti volné, činnost organizačních a ekonomických poradců, a Ing. Gerner společnost N&P, která se zaměřuje na činnost ekonomických poradců a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Společnost Nova Holding je společností holdingového typu, která v České republice nevykonává žádnou činnost, pouze drží majetkové účasti v následujících společnostech: METO a.s., MEFISTO SOFTWARE, a.s., BECKMANN s.r.o., Česká produkční 2000, a.s., Alphaduct, a.s., MEF Media, a.s., NOVA-Consulting, a.s., Česká produkční invest, a.s., MAG MEDIA 99, a.s., EDIKON, a.s., ERIKA, a.s., MEDIA CAPITOL, a.s., CHIPO, spol. s r.o., Plejáda a.s. a Vilja. Činnost většiny těchto společností je přímo či nepřímo spojena s celoplošným televizním vysíláním televizní stanice NOVA.
Držitelem licence k tomuto televiznímu vysílání ve smyslu § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon o provozování RTV"), je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem V jámě 12, Praha 1 (dále jen "CET 21"). Podle informací poskytnutých Úřadu účastníky řízení je společnost CET 21 fakticky kontrolována společností Vilja, která se na základě tří smluv o převodu obchodního podílu ze dne 20. května 2002 měla stát vlastníkem 52% obchodního podílu na společnosti CET 21. V této souvislosti Úřad poukazuje na rozpor mezi faktickým stavem potvrzeným společně navrhovateli a stavem právním, neboť skutečnost, že se společnost Vilja stala 52% společníkem společnosti CET 21, nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku, přičemž tento zápis má konstitutivní charakter. Tuto změnu dosud neschválila ani Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Krátká 10, Praha 10, do jejíž kompetence spadá mimo jiné schvalování převodu podílu ve společnosti provozovatele televizního vysílání s licencí ve smyslu § 21 odst. 7 zákona o provozování RTV.
Navrhovatelé Úřadu nicméně deklarovali, že rozpor mezi stavem zapsaným v obchodním rejstříku a stavem skutečným je dán především tím, že návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku společnosti CET 21 byl podán u Městského soudu v Praze dne 18. června 2003 a nebylo o něm doposud rozhodnuto, a dále tím, že je vedeno množství soudních sporů týkajících se majetkových vztahů ve společnosti CET 21. Účastníci řízení však v několika svých podáních uvedli, že kontrola nad společností CET 21 je fakticky vykonávána společností Vilja.
Pro účely posouzení dopadů navrhovaného spojení v rámci předmětného správního řízení Úřad na základě výše uvedeného považuje společnost CET 21 za součást skupiny Nova Holding, aniž by tím Úřad jakýmkoli způsobem rozhodoval o majetkových poměrech ve společnosti CET 21, neboť tato otázka je v plné kompetenci soudu.
K tomu Úřad dále uvádí, že ve svých rozhodnutích o povolení spojení soutěžitelů rozhoduje toliko o návrzích předložených mu jednotlivými soutěžiteli, a těmito rozhodnutími (zejména ve vztahu ke skupinám jednotlivých soutěžitelů) pouze deklaruje skutečnosti předložené účastníky správního řízení s tím, že účastníci řízení, ale i ostatní soutěžitelé, jsou povinni poskytovat Úřadu úplné, správné a pravdivé informace. Porušení této procesní povinnosti soutěžitelů může být sankcionováno zákonem, neboť v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona může Úřad zrušit rozhodnutí o povolení spojení, jestliže zjistí, že spojení povolil na základě podkladů, údajů a informací, za jejichž úplnost, správnost a pravdivost odpovídají účastníci řízení, a které se ukázaly zcela nebo zčásti nepravdivé nebo neúplné, nebo povolení bylo dosaženo tím, že účastníci řízení uvedli Úřad v omyl.
Relevantní trhy
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je v předmětném spojení společnost Nova Holding. Jako relevantní budou tedy vymezeny ty trhy, na nichž působí tato společnost a soutěžitelé jí kontrolovaní.
Převážná většina činností vykonávaných spojujícími se soutěžiteli a jimi kontrolovanými osobami je vykonávána pro další společnosti holdingu, především v rámci outsourcingu, přičemž jde převážně o služby, jejichž výsledkem je nehmotný výstup. Jedná se zpravidla o služby organizačního, ekonomického a obdobného poradenství či správu majetku. Tyto služby jsou poskytovány uvnitř koncernu, výkon těchto činností není určen pro soutěžitele stojící mimo strukturu spojujících se soutěžitelů.
Společnost Nova Holding kontroluje velké množství společností, které se zabývají širokým spektrem činností. Jak již bylo uvedeno, většina z těchto činností jsou ovšem "vnitrokoncernového" charakteru, tzn. jsou poskytovány ostatním dceřiným společnostem společnosti Nova Holding. Z tohoto důvodu také nejsou Úřadem považovány za relevantní při posouzení předmětného spojení a jeho dopadů na hospodářskou soutěž v České republice. Společnosti, které se zabývají i činností ve vztahu ke třetím subjektům, pak působí především v oblastech, jejichž předmět se ani v jednom případě nepřekrývá s činností navrhovatelů.
Společnosti skupiny PPF se z velké části zaměřují na poskytování služeb, souvisejících s finančním trhem, jako jsou služby v oblasti pojišťovnictví, bankovní služby, služby obchodníků s cennými papíry či poskytování spotřebních úvěrů.
Jak bylo uvedeno výše, společnosti kontrolované soutěžitelem Nova Holding se zaměřují na servisní činnost pro společnost CET 21, která je v souladu s licencí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatelem celoplošného vysílání televize NOVA.
Společnost Česká produkční 2000, a.s. se zabývá tvorbou, distribucí a licencováním audiovizuálních děl, tzv. TV productions, tedy pořadů pro televizní vysílání, stejně jako společnosti Krátký Film Praha a SAF, kontrolované společností PPF, jejichž předmět činnosti zahrnuje tvorbu, výrobu, šíření a jiné užití filmů a audiovizuálních programů, dále prodej, nákup a další převody práv v audiovizuální oblasti i při užití děl jiným způsobem, dále též výrobu a prodej zvukových a zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů.
K tomu Úřad uvádí, že je nezbytně nutné odlišovat tvorbu televizních pořadů, které byly vyrobeny buď přímo provozovatelem televizního vysílání nebo jeho servisní organizací a které jsou určené pro odvysílání jedinou televizní stanicí, od pořadů, které jsou veřejně přístupné více provozovatelům televizního vysílání a jsou určeny k prodeji na příslušném trhu. Stejným způsobem postupuje i Evropská komise ve své rozhodovací praxi, ke které Úřad podpůrně přihlíží 1 . Dle zjištění Evropské komise totiž existuje rozdíl mezi produkcí, vyprodukovanou pro výhradní užití jednou televizní společností (tímto typem produkce tzv. in-house production se zabývá právě společnost Česká produkční 2000), a produkcí nezávislých distributorů, kteří svoji produkci nabízejí třetím subjektům na trhu 2 (tímto typem produkce se zabývá nezávislý tvůrce Krátký film Praha). Trh nezávislé TV produkce je charakterizován obchodními vztahy mezi provozovateli televizního vysílání, kteří potřebují audiovizuální díla či programy pro odvysílání ve svém televizním vysílání, a nezávislými výrobci těchto programů, kteří ve vztahu k nim vystupují jako dodavatelé těchto programů.
Společnosti Česká produkční 2000, a.s. a MAG Media 99, a.s., které patří do skupiny kontrolované společností Nova Holding, se zabývají reklamní činností v médiích. Tuto reklamní činnost, která spočívá v prodeji reklamního času ve vysílání televize NOVA, je nutné odlišit od reklamní a marketingové činnosti společností ze skupiny PPF, které mimo společnost Euronews nabízejí a realizují své služby výhradně pro koncernové společnosti. Společnost Euronews, která je vydavatelem periodického tisku (týdeník "EURO" a jeho měsíční příloha "E 8"), umožňuje třetím osobám inzerci ve vydávaných tiskovinách. Reklama v televizním vysílání a reklama v periodickém tisku jsou vzájemně nezaměnitelnými a nezastupitelnými typy reklamních služeb a z tohoto důvodu nejsou součástí téhož relevantního trhu. Tento závěr vyplývá mimo jiné z praxe Evropské komise, která má za to, že trh reklamy v televizním vysílání musí být odlišen od trhu reklamy v jiných médiích, tedy i v časopisech 3 . Cílová skupina, na kterou je reklama v různých typech médií zaměřena, se totiž podstatně liší. Navíc techniky používané pro reklamu v televizi a v časopisech (krátký film v televizi, naproti tomu grafika a obrázky v časopisech) spolu se souvisejícími náklady jsou rovněž odlišné pro různé typy médií. Stejně tak jsou odlišné i náklady na jednoho cílového spotřebitele, kterého reklama "zasáhne".
Další společností, která se zabývá aktivitami mimo koncern Nova Holding je společnost Erika a.s., která se zabývá poskytováním audiotextových služeb. Audiotextové služby jsou přídavnou telekomunikační službou, umožňující účastníkům služby pasivní nebo interaktivní styk s databázemi služby. Přístup k těmto službám je zajištěn prostřednictvím veřejné telefonní sítě, resp. pomocí přímých okruhů. Pod označení audiotextové služby spadá především poskytování telefonických služeb na linkách s předčíslím "906".
Pokud jde o společnost CET 21, kterou má, dle tvrzení účastníků řízení, skupina Nova Holding možnost kontrolovat prostřednictvím společnosti Vilja, ta se zabývá kromě celoplošného televizního vysílání (TV NOVA) také tvorbou in-house production, vydáváním periodického tisku a reklamou v tištěných médiích. Výrobou, distribucí a licencováním audiovizuálních děl, jakož i reklamní činností se Úřad zabýval výše.
K trhu provozování celoplošného televizního vysílání Úřad uvádí následující. Provozovatelé televizního vysílání navzájem soutěží o podíly sledovanosti. To platí jak pro televize financované prostřednictvím příjmů z reklamy, tak i pro veřejnoprávní televize, jejichž příjmy pramení z reklamy alespoň částečně. Podíly sledovanosti jsou pak určujícím faktorem jejich úspěchu na navazujícím trhu televizní reklamy. Vzhledem k tomu, že veškeré v České republice působící celoplošné televize mají, alespoň v částečné míře, příjmy z reklamy, není pro účely tohoto rozhodnutí nezbytně nutné vymezovat relevantní trhy užším způsobem v závislosti na druhu příjmů, tj. z reklamy či z koncesionářských poplatků.
Pokud jde o vydávání periodického tisku, společnost CET 21 je vydavatelem zábavného týdeníku s názvem "ANO". Jak již bylo uvedeno, společnost Euronews je vydavatelem odborného týdeníku "EURO" a společenského měsíčníku "E 8", který je distribuován jako samostatná příloha týdeníku "EURO".
S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem dospěl Úřad v otázce vymezení relevantních trhů z pohledu věcného k následujícímu závěru:
V oblasti výroby, distribuce a licencování audiovizuálních děl, v oblasti poskytování audiotextových služeb, jakož i v oblasti vydávání periodického tisku ponechal Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu otevřenou.
Pokud jde o oblast výroby, distribuce a licencování audiovizuálních děl, v této sice působí obě strany spojení, nicméně k překrytí činnosti navrhovatelů a skupiny Nova Holding v důsledku spojení nedojde, neboť společnosti ze skupiny PPF na rozdíl od společností skupiny Nova Holding vyrábí, distribuují či licencují nezávislé TV produkce, které se podstatně odlišují od tzv. in-house produkce.
V oblasti poskytování audiotextových služeb působí pouze společnosti, nad nimiž je získávána kontrola, to znamená, že v této oblasti nedojde k překrytí činností spojujících se soutěžitelů.
Pokud jde o oblast vydávání periodického tisku, jak společnosti skupiny PPF tak i Nova Holding působí jako vydavatelé časopisů. Vzhledem k tomu, že na straně jedné je to odborný týdeník "EURO" spolu se společenskou přílohou "E 8", zatímco na straně druhé se jedná o zábavný měsíčník "ANO", s přihlédnutím k předchozí praxi Úřadu, který vymezil relevantní trhy v závislosti na tématice časopisu 4 , lze konstatovat, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají ani v tomto segmentu, a proto tedy nebylo ani v tomto případě nezbytné vymezit relevantní trh s konečnou platností.
V oblastech výše uvedených (vyjma televizního vysílání a televizní reklamy) je navíc postavení spojujících se soutěžitelů relativně nevýznamné, na takových trzích, ať už by byly vymezeny jakýmkoli způsobem, by spojující se soutěžitelé dosahovali tržního podílu nižšího než 15 %.
Naopak v oblasti celoplošného televizního vysílání a v související oblasti televizní reklamy je postavení spojujících se soutěžitelů (v případě, že společnost Vilja bude Radou pro rozhlasové a televizní vysílání schválena jako majoritní společník společnosti CET 21 a tato skutečnost bude zapsána do Obchodního rejstříku) významné. Po stránce věcné tak Úřad pro potřeby posouzení předmětného spojení s konečnou platností vymezil jako relevantní (i) trh televizního vysílání a (ii) trh televizní reklamy.
Z hlediska geografického se jedná v obou případech o relevantní trhy vymezené celým územím České republiky .
Dopady spojení
Na obou vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnosti ze skupiny Nova Holding, v důsledku posuzovaného spojení tedy na žádném z takto vymezených relevantních trhů nedojde k navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu televizního vysílání, tržní podíl jednotlivých televizí závisí na divácké sledovanosti. Podíl na sledovanosti (tzv. audience share) vyjadřuje rozdělení diváckého zájmu o jednotlivé televizní kanály. Udává se v procentech a vypovídá o tom, jaké procento diváků dané cílové skupiny, kteří jsou v danou dobu u televizorů, sleduje konkrétní pořad či časový úsek na té které stanici. Podíl na sledovanosti televizní stanice NOVA se pohybuje v rozmezí (obchodní tajemství) , přičemž z ostatních celoplošných televizních stanic Česká televize dosahuje přibližně 30% podílu a televize PRIMA cca 20% podílu.
Na relevantním trhu televizní reklamy, který úzce souvisí s trhem televizního vysílání, dosahuje tržní podíl televize NOVA přibližně (obchodní tajemství) . Vysoký podíl televize NOVA a určitá disproporce oproti podílu na sledovanosti jednotlivých televizních stanic vyplývá mimo jiné i ze specifického postavení veřejnoprávní televize, která má v souladu s § 50 odst. 1 zákona o provozování RTV, oproti soukromým celoplošným televizím NOVA a PRIMA, podstatně více omezenou možnost vysílání reklamy.
Jak již bylo konstatováno, činnosti spojujících se soutěžitelů se v žádných oblastech souvisejících s provozováním televizního vysílání nepřekrývají, spojením vzniklý subjekt bude v této oblasti působit pouze prostřednictvím televize NOVA (za předpokladu, že výše uvedený převod obchodního podílu společnosti CET 21 na společnost Vilja bude zapsán do Obchodního rejstříku a poté schválen Radou pro rozhlasové a televizní vysílání). Propojení více provozovatelů televizního vysílání je navíc v podstatě vyloučeno ustanoveními zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, na jejichž základě dbá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na zajištění plurality informací v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání (část šestá uvedeného zákona). Tuto skutečnost potvrdili také navrhovatelé, kteří byli v tomto smyslu Úřadem vyzváni k učinění čestných prohlášení, přičemž tato čestná prohlášení Úřad výjimečně (mimo jiné proto, že jednoznačné stanovisko nezaujala ani Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) připustil namísto důkazů v souladu s § 39 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.
Jediná obava z možného narušení hospodářské soutěže, kterou Úřad shledal během šetření v rámci předmětného správního řízení, tak spočívá v existenci případného vertikálního propojení činností výroby, distribuce a licencování audiovizuálních děl a provozování televizního vysílání. V důsledku posuzovaného spojení totiž v podstatě dojde k propojení společnosti PPF, a jejím prostřednictvím i společností Krátký film a SAF, se společnostmi zajišťujícími vysílání televize NOVA.
Společnost Krátký film je vlastníkem originálních nosičů filmových děl označených značkou výrobce Krátký film Praha a.s. a dalších audiovizuálních děl a subjektem, oprávněným vykonávat majetková práva výrobce k audiovizuálním dílům z filmotéky. Filmotéka společnosti Krátký film obsahuje jednak audiovizuální (kinematografická) díla jejího právního předchůdce, tj. původního Krátkého filmu, včetně práv výrobce k nim, a dále pak tzv. "nová" díla, včetně práv k nim, která vznikla od roku 1990 do současnosti. Filmová knihovna předchůdce společnosti Krátký film nashromáždila od roku 1945 velké množství titulů vlastní produkce, mj. animované, kreslené i loutkové filmy, včetně slavných filmů Jiřího Trnky, Karla Zemana a Jana Švankmajera a hrané celovečerní i krátkometrážní filmy vlastní produkce. Dále obsahuje filmotéka společnosti Krátký film díla zpravodajská od roku 1945 do ukončení výroby filmových žurnálů v roce 1990. Významnou součástí filmotéky jsou i letopisy, dokumentární a zpravodajské materiály natočené v letech 1956-1992, které doposud nebyly publikovány.
Významným zlomem, který determinuje možnost využití práv výrobce k audiovizuálním dílům vzniklým v rámci produkce právního předchůdce společnosti Krátký film, byl rok 1993, kdy nabyl dne 11. listopadu účinnosti zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl. Tento zákon ve svém § 13 stanoví, že obchodní využití českých kinematografických děl vyrobených v době od 28.8.1945 do 31.12.1990, u nichž již uplynula nebo uplyne doba ochrany jejich majetkových autorských práv, je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, k nimž právo hospodaření přísluší Národnímu filmovému archivu zřízenému Ministerstvem kultury České republiky. Nabytím účinnosti zmiňovaného zákona tak byla společnosti Krátký film ex lege odňata možnost obchodně využívat majetek, který nabyla v rámci privatizačního procesu, a nakládat s ním.
Společnost Krátký film se v současné době domáhá svých práv v několika soudních sporech, přičemž se jedná zejména o určovací žalobu vůči Národnímu filmovému archivu, jejímž účelem je dosáhnout zrušení omezení v nakládaní s majetkem Krátkého filmu, ke kterému došlo v důsledku aplikace výše zmiňovaného zákona.
Za účelem mezitímní úpravy vztahů mezi společností Krátký film a Národním filmovým archivem a za účelem zabezpečení činnosti společnosti, uzavřela společnost Krátký film s Národním filmovým archivem v roce 2000 smlouvu o obchodní spolupráci. Na základě této smlouvy je společnost Krátký film za úplatu (podíl na výnosech z prodeje práv) oprávněna obchodně využívat audiovizuálních děl zahrnutých ve výše uvedené filmotéce.
Jak vyplývá z informací poskytnutých Úřadu účastníky řízení, tuto filmotéku nyní provozuje v souladu s výše popsanou smlouvou vnitřní organizační útvar společnosti Krátký film na čistě obchodní bázi, a to bez rozdílu přístupu k zákazníkům z řad tuzemských či zahraničních televizí. Poplatky za využití práv k jednotlivým audiovizuálním dílům z filmotéky jsou stanoveny jednotně a informace o nich je veřejně přístupná.
V současné době je největším odběratelem produktů společnosti Krátký film především Česká televize, jejíž podíl na výnosech společnosti Krátký film v roce 2002 činil (obchodní tajemství) .
Zmiňovaná obava z možného podstatného narušení hospodářské soutěže v důsledku předmětného spojení spočívá v možnosti společnosti Krátký film, v případě pro ni příznivého urovnání sporu mezi ní a Národním filmovým archivem, nastavovat diskriminační podmínky pro využívání těchto filmů televizními stanicemi odlišnými od TV NOVA. Tím, že by společnost Krátký film mohla podstatně ztížit přístup konkurenčních televizních stanic k vysílacím právům audiovizuálních děl tvořících filmotéku Krátkého filmu, mohla by společnost Krátký film účinně bránit v soutěži televizních společností o získání sledovanosti.
Navíc by takovým chováním mohlo být bráněno České televizi v jejím výkonu veřejné služby v oblasti televizního vysílání ve smyslu zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění (dále jen "zákon o ČT"). Filmové materiály, které jsou obsaženy ve filmotéce Krátkého filmu, jsou totiž z velké části dokumentárního charakteru a jako takové jsou převážně vysílány veřejnoprávní televizí a nikoli televizemi soukromými, neboť vysílání dokumentárních pořadů je jedním z hlavních úkolů veřejné služby stanoveným v zákoně o České televizi.
Diskriminační přístup by tedy mohl také znamenat, že se zvýší obtížnost přístupu veřejnoprávní televize k tomuto archivu, v důsledku čehož by se mohlo snížit množství těchto materiálů, které mohou sledovat diváci na veřejnoprávní televizi, přičemž množství vysílání těchto materiálů by se současně proporcionálně nezvýšilo na televizích soukromých. Výsledkem by bylo jednoznačné poškození spotřebitele, v konkrétním případě televizního diváka, a jeho zájmu na různorodosti skladby televizních programů vysílaných jednotlivými televizními stanicemi.
Za účelem zjištění stanoviska veřejnoprávní televize Úřad v průběhu správního řízení tento subjekt oslovil se žádostí o připomínky k posuzovanému spojení. Česká televize uvedla, že v určitém historickém období byl právní předchůdce společnosti Krátký film jediným výrobcem a tedy i vlastníkem záběrů, které lze nazvat "historickou pamětí". Tyto autentické materiály nelze nahradit jinými, tedy ani těmi, které má ve svém archivu Česká televize. Veřejnoprávní televize je prakticky jediným provozovatelem televizního vysílání, který dokumentární pořady vyrábí, nakupuje a vysílá. V případě blokování těchto materiálů společnosti Krátký film, by měla tato situace dle názoru České televize negativní dopad na "dokumentaristickou obec" v České republice. Výše uvedenou obavu Úřadu tedy Česká televize potvrdila s tím, že pokud by k takové situaci došlo, znamenala by znevýhodnění postavení České televize jako soutěžitele v oblasti provozování celoplošného televizního vysílání a narušení duálního (tj. veřejnoprávního a soukromoprávního) systému, který zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání pro tuto oblast stanovil.
Uvedený postup by mohl být kvalifikován jako zneužití dominantního postavení ve smyslu Hlavy III zákona, nicméně zůstává otázkou, zda by takové jednání bylo v praxi účinně postižitelné. Z tohoto důvodu se Úřad rozhodl stanovit podmínku uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí. Tato podmínka, totiž v případě zjištění, že společnost Krátký film zneužívá svého postavení vlastníka rozsáhlého a jedinečného filmového archivu, dává Úřadu, kromě možnosti šetřit jednání tohoto subjektu z pohledu možného zneužití dominantního postavení, další možnost postihu, kterou je v krajním případě, v závislosti na závažnosti případného excesu, zrušení pravomocného rozhodnutí v souladu s § 19 zákona. Tato podmínka tak představuje další účinný prostředek k zamezení možného budoucího protisoutěžního jednání spojením vzniklého subjektu, které by přímo souviselo s výhodami plynoucími pro tento subjekt z uskutečnění posuzovaného spojení.
Při uložení dané podmínky zohlednil Úřad tvrzení účastníků řízení, dle kterých je filmotéka společnosti Krátký film spravována a provozována v souladu s výše uvedenou smlouvou s Národním filmovým archivem na "obchodní bázi", a to bez rozdílu přístupu k zákazníkům z řad tuzemských či zahraničních televizních stanic. Poplatky za využití práv k jednotlivým audiovizuálním dílům z filmotéky Krátkého filmu jsou stanoveny jako jednotné a informace o nich jsou veřejně přístupné. Účastníci řízení navíc uvedli, že hlavním tuzemským odběratelem produktů společnosti Krátký film je veřejnoprávní Česká televize, (obchodní tajemství) .
Dle tvrzení účastníků řízení by v budoucnu nemělo dojít k žádným změnám, nemělo by dojít k omezování nabídky pro jakékoli zákazníky, kteří budou mít zájem o komerční spolupráci.
Uložená podmínka tedy neznamená žádné omezení podnikatelských aktivit společnosti Krátký film, která je kontrolována stejnou osobou jako společnost PPF. Smyslem podmínky je zejména přispět k zachování nediskriminačních podmínek při výkonu práv výrobce k archivu filmů, který zahrnuje především kreslené a loutkové filmy české školy animace, stovky dokumentárních filmů a řadu filmů hraných, velké množství dalšího filmového materiálu a unikátní historické stopáže z filmových týdeníků a zpravodajských periodik z období let 1945 1990, ve vztahu k jednotlivým televizním stanicím, respektive provozovatelům televizního vysílání, které jsou nejčastějšími odběrateli služeb společnosti Krátký film.
Právní rozbor
Uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů získají navrhovatelé možnost společně přímo kontrolovat společnost Nova Holding ve smyslu § 12 odst. 3 zákona. Kontrolou se přitom pro účely posuzování spojení soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona rozumí možnost určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování jiného soutěžitele. Z obsahového hlediska jde o odlišnou konstrukci oproti pojmu ovládání ve smyslu § 66 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
Vzhledem ke skutečnosti, že bylo splněno kritérium obratu uvedené v ustanovení § 13 zákona, podléhá toto spojení povolení ze strany Úřadu.
Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Na základě analýzy relevantního trhu televizního vysílání, jeho vztahu k trhu výroby, distribuce a licencování audiovizuálních děl a pravděpodobných dopadů spojení, v jehož důsledku dojde k majetkovému propojení společnosti Krátký film a společností spojených s působením televize NOVA, Úřad dospěl k závěru, že uskutečněním spojení dojde k posílení pozice spojujících se soutěžitelů v oblastech souvisejících s provozováním celoplošného televizního vysílání. Vzhledem k tomu, že posuzované spojení je spojením převážně konglomerátního charakteru nedojde k takovému posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu, ani ke vzniku dominantního postavení tohoto subjektu na Úřadem vymezených relevantních trzích, které by vedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
S ohledem na shora uvedenou obavu Úřadu z možné diskriminace odběratelů služeb společnosti Krátký film, resp. SAF, kterou potvrdila ve svém stanovisku i veřejnoprávní televize, však Úřad, při vědomí toho, že účastník řízení v průběhu správního řízení poukázal na to, že v současné době aplikovaný princip rovného zacházení se všemi subjekty poptávajícími služby společnosti Krátký film, nebude v budoucnu porušen, podmínil povolení předmětného spojení splněním podmínky stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.
Ze všech shora uvedených důvodů Úřad pro naplnění podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže rozhodl o povolení navrhovaného spojení a ve stanovené lhůtě vydává toto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: NOVA HOLDING, a.s. (3x) Na příkopě 12 110 00 Praha 1 Mgr. Lubomír Král Na Pankráci 121/1658 140 21 Praha 4
1 Správnost tohoto postupu potvrdil svým rozsudkem Vrchní soud v Olomouci (2A 6/96) a následně svým nálezem i Ústavní soud (ÚS 31/97-35)
2 M.779- Bertelsmann /CLT , M.553- RTL/Veronica/Endemol
3 M.553- RTL/Veronica/Endemol
4 viz např. rozhodnutí S 70/02, kde byl věcně relevantní trh vymezen jako trh časopisů s motoristickou tématikou