UOHS S231/2010
Rozhodnutí: S231/2010/KS-10886/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů LANCHESTER S.A. a Auto Kelly, a.s.
Účastníci LANCHESTER S.A. Auto Kelly, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 26. 7. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 108 KB


Č. j.: ÚOHS-S231/2010/KS-10886/2010/840/JMě
V Brně dne: 26.7.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S231/2010/KS, zahájeném dne 8.7.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti LANCHESTER S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, 180 rue des Aubépines, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů LANCHESTER S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, 180 rue des Aubépines, a Auto Kelly, a.s., se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, IČ: 15887791, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 2.7.2010 mezi Ing. Josefem Kollerem, bytem Praha 9, Klánovice, U Besedy 320, a společností Holmstreet Belastingen B.V., se sídlem Nizozemsko, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, jako prodávajícími, a společností ENCELADUS, s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, IČ: 28992458, jako kupujícím, a společností LANCHESTER S.A., v jejímž důsledku má společnost LANCHESTER S.A. získat prostřednictvím své dceřiné společnosti ENCELADUS, s.r.o. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Auto Kelly, a.s., a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost LANCHESTER S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, 180 rue des Aubépines (dále jen LANCHESTER ), získat možnost nepřímo výlučně kontrolovat společnost Auto Kelly, a.s., se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, IČ: 15887791 (dále jen Auto Kelly ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost LANCHESTER je součástí podnikatelského uskupení, v jehož čele stojí společnost ALPHA PRIVATE EQUITY a jež je celosvětově i v České republice (a to prostřednictvím společnosti ELIT CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1283/18, IČ: 45240337), činná zejména v oblasti nákupu a prodeje originálních a neoriginálních náhradních dílů k motorovým vozidlům, autopříslušenství, autokosmetiky, autochemie a diagnostického zařízení pro opravy motorových vozidel.
3. Společnost Auto Kelly, jež je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována Ing. Josefem Kollerem, působí v České republice rovněž v oblasti nákupu a prodeje originálních a neoriginálních dílů k motorovým vozidlům, pneumatik a disků, autopříslušenství, autokosmetiky, autochemie a vybavení pro opravy motorových vozidel.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář
Hilleho 1846/6
602 00 Brno
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 26.7.2010.