UOHS S231/2007
Rozhodnutí: S231/2007/KS-17759/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Window Holding Czech, a.s. a VEKRA, spol. s r.o.
Účastníci VEKRA, spol. s r.o. Window Holding Czech, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 23. 10. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 131 KB


S 231/2007/KS-17759/2007/840 V Brně dne 4. října 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 218/07, zahájeném dne 4. září 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost Window Holding Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 772/2, IČ: 27939049, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů Window Holding Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 772/2, IČ: 27939049, a VEKRA, spol. s r.o., se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, okres Praha-východ, IČ: 43005021, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů uzavřené dne 23. srpna 2007 mezi společností Window Holding Czech, a.s., jako nabyvatelem, a panem Z. B., panem P. K., panem V. V. a panem P. F., jako převádějícími, v jejímž důsledku nabude společnost Window Holding Czech, a.s. 100% obchodní podíl ve společnosti VEKRA, spol. s r.o., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.


Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/2007 ze dne 19. září 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu obchodních podílů, která byla uzavřena dne 23. srpna 2007 mezi společností Window Holding Czech, a.s. (dále jen Window Holding Czech ), jako nabyvatelem, a panem Z. B., panem P. K., panem V. V. a panem P. F., jako převádějícími. V době před transakcí vlastní každý převádějící 25% obchodní podíl ve společnosti VEKRA, spol. s r.o., se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, okres Praha-východ, IČ: 43005021 (dále jen VEKRA ).
(4) Protože danou transakcí nabude společnost Window Holding Czech na základě právních skutečností 100% obchodní podíl ve společnosti VEKRA, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(5) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(6) Window Holding Czech je společnost nově založená podle práva České republiky za účelem správy obchodního podílu v nabývaném soutěžiteli. Společnost Window Holding Czech je součástí skupiny subjektů (dále společně také jen skupina Window Holding Group ), jejíž konečnou mateřskou společností je holdingová společnost Window Holding Limited sídlící v Maltské republice. Skupina Window Holding Group je na území České republiky činná prostřednictvím společnosti OTHERM s.r.o., se sídlem Husinec, Sklářská 48, IČ: 28068033, která se zabývá výrobou, distribucí a montáží plastových a hliníkových oken a dveří, a následujících subjektů, v nichž společnost OTHERM s.r.o. vlastní 50% obchodní podíl:
. společnosti OTHERM CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 2118, IČ: 6068982, která se zabývá distribucí a montáží plastových a hliníkových oken a dveří,
. společnosti OTHERM PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 4, Levá 390, IČ: 27154157, která distribuuje plastová a hliníková okna a dveře a také provádí jejich montáž, a
. společnosti OTHERM Ústí nad Labem s.r.o., IČ: 27324788, se sídlem Ústí nad Labem, SNP 3386/32a, která působí jako distributor plastových a hliníkových oken a dveří a rovněž provádí jejich montáž.
(7) Společnosti skupiny Window Holding Group distribuují a provádějí montáž pouze dveří a oken, která jsou vyráběna subjekty ze skupiny Window Holding Group.
(8) Nabývaná společnost VEKRA rovněž působí na území České republiky v oblasti výroby, distribuce a montáže plastových a hliníkových oken a dveří. V současné době kontroluje v České republice tyto subjekty:
. společnost VEKRA dřevěná okna, spol. s r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Třebíčská 72b/1162, IČ: 43378315, která kromě zprostředkovatelské činnosti působí jako výrobce a distributor dřevěných a plastových oken a dveří a zabývá se rovněž jejich montáží, a
. společnost JB HOLDING, a.s., se sídlem Lázně Toušeň č. 300, IČ: 25084747, která se zabývá zprostředkovatelskou činnosti a pronájmem nebytových prostor, dále pak poskytuje ubytovací služby.
(9) Společnosti VEKRA a VEKRA dřevěná okna, spol. s r.o. nedistribuují a neprovádějí montáž dveří a oken, vyráběných jinými subjekty. Dopady spojení
(10) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(11) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
(12) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí jak skupina Window Holding Group, tak nabývaný soutěžitel na území České republiky v oblasti výroby, distribuce a montáže plastových, hliníkových či dřevěných dveří a oken (otvorových výplní), včetně jejich příslušenství.
(13) Při vymezování věcného relevantního trhu pro posuzovanou oblast Úřad vyšel z následujících zjištění. Otvorové výplně jsou vyráběny z různého materiálu (plastu, dřeva a hliníku), bylo by tak možné v závislosti na použitém materiálu rozlišovat jednotlivé segmenty dveří a oken. Naproti tomu je však třeba přihlédnout ke zjištění, že tyto jednotlivé druhy otvorových výplní se vyznačují obdobnými užitnými i tepelně-izolačními vlastnostmi a způsobem použití. Věcně relevantní trh by tak mohl být vymezen podle materiálu, který je k výrobě otvorových výplní používán, existují však i argumenty svědčící pro zahrnutí všech druhů otvorových výplní členěných dle materiálu do jednoho věcně relevantního trhu.
(14) Dále při posouzení, zda okna a dveře jako segmenty otvorových výplní představují z pohledu věcného samostatné relevantní trhy, vzal Úřad v úvahu, že odběratelé [1] spojujících se soutěžitelů poptávají většinou komplexní dodávku či službu, jež zahrnuje dodávku více výrobků včetně příslušenství a služeb. Rovněž tak je v daném oboru obvyklé, že výrobci otvorových výplní vyrábějí současně okna i dveře. Uvedené skutečnosti by svědčily ve prospěch závěru, že dveře i okna jsou součástí jednoho věcně relevantního trhu.
(15) Výroba, distribuce a montáž dveří a oken tvoří relativně svébytné služby, což by z pohledu věcného vymezení mohlo vést k závěru o tom, že každá z nich představuje samostatný relevantní trh. V případě daného spojení soutěžitelů však Úřad vzal z úvahu jednak, že tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti výroby dveří a oken je nízký při jakékoli definici věcného relevantního trhu pro oblast oken a dveří, jednak skutečnost, že oba spojující se soutěžitelé (tedy skupina Window Holding Group a společnost VEKRA včetně jí kontrolovaných subjektů) distribuují a provádějí montáž pouze dveří a oken, která jsou vyráběna subjekty ze skupiny příslušného soutěžitele. Tržní podíly spojujících se soutěžitelů na možných věcně relevantních trzích distribuce a montáže oken a dveří by tak odrážely postavení spojujících se soutěžitelů na trhu výroby.
(16) Protože posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného relevantního trhu, mohl Úřad ponechat pro účely daného správního řízení otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou.
(17) Při zkoumání, zda se soutěž v oblasti výroby, distribuce a montáže dveří a oken odehrává za dostatečně homogenních soutěžní podmínek na území, které je tvořeno celou Českou republikou, či na užším způsobem vymezené území, bylo zjištěno, že předmětné produkty jsou nabízeny po celém území České republiky a že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly v jejich ceně. I když by u možných užších segmentů distribuce a montáže přicházelo v úvahu jejich případné vymezení užším územím, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otázku geografického relevantního trhu taktéž otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako bylo uvedeno v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
(18) V oblasti výroby, distribuce a montáže oken a dveří je na území České republiky činná skupina Window Holding Group, jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %, i nabývaný soutěžitel, který dosahuje tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení sice dojde k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu, tento tržní podíl však nebude přesahovat hranici [ obchodní tajemství ] %.
(19) Soutěžní prostředí ve spojením dotčené oblasti se vyznačuje přítomností řady konkurenčních soutěžitelů, mezi nimiž lze uvést například společnosti RI OKNA a.s., AQ OKNA a.s., HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o., či SULKO s. r. o. Tržní podíly žádného ze soutěžitelů působících v oblasti oken a dveří na území České republiky nepřesahují hranici 10 %. Rovněž tak ve zkoumané oblasti neexistují podstatnější ekonomické, právní či jiné překážky vstupu na trh.
(20) Vzhledem k nízkému tržnímu podílu spojujících se soutěžitelů, nízkému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu po uskutečnění posuzovaného spojení, přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a neexistenci významných překážek pro vstup nových soutěžitelů nezvýší posuzované spojení tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(21) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Window Holding Czech, a.s.
Václavské náměstí 772/2
110 00 Praha 1, Nové Město

[1] Těmito odběrateli jsou subjekty, jež tyto produkty následně prodávají konečným spotřebitelům.