UOHS S231/2003
Rozhodnutí: OF/S231/03-4654/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Advent International Corporation a Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Účastníci Advent International Corporation, 75 State Street, Boston, Spojené státy americké Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 19. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 77 KB


S 231/03-4654/03 Brně dne 17. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 231/03, zahájeném dne 10. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Advent International Corporation, se sídlem State Street 75, Boston, Massachusetts, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátkou, se sídlem Na Příkopě 22, Praha 1, na základě plné moci ze dne 22. září 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Advent International Corporation, se sídlem State Street 75, Boston, Massachusetts, Spojené státy americké, a Moeller Elektrotechnika s.r.o., se sídlem Komárovská 2406, Praha 9, IČ: 49811894, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu, uzavřené dne 21. září 2003 mezi paní Helgard Moeller, bytem Adenauerallee 92, Bonn, Spolková republika Německo, paní dr. Barbarou Moeller, bytem von Groote Strasse 48, Kolín, Spolková republika Německo, paní Evou Moeller, bytem Robert Heuser Strasse 2, Kolín, Spolková republika Německo, společnostmi Moeller Holding Verwaltungs GmbH, se sídlem Hein-Moeller-Str. 7-11, Bonn, Spolková republika Německo, Moeller Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Hein-Moeller-Str. 7-11, Bonn, Spolková republika Německo, a Moeller Stiftung & Co. KG, se sídlem Adenauerallee 92, Bonn, Spolková republika Německo, společně jako prodávajícími, a společnostmi Laontae Beteiligungs GmbH i. Gr. a Laontae Verwaltungs GmbH i. Gr., obě se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, Frankfurt, Spolková republika Německo, jako kupujícími, v jejímž důsledku má společnost Advent International Corporation, prostředníctvím svých dceřinných společností Laontae Beteiligungs GmbH i. Gr. a Laontae Verwaltungs GmbH i. Gr., nepřímo nabýt 100% obchodní podíl na společnosti Moeller Elektrotechnika s.r.o., a tím získat i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/2003 ze dne 19. listopadu 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o koupi obchodního podílu, kterou dne 21. září 2003 uzavřeli paní Helgard Moeller, bytem Adenauerallee 92, Bonn, Spolková republika Německo, paní dr. Barbara Moeller, bytem von-Groote-Strasse 48, Kolín, Spolková republika Německo, paní Eva Moeller, bytem Robert Heuser Strasse 2, Kolín, Spolková republika Německo, společnosti Moeller Holding Verwaltungs GmbH, se sídlem Hein Moeller-Str. 7-11, Bonn, Spolková republika Německo (dále jen "Moeller Holding Verwaltungs"), Moeller Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Hein-Moeller-Str. 7-11, Bonn, Spolková republika Německo (dále jen "Moeller Holding KG"), a Moeller Stiftung & Co. KG, se sídlem Adenauerallee 92, Bonn, Spolková republika Německo (dále jen "Moeller Stiftung KG"), společně jako prodávající, a společnosti Laontae Beteiligungs GmbH i. Gr., se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, Frankfurt, Spolková republika Německo (dále jen "NEWCO 1"), a Laontae Verwaltungs GmbH i. Gr., se sídlem Darmstädter Landstrasse 125, Frankfurt, Spolková republika Německo (dále jen "NEWCO 2"), jako kupující. V důsledku realizace předmětné transakce získá společnost Advent International Corporation, se sídlem State Street 75, Boston, Massachusetts, Spojené státy americké (dále jen "AIC"), prostřednictvím svých dceřinných společností NEWCO 1 a NEWCO 2 možnost nepřímo kontrolovat společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o., se sídlem Komárovská 2406, Praha 9, IČ: 49811894 (dále jen "Moeller Elektrotechnika").
Celá transakce proběhne v několika fázích. Obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti Moeller Elektrotechnika, který byl původně ve vlastnictví společnosti Moeller Gebäudeautomation KG, se sídlem Eugenia 1, Schrems, Rakouská republika (dále jen "Moeller Gebäudeautomation"), bude převeden na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 3. listopadu 2003, uzavřené mezi společnostmi Moeller Gebäudeautomation a Moeller-Tschechien GmbH, se sídlem v Bonnu, Spolková republika Německo (dále jen "Moeller-Tschechien GmbH"), na společnost Moeller-Tschechien GmbH, která je kontrolována společností Moeller Stiftung KG. Společnost Moeller Stiftung KG zůstane ve vlastnictví rodiny Moellerů. V další fázi se jediným komplementářem společnosti Moeller Holding KG, která kontroluje celou skupinu Moeller, stane společnost NEWCO 2 a jediným komanditistou společnosti Moeller Holding KG se stane společnost NEWCO 1. Po naplnění odkládacích podmínek pak dojde na základě výše specifikované Smlouvy o koupi obchodního podílu, uzavřené dne 21. září 2003, k převodu 100% obchodního podílu na společnosti Moeller-Tschechien GmbH a tedy i 100% obchodního podílu na společnosti Moeller Elektrotechnika ze společnosti Moeller Stiftung KG na společnost Moeller Holding KG, která je kontrolována společností AIC. Vzhledem k tomu, že společnost Moeller Elektrotechnika je jedinou společností ze skupiny Moeller, která působí na trhu v České republice, předmětem posouzení Úřadu je pouze převzetí kontroly nad touto společností.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
AIC je holdingovou společností, založenou podle práva státu Delaware. Společnost AIC se zabývá organizací a správou investičních fondů. Je vlastníkem podílů ve společnostech, které podnikají v oborech stavebnictví, energetiky, sdělovacích prostředků, energetiky, komunikací, informačních technologií, internetu, farmaceutického průmyslu a dalších. Pro účely realizace předmětné transakce byly založeny společnosti NEWCO 1 a NEWCO 2, které jsou dceřinými společnostmi společnosti AIC. Na území České republiky kontroluje společnost AIC společnost Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Vídeňská 297, Brno (dále jen "Energetické strojírny Brno").
Společnost Moeller Holding KG je německou společností, která kontroluje skupinu společností Moeller. Skupina Moeller působí celosvětově jako dodavatel elektrotechnických systémů a přístrojů. V České republice kontroluje společnost Moeller Holding KG nepřímo společnost Moeller Elektrotechnika. Moeller Elektrotechnika je českou společností s ručením omezeným a na trhu v České republice působí v oblasti elektrotechnických přístrojů a systémů.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Moeller Elektrotechnika působí v České republice jako distributor výrobků skupiny Moeller. Skupina Moeller se zabývá výrobou a prodejem přístrojů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci budov a zařízení a systémů pro distribuci elektrické energie.
Jak již bylo uvedeno, mezi společnosti, kontrolované společností AIC, patří i společnost Energetické strojírny Brno, která jako jediná působí na trhu energetických výrobků, tedy v oblasti, která se může překrývat s činností skupiny Moeller. Úřad se ve svém šetření zabýval otázkou, zda dojde k překrytí činností spojujících se soutěžitelů a zda výrobky skupiny Moeller a společnosti Energetické strojírny Brno spadají z pohledu věcného pod jeden relevantní trh, či zda tvoří více odlišných relevantních trhů.
Skupina Moeller se zabývá výrobou rozvodných desek elektrické energie, nízkonapěťových spínacích zařízení, automatizačních přístrojů, systémů přípojnicového napájení, přístrojů pro kontrolu budov a síťových technologií.
Společnost Energetické strojírny Brno se zabývá poskytováním služeb v oblasti elektrotechniky, výrobou nízkonapěťových rozvaděčů pro transformační stanice a distributory elektrické energie a univerzálních ovládacích skříní pro měřící přístroje a registraci dodané energie, speciálně designovaných pro elektrárny. Společnost Energetické strojírny Brno dále působí v oblasti strojírenství, v oblasti životního prostředí a v oblasti výroby odlitků z mědi, bronzu a hliníku.
Oblastí dotčenou spojením je tedy oblast elektrotechnických přístrojů a systémů. Z šetření Úřadu ovšem vyplynulo, že výrobky obou společností nejsou co do své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití zaměnitelné či zastupitelné. Výrobky skupiny Moeller jsou vysoce technicky vyspělé a sofistikované, jsou podstatně dražší než výrobky společnosti Energetické strojírny Brno, a to z důvodu vyšších nákladů na výzkum a vývoj, výrobu a distribuci. Výrobky společnosti Energetické strojírny Brno jsou technicky jednodušší a levnější. Obě skupiny výrobků jsou dále určeny odlišným zákazníkům. Výrobky společnosti Energetické strojírny Brno jsou určeny transformačním stanicím a distributorům elektrické energie. Výrobky skupiny Moeller jsou určeny pro použití průmyslovými zákazníky. Výrobky společnosti Energetické strojírny Brno se řadí do skupiny nízkonapěťových rozvaděčů pro transformátory a distributory elektrické energie a do skupiny universálních ovládacích skříní pro měřící přístroje a registraci dodané energie, naproti tomu výrobky společnosti Moeller Elektrotechnika tvoří skupinu vysoce technicky vyspělých spínacích zařízení pro distribuci a management elektrické energie.
Vzhledem k tomu, že výrobky obou společností nejsou vzájemně zastupitelné a nedochází tedy k překrytí činností jednotlivých společností, a s ohledem na skutečnost, že podíl spojujících se soutěžitelů by při žádném v úvahu přicházejícím vymezení relevantního trhu nepřesáhl hranici [ obchodní tajemství ], rozhodl Úřad, že pro účely posouzení předmětné transakce není nutné vymezovat relevantní trhy s konečnou platností a tudíž nechává otázku vymezení relevantního trhu v tomto případě otevřenou.
Mimoto v oblastech, v nichž působí společnost Moeller Elektrotechnika a o které tedy bude činnost AIC v České republice rozšířena, vyvíjejí činnost další silné konkurenční subjekty, které se zabývají prodejem stejných výrobů jako společnost Moeller Elektrotechnika, jako je např. společnost Siemens, s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o., ABB s.r.o., Rockwell Automation, s.r.o. a OEZ s.r.o.
Na základě výše uvedených skutečností, zejména pak proto, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tedy k horizontální ani k vertikální integraci soutěžitelů, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke zvýšení tržní síly spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na trhu, a tedy ani nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková
Lovells sdružení advokátů
Na Příkopě 22,
110 01 Praha 1